Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6

Madonā 2022. gada 24. februārī
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 142 (prot. Nr. 4, 35. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 161. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – "nodeva"), likmes, nodevas maksāšanas kārtību, nodevas maksātājus un piemērojamos atvieglojumus Madonas novada pašvaldības (turpmāk – "pašvaldība") teritorijā.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņem būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvju būvniecībai no Madonas novada būvvaldes (turpmāk – "būvvalde").

II. Nodevas maksāšanas kārtība, likmes un atvieglojumi

3. Nodeva maksājama par:

3.1. būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā norādītajā termiņā, atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Nodevas maksātājs ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;

3.2. būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē – pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (būvvaldes lēmumu). Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta.

4. Maksāšanas paziņojumus par nodevu par būvatļaujas saņemšanu Būvvalde būvniecības ierosinātājam izsniedz reizē ar būvatļauju.

5. Ja būvniecības iecerē tiek paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, nodevas apmērs piemērojams atbilstoši augstākās būvju grupas nodevas likmei.

6. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu neatmaksā.

7. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, ēkām tiek noteikta atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

8. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, inženierbūvēm tiek noteikta atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

9. No nodevas samaksas tiek atbrīvots būvniecības ieceres iesniedzējs, ja būvniecība pilnībā tiek veikta par pašvaldības līdzekļiem, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai).

III. Nodevas administrēšana

10. Nodeva iemaksājama Madonas novada Centrālās administrācijas kasē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā vai ieskaitāma Madonas novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā.

11. Nodevas samaksu un sasitošo noteikumu izpildi kontrolē būvvalde.

12. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Madonas novada pašvaldības 2009. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā".

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cesvaines novada domes 2016. gada 18. maija saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pašvaldības nodevu par būvatļauju vai būvniecības ieceri".

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ērgļu novada pašvaldības 2010. gada 21. oktobra saistošie noteikumu Nr. 10 "Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā" V nodaļa "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu".

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 26. maija saistošie noteikumu Nr. 9 "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā" III nodaļa "Nodevas par būvatļaujas saņemšanu un būvniecības ieceres akceptu".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības
ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā"
Būvniecības ieceres akcepts ēkām – atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Būves grupa

Būvniecības veids

Nodevas likme (euro)

Fiziskām personām

Juridiskām personām

1. grupas būves

Jauna būvniecība

20

35

Atjaunošana

15

30

Konservācija

15

30

Lietošanas veida maiņa

15

30

Nojaukšana

10

25

Novietošana

20

35

Pārbūve

15

30

Restaurācija

15

30

2. grupas būves

Jauna būvniecība

20

35

Atjaunošana

15

30

Konservācija

15

30

Lietošanas veida maiņa

15

30

Nojaukšana

10

25

Novietošana

20

35

3. grupas būves

Jauna būvniecība

20

35

Atjaunošana

15

30

Konservācija

15

30

Lietošanas veida maiņa

15

30

Novietošana

20

35

Būvatļaujas saņemšana ēkām

Būves grupa

Būvniecības veids

Nodevas likme (euro)

Fiziskām personām

Juridiskām personām

4. grupas būves

Jauna būvniecība

35

45

Atjaunošana

15

30

Nojaukšana

20

35

Novietošana

30

45

Pārbūve

25

40

Restaurācija

20

35

5. grupas būves

Jauna būvniecība

70

85

Atjaunošana

30

45

Nojaukšana

30

45

Novietošana

70

85

Pārbūve

40

55

Restaurācija

20

35

2. pielikums
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par pašvaldības nodevu
par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā
vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā"
Būvniecības ieceres akcepts inženierbūvēm – atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Nr.

Iedalījums

Būvniecības veids

Nodevas likme (euro)

Fiziskām personām

Juridiskām personām

 

1. grupas būves

Jauna būvniecība

20

35

Ierīkošana

20

35*

Atjaunošana

15

30

Konservācija

15

30

Novietošana

20

35

Nojaukšana

10

25

Pārbūve

15

30

Restaurācija

15

30

 

2. grupas būves

Atjaunošana

20

35

Ierīkošana

30

45

Konservācija

15

30

Nojaukšana

10

25

Novietošana

20

35

Pārbūve

20

35

 

3. grupas būves

Atjaunošana

25

40

Konservācija

15

30

Pārbūve

25

40

Piezīme – * elektronisko sakaru tīklu pievadiem 20 EUR.

Būvatļaujas saņemšana inženierbūvēm

Nr.

Iedalījums

Būvniecības veids

Nodevas likme (euro)

Fiziskām personām

Juridiskām personām

 

2. grupas būves

Jauna būvniecība

40

55

Atjaunošana

35

50

Nojaukšana

30

45

Novietošana

40

55

Pārbūve

35

50

Restaurācija

15

30

 

3. grupas būves

Jauna būvniecība

70

85

Atjaunošana

60

75

Nojaukšana

35

50

Novietošana

70

85

Pārbūve

60

75

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācijā

Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauna Madonas novada pašvaldība. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz ar to ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

Īss projekta satura izklāstsNoteikumu mērķis ir noteikt, kā Madonas novada pašvaldības teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

Noteikumi nosaka nodevas likmi atbilstoši ēkas vai inženierbūves grupai un būvdarbu veidam, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus Madonas novada pašvaldībā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz būvniecības ierosinātājiem Madonas novada pašvaldības teritorijā, kuras saņem būvvaldes izsniegtu būvatļauju vai atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par savas būvniecības ieceres akceptu.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nerada mērķgrupai jaunas tiesības un pienākumus būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē.

Informācija par administratīvajām procedūrāmKontroli par saistošo noteikumu ievērošanu un iekasēšanu nodrošina Madonas novada būvvalde.

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Madonas novada būvvalde.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 09.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 08.03.2022. OP numurs: 2022/47.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330579
09.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)