Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 42

Limbažos 2021. gada 23. decembrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
23.12.2021. sēdes lēmumu Nr. 686 (prot. Nr. 13, 54. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes
24.02.2022. sēdes lēmumu Nr. 167 (prot. Nr. 2, 63. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta ceturto daļu
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta
trešo daļu, 71 daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Limbažu novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) pārbaude, reģistrācija datu bāzē, sagatavošana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Limbažu novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic inženiertīklu, būvju un inženierbūvju projektēšanu un būvniecību.

3. Limbažu novada administratīvajā teritorijā ADTI pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Limbažu novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem pret trešajām personām saņemt samaksu. Maksa par datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudi, reģistrāciju augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par Limbažu novada administratīvo teritoriju datubāzē (turpmāk – Datubāze), sagatavošanu un izsniegšanu no minētās datubāzes ir noteikta saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Datubāzes turētājs, pieņem tikai mērniecībā sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, tai skaitā izpilduzmērījumus, būvasu nospraušanas un būvju situācijas plānus, kas sagatavoti digitālā formā (*.DGN vai *.DWG formātā), Latvijas ģeodēziskās atskaites sistēmā.

5. Datubāzes turētājs mērniecības darbu veicējiem sniedz informāciju par ielu sarkanajām līnijām un vietējo ģeodēzisko tīklu punktiem.

6. Ja uzmērāmajā teritorijā atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla (VĢT) punkts, pirms topogrāfiskā plāna saskaņošanas mērniecībā sertificētai personai nepieciešams veikt VĢT punkta apsekošanu un uzmērīšanu. Apvidū esošos VĢT punktus nepieciešams uzrādīt topogrāfiskajā plānā ar norādi – "Uzmanību – ģeodēziskā tīkla punkts! Projektējot saglabāt." Ja uzmērāmajā teritorijā datubāzē esošais VĢT punkts ir iznīcināts, mērniecībā sertificētā persona sagatavo aktu par vietējā ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un iesniedz Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritorijas plānošanas nodaļas pilnvarotam speciālistam.

7. Ģeodēzisko darbu veicējiem topogrāfiskajā plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.

8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei, saskaņošanai un reģistrācijai Datubāzes turētājam, kurš to veic 5 (piecu) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas, ievērojot nosacījumu, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Limbažu novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā Limbažu novada pašvaldības Būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

9. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no ADTI datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Datubāzes turētājam ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.

10. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai ADTI datubāzē to obligāti saskaņo ar šādiem inženiertīklu turētājiem:

10.1. SIA "Tet";

10.2. AS "Sadales tīkls";

10.3. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa.

11. Ja uzmērāmās teritorijas robežās atrodas citi inženiertīkli, pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai ADTI datubāzē to saskaņo ar atbilstošo inženiertīklu turētājiem:

11.1. SIA "Latvijas Mobilais Telefons";

11.2. VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs";

11.3. SIA "Limbažu siltums" (Precīzāka informācija par siltumtīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu saskaņošanas teritorijām ievietota Datubāzes turētāja mājaslapā);

11.4. SIA "Salacgrīvas ūdens" (ūdensapgāde un kanalizācija Ainažu pilsētā, Ainažu pagastā, Salacgrīvas pilsētā, Salacgrīvas pagastā, Liepupes pagastā);

11.5. AS "Brīvais vilnis" (siltumapgāde Salacgrīvas pilsētas Salacas labajā krastā);

11.6. SIA "Alojas Saimniekserviss" (ūdensapgāde, kanalizācija un siltumtīkli Alojas un Staiceles pilsētā, Ozolmuižā, Puikulē, Puikules stacijā, Vilzēnos, Braslavā, Ungurpilī un Vīķos);

11.7. Limbažu apvienības pārvaldes pilnvarotā persona (Limbažu pilsētas apgaismojuma un lietus kanalizācijas inženiertīkli);

11.8. Alojas apvienības pārvaldes pilnvarotā persona (Alojas un Staiceles pilsētas apgaismojuma un lietus kanalizācijas inženiertīkli);

11.9. Salacgrīvas apvienības pārvaldes pilnvarotā persona (Salacgrīvas un Ainažu pilsētas apgaismojuma un siltumapgādes inženiertīkli Salacgrīvas pilsētas Salacas kreisajā krastā);

11.10. Limbažu novada pašvaldībai piederošos inženiertīklus pagastu teritorijās saskaņo attiecīgās apvienības pārvaldes pakalpojumu sniegšanas centra vadītājs.

12. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

13. Pilsētu un ciemu teritorijās topogrāfiskajos plānos un būvju situācijas plānos jāuzrāda sarkanās līnijas, ko pirms iesniegšanas Datubāzē saskaņo ar Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritorijas plānošanas nodaļas pilnvaroto speciālistu (Precīzāka informācija par sarkano līniju saskaņošanu ievietota Datubāzes turētāja mājaslapā).

14. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženiertīklu uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt inženiertīklu apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženiertīklu uzmērījuma un attēlojuma pareizību to saskaņotajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas saskaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

15. Inženiertīklu turētāji saskaņo topogrāfisko plānu ne ilgāk par 20 dienām.

16. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai pie Datubāzes turētāja.

17. Datubāzes turētājs ir atbildīgs par to, vai ir norādīti visi nepieciešamie saskaņojumi ar inženiertīklu turētājiem attiecīgajā teritorijā.

18. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešams nospraust galvenās būvasis dabā, sagatavojot galveno būvasu nospraušanas aktu, ko veic mērniecībā sertificēta persona. Galveno būvasu nospraušanas aktu reģistrē pie Datubāzes turētāja un nosūta būvvaldei, kas to ievieto BIS (būvniecības informācijas sistēmā).

19. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas, ja apakšzemes inženiertīkli ieguldīti, izmantojot atvērtas tranšejas metodi. Ja inženiertīkli izbūvēti, izmantojot automātisko kabeļu ierakšanas arklu, uzmērīšanu veic 10 (desmit) dienu laikā un kamēr redzama tās izbūves vieta. Ja mērnieks konstatē, ka tranšeja aizbērta pirms viņa ierašanās, izpildmērījumu neveic. Šajā gadījumā mērnieks sastāda aktu par inženiertīklu uzmērīšanas neiespējamību un iesniedz to būvvaldē un pasūtītājam.

20. Inženiertīkliem, kas izbūvēti ar horizontālās vadāmās urbšanas un bezkanālu cauruļvadu ieguldīšanas iekārtām, izpildmērījuma plānu sagatavo, izmantojot urbšanas protokolu, kurā norādīts izbūvēto inženiertīklu attālums un dziļums no urbšanas iekārtas.

21. No jauna izbūvētiem inženiertīkliem uzmēra visus pagrieziena punktus. Taisnos posmos mērījumus veic ik pēc 15–20 metriem. Mērījumu vietās izpildmērījuma plānā norāda izbūvētā pazemes inženiertīkla augstuma atzīmi un tuvākajā vietā arī virszemes augstuma atzīmi. Uzmēra un attēlo visus šķērsojošos inženiertīklus, ja tie redzami atvērtā tranšejā. Inženiertīklu izpildmērījuma plānos norāda inženiertīklu sākuma, beigu un raksturīgāko pagrieziena punktu koordinātas.

22. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma robežu, ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes utml.).

23. Sagatavojot būvju izpilmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

24. Pēc būvdarbu pabeigšanas darbu izpildītājam jānodrošina ēkas (būves), labiekārtojuma un inženiertīklu izpildmērījumi (faktiskā novietojuma uzmērījums) un būvvaldē vai BIS (būvniecības informācijas sistēmā) ir jāiesniedz pie Datubāzes turētāja reģistrēts, ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izgatavots izpildmērījuma plāns.

25. Pabeidzot inženiertīklu nojaukšanas (demontāžas) darbus, tai skaitā tos, kas veikti pārbūves darbu ietvaros, darbu izpildītājam būvvaldē vai BIS (būvniecības informācijas sistēmā) ir jāiesniedz pie Datubāzes turētāja reģistrēts, ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izgatavots izpildmērījuma plāns par inženiertīklu nojaukšanu.

26. Ja Būvvaldē nav nepieciešams iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju, izpilduzmērījumi jāveic arī inženierbūvju vai inženiertīklu atjaunošanas (remonta) būvdarbu gadījumos, ja mainās situācija dabā.

27. Ja veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrasti topogrāfiskajā plānā neuzrādīti vai vietai neatbilstoši inženiertīkli vai citas būves, par to ziņot inženiertīklu turētājiem, kas fiksē to novietojumu dabā, organizē uzmērīšanu un reģistrēšanu Datubāzē.

28. Topogrāfiskais plāns un izpildmērījuma plāns ir derīgs tikai ar mērnieka parakstu pēc to attiecīgās Datubāzes turētāja pārbaudes, saskaņošanas un reģistrācijas Datubāzē. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē. Izpildmērījuma plānam nav derīguma termiņa.

29. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu grafiskās daļas topogrāfisko elementu atbilstību ADTI specifikācijai un apgrūtinājuma līnijas un apgrūtinājuma koda atbilstību ATIS (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas) specifikācijai. Limbažu novada pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Datubāzes turētāja.

III. Noslēguma jautājumi

30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Limbažu novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā", Salacgrīvas novada pašvaldības domes 2019. gada 17. jūlija saistošos noteikumus Nr. 10 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā" un Alojas novada pašvaldības domes 2011. gada 31. maija saistošos noteikumus Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alojas novadā".

31. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļa un Limbažu novada Būvvalde.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Limbažu novadā"
Maksa par datu, kuri satur ADTI pārbaudi, reģistrāciju Limbažu novada pašvaldības datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR* bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai:

Piezīmes:

Ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) objektos, kuros ir 2 (divi) vai mazāk inženiertīkli, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.

Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai.

1.1.

platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

17,00

1.2.

platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

20,00

1.3.

platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

25,00

1.4.

platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha

1 objekts

9,00

1.5.

ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu

1 objekts

300,00

2.

Inženiertīklu (un lineāru inženierbūvju) izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju demontāžas aktu) pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana Datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:

Ja jauna inženiertīkla izpildmerījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

2.1.

inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

1 objekts

7,00

2.2.

inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

1 objekts

10,00

2.3.

inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

1 objekts

3,40

2.4.

ārpus apdzīvotām teritorijām (ārpus pilsētām un ciemiem) maksimālā cena par objektu

1 objekts

300,00

3.

Būvju demontāžas aktus nodod kā izpildmērījuma plānus!

4.

Galveno būvasu reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldības būvvaldei, viens objekts

1 objekts

8,00

5.

Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās būves zemes vienībā līdz 0.3 ha platībai.

Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās būves platība pārsniedz 0.3 ha, tad cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

10,00

5.2.

Būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem) kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi.

1 objekts

Cenrāža 1.punkts

6.

Viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas specifikācijas pārbaude un reģistrēšana Datubāzē

1 objekts

10,00

7.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē.

1 objekts

12,00

8.

Būvju situācijas plāna noformēšana un izsniegšana**:

8.1.

platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot)

1 zemes vienība

27,00

8.2.

par katru hektāru virs 1 hektāra

1 zemes vienība

8,00

9.

Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana digitālā formā

1 karšu lapa***

3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.

*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.

Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā jaunu/atsevišķu objektu.

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta ceturtajā daļā noteikts, ka pildot deleģētās valsts pārvaldes funkcijas un pārvaldes uzdevumus, pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus tikai tad, ja tas paredzēts likumā vai Ministru kabineta noteikumos.

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestajā daļā noteikts, ka pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Savukārt minētā likuma 26. panta trešajā daļā un 7daļā noteikts, ka maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no vietējās pašvaldības datubāzes veicama vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā, un vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas un topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69. punktu vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā, un saskaņā ar minēto noteikumu 79. punktu nosaka topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrācijas termiņu, kurš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas. Saskaņā ar minēto noteikumu 81. punktu topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

Līdz minēto saistošo noteikumu apstiprināšanai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novada Centrālajā administrācijā un Limbažu novada Alojas administrācijā nodrošināja SIA "TOPO DATI", vienotais reģistrācijas Nr. 40003621917, bet Limbažu novada Salacgrīvas administrācijā nodrošināja SIA "Mērniecības Datu Centrs", vienotais reģistrācijas Nr. 40003831048.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Limbažu novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija datubāzē, sagatavošana un izsniegšana, kā arī attiecas uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

Saistošie noteikumi nosaka maksas apmērus pret trešajām personām par datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudi, reģistrāciju Limbažu novada pašvaldības datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no pašvaldības datubāzes, kuru izveido un uztur pašvaldības izvēlētā juridiskā persona.

Saistošie noteikumi nosaka inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuAr saistošajiem noteikumiem netiek paredzēti papildus izdevumi vai ieņēmumi pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Limbažu novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju projektēšanu un būvniecību, kā arī kapitālsabiedrībām – inženierkomunikāciju uzturētājiem.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums būtiski galvenās mērķgrupas neietekmēs, jo līdz saistošo noteikumu pieņemšanai saistošajos noteikumos minētos jautājumus risināja SIA "TOPO DATI", vienotais reģistrācijas Nr. 40003621917, un SIA "Mērniecības datu centrs", vienotais reģistrācijas Nr. 40003831048.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmmSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums noteiks konkrētu rīcību augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudes, reģistrācija datubāzē, sagatavošanas un izsniegšanas pakalpojumu izmantošanā. Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties pie SIA "Mērniecības Datu Centrs", vienotais reģistrācijas Nr. 40003831048, juridiskā adrese: Limbažu iela 9-489, Rīga, LV-1005.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika ņemta vērā līdzšinējā pieredze datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudē, reģistrācijā pašvaldības datubāzē, sagatavošanā un izsniegšanā no pašvaldības datubāzes.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 05.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 04.03.2022. OP numurs: 2022/45.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330500
05.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)