Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 34

Valmierā 2022. gada 24. februārī (prot. Nr. 2, 62. §)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novadā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

Precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes
24.02.2022. lēmumu Nr. 188
(prot. Nr. 4, 83. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pagarinātas, pārreģistrētas un anulētas izsniegtās licences.

2. Licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1. pielikumā) izsniedz Pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvu un nolikumu apstiprina Pašvaldības dome.

II. Licences saņemšanas kārtība

3. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai vai juridiskai personai – Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1. Komisijai adresēts iesniegums licences saņemšanai;

3.2. licencējamās programmas (2. pielikums), kursa apjoms līdz 160 akadēmiskajām stundām, apraksts datorsalikumā;

3.3. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves, ja šāda dokumenta izsniegšana tiek paredzēta;

3.4. fiziskām personām, atkarībā no licencējamās programmas veida, jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses sertifikāta kopija vai atbilstošas papildizglītības apliecinošu dokumentu valsts valodā kopijas vai notariāli apstiprinātu tulkojuma kopijas;

3.5. juridiskām personām, atkarībā no licencējamās programmas veida, jāiesniedz pedagogu pedagoģiskās izglītības un/vai iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu valsts valodā kopijas vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopijas;

3.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām programmas īstenošanai (kopija);

3.7. izziņu no Soda reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

3.8. nepieciešamības gadījumā pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai.

4. Noteikumu 3.4., 3.5. un 3.7. apakšpunktā norādītā informācija jāiesniedz tikai gadījumos, ja Pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

5. Komisijai adresēto iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt elektroniski, nosūtot tos uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu – uz pasts@valmierasnovads.lv, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi klātienē Pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

6. Komisija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas (tai skaitā no citām institūcijām) un pieņem lēmumu par:

6.1. licences izsniegšanu;

6.2. atteikumu izsniegt licenci;

6.3. izsniegtās licences pārreģistrāciju;

6.4. izsniegtās licences pagarināšanu;

6.5. licences anulēšanu.

7. Ja iesniegumam par licences piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju nav pievienoti visi noteikumos minētie dokumenti vai iesnieguma izskatīšanai nepieciešamā papildu informācija, licences pieteicējs par to tiek informēts rakstiski uz iesniegumā norādīto adresi vai e-pasta adresi, nosakot termiņu dokumentu vai papildu informācijas iesniegšanai, kas nav īsāks par piecām darba dienām.

8. Komisijai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

8.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai noteiktajā termiņā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

8.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas;

8.3. licencējamās programmas apraksts nesniedz pilnīgu un precīzu informāciju par programmas īstenošanu, un programmas apraksts pēc pieprasījuma netiek precizēts;

8.4. licences pieprasītājam (juridiskai personai) uz licences pieprasījuma brīdi ir nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 150 euro.

9. Komisija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:

9.1. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

9.2. nav nodrošināta kvalitatīva licencētās programmas īstenošana;

9.3. licences saņēmējs, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas;

9.4. tiek īstenota cita, iesniegtajam programmas aprakstam neatbilstoša programma;

9.5. juridiskās personas darbība tiek izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.6. pēc licences īpašnieka lūguma.

10. Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai licences īpašnieks iesniedz komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pievienojot iepriekš izsniegtās licences kopiju. Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

III. Licences izsniegšanas kārtība

11. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

12. Licenci izsniedz:

12.1. fiziskām personām uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtā pedagoga privātprakses sertifikāta darbības laiku;

12.2. juridiskām personām uz laiku līdz trīs gadiem.

13. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

14. Licences derīguma termiņš tiek pagarināts atbilstoši šo noteikumu 10. punktam.

15. Pārreģistrācijas gadījumā licences termiņš nepagarinās.

16. Lēmums par licences izsniegšanu tiek paziņots piecu darba dienu laikā telefoniski vai elektroniski uz pieteikumā norādīto kontakttālruni/e-pasta adresi.

17. Lēmums par licences anulēšanu, izņemot 9.6. apakšpunktā minēto gadījumu, licences īpašniekam tiek nosūtīts piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

18. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Komisijai ne vēlāk kā 10 dienas pēc grozījumu izdarīšanas, iesniedzot Komisijai attiecīgo dokumentu kopijas.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

19. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības domē.

20. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

21. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 335 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā";

22.2. Naukšēnu novada pašvaldības noteikumus "Naukšēnu novada īstenoto interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība", kas apstiprināti ar Naukšēnu novada pašvaldības domes 2016. gada 19. oktobra lēmumu (protokols Nr. 13, 2. §).

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
1. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību Valmieras novadā"

LICENCES PARAUGS

Valmieras novada ģerbonis

Valmieras novada pašvaldība

LICENCE
Nr._____________

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS/
PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI

Izdota 
 

(fiziskas personas vārds un uzvārds/juridiskas personas nosaukums)

 

(personas kods/reģistrācijas numurs)

par programmas īstenošanu
 

(programmas nosaukums)

 
 

(programmas īstenošanas vieta)

Licence izdota 
 

(datums, mēnesis, gads)

Licence derīga 
 

(datums, mēnesis, gads)

 
Valmieras novada pašvaldības
Interešu izglītības programmu
izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
  
 

(paraksts)

(Vārds, uzvārds)

Z.v.

2. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34
"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību Valmieras novadā"

_________________________________________________
Licencējamās programmas nosaukums

Programmas aktualitāte: 
Programmas īstenošanas mērķis/plānotie rezultāti (sasniedzamie un mācīšanās rezultāti) 
Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi 
Programmas īstenošanas plāns1. Mērķauditorija (dalībnieku vecums, vienas grupas skaits)

2. Vienas nodarbības ilgums

3. Izmantotās mācību metodes plānoto rezultātu sasniegšanai

4. Tematiskais plānojums atbilstoši programmā paredzētajam apmācības periodam

Materiāltehniskie resursi un mācību līdzekļi (mācību literatūra, uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles u.c.)

Pieaugušo neformālā izglītībā būtiski ir izmantot konkrētos mācību līdzekļus, kas var nodrošināt efektīvu mācīšanos.

 
Plānoto rezultātu vērtēšanas kritēriji un kārtība 
Izmantojamā literatūra 
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 34 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldībā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, nepieciešams pieņemt jaunus saistošos par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novadā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novada pašvaldībā, tostarp licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību un licences izsniegšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajiem noteikumiem nav ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Valmieras novadā vēlas realizēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada Izglītības pārvalde un Valmieras novada pašvaldības Interešu izglītības un programmu izvērtēšanas komisija. Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības jomu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 24.02.2022.Stājas spēkā: 04.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 03.03.2022. OP numurs: 2022/44.31
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330479
04.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)