Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2022. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 34 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras novadā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 335

Valmierā 2019. gada 28. novembrī (prot. Nr. 15, 26. §)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un  47. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – Programmas) īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pagarinātas, pārreģistrētas un anulētas izsniegtās licences.

2. Licenci (paraugs pielikumā) izsniedz Pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvs un nolikums tiek apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai vai juridiskai personai – Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1. Komisijai adresēts iesniegums licences saņemšanai;

3.2. licencējamās Programmas, kuras apjoms nepārsniedz 159 akadēmiskās stundas, apraksts datorsalikumā (norādot Programmas nosaukumu, aktualitāti, īstenošanas mērķi un uzdevumus, īstenošanas plānu – apjomu stundās, vienas nodarbības ilgumu, mērķauditoriju – dalībnieku vecumu, dalībnieku skaitu vienā grupā, Programmas īstenošanas darba formas un metodes, saturu (tematisko plānojumu), vērtēšanas formas un kritērijus, plānotos rezultātus, esošo materiāli tehnisko nodrošinājumu, izmantoto literatūru);

3.3. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas Programmas apguves, ja šāda dokumenta izsniegšana tiek paredzēta;

3.4. fiziskām personām jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses sertifikāta kopija;

3.5. juridiskām personām, atkarībā no licencējamās programmas veida, jāiesniedz pedagogu pedagoģiskās izglītības un/vai iesniegtās Programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu valsts valodā kopijas vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopijas;

3.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām programmas īstenošanai (kopija).

4. Komisijai adresēto iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi Pašvaldībā, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (nosūtot uz pasts@valmiera.lv vai izmantojot portālu www.latvija.lv).

III. Iesnieguma izskatīšanas un licences izsniegšanas kārtība

5. Komisija izskata iesniegumu 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu tā izskatīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas (tai skaitā no citām institūcijām) un pieņem lēmumu par:

5.1. licences izsniegšanu;

5.2. atteikumu izsniegt licenci;

5.3. izsniegtās licences pārreģistrāciju;

5.4. izsniegtās licences pagarināšanu;

5.5. licences anulēšanu.

6. Ja iesniegumam par licences piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju nav pievienoti visi noteikumos minētie dokumenti vai iesnieguma izskatīšanai nepieciešamā papildu informācija, pretendents par to tiek informēts rakstiski uz iesniegumā norādīto adresi vai e-pasta adresi, nosakot termiņu dokumentu vai papildu informācijas iesniegšanai, kas nav īsāks par piecām darba dienām.

7. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

7.1. iesniegtie dokumenti vai Komisijas iegūtā informācija neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

7.2. visi nepieciešamie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā;

7.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;

7.4. licencējamās Programmas apraksts nesniedz pilnīgu un precīzu informāciju par programmas īstenošanu, un Programmas apraksts pēc pieprasījuma netiek precizēts;

7.5. licences pieprasītājam (juridiskai personai) uz licences pieprasījuma brīdi ir nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 150 euro.

8. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Licenci izsniedz:

9.1. fiziskām personām uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtā pedagoga privātprakses sertifikāta darbības laiku;

9.2. juridiskām personām uz laiku līdz trīs gadiem.

10. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

11. Lēmums par licences izsniegšanu tiek paziņots piecu darba dienu laikā telefoniski vai elektroniski uz pieteikumā norādīto kontakttālruni/e-pasta adresi.

12. Licenci tās pieprasītājam vai pilnvarotajai personai izsniedz pret parakstu pēc paziņojuma par licences izsniegšanu saņemšanas.

13. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Komisijai ne vēlāk kā 10 dienas pēc grozījumu izdarīšanas, iesniedzot Komisijai attiecīgo dokumentu kopijas.

IV. Licences pagarināšanas kārtība

14. Lai pagarinātu licenci, tās īpašniekam Pašvaldībā jāiesniedz:

14.1. Komisijai adresēts iesniegums licences pagarināšanai;

14.2. fiziskām personām jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses sertifikāta kopija;

14.3. juridiskām personām, atkarībā no licencējamās programmas veida, jāiesniedz pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

14.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām programmas īstenošanai (kopija).

15. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanas atteikumu atbilstoši šo noteikumu 7. punktam.

16. Licences derīguma termiņš tiek pagarināts atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.

V. Licences pārreģistrācijas kārtība

17. Licences pārreģistrācija ir nepieciešama:

17.1. ja licencē norādītajai Programmai tiek mainīta vai pievienota papildus īstenošanas vieta;

17.2. licences saņēmēja vārda, uzvārda vai personas koda maiņas gadījumā;

17.3. citos gadījumos, kad mainās būtiska informācija saistībā ar programmu vai tās īstenotāju, kas ir atspoguļota izsniegtajā licencē.

18. Lai veiktu pārreģistrāciju, licences īpašniekam Pašvaldībā jāiesniedz:

18.1. Komisijai adresēts iesniegums, kurā lūdz licences pārreģistrāciju;

18.2. dokumenti, uz kuriem pamatojams licences pārreģistrācijas lūgums.

19. Pārreģistrācijas gadījumā licences termiņš nepagarinās.

VI. Licences anulēšanas kārtība

20. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtas licences anulēšanu, ja:

20.1. licencētās Programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

20.2. nav nodrošināta kvalitatīva Programmas īstenošana;

20.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;

20.4. tiek īstenota cita, iesniegtajam Programmas aprakstam neatbilstoša programma;

20.5. juridiskās personas darbība tiek izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

20.6. pēc licences īpašnieka lūguma.

21. Lēmums par licences anulēšanu, izņemot 20.6. apakšpunktā minēto gadījumu, licences īpašniekam tiek nosūtīts piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

22. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam ir aizliegts turpināt licencē norādīto darbību.

VII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

23. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

24. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Pašvaldības 2012. gada 16. februāra saistošos noteikumus Nr. 125 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā".

26. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 335 (prot. Nr. 15, 26. §)

LICENCES PARAUGS

Valmieras pilsētas pašvaldība

LICENCE
Nr.

INTEREŠU izglītības programmas/PIEAUGUŠO
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS īstenošanai

Izdota 
 (fiziskas personas vārds un uzvārds/juridiskas personas nosaukums)
  
(personas kods/reģistrācijas numurs)
par programmas īstenošanu
 (programmas nosaukums) 
   
(programmas īstenošanas vieta)
Licence izdota 
 (datums, mēnesis, gads)
Licence derīga līdz 
 (datums, mēnesis, gads)
   
Valmieras pilsētas pašvaldības
Interešu izglītības programmu
izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
(paraksts)Vārds, uzvārds

Z.v.

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 335 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAr saistošajiem noteikumiem "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā" tiks noteikta kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība īsteno Izglītības likumā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība īsteno Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Saistošie noteikumi nosaka:

1. licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību juridiskām un fiziskām personām;

2. iesnieguma izskatīšanas kārtību;

3. licences izsniegšanas, pagarināšanas, pārreģistrēšanas, anulēšanas kārtību un kārtību;

4. lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Valmieras pilsētā vēlas realizēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Valmieras Izglītības pārvalde" un Valmieras pilsētas pašvaldības "Interešu izglītības un programmu izvērtēšanas komisija".

Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības jomu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 335Pieņemts: 28.11.2019.Stājas spēkā: 17.01.2020.Zaudē spēku: 04.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 16.01.2020. OP numurs: 2020/11.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
311992
17.01.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)