Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28/2021

Mārupē 2021. gada 24. novembrī
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 20 (sēdes prot. Nr. 14)

Precizēti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra lēmumu Nr. 43 (sēdes prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumi ir piemērojami un ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – Privātpersona), kuru īpašumā atrodas decentralizētā kanalizācijas sistēma Mārupes novada administratīvajā teritorijā ciemu un no 2022. gada 1. jūlija pilsētas teritorijās, izņemot ciemus:

2.1. Babītes pagastā: Bļodnieki, Brīvkalni, Cielavas, Dzērves, Dzilnuciems, Egļuciems, Klīves, Lapsas, Liberi, Mežāres, Pluģuciems, Sēbruciems, Skārduciems, Spilve, Trenči, Vīkuļi;

2.2. Salas pagastā: Gātciems, Pavasari, Kaģi, Kūdra, Pērnciems, Silmalas, Sīpolciems, Straupciems, Varkaļi.

II. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, kontroles un uzraudzības kārtība

3. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaite, kontrolei un uzraudzībai Mārupes novadā tiek izveidots un uzturēts:

3.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs, kas satur informāciju par visām Noteikumu piemērošanas teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk tekstā – Reģistrs);

3.2. asenizatoru reģistrs, kas satur informāciju par visiem komersantiem, kas tiesīgi sniegt decentralizētos kanalizācijas jeb asenizācijas pakalpojumus Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Asenizatoru reģistrs).

4. Reģistru un Asenizatoru reģistru izveido un uztur Pašvaldības īpašuma pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde).

5. Reģistra informācija nav publiski pieejama.

6. Veicot decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību, Pārvaldei ir šādi galvenie uzdevumi:

6.1. Reģistra izveide un uzturēšana;

6.2. informācijas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām apkopošana, sagatavošana un sniegšana valsts un pašvaldības institūcijām;

6.3. plānveida un ārpuskārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas pārbaužu veikšana;

6.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas pārbaudes dokumentu noformēšana;

6.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai veicināšana.

7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas kontroles un uzraudzības īstenošanai Pārvalde ir tiesīga:

7.1. Pārbaudīt Privātpersonas sniegtās informācijas atbilstību situācijai dabā un pārbaudīt asenizācijas tvertņu (septiķi, krājtvertnes) atbilstību normatīvu prasībām (hermētiskumu) un noteikt to izvešanas regularitāti. Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka Privātpersona sniedza informāciju, kas neatbilst situācijai dabā, ar pārbaudi saistītās izmaksas sedz Privātpersona;

7.2. Pārbaudīt Privātpersonai attiecīgu pakalpojumu saņemšanas (regularitātes un apjoma) apliecinošu dokumentu esamību;

7.3. Saskaņojot ar Privātpersonu, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehnisko un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

7.4. Pieprasīt atskaites no asenizatoriem par savākto un izvesto notekūdeņu apjomu;

7.5. Veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

7.5.1. analīzes pieprasītājs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību ir aizliegtas vai pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju;

7.5.2. Privātpersona, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību ir aizliegtas vai pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

7.6. Pieprasīt Privātpersonām, kas izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī (turpmāk tekstā – lokālās attīrīšanas iekārtas), iekārtu tehniskā stāvokļa novērtējuma atzinumu, kuru iesniedz sertificēta inženiera ūdenssaimniecības jomā, kas nav vecāks par 1 gadu, ja Privātpersonas nevar uzrādīt ražotāja tehnisko dokumentāciju un atbilstoši tai veiktās ikgadējas apkopes dokumentāciju;

7.7. Iesniegt līdz katra gada 1. aprīlim sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu Mārupes novadā, Asenizatoru sniegto informāciju saskaņā ar Noteikumu 16. punktu. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs, saņemot Pārvaldes informāciju, pārbauda, vai Asenizatoru norādītās asenizācijas pakalpojuma sniegšanas vietās ir vai nav pieejams centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojums, un līdz 1. jūnijam informē par to Pārvaldi. Uz sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja sniegtās informācijas pamata Pārvalde izvērtē nepieciešamību precizēt Reģistrā esošo informāciju;

7.8. Pieprasīt Mārupes novada būvvaldei sniegt atzinumu par Reģistrā iekļauto datu atbilstību konkrētā īpašumā projektētajam kanalizācijas risinājumam ēkas nodošanas ekspluatācijā brīdī.

8. Asenizatoru reģistra aktualizēta versija tiek izvietota publiski pieejamā vietā Centrālās administrācijas ēkās (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā), kā arī publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē.

9. Reģistrēšanas pienākums Reģistrā ir Privātpersonai. Lai reģistrētos Reģistrā, Privātpersona iesniedz noteiktā parauga pieteikumu saskaņā ar Noteikumu 2. pielikumu. Personas, kuras lieto lokālās attīrīšanas iekārtas, pieteikumam pievieno iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu ekspluatāciju, vai sertificēta inženiera ūdenssaimniecības jomā novērtējuma atzinumu par iekārtas tehnisko stāvokli un ekspluatācijas nosacījumiem gadījumos, ja Privātpersonas rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas. Ja decentralizācijas kanalizācijas sistēma atrodas vairāku personu kopīpašumā, reģistrācijas pieteikumu var iesniegt jebkurš no kopīpašniekiem.

10. Pārvalde izsniedz Privātpersonai reģistrācijas apliecību, kurā norāda reģistrācijas numuru un datumu, kā arī minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai, kas noteikts saskaņā ar Noteikumu 18.–23. punktu prasībām. Ja decentralizācijas kanalizācijas sistēma atrodas vairāku personu kopīpašumā, reģistrācijas apliecību izsniedz katram kopīpašniekam.

11. Asenizatoru reģistrā reģistrēšanas pienākums ir asenizatoram, kurš vēlas sniegt decentralizētos kanalizācijas jeb asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā.

III. Prasības asenizatoram

12. Asenizatoru reģistrā Pārvalde reģistrē asenizatoru, kurš atbilst visām sekojošām prasībām:

12.1. ir noslēgts līgums par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju;

12.2. ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;

12.3. ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) no VSIA "Autotransporta direkcija" par tiesībām veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;

12.4. tam nav nodokļu parādu Latvijas Republikā, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, nav uzsākts maksātnespējas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.5. tam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atbilstoši komersanta komercdarbības veidam, kurā kā apdrošināšanas risks ir iekļauta pakalpojuma sniegšanas laikā radušos zaudējumu atlīdzība asenizācijas pakalpojuma saņēmējam, un asenizatora atbildība par videi nodarītajiem zaudējumiem;

12.6. tā īpašumā, turējumā vai lietošanā ir specializētais transportlīdzeklis notekūdeņu savākšanai un pārvadāšanai, kurš atbilst sekojošām prasībām:

12.6.1. ir reģistrēts Latvijas Republikā noteiktā kārtībā,

12.6.2. ir aprīkots ar GPS sistēmu maršruta kontrolei;

12.7. iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas nav pieļāvis Noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumus ūdenssaimniecības jomā, tai skaitā nav bijis izslēgts par pieļautajiem pārkāpumiem no Asenizatoru reģistra.

13. Lai reģistrētos Asenizatoru reģistrā, asenizators iesniedz Pārvaldē aizpildītu vienota parauga pieteikumu saskaņā ar Noteikumu 1. pielikumu un pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina Noteikumu 12. punkta prasību izpildi.

14. Pārvalde 10 darba dienu laikā pārbauda pieteikumā norādīto ziņu atbilstību 12. punkta prasībām un:

14.1. reģistrē asenizatoru Asenizatoru reģistrā uz laiku līdz vienam gadam, par reģistrāciju paziņojot asenizatoram rakstveidā;

14.2. atsaka reģistrēt asenizatoru Asenizatoru reģistrā, ja tas neatbilst vienai vai vairākām no 12. punktā norādītajām prasībām.

15. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai vai beidzoties reģistrācijas termiņam, Asenizators iesniedz Pārvaldē atkārtotu pieteikumu.

16. Sniedzot pakalpojumu, Asenizators sadarbojas ar Pārvaldi un:

16.1. līdz katra gada 1. martam iesniedz atskaiti par iepriekšējā kalendārajā gadā savākto, izvesto un nodoto notekūdeņu apjomu, aizpildot deklarāciju saskaņā ar Noteikumu 3. pielikumu;

16.2. 5 darba dienu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām Asenizatoru reģistrā, ja Pārvaldē nav iesniegts pieteikums asenizatora reģistrācijai Asenizatoru reģistrā nākamajam periodam, iesniedz deklarāciju saskaņā ar Noteikumu 3. pielikumu par laika periodu līdz pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas brīdim;

16.3. pēc Pārvaldes pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas pierāda deklarācijā norādītās ziņas.

17. Par Noteikumu 16. punkta neizpildi Pārvalde var izslēgt Asenizatoru no Asenizatoru reģistra. Atkārtota Asenizatora reģistrācija nav iespējama līdz 16. punkta pilnīgai izpildei.

IV. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai

18. No notekūdeņu krājtvertnēm notekūdeņus un nosēdumus izved atbilstoši krājtvertņu tilpumam, biežumu nosakot sekojošā kārtībā:

18.1. saskaņā ar šajā punktā minēto formulu, ja īpašumā uzstādīts verificēts komercuzskaites mēraparāts (ūdens daudzuma skaitītājs centralizētas ūdensapgādes sistēmas lietošanas gadījumā):

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam skaitlim "1". Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju.

B – dati par faktisko ūdens patēriņu saskaņā ar komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāra gadu par laika periodu ne īsāku par 3 mēnešiem, bet, ja minētais laika periods ir īsāks, tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu mājsaimniecību ir 8 m3 mēnesī pirmajā gadā un ne vēlāk kā nākamajā gadā veic atkārtotu patēriņa noteikšanu saskaņā ar šo punktu atbilstoši faktiskajam patēriņam;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

18.2. saskaņā ar šajā punktā minēto formulu, ja īpašumā nav uzstādīts normatīvo aktu prasībām atbilstošs komercuzskaites mēraparāts:

I = C/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam skaitlim "1". Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju;

C – patērētā ūdens daudzums pēc aprēķina, ko nosaka pēc formulas:

C = D x 6 x 12, kur:

D – Īpašumā deklarēto personu skaits;

6 – ūdens patēriņš kubikmetros mēnesī uz vienu iedzīvotāju;

12 – mēnešu skaits gadā;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

19. Notekūdeņu izvešanas biežumu aprēķina dienā, kad decentralizētā sistēma tiek iekļauta Reģistrā, un tas tiek aktualizēts ne retāk kā reizi trijos gados. Privātpersonai ir tiesības lūgt aprēķina aktualizāciju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu.

20. Faktisku ūdens patēriņu objektā, kurā lieto decentralizēto sistēmu, nosaka šādi:

20.1. ja Privātpersona izmanto centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu, un to izvešanas biežumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktā noteikto formulu, ietverot faktiskos datus par īpašumā saņemtiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko fiksē ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietota ūdens daudzumu dārza teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

20.2. ja Privātpersona izmanto lokālo ūdens iegūšanas iekārtu, objektā patērēta ūdens daudzumu nosaka atbilstoši Noteikumu 18.2. apakšpunktam.

21. No lokālajām attīrīšanas iekārtām minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu nosaka, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un ekspluatācijas nosacījumiem, kas iesniegts saskaņā ar Noteikumu 7.6. apakšpunktu un 9. punktu gadījumos, ja Privātpersonas rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

22. No septiķiem nosēdumus izved ne retāk kā reizi gadā.

23. Ja nav iespējams piemērot 18.21. punktu regulējumu, minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no krājtvertnēm un lokālām attīrīšanas iekārtām ir vienreiz mēnesī.

V. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība

24. Pārvaldes kompetencē ietilpstošus lēmumus pieņem Pārvaldes vadītājs.

25. Pārvaldes vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

26. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumi ir pārsūdzami administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

27. Par Noteikumu neievērošanu Privātpersonai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 20 soda vienībām, juridiskajām personām līdz 100 soda vienībām.

28. Par Noteikumu neievērošanu Asenizatoram izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 280 soda vienībām.

29. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada pašvaldības administratīvā komisija.

VII. Noslēguma jautājumi

30. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

30.1. Mārupes novada domes 2018. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr. 17/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā";

30.2. Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 47 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību".

31. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Babītes siltums" viena mēneša laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Pārvaldei līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai izveidotu reģistru par Babītes un Salas pagastu administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām elektroniskā formā, kas satur vismaz sekojošu informāciju:

31.1. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adresi;

31.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku;

31.3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 3. punktam;

31.4. reģistrācijas apliecības izsniegšanas datumu, numuru un paziņošanas veidu;

31.5. reģistrācijas apliecībā noteikto izvešanas biežumu.

32. Asenizatori, kuri reģistrēti Asenizatoru reģistrā līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim līdz 2021. gada 1. jūlijam turpina strādāt:

32.1. Mārupes pagasta administratīvajā teritorijā, ja ir derīga reģistrācija, kura tika veikta saskaņā ar Mārupes novada domes 2018. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā";

32.2. Babītes pagasta un Salas pagasta administratīvajā teritorijā, ja ir derīga reģistrācija, kura tika veikta saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību".

33. Asenizatori, kuri vēlas turpināt sniegt pakalpojumu Mārupes novada administratīvajā teritorijā pēc 2022. gada 1. jūlija, līdz 2022. gada 30. jūnijam reģistrējas Asenizatoru reģistrā saskaņā ar Noteikumiem.

34. Pēc 2022. gada 1. jūlija Noteikumu 32. punktā minētie asenizatori, kuri nav izpildījuši Noteikumu 33. punktu, tiek atzīti par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav reģistrējušies šā pakalpojuma sniegšanai Mārupes novada pašvaldībā.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 28 /2021
Pieteikums reģistrācijai Asenizatoru reģistrā

1. Nosaukums – juridiskajai personai vai
vārds, uzvārds – fiziskajai personai

 
2. Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai
vai fiziskajai personai – personas kods
 

3. Asenizatora īpašumā, turējumā vai lietošanā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:

Veids, valsts reģistrācijas nr.MarkaTilpums (m³)Aprīkošana ar GPS
    
    
    
    

4. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas (nosaukums, adrese):

 
 
 
 

5. Pielikumā pievienojamie dokumenti:

5.1. Apliecināta līguma kopija par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju;

5.2. Apliecināta Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

5.3. Specializētā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

5.4. Apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja pieteikuma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Datums: _____________________

Atbildīgās personas paraksts:________________________

e-pasta adrese, kontakttālrunis________________________

2. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2021

Pašvaldības īpašumu pārvaldei

  
 (vārds, uzvārds, personas kods)1
  
 (deklarētā dzīvesvieta)2

PIETEIKUMS
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai

1. Objekta adrese 
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits  

3. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts komercuzskaites mēraparāts?

ir nav  

4. Esošais/prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _______m3

5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ____ m3

(krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā).

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt ar X):

 Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete, pārvietojamā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
  
Cits 
 (Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)

7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana (atzīmēt ar X):

 Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
 Netiek nodrošināta

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums (atzīmēt ar X):

 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x 2 mēnešos 
 1x ceturksnī 
 1 x gadā un retāk 
   

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums m3

 m3 

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope rūpnieciski izgatavotām lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (atzīmēt ar X):

 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x ceturksnī 
 1x gadā 
 retāk nekā 1x gadā 
11. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

 jā (atbildiet uz 13. jautājumu) 
  
 Gar manu īpašumu nav izbūvēti centralizētie notekūdeņu savākšanas tīkli 

13. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

 2022. gada laikā 
 2023. gada laikā 
 2024. gada laikā 
 pēc 2025. gada 

Datums __________________

Objekta īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts 
e-pasta adrese, kontakttālrunis 

1 Juridiskā persona norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru

2 Juridiskā persona norāda juridisko adresi

3. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2021
Asenizatora deklarācija par _________ gadā izvesto
notekūdeņu un nosēdumu apjomu
N.p.k.Objekta adreseTransp. reģ. Nr.Cisternas reģ. Nr.Izvešanas reizes gadāIzvestie m3Kam nodoti notekūdeņi
       
       
       
       

Datums ___________________

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds, paraksts

Saistošo noteikumu Nr. 28/2021 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

Tā paša likuma panta piektā daļa noteic, ka vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par šā panta ceturtās daļas 1., 2., 4. un 5. punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktam pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka:

6.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības;

6.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu;

6.3. šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

6.4. prasību minimumu asenizatoram.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā tiek sniegti un uzskaitīti decentralizētie kanalizācijas pakalpojumi.

Saistošajos noteikumos nav iekļauti ciemi, uz kuriem neattiecas Direktīvas 91/271/EEC prasības par aglomerāciju atbilstību centralizētu notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, kā arī šajos ciemos centralizētie kanalizācijas tīkli nav pieejami visiem ciemu iedzīvotājiem, tādējādi prioritāri plānots pabeigt un nodrošināt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru tajos ciemos, kuru apbūves blīvums un iedzīvotāju skaits ir augsts un līdz ar to arī augstas vides aizsardzības prasības. Secīgi turpmākajos gados ciemu skaits, uz kuriem attieksies decentralizēto sistēmu reģistrācija tiks paplašināts, veicot grozījumus normatīvajā aktā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPašvaldības īpašumu pārvalde veiks komersantu (asenizatoru) uzskaiti un decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti ciemos, uz kuriem šie noteikumi attiecas. Pārvaldes vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumi ir pārsūdzami administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNetiek paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 04.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 03.03.2022. OP numurs: 2022/44.28
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330439
04.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)