Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2023

Mārupē 2023. gada 26. aprīlī
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā
Apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 40 (sēdes prot. Nr. 8)

Precizēti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 21 (sēdes prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma
6. panta ceturto daļu un
Pašvaldību likuma 45. panta otrās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – DKS) un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – asenizatori) uzskaites kārtību, kā arī to kontroles un uzraudzības kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

2. DKS iedala:

2.1. individuālās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – Individuālās DKS) – dzīvojamo māju, kā arī nedzīvojamo ēku notekūdeņu kanalizācijas sistēmas notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai, tai skaitā rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5m3/dnn, septiķi un notekūdeņu krājtvertnes;

2.2. lokālās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – Lokālās DKS) – notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar jaudu virs 5m3/dnn, kurās tiek veikta sadzīves notekūdeņu attīrīšana, savācot notekūdeņus no vairākiem īpašumiem kādā noteiktā ciema teritorijā vai teritorijas daļā. Lokālās DKS īpašniekiem, kopīpašniekiem vai valdītājiem ir juridiskas personas statuss, un šī juridiskā persona veic vai organizē, vai nodrošina Lokālās DKS apsaimniekošanu.

3. Noteikumi ir piemērojami un ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – Privātpersonas), kuru īpašumā vai valdījumā Mārupes novada administratīvajā teritorijā atrodas DKS, izņemot Individuālās DKS šādos Mārupes novada ciemos:

3.1. Babītes pagastā: Bļodnieki, Cielavas, Dzērves, Egļuciems, Klīves, Liberi, Pluģuciems, Skārduciems, Trenči;

3.2. Salas pagastā: Gātciems, Pavasari, Kaģi, Kūdra, Pērnciems, Silmalas, Sīpolciems, Straupciems, Varkaļi.

II. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, kontroles un uzraudzības kārtība

4. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitei, kontrolei un uzraudzībai Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Pašvaldības īpašuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izveido un uztur:

4.1. Individuālo DKS reģistru, kas satur informāciju par visām Noteikumu piemērošanas teritorijā esošajām Individuālajām DKS (turpmāk – Individuālo DKS reģistrs);

4.2. Lokālo DKS reģistru, kas satur informāciju par visām Noteikumu piemērošanas teritorijā esošajām Lokālajām DKS (turpmāk – Lokālo DKS reģistrs).

5. Individuālo DKS reģistra informācija nav publiski pieejama.

6. Pārvaldei, veicot DKS uzskaiti, kontroli un uzraudzību, ir šādi galvenie uzdevumi:

6.1. informācijas par DKS apkopošana, sagatavošana un sniegšana valsts un pašvaldības institūcijām;

6.2. DKS atbilstības un ekspluatācijas prasību ievērošanas plānveida un ārpuskārtas pārbaudes;

6.3. DKS pārbaužu dokumentu noformēšana;

6.4. DKS pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai veicināšana.

7. DKS ekspluatācijas kontroles un uzraudzības īstenošanai Pārvalde ir tiesīga:

7.1. pārbaudīt Privātpersonas sniegtās informācijas atbilstību situācijai dabā un pārbaudīt asenizācijas tvertņu (septiķi, krājtvertnes) atbilstību normatīvo aktu prasībām un noteikt to izvešanas regularitāti. Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka Privātpersona ir sniegusi informāciju, kas neatbilst situācijai dabā, ar pārbaudi saistītās izmaksas sedz Privātpersona;

7.2. pārbaudīt Privātpersonai sniegto DKS izvešanas pakalpojumu saņemšanas (regularitātes un apjoma) apliecinošu dokumentu esamību;

7.3. saskaņojot ar Privātpersonu, piekļūt DKS, lai pārbaudītu tās tehnisko atbilstību un apsaimniekošanas prasību ievērošanu;

7.4. veikt DKS notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar DKS notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

7.4.1. analīzes pieprasītājs, ja DKS notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz attīrītajos notekūdeņos pieļaujamo bioķīmisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu, suspendēto vielu, kopējā fosfora un kopējā skābekļa koncentrāciju un nav konstatēta aizliegto vielu klātbūtne;

7.4.2. Privātpersona, ja DKS notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz attīrītajos notekūdeņos pieļaujamo bioķīmisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu, suspendēto vielu, kopējā fosfora un kopējā skābekļa koncentrāciju un/vai tiek konstatēta aizliegto vielu klātbūtne;

7.5. pieprasīt Privātpersonām iesniegt rakstveida apliecinājumu, kuru izsniedz atbilstošs ūdenssaimniecības jomas komersants, par Privātpersonas īpašumā vai valdījumā esošās DKS tehnisko stāvokli un veicamajiem pasākumiem atbilstošas ekspluatācijas nodrošināšanai, ja attiecīgā Privātpersona izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/dnn, un kurām Privātpersona nevar uzrādīt ražotāja tehnisko dokumentāciju un atbilstoši tai veiktās ikgadējas apkopes dokumentāciju.

III. Individuālo DKS īpašnieku vai valdītāju pienākumi

8. Privātpersonām, kuru īpašumā vai valdījumā ir Individuālās DKS, ir pienākums tās reģistrēt Pašvaldībā, iesniedzot Pārvaldei aizpildītu pieteikuma veidlapu (Noteikumu 1. pielikums). Ja DKS atrodas vairāku personu kopīpašumā, reģistrācijas pieteikumu var iesniegt jebkurš no kopīpašniekiem.

9. Pieteikumam atbilstoši Individuālās DKS veidam pievieno šādu tehnisko dokumentāciju:

9.1. rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI) – tehnisko pasi, pēc kuras var identificēt, ka attiecīgā NAI uzstādīta konkrētajā adresē, un dokumentāciju, kurā aprakstīti NAI montāžas un ekspluatācijas noteikumi, vai pievieno rakstveida apliecinājumu par NAI tehnisko stāvokli saskaņā ar Noteikumu 7.5. punktu;

9.2. septiķiem – infiltrācijas sistēmas izbūves shēmu un dokumentāciju, kurā aprakstīti septiķa montāžas un ekspluatācijas noteikumi;

9.3. krājtvertnēm – izbūves shēmu vai citu pieejamo tehnisko dokumentāciju.

10. Pēc būves, kuras būvprojekta sadaļā "Ūdensapgāde un kanalizācija" tehniskais risinājums ir DKS, nodošanas ekspluatācijā, tās īpašnieka pienākums ir 30 dienu laikā reģistrēt savā īpašumā esošo DKS, iesniedzot Pārvaldē Noteikumu 8. punktā minēto pieteikuma veidlapu, kurai pievienota Noteikumu 9. punktā minētā tehniskā dokumentācija.

11. Noteikumu 8. un 9. punktā minētos dokumentus, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" noteiktos apkopes aktus par NAI veiktajām kārtējām un ārpuskārtas apkopēm Privātpersona iesniedz Pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai nosūta pa pastu uz adresi Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 vai Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, vai nosūta uz Pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): marupe@marupe.lv, vai Pārvaldes elektroniskā pasta adresi (e-pasts): ipasumu.parvalde@marupe.lv. Nosūtot 8. punktā minēto pieteikumu uz e-adresi vai e-pastu, tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu Elektronisko dokumentu likuma 1. panta 2. punkta izpratnē.

12. Pamatojoties uz saņemto pieteikumu, Pārvalde izsniedz Privātpersonai DKS reģistrācijas apliecību, kurā norāda reģistrācijas numuru un datumu, kā arī minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai, kas noteikts saskaņā ar Noteikumu 31., 36. un 37. punktu. Ja DKS atrodas vairāku personu kopīpašumā, reģistrācijas apliecību Pārvalde izsniedz katram kopīpašniekam.

13. DKS reģistrācijas apliecība ir beztermiņa. DKS reģistrācijas apliecība zaudē spēku no brīža, kad nekustamajam īpašumam ir izbūvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un Privātpersona ir noslēgusi līgumu ar komunālo pakalpojumu sniedzēju par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu.

14. Privātpersonai ir pienākums pēc Pārvaldes pieprasījuma uzrādīt vai iesniegt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas (regularitātes un apjoma) apliecinošus dokumentus.

15. Privātpersonai ir pienākums nodrošināt piekļuvi Privātpersonas īpašumā vai valdījumā esošajai DKS, lai Pārvaldes pilnvarotā persona varētu veikt Privātpersonas īpašumā vai valdījumā esošās Individuālās DKS tehniskās atbilstības un apsaimniekošanas prasību ievērošanas pārbaudi.

IV. Lokālo DKS īpašnieku, kopīpašnieku vai valdītāju pienākumi

16. Privātpersonām, kuru īpašumā, kopīpašumā vai valdījumā ir Lokālās DKS, ir pienākums tās reģistrēt, iesniedzot Pārvaldei aizpildītu pieteikuma veidlapu (Noteikumu 2. pielikums).

17. Kopā ar pieteikumu ir jāiesniedz saraksts ar tām mājsaimniecībām, no kurām notekūdeņi tiek savākti un novadīti attīrīšanai uz Lokālajām DKS. Sarakstā katrai mājsaimniecībai norāda īpašuma adresi, kadastra numuru un mēneša vidējo Lokālajā DKS novadīto notekūdeņu apjomu.

18. Katru gadu ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. jūlijam Lokālo DKS īpašnieki, kopīpašnieki vai valdītāji iesniedz Pašvaldībai aktualizētu pieslēgto mājsaimniecību sarakstu, norādot Noteikumu 17. punktā minēto informāciju.

19. Lokālo DKS īpašnieki, kopīpašnieki vai valdītāji normatīvajos aktos DKS jomā noteiktajā kārtībā veic iekārtu uzturēšanu, apkopes un remontus, kā arī 30 dienu laikā pēc kārtējās vai ārpuskārtas apkopes iesniedz Pārvaldei apkopes aktu kopijas un veiktos notekūdeņu testēšanas pārskatus.

20. Pēc Lokālās DKS nodošanas ekspluatācijā Lokālās DKS īpašnieka pienākums ir 30 dienu laikā reģistrēt savā īpašumā esošo Lokālo DKS, iesniedzot Pārvaldei Noteikumu 16. punktā minēto pieteikumu, kuram pievienots Noteikumu 17. punktā minētais saraksts.

21. Lokālās DKS īpašniekiem, kopīpašniekiem vai valdītājiem ir pienākums nodrošināt piekļuvi to īpašumā vai valdījumā esošajai Lokālajai DKS, lai Pārvaldes pilnvarotā persona varētu veikt Lokālās DKS tehniskās atbilstības un apsaimniekošanas prasību ievērošanas pārbaudes.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība un prasības asenizatoriem

22. Asenizatoru uzskaitei un uzraudzībai Pašvaldībā Pašvaldības īpašumu pārvalde izveido un uztur asenizatoru reģistru, kas satur informāciju par visiem komersantiem, kas tiesīgi sniegt decentralizētos kanalizācijas jeb asenizācijas pakalpojumus Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – Asenizatoru reģistrs).

23. Asenizatoram, kurš vēlas sniegt decentralizētos kanalizācijas jeb asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā, ir pienākums pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas iesniegt Pārvaldē pieteikumu reģistrēšanai Asenizatoru reģistrā.

24. Asenizatoru reģistrā Pārvalde reģistrē asenizatoru, kurš atbilst visām šādām prasībām:

24.1. asenizators ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;

24.2. asenizators ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) no VSIA "Autotransporta direkcija" par tiesībām veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;

24.3. tam nav nodokļu parādu Latvijas Republikā, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, kā arī nav uzsākts maksātnespējas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;

24.4. tam ir spēkā esoša saimnieciskās darbības veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atbilstoši komersanta komercdarbības veidam, kurā kā apdrošināšanas risks ir iekļauta pakalpojuma sniegšanas laikā radušos zaudējumu atlīdzība asenizācijas pakalpojuma saņēmējam, un asenizatora atbildība par videi nodarītajiem zaudējumiem;

24.5. asenizators ir noslēdzis līgumu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju par savākto notekūdeņu nodošanu;

24.6. tā īpašumā, turējumā vai lietošanā ir specializētais transportlīdzeklis notekūdeņu savākšanai un pārvadāšanai, kurš atbilst šādām prasībām:

24.6.1. ir reģistrēts Latvijas Republikā noteiktā kārtībā;

24.6.2. ir aprīkots ar GPS sistēmu maršruta kontrolei;

24.7. iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas nav pieļāvis Noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumus ūdenssaimniecības jomā, tai skaitā nav bijis izslēgts par pieļautajiem pārkāpumiem no Asenizatoru reģistra.

25. Lai reģistrētos Asenizatoru reģistrā, asenizators iesniedz Pārvaldē aizpildītu vienota parauga pieteikumu saskaņā ar Noteikumu 3. pielikumu un pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina Noteikumu 24. punkta prasību izpildi. Asenizatora iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad ir iesniegti visi šajos Noteikumos noteiktie dokumenti.

26. Pārvalde 10 darba dienu laikā pārbauda pieteikumā norādīto ziņu un iesniegto dokumentu atbilstību Noteikumu 24. punkta prasībām un:

26.1. reģistrē asenizatoru Asenizatoru reģistrā uz laiku līdz vienam gadam, par reģistrāciju paziņojot asenizatoram rakstveidā;

26.2. atsaka reģistrēt asenizatoru Asenizatoru reģistrā, ja tas neatbilst vienai vai vairākām no Noteikumu 24. punktā noteiktajām prasībām.

27. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai vai beidzoties reģistrācijas termiņam, Asenizators iesniedz Pārvaldē atkārtotu pieteikumu.

28. Asenizatoru reģistra aktualizēta versija tiek izvietota publiski pieejamā vietā Pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkās (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā), kā arī publicēta Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.marupe.lv.

29. Sniedzot asenizācijas pakalpojumu, asenizatoram ir pienākums sadarboties ar Pārvaldi un:

29.1. līdz katra gada 1. martam iesniegt Pārvaldē atskaiti MS Excel vai Word formātā par iepriekšējā kalendārajā gadā savākto, izvesto un nodoto notekūdeņu apjomu, aizpildot deklarāciju saskaņā ar Noteikumu 4. pielikumu;

29.2. piecu darba dienu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām Asenizatoru reģistrā, ja Pārvaldē nav iesniegts jauns pieteikums asenizatora reģistrācijai Asenizatoru reģistrā nākamajam periodam, iesniegt deklarāciju saskaņā ar Noteikumu 4. pielikumu par laika periodu līdz asenizācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas brīdim;

29.3. pēc Pārvaldes pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas pierāda deklarācijā norādītās ziņas.

30. Par Noteikumu 29. punkta neizpildi Pārvalde var izslēgt asenizatoru no Asenizatoru reģistra. Atkārtota reģistrācija Asenizatoru reģistrā nav iespējama līdz Noteikumu 29. punkta pilnīgai izpildei.

VI. Individuālo DKS minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums

31. No notekūdeņu krājtvertnēm notekūdeņus un nosēdumus izved atbilstoši krājtvertņu tilpumam, izvešanas biežumu nosakot šādā kārtībā:

31.1. ja īpašumā uzstādīts verificēts ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts (ūdens daudzuma skaitītājs centralizētas ūdensapgādes sistēmas lietošanas gadījumā), izvešanas biežumu aprēķina saskaņā ar Noteikumu šajā apakšpunktā minēto formulu:

I = B/A,

kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam skaitlim "1". Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – notekūdeņu daudzums pēc ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem gadā;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

31.2. ja īpašumā nav uzstādīts normatīvo aktu prasībām atbilstošs ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts, izvešanas biežumu aprēķina saskaņā ar Noteikumu šajā punktā minēto formulu:

I = C/A,

kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam skaitlim "1". Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju;

C – patērētā ūdens daudzums pēc aprēķina, ko nosaka pēc formulas:

C = D x 3 x 12,

kur:

D – īpašumā deklarēto personu skaits;

3 – ūdens patēriņš kubikmetros mēnesī uz vienu personu;

12 – mēnešu skaits gadā;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

32. Notekūdeņu izvešanas biežumu aprēķina dienā, kad DKS tiek iekļauta DKS reģistrā.

33. DKS īpašniekam un valdītājam ir pienākums ziņot Pārvaldei par izmaiņām attiecībā uz ūdens patēriņu vai citām izmaiņām, kas var ietekmēt DKS izvešanas biežuma aprēķinu.

34. Privātpersonai ir tiesības lūgt DKS izvešanas biežumu aprēķina aktualizāciju ne biežāk kā reizi gadā, ja tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu.

35. Noteikumu 31. punkta aprēķinos novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietotā ūdens daudzumu dārza teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu.

36. Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no NAI nosaka, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu ekspluatāciju, vai, ja Privātpersonas rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas, saskaņā ar Noteikumu 7.5. apakšpunktā minēto komersanta rakstveida apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un veicamajiem pasākumiem atbilstošas ekspluatācijas nodrošināšanai.

37. No septiķiem nosēdumus izved ne retāk kā reizi gadā.

VII. Pārvaldes lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība

38. Pārvaldes kompetencē ietilpstošus lēmumus pieņem Pārvaldes vadītājs.

39. Pārvaldes vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

40. Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas lēmumi ir pārsūdzami administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

41. Par Noteikumu neievērošanu Privātpersonai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 20 soda vienībām, juridiskajām personām līdz 100 soda vienībām.

42. Par Noteikumu neievērošanu Asenizatoram izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 280 soda vienībām.

43. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada pašvaldības administratīvā komisija.

IX. Noslēguma jautājumi

44. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

45. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 20 (sēdes prot. Nr. 14) apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 28/2021 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā".

46. Privātpersonām, kuru īpašumā vai valdījumā esošās Lokālās DKS ir nodotas ekspluatācijā līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir pienākums Lokālo DKS reģistrēt Pārvaldē līdz 2023. gada 31. decembrim.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 13 /2023

Pašvaldības īpašumu pārvaldei

  
 (vārds, uzvārds, personas kods)1
  
 (deklarētā dzīvesvieta)2

PIETEIKUMS
Individuālās decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai

1. Objekta adrese

 
   

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits

  
3. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts komercuzskaites mēraparāts?
ir nav  

4. Esošais/prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _______ m3

5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms gadā _______ m3

(krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā).

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt ar X):

 Rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta (NAI), no kuras attīrītie notekūdeņi tiek novadīti vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī*
 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem**
 Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete, pārvietojamā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi***
 

Cits

 
 (Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)
  
7. Kurā gadā uzsākta decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācija? 

8. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana (atzīmēt ar X):

 Līgums par īpašumā esošo rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
 Netiek nodrošināta

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums (atzīmēt ar X):

 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x 2 mēnešos 
 1 x ceturksnī 
 1 x gadā un retāk 
   
   
10. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums m3:

11. Ja uzstādīta NAI, cik bieži tiek veikta regulārā apkope (atzīmēt ar X):

 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x ceturksnī 
 1 x gadā 
 retāk nekā 1 x gadā 
  

12. Ja uzstādīta NAI, kad veikta iepriekšējā apkope?

 
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

13. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

 (lūdzu atbildiet uz 14. jautājumu)
 
 Gar manu īpašumu nav izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli

14. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

 Tuvākā gada laikā (atzīmēt ar X)
 (lūdzu norādiet citu plānoto izbūves gadu)

15. Pielikumā pievienojamie dokumenti atbilstoši izbūvētajam DKS veidam:

* NAI tehniskā pase, pēc kuras var identificēt, ka konkrētā iekārta uzstādīta konkrētajā adresē, un tehniskā dokumentācija, kurā aprakstīti iekārtas montāžas un ekspluatācijas noteikumi

** Septiķiem infiltrācijas sistēmas izbūves shēma un cita pieejamā tehniskā dokumentācija

*** Krājtvertnēm izbūves shēma vai cita pieejamā tehniskā dokumentācija

   
Datums:  
   
Objekta īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts:  
   
E-pasta adrese:  
   
Kontakttālrunis:  

1 Juridiskā persona norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru

2 Juridiskā persona norāda juridisko adresi

2. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2023

Pašvaldības īpašumu pārvaldei

  
 (nosaukums, reģistrācijas numurs)1
  
 (juridiskā adrese)2

PIETEIKUMS
Lokālās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (Lokālās DKS) reģistrācijai

1. Lokālās DKS
aptvertā darbības teritorija (ciemats, adrese)
 
  
2. Lokālās DKS
apsaimniekoto/pieslēgto mājsaimniecību skaits*
 
3. Vai Lokālās DKS īpašnieks sniedz arī ūdensapgādes pakalpojumus darbības teritorijā esošajām mājsaimniecībām?
   

4. Apsaimniekotais notekūdeņu apjoms mēnesī: _______________ m3

5. Ziņas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu:

Atrašanās vieta (adrese) 
Izbūves / ekspluatācijā nodošanas gads 
Hidrauliskā jauda (m3/dnn) 
Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta 

6. Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas juridiskais pamatojums (lūdzu pievienot pielikumā dokumentu kopijas dokumentiem, kas ir Lokālās DKS īpašnieka rīcībā):

 Līgums ar pašvaldību par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa vai pakalpojuma maksas noteikšanas pamatojums

 

C kategorijas piesārņojošo darbības reģistrācija (ja iekārtu jauda 5–20 m3/dnn)

 

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai (ja iekārtu jauda ir virs 20 m3/dnn)

 

Ūdens resursu lietošanas atļauja

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražotāja/izbūves veicēja izdota iekārtu tehniskā dokumentācija

 

 Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras piederību apliecinoši dokumenti
 Cits:
 
(Lūdzu norādiet un pievienojot citus ar pakalpojuma sniegšanu saistītus dokumentus)

7. Kas veic Lokālās DKS apsaimniekotāja/uzturētāja funkcijas?

 
 
(lūdzu norādiet juridisko personu, tās pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, tālruni, e-pastu)
 
8. Cik bieži tiek veiktas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un notekūdeņu testēšana:
 
  

9. Kad veikta iepriekšējā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope?

 
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10.* Pielikumā mājsaimniecību saraksts saskaņā ar Noteikumu 17. punktu.

Datums:  
   
Lokālās DKS īpašnieka/īpašnieka pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts:  
   
E-pasta adrese:  
   
Kontakttālrunis:  

1 fiziska persona norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu

2 fiziska persona norāda deklarēto adresi

3. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2023
Pieteikums reģistrācijai Asenizatoru reģistrā
1. Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds 
2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas personas kods 
3. Asenizatora īpašumā, turējumā vai lietošanā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:
Veids, valsts reģistrācijas nr.MarkaTilpums (m³)Aprīkošana ar GPS
    
    
    
    

4. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas (nosaukums, adrese):

 
 
 
 

5. Pielikumā pievienojamie dokumenti:

5.1. Apliecināta līguma kopija par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju;

5.2. Apliecināta saimnieciskās darbības veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

5.3. Specializētā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

5.4. Apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja pieteikuma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Datums: _____________________

Atbildīgās personas paraksts, paraksta atšifrējums: ____________________________

E-pasta adrese: ____________________________

Kontakttālrunis: ____________________________

4. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2023
Asenizatoru deklarācija
par izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu ______ . gadā
N.p.k.Objekta adrese
(iela, ciems, pagasts, pilsēta)
Transportlīdzekļa reģ. Nr.Izvešanas datumsIzvestie m3Kam nodoti notekūdeņi
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds, paraksts Datums
Saistošo noteikumu Nr. 13/2023 "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsPamatojoties uz Pašvaldību likumu, šie saistošie noteikumi izstrādāti jaunā redakcijā, lai veiktu papildinājumus un precizējumus šobrīd spēkā esošajos saistošajos noteikumos Nr. 28/2021 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā".

 

Būtiskākie papildinājumi un precizējumi:

1. Precizēts saistošo noteikumu nosaukums, ietverot tajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – DKS) uzskaiti un uzraudzību.

2. Paplašināta novada teritorija, kurā jāreģistrē Individuālās DKS.

Ņemot vērā izstrādātajā tehniski ekonomiskajā pamatojumā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Mārupes novada Babītes un Salas pagastos (turpmāk – TEP) iekļauto informāciju un ieteikumus, novada teritorija, kurā nepieciešams reģistrēt Individuālās DKS, paplašināta ar 7 ciemiem (Mežāres, Spilve, Lapsas, Sēbruciems, Dzilnuciems, Brīvkalni, Vīkuļi), kuros decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāju skaits pieaudzis virs 200 vai ir tuvu tam.

3. Izveidota papildus sadaļa "Lokālo DKS īpašnieku, kopīpašnieku vai valdītāju pienākumi".

TEP izstrādes gaitā tika apzinātas 17 juridiskās personas (biedrības, kooperatīvās sabiedrības un komersanti), kuru īpašumā vai valdījumā esošās kanalizācijas sistēmas apkalpo privātmāju ciematu teritorijas. Šo sistēmu apzīmēšanai saistošie noteikumi papildināti ar jēdzienu "Lokālās decentralizētās kanalizācijas sistēmas" (turpmāk – Lokālās DKS), kuru īpašniekiem vai valdītājiem noteiktas prasības reģistrēt Lokālās DKS pašvaldībā, kopā ar pieteikumu iesniedzot sarakstu ar īpašumiem, kurus attiecīgā Lokālā DKS apkalpo. Pie pārejas noteikumiem noteikts termiņš (līdz 31.12.2023.) Lokālo DKS reģistrēšanai, kuras nodotas ekspluatācijā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās brīža. Iepriekš šāds regulējums ciematu teritorijas apkalpojošajām sistēmām nav bijis.

4. Vienā sadaļā apkopotas prasības asenizatoriem.

5. No 6 m3 uz 3 m3 samazināts ūdens patēriņš krājtvertņu izvešanas biežuma aprēķinam, ja objektā nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs. Ūdens patēriņš pietuvināts reālajam vidējam patēriņam mājsaimniecībās uz vienu personu.

6. Veikti vairāki citi tehniski precizējumi un labojumi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuNepieciešami finanšu līdzekļi DKS uzskaites, kontroles un uzraudzības funkciju nodrošināšanai.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSaistošie noteikumi izstrādāti, lai mazinātu neattīrītu vai tikai daļēji attīrītu sadzīves notekūdeņu radīto piesārņojumu apkārtējā vidē.

 

Neatstāj negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Nav konstatējama ierobežojoša ietekme uz tirgu un atbilstību brīvai un godīgai konkurencei.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmNetiek radīts papildus slogs esošajām administratīvajām procedūrām.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvalde.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošajos noteikumos izvirzītās prasības atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē decentralizētās kanalizācijas sistēmu darbību, tostarp Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām.

 

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir normatīvajiem aktiem atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošo noteikumu projekts no 2023. gada 5. aprīļa līdz 2023. gada 18. aprīlim publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Par saistošo noteikumu projektu informācija ievietota arī pašvaldības sociālajā kontā Facebook. Sabiedrības viedoklis nav saņemts.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13/2023Pieņemts: 26.04.2023.Stājas spēkā: 11.08.2023.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 10.08.2023. OP numurs: 2023/153.48
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
344283
11.08.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"