Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 742

Ulbrokā 2022. gada 23. februārī (prot. Nr. 29/2022, 15. §)
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu

Konstatē:

Ropažu novada pašvaldībā 07.02.2022. saņemts SIA "Ģeodēzija S" iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. RN/2022/4.1-2/696) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads (kadastra apzīmējums 80960021391) apstiprināšanu.

Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Stopiņu novada domes 02.12.2020. lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads", protokols Nr. 97, 2.7. punkts, ņemot vērā Darba uzdevumā Nr. 20-04 nosacījumus.

Ropažu novada dome 27.10.2021. pieņēma lēmumu Nr. 322 "Lēmums par detālplānojumu nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads nodošanu publiskajai apspriešanai" (prot. Nr. 14/2021, 27. §).

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 15.11.2021. līdz 13.12.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti Zoom platformā 29.11.2021. Sanāksmē piedalījās 6 dalībnieki. Sanāksmes gaitā tika nolemts pārskatīt adresācijas priekšlikumu, detālplānojuma vadītājai sagatavot atbildi Piparu ielas iedzīvotājam par ātruma vaļņu ierīkošanu un dabā notiekošo būvdarbu likumību. Publiskās apspriešanas gaitā saņemts viens kolektīvs priekšlikums (uzstādīt zīmi "iebraukt aizliegts" uz Garās ielas un Piparu ielas stūra un nepiešķirt jaunajai apbūvei paredzētajai zemes vienībai adresi Piparu iela 12, ņemot vērā, ka esošā adrese Piparu ielas 12 jau ir esošai ēkai un zemes vienībai). Pirmais priekšlikums nav ņemts vērā. Norādītais krustojums neatrodas detālplānojuma teritorijā. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai. Piparu iela ir privātīpašumā esoša iela un ceļa zīmes uzstādīšanu var ierosināt un pamatot ielas īpašnieki. Savukārt priekšlikums par adreses maiņu ir ņemts vērā. Publiskās apspriešanas gaitā ir saņemti pozitīvi atzinumi no visām darba uzdevumā norādītajām institūcijām.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ropažu novada pašvaldības telpiskā plānotāja Andra Valaine 10.02.2022. ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma projektu (Pielikums Nr. 1).

Atbilstoši detālplānojuma izstrādātājas sniegtajai informācijai, kopš detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas ir veikti vairāki precizējumi. Plānotajai zemes vienībai Nr. 13 mainīta adrese uz Piparu iela 14, plānotajā zemes vienībā Nr. 27 ugunsdzēsības dīķa vietā ir paredzēta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta ar slēgtu ugunsdrošības krājrezervuāru, ārpus 330 kV elektrolīnijas aizsargjoslas, Ērgļu ielas šķērsprofilā attālums no 330 kv elektrolīnijas attēlots līdz brauktuves virsmai, nevis līdz horizontālai virsmas mērlīnijai, Paskaidrojuma rakstā mainīts apraksts par ugunsdzēsības risinājumiem un Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos precizēti 32., 34., 35. punkti par ugunsdzēsības risinājumiem.

Ņemot vērā, ka norādītie precizējumi neskar citu personu tiesiskās intereses un to rezultātā netiek mainīti detālplānojuma projekta risinājumi, nav nepieciešama detālplānojuma projekta atkārtota publiskā apspriešana, projekta pilnveidošana vai jaunas redakcijas izstrāde. Detālplānojuma projekts ar redakcionāliem precizējumiem virzāms domes lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu.

Izskatot iesniegto detālplānojuma izstrādes vadītājas ziņojumu, detālplānojuma projektu, administratīvā līguma projektu, pamatojoties uz "Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 12. panta pirmo daļu un 29. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 682 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu,

Ropažu novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Garā iela 31, ar kadastra apzīmējumu 80960021391, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. Detālplānojuma projekts publicēts ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23081.
(Ropažu novada domes 23.03.2022. lēmuma Nr. 837 redakcijā)

2. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma), oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības vietējā laikrakstā, atbildīgā detālplānojuma izstrādes vadītāja.

3. Detālplānojuma teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašniekam divu mēnešu laikā noslēgt Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu (Pielikums Nr. 2).

4. Lēmumu izsniegt Ropažu novada pašvaldības telpiskajai plānotājai Andra Valainei un nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam SIA "Ģeodēzija S" (e-pasts: info.geodezija@inbox.lv).

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Rīgā, Baldones ielā 1A. Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu "Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments" un trešo daļu "Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā".

Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja
pirmais vietnieks A. Vaičulens
Pielikums Nr. 1

Detālplānojuma izstrādes vadītājas
Ropažu novada pašvaldības telpiskās plānotājas
Andras Valaines

Ziņojums par detālplānojuma projektu zemes vienībai Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Ropažu novada pašvaldībā 07.02.2022. iesniegts apstiprināšanai detālplānojuma projekts zemes vienībai Garā iela 31 , Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Izvērtējot iesniegto detālplānojuma projektu konstatēts:

1. Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Stopiņu novada domes 02.12.2020. lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads", protokols Nr. 97, 2.7. punkts, ņemot vērā Darba uzdevumā Nr. 20-04 nosacījumus.

2. Ropažu novada dome 27.10.2021. pieņēma lēmumu Nr. 322 "Lēmums par detālplānojumu nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads nodošanu publiskajai apspriešanai" (prot. Nr. 14/2021, 27. §). Detālplānojuma teritorijā Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) paredzēts izveidot 32 zemes vienības (26 zemes vienības savrupmāju apbūvei, 5 zemes vienības plānotās kā ielu teritorijas, 1 zemes vienība paredzēta ugunsdzēsības rezervuāra izbūvei un apsaimniekošanai).

3. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 15.11.2021. līdz 13.12.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti Zoom platformā 29.11.2021. Sanāksmē piedalījās 6 dalībnieki. Sanāksmes gaitā tika nolemts pārskatīt adresācijas priekšlikumu, detālplānojuma vadītājai sagatavot atbildi Piparu ielas iedzīvotājam par ātruma vaļņu ierīkošanu un dabā notiekošo būvdarbu likumību. Publiskās apspriešanas gaitā saņemts viens kolektīvs priekšlikums (uzstādīt zīmi "iebraukt aizliegts" uz Garās ielas un Piparu ielas stūra un nepiešķirt jaunajai apbūvei paredzētajai zemes vienībai adresi Piparu iela 12, ņemot vērā, ka esošā adrese Piparu ielas 12 jau ir esošai ēkai un zemes vienībai). Pirmais priekšlikums nav ņemts vērā. Norādītais krustojums neatrodas detālplānojuma teritorijā. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai. Piparu iela ir privātīpašumā esoša iela un ceļa zīmes uzstādīšanu var ierosināt un pamatot ielas īpašnieki. Savukārt priekšlikums par adreses maiņu ir ņemts vērā. Publiskās apspriešanas gaitā ir saņemti pozitīvi atzinumi no visām darba uzdevumā norādītajām institūcijām.

4. Kopš detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas ir veikti vairāki precizējumi. Plānotajai zemes vienībai Nr. 13 mainīta adrese uz Piparu iela 14, plānotajā zemes vienībā Nr. 27 ugunsdzēsības dīķa vietā ir paredzēta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta ar slēgtu ugunsdrošības krājrezervuāru, ārpus 330 kV elektrolīnijas aizsargjoslas, Ērgļu ielas šķērsprofilā attālums no 330 kv elektrolīnijas attēlots līdz brauktuves virsmai, nevis līdz horizontālai virsmas mērlīnijai, Paskaidrojuma rakstā mainīts apraksts par ugunsdzēsības risinājumiem un Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos precizēti 32., 34., 35. punkti par ugunsdzēsības risinājumiem. Ņemot vērā, ka norādītie precizējumi neskar citu personu tiesiskās intereses un to rezultātā netiek mainīti detālplānojuma projekta risinājumi, nav nepieciešama detālplānojuma projekta atkārtota publiskā apspriešana, projekta pilnveidošana vai jaunas redakcijas izstrāde.

5. Detālplānojumā ielas sarkano līniju robežās paredzēts izbūvēt elektroapgādes sistēmu, centralizētu gāzes apgādi, lokālās ūdens ņemšanas vietas un lokālās attīrīšanas ietaises (pāreja no lokālajiem inženiertīkliem uz centralizētajiem inženiertīkliem veicama trīs gadu laikā pēc infrastruktūras izbūves), brauktuvi un ietvi ar cietā seguma klājumu, sakaru tīklus un apgaismojuma izbūve.

6. Līdz Attīstības komitejas sēdei veicami precizējumi detālplānojuma īstenošanas kārtībā.

Priekšlikums detālplānojuma turpmākai virzībai:

Apstiprināt detālplānojumu zemes vienībai Garā iela 31, ar kadastra apzīmējumu 80960021391, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Andra Valaine

10.02.2022.

Pielikums Nr. 2
Administratīvais līgums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
GARĀ IELA 31 (īpašuma kadastra Nr. 80960021573, zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 002 1391) Dreiliņos, Stopiņu novadā, īstenošanu Nr._______________
Ulbroka,

2022. gada ______________

Ropažu novada dome, turpmāk tekstā – Pašvaldība, domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" un uz domes nolikuma pamata, no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZIŅU PROJEKTS" (reģ. Nr. 50003904771) turpmāk saukts – Detālplānojuma īstenotājs, no otras puses, bet abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. Apzīmējumi:

1.1. "Puses" – nozīmē Pašvaldību un Detālplānojuma īstenotāju.

1.2. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.3. "Detālplānojums" – detālplānojums nekustamajam īpašumam "Garā iela 31" (īpašuma kadastra nr. 80960021573, zemes vienības kadastra apzīmējums 80960021391) Dreiliņos, Stopiņu novadā.

1.4. "Apbūves nosacījumi" – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

2. Līguma priekšmets

2.1. Līguma priekšmets ir detālplānojuma īstenošana saskaņā ar detālplānojumā noteikto "Detālplānojuma īstenošanas kārtību" (pielikums pie šī Līguma).

2.2. Detālplānojuma īstenošana ietver arī detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu, normatīvo aktu, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību, kā arī Stopiņu novada teritorijas plānojuma prasību ievērošanu.

3. Detālplānojuma īstenotāja tiesības un pienākumi

3.1. Detālplānojuma īstenotājs īsteno detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

3.2. Detālplānojumā noteiktos zemes ierīcības, projektēšanas, kā būvdarbus, veic Detālplānojuma īstenotājs.

3.3. Detālplānojuma īstenotājs pēc plānotās ielas izbūves un nodošanas ekspluatācijā, zemi bez atlīdzības nodod pašvaldībai.

3.5. Detālplānojuma īstenotājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas Detālplānojuma īstenošanas kārtībā, ja tās neskar detālplānojuma teritorijas risinājumus un Pašvaldība piekrīt.

4. Pašvaldības tiesības un pienākumi

4.1. Pašvaldībai ir saistoši šī Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Līguma spēkā stāšanās un termiņi

6.1.Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz detālplānojuma īstenošanai, kā arī uzturēšanas jautājumos pēc tās.

7. Citi noteikumi

7.1. Līguma nosacījumi ir saistoši arī īpašniekiem, kas iegūst īpašumā zemes vienības vai ēkas un būves Detālplānojuma teritorijā.

7.2. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu Detālplānojuma īstenotāja vainas dēļ.

7.2. Strīdi, kas rodas Līguma darbības laikā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

7.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Līgums ir sastādīts un parakstīti piecos eksemplāros uz trim lapām, katrai Pusei viens Līguma eksemplārs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu adreses un rekvizīti

Pašvaldība

Ropažu novada dome
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 67910518
E-pasts: novada.dome@stopini.lv

______________________
V.Paulāne

Detālplānojuma īstenotājs

SIA "Bērziņu projekts"
Reģ. Nr. 50003904,
Biķernieku iela 424-3, Rīga, LV-1079

__________________
Valdes loceklis

 

Neatņemama administratīvā līguma Nr.____________ sastāvdaļa

Detālplānojuma īstenošana jāveic šādā secībā un termiņos:

1. Ielas un ielas daļas būvniecības procesu – projektēšanu var uzsākt pirms ielas zemes vienības izdalīšanas atsevišķā zemes vienībā (izpildes termiņš 2022. gads).

2. Detālplānojumā paredzēto zemes vienību izveidošana, reģistrēšana VZD Kadastra sistēmā un īpašuma tiesību reģistrēšana Zemesgrāmatā.

3. Iesniedzot būvprojektu uz atzīmes izdarīšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi ielas un ielu daļas zemes vienībai jābūt izdalītai kā atsevišķai zemes vienībai un reģistrētai vismaz VZD Kadastra sistēmā (izpildes termiņš 2022. gads).

4. Būvprojektu sadaļa paredz izbūvēt inženierkomunikācijas atsevišķās kārtās:

3.1. elektroapgādi – var paredzēt ar atsevišķu būvniecības ieceri ārējiem tīkliem (izpildes termiņš 2022. gads);

3.2. ielu un ielas daļas apgaismojumu – var izdalīt kā atsevišķu kārtu (izpildes termiņš 2022. gads);

3.3. meliorācijas sistēmas izbūve (izpildes termiņš 2022. gads);

3.4. ielas un ielas daļas pamatnes un šķembu seguma izveide – var izdalīt kā atsevišķu kārtu (izpildes termiņš 2022. gads);

3.5. ielas un ielu daļas ar cieto segumu izbūve – var izdalīt kā atsevišķu kārtu, arī ielu un ielas daļu (izpildes termiņš 2022.–2025. gads);

3.6. ūdensapgādes un kanalizācijas pievadi vai risinājumi – var paredzēt ar atsevišķu būvniecības ieceri vai paziņojumu par būvniecību (līdz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumam pašvaldības tīkliem iespējami lokālie risinājumi) izpildes termiņš 2022. gads).

3.7. pievienojums ielai – var paredzēt kopā ar ielas un ielas daļas būvprojektu, ar atsevišķu būvniecības ieceri vai paziņojumu par būvniecību (izpildes termiņš 2022. gads);

3.8. virszemes ūdeņu savākšana – var paredzēt ar atsevišķu būvniecības ieceri vai paziņojumu par būvniecību (izpildes termiņš 2022. gads).

5. Pirms būvniecības procesa projektēšanas darbu uzsākšanas – dzīvojamām ēkām vai palīgēkām jābūt:

5.1. Izpildītam šo noteikumu 2. un 3. punktiem;

5.2. uzsāktiem būvdarbiem (atzīme par BUN) šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.7. punktos minētiem darbiem;

6. Līdz dzīvojamās ēkas būvniecības procesa – būvdarbu uzsākšanai (atzīme par BUN):

6.1. Izpildītiem dabā (izbūvētiem) šo noteikumu 3.4. punktā minētiem būvdarbiem līdz īpašumam un gar īpašumu;

7. Līdz dzīvojamās ēkas būvniecības procesa pabeigšanai, lai nodotu ēku ekspluatācijā, jābūt izpildītiem un nodotiem ekspluatācijā vai veiktai atzīmei par būvdarbu pabeigšanu:

7.1. Šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.6. punktā minētiem būvdarbiem;

7.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumiem – šo noteikumu 3.6. punkts;

7.3. Elektroapgādes pievadam – šo noteikumu 3.1. punkts;

7.4. Virszemes ūdens savākšanas risinājumiem – šo noteikumu 3.8. punkts.

8. Pēc centralizēto ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu pieslēguma nodrošināšanas pašvaldības tīkliem 1 (viena) gada laikā esošās dzīvojamās mājas jāpieslēdz centralizētajiem tīkliem, būvniecības stadijā un projekta stadijā esošām ēkām pie centralizētajiem tīkliem jābūt pieslēgtām pie to nodošanas ekspluatācijā.

9. Izpilda šo noteikumu 3.2. un 3.5. punktā minētos būvdarbus, lai ielu un ielas daļu nodotu pašvaldībai.

10. Ja ielu pārdod kā domājamās daļas, pārdodot zemes gabalus vai to domājamās daļas, noslēgt vienošanos par apbūves tiesībām un par to, ka ielu sarkanajās līnijās, veicot ielas īpašniekiem būvdarbus, nav jāskaņo ar citiem domājamo daļu īpašniekiem.

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: lēmums Numurs: 742Pieņemts: 23.02.2022.Stājas spēkā: 05.03.2022.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 04.03.2022. OP numurs: 2022/45.24
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
330394
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2022","iso_value":"2022\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2022.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)