Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2020

Alūksnē 2020. gada 26. martā
Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes 26.03.2020.
lēmumu Nr. 89 (prot. Nr. 4, 10. p.)

PRECIZĒTI
ar Alūksnes novada domes
30.04.2020. lēmumu Nr. 114 (prot. Nr. 6, 8.p.)

Sākotnējo konsolidēto redakciju sagatavojusi Alūksnes novada dome,
un tajā ir iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar šādiem oficiālajā izdevumā 
"Latvijas Vēstnesis" nepublicētiem saistošajiem noteikumiem:

Saistošie noteikumi Nr. 16/2020
apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes
28.05.2020. lēmumu Nr. 134 (prot. Nr. 7, 4. p.)


Saistošie noteikumi Nr. 4/2021
apstiprināti ar Alūksnes novada pašvaldības domes
25.02.2021. lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 4, 6. p.)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošu nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nodokļa maksātāju atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības nodokļu administratori.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 30.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2023)

3. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldības domē.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 30.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2023)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apjoms un nodokļa maksātāju kategorijas, kuras var saņemt nodokļa atvieglojumus

4. Atvieglojumu var saņemt šādas nodokļu maksātāju kategorijas:

4.1. personas, kurām ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss – 70 % par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst šim statusam;

4.2. nestrādājoši, vientuļi pensionāri – 90 %;

4.3. nestrādājošas, vientuļas personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti – 90 %;

4.4. personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90 %;

4.5. personas, kurām taksācijas gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, un kurām deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar apgādnieku zaudējušo bērnu, arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns taksācijas gadā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas) un arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem – 90 %;

4.6. personas, kurām pieder zemes īpašums un kuras ir noslēgušas līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par visa īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskām vajadzībām – 50 %, bet ne vairāk kā 150 euro no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi gadā;

4.7. personas, kurām pieder ēkas un kuras ir veikušas pilnu ēkas fasādes restaurācijas, vai atjaunošanas, vai pārbūves darbus – 90 %;

4.8. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki – 90 %;

4.9. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas – 90 %.

4.10. Personas, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir zeme, kura ir invadēta ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi) – 50 %;

4.11. personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā – 90 %.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2022)

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

5. Personām, kuras minētas noteikumu 4.1.–4.9. apakšpunktos, piešķir atvieglojumus par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi:

5.1. Alūksnes novada pagasta teritorijā šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme šo noteikumu izpratnē, ir zeme, ko aizņem ēkas (būves) un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zeme – līdz 1,0 ha platībā;

5.2. Alūksnes pilsētas teritorijā šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme šo noteikumu izpratnē, ir zeme, ko aizņem ēka (būve), kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamā zeme – līdz 1200 m2 platībā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

6. Vientuļš pensionārs un vientuļa persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai pastāv visi tālāk minētie nosacījumi – nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, nav laulātā un nav likumīgo apgādnieku. Persona pieteikumā apliecina, ka atbilst šī punkta nosacījumiem.

7. (Svītrots ar Alūksnes novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2022)

8. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.1.–4.9. apakšpunktos atvieglojumus piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

9. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.1.–4.9. apakšpunktos, atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts, ko persona apliecina pieteikumā.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

10. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.6. apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par īpašumā esoša zemes īpašuma vai tā daļas izmantošanu šādiem izmantošanas mērķiem:

10.1. publisku sporta nodarbību, pasākumu, sacensību organizēšanai un norisei;

10.2. rekreācijai;

10.3. pašvaldības funkciju un uzdevumu nodrošināšanai.

11. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.6. apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par visa nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemi. Atvieglojuma saņemšana tiek noteikta līgumā.

(Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 16/2020 redakcijā)

12. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.7. apakšpunktā, atvieglojumu piešķir par to ēku, kurai ir veikta pilna fasādes restaurācija, atjaunošana vai pārbūve, pamatojoties uz aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kas izdots ne agrāk, kā 2017. gada 1. janvārī, vai Būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ēkas fasādes apliecinājuma kartē, kas izdarīta ne agrāk, kā 2017. gada 1. janvārī.

12.1 Personām, kuras minētas 4.10. apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par to zemes vienības platību, kurā, atbilstoši Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam plānam 2021.–2025. gadam, tiek veikti Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi.

(Alūksnes novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

13. Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. pantu un šo noteikumu pamata, vai uz vairāku šo noteikumu 4.1.–4.11. apakšpunktos paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojumus piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2022)

14. Personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.2.–4.11. apakšpunktiem, atvieglojumus nepiešķir, ja:

14.1. uz atvieglojumu piešķiršanas brīdi ir pieņemts lēmums par personai piederošas būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, kas aplikta ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā;

14.2. personai uz atvieglojumu piešķiršanas brīdi ir Alūksnes novada pašvaldības budžetā ieskaitāms nekustamā īpašuma nodokļa parāds;

14.3. Lauku atbalsta dienests atvieglojumu piešķiršanas periodā ir sniedzis informāciju par nodokļa maksātāja zemes vienību, ka tā uzskatāma par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta astotajai daļai;

14.4. persona atrodas maksātnespējas procesā;

14.5. ir nokavēts noteikumu 19. punktā noteiktais pieteikuma iesniegšanas termiņš.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021; 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2022)

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods

15. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.2.–4.9. apakšpunktos, atvieglojumus piešķir sākot ar taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

16. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.1.–4.9. apakšpunktos, atvieglojumus piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir attiecīgajā punktā noteiktais statuss un pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

17. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.6. apakšpunktā, atvieglojums tiek piemērots ar dienu, kad noslēgts līgums ar Alūksnes novada pašvaldību un ir spēkā visu līguma darbības laiku.

18. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.7. apakšpunktā, atvieglojumus piemēro, sākot ar taksācijas gadu, kurā izdoti šo noteikumu 12. punktā minētie dokumenti, par turpmākajiem 5 taksācijas gadiem.

18.1 Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.8. un 4.9. apakšpunktos, atvieglojumus piemēro, sākot ar 2020. taksācijas gada trešo ceturksni, ja persona pieteikumu par atvieglojuma piešķiršanu iesniedz līdz 2020. gada 1. augustam.

(Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 16/2020 redakcijā)

18.2 Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.10. apakšpunktā, atvieglojumi tiek piemēroti par nākamo taksācijas gadu, pamatojoties uz Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2021.–2025. gadam izpildes uzraudzību veicošās pašvaldības kompetentās institūcijas datiem, kurus iesniedz nodokļu administratoram līdz kārtējā gada 15. novembrim.

(Alūksnes novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

19. Personām, kurām ir tiesības uz šo noteikumu 4.2.–4.10. apakšpunktos noteiktajiem atvieglojumiem, pieteikums (pielikumā) par atvieglojumu piešķiršanu līdz taksācijas gada 1. februārim jāiesniedz:

19.1. nosūtot uz pašvaldības e-adresi, izmantojot portālu https://www.latvija.lv;

19.2. nosūtot uz pašvaldības e-pastu dome@aluksne.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;

19.3. personīgi iesniedzot jebkurā Alūksnes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;

19.4. sūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

(Alūksnes novada domes 30.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 6/2023 redakcijā)

19.1 Personu, kuras minētas šo noteikumu 4.11. apakšpunktā, atbilstība minētajiem kritērijiem tiek noteikta ar valsts informācijas sistēmu savietotāja starpniecību, pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts informācijas sistēmās taksācijas gada 1. janvārī pulksten 24.00.

(Alūksnes novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 2/2022 redakcijā)

20. Pieteikumā persona norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniegusi precīzas un patiesas ziņas, kā arī dod piekrišanu amatpersonām apstrādāt pieteikumā minētos personu datus, kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai un kontrolei.

21. Personām, kurām ir tiesības uz šo noteikumu 4.3.–4.9. apakšpunktos noteiktajiem atvieglojumiem, pieteikumam jāpievieno faktus apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2020)

22. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.1. apakšpunktā, atvieglojumus piešķir pamatojoties uz Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes datiem par personas atbilstību šajā punktā minētajiem nosacījumiem.

23. Personām, kurām ir tiesības uz šo noteikumu 4.5. apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, līdz taksācijas gada 1. februārim iesniedz Alūksnes novada pašvaldībā izglītības iestādes apliecinājumu par bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kas taksācijas gadā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

23.1 Personām, kurām ir tiesības uz šo noteikumu 4.8. un 4.9. apakšpunktā noteiktajiem atvieglojumiem, pieteikumam jāpievieno Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

(Alūksnes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 16/2020 redakcijā)

24. Personai ir pienākums paziņot Alūksnes novada pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu, mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās dienas.

25. Ja persona savā pieteikumā ir sniegusi nepilnīgas vai nepatiesas ziņas piešķirto nodokļa atvieglojumu atceļ un personai nodokli aprēķina nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem maksāšanas termiņiem, kā arī aprēķinot nokavējuma naudu.

VI. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas noteikumi

26. Personām, kuras minētas šo noteikumu 4.6.–4.7. apakšpunktos un, kuras minētos nekustamos īpašumus izmanto saimnieciskās darbības veikšanai (turpmāk – de minimis atbalsta saņēmējs), pašvaldība var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1 4017/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) nosacījumus.

27. De minimis atbalsta piešķiršanu un atbalsta pretendenta izvērtēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem veic Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratori.

28. Atbalsts netiek piešķirts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja de minimis atbalsta saņēmējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

29. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī.

30. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

31. Šo noteikumu piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt, ievērojot Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1 un 2. punkta nosacījumus.

32. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratori pieņēmuši lēmumu par nodokļa atvieglojuma kā de minimis atbalsta piešķiršanu.

33. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem atbilstoši Komisijas regulas 1407/2013 7. panta 4. punktam un 8. pantam.

34. Pašvaldība un de minimis atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar de minimis atbalsta piešķiršanu saistītos datus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

35. De minimis atbalsta uzskaite tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

36. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts de minimis saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

VII. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 20/2017 "Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā".

36. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā "Alūksnes Novada Vēstis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Dukulis
Pielikums
Alūksnes novada domes 26.03.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020
"Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Alūksnes novadā"

Alūksnes novada pašvaldībai

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Adrese 

PIETEIKUMS

 , 
(nosaukums/vārds, uzvārds) (reģ.Nr./personas kods)
ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu, 
  
(īpašuma adrese)
  
(kadastra Nr.)

Ņemot vērā minēto, lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Alūksnes novada domes 2020. gada …. saistošo noteikumu Nr. … "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā" ____ punktā minētajā apmērā.

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums netiek/tiek (vajadzīgo pasvītrot) izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

Apliecinu, ka pretendēju/nepretendēju (vajadzīgo pasvītrot) uz de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013.

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas iesniegtās veidlapas ID numurs______________________ (aizpilda Pretendents, kurš pretendē uz de minimis atbalstu un izvēlas neiesniegt atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku).

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvos aktos noteikto pienākumu veikšanai un lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu, pieņemšanai un kontrolei. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Augšminētajam mērķim personas dati var tikt saņemti arī no Iedzīvotāju reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes, Maksātnespējas reģistra. (Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu prettiesisku apstrādi, vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskata, ka notiek nelikumīga personas datu apstrāde.)

Piekrītu, ka pieteikumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās Alūksnes novada pašvaldība pieteikumā minēto mērķu sasniegšanai.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas un vienlaicīgi apņemos mēneša laikā informēt Alūksnes novada pašvaldību par jebkurām izmaiņām, kuru rezultātā ir zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

Apliecinu, ka pieteikumā vai tā pielikumā minēto personu datus esmu ieguvis tieši no šīm personām un iesniedzu tos ar viņu piekrišanu.

Pielikumā (pievienoto dokumentu uzskaitījums):

   
(datums) (paraksts)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Alūksnes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7/2020Pieņemts: 26.03.2020.Stājas spēkā: 08.05.2020.Publicēts: Alūksnes Novada Vēstis, 4 (125), 07.05.2020.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
330377
{"selected":{"value":"13.04.2023","content":"<font class='s-1'>13.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.04.2023","iso_value":"2023\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2022","iso_value":"2022\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2022.-12.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.04.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)