Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 46

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 5. §)
Par Tukuma novada pašvaldības nodevām
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 29.12.2021.
lēmumu (prot. Nr. 26, 5. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu,
12. panta pirmās daļas 1., 2., 9., 10. un 11. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 3. punktu, 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodevas objektu un tam piemērojamas likmes, to maksāšanas kārtību un atbrīvojumus.

2. Noteikumi attiecas uz pašvaldības administratīvo teritoriju, un pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas šie noteikumi.

3. Pašvaldības nodevas iemaksājamas pašvaldības pamatbudžetā, un tās izlieto saskaņā ar apstiprināto pašvaldības budžetu.

4. Pašvaldības nodevas var samaksāt skaidrā naudā pašvaldības kasē vai pagasta pakalpojumu centros vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, saņemot rēķinu pašvaldībā vai pagasta pārvalžu centros, Kandavas un pagastu apvienībā, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.

5. Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai, veicot pašvaldības autonomās funkcijas, ir atbrīvotas no pašvaldības nodevas.

6. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas, un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

7. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz, ja saņēmējs uzrāda nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

8. Tukuma novada dome (turpmāk – dome) nosaka un pašvaldība iekasē nodevas par:

8.1. domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

8.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;

8.3. pašvaldības simbolikas izmantošanu;

8.4. pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību;

8.5. pašvaldības būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

9. Par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas šādas nodevas:
 

Nr.p.k.Nodevas objektsMērvienībaNodevas apmērs, euro
9.1.par atkārtotu domes, pastāvīgo komiteju, komisiju sēžu protokolu izrakstu, lēmumu norakstu, izrakstu un kopiju izsniegšanu1 dokuments4,00
9.2.par izziņu un citu dokumentu kopiju izsniegšanu no pašvaldības arhīva1 dokuments6,00
9.3.par izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu1 dokuments2,00
9.4.par izziņu par nekustamā īpašuma piederību1 dokuments2,00
9.5.par izziņu par pašvaldības sakņu dārza lietošanas tiesībām1 dokuments1,50
9.6.par izziņu par attiecīgajā kalendāra gadā lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai1 dokuments1,50
9.7.par izziņu par būvēm1 dokuments10,00
9.8.par izziņu par teritorijas atļauto izmantošanu1 dokuments5,00
9.9.par izziņu par apbedījuma vietu1 dokuments2,50

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 8. §)

10. No nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu samaksas ir atbrīvotas:

10.1. pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijas;

10.2. politiski represētās personas;

10.3. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personas (ģimenes), kas audzina bērnus ar invaliditāti;

10.4. novada iedzīvotāji, kas dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;

10.5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

10.6. personas, ja izziņa iesniedzama pašvaldības institūcijās un ja izziņā ietvertā informācija izziņas adresāta institūcijai nav pieņemama savstarpējā institucionālās informācijas apmaiņas rezultātā.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās

11. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Tukuma novada administratīvajā teritorijā ir par publisko atrakciju iekārtām vai pārvietojamiem atrakciju parkiem – par vienu dienu 35,00 euro.

12. No nodevas atbrīvo pasākuma organizētāju, ja:

12.1. rīkojot pasākumu, tas pilda pašvaldības pasūtījumu;

12.2. tas ir pašvaldības vai valsts iestāde;

12.3. tas ir Tukuma novadā juridisko adresi reģistrējusi nevalstiskā organizācija;

12.4. tas ir parku vai citu speciāli iekārtotu brīvdabas atpūtas vietu nomnieks, kuram noslēgts līgums ar pašvaldību vai citu īpašnieku par zemes iznomāšanu masu pasākumu rīkošanai;

12.5. rīkotais pasākums ir labdarības pasākums.

IV. Nodeva par pašvaldības simboliku

13. Nodevas par Tukuma novada simbolikas (turpmāk – simbolika) izmantošanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras simboliku vēlas izmantot reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem, un saņem domes Licencēšanas komisijas izdotu rakstveida atļauju saskaņā ar spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada simbolikas izmantošanu.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 8. §)

14. Pašvaldības nodeva par atļaujas izsniegšanu simbolikas lietošanai komerciālos nolūkos tiek noteikta šādos apmēros:
 

Nr.p.k.Nodevas objektsNodevas apmērs, euro
14.1.ja simbolika tiek izmantota vienreizējam pasākumam vai ja simbolika tiek tiražēta produkcijai līdz 100 eksemplāriem5,00
14.2.ja simbolika tiek izmantota atkārtotiem pasākumiem vai ja simbolika tiek tiražēta produkcijai virs 100 eksemplāriem10,00

V. Nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību

15. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Tukuma novada administratīvajā teritorijā īsteno būvniecības ieceri (veic jebkura veida celtniecības, rekonstrukcijas un remonta darbus, pazemes inženierkomunikāciju vai citu objektu izbūvi, rekonstrukciju un remontu, kas saistīti ar rakšanas darbiem uz ielām vai zaļajā zonā).

16. Nodeva tiek aprēķināta, sākot ar sesto darba dienu, ja darbi ilgst ilgāk par piecām darba dienām.

(Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

17. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar pašvaldības nodevu, un nodevu likmes (diennaktī):
 

Nr.p.k.Nodevas objektsTukuma pilsētā, nodevas apmērs euro/diennaktīPagastu/Kandavas apvienības
teritorijās, nodevas apmērs euro/diennaktī
17.1.maģistrālajās ielās:  
17.1.1.brauktuve (neierobežojot transporta kustību)14,00-
17.1.2.brauktuve (daļēji ierobežojot transporta kustību)35,00-
17.1.3.brauktuve (transporta kustība slēgta pilnībā)70,00-
17.1.4.ietve un zaļā zona7,00-
17.2.vietējās nozīmes ielās:  
17.2.1.brauktuve (neierobežojot transporta kustību)6,006,00
17.2.2.brauktuve (daļēji ierobežojot transporta kustību)18,0018,00
17.2.3.brauktuve (ja transporta kustība tiek slēgta pilnībā)35,0035,00
17.2.4.ietve un zaļā zona5,005,00
17.3.parka ceļi un veloceliņi15,0015,00
17.4.pārējā teritorijā7,007,00

18. No Noteikumu 17. punktā minētās nodevas papildus Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.6. apakšpunktā minētajām personām tiek atbrīvotas juridiskas personas pašvaldības pasūtījuma izpildei.

VI. Nodeva par pašvaldības būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu

19. Nodevas objekts ir būvatļauja vai būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

20. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem no Tukuma novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu.

21. Nodevu apmērs:
 

Nr.p.k.Būvniecības ieceres iesnieguma veidsNodevas apmērs, euro
21.1.būvniecības ieceres akcepts60,00
21.1.1.izņēmums – elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai20,00
21.2.būvatļauja 
21.2.1.2. grupas būvei250,00
21.2.2.3. grupas būvei500,00

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 8. §)

22. (Svītrots ar Tukuma novada domes 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 69)

23. Nodevas likmi samazina par 50 %, ja nav veikta patvaļīga būvniecība un būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu saņem būvētājs, kas savām vajadzībām plāno veikt:

23.1. visu veidu būvdarbus 1. grupas ēkai vai tās daļai vai 2. grupas viena dzīvokļa dzīvojamai ēkai (galvenais lietošanas veids – 1110) vai tās daļai un palīgēkai (galvenais lietošanas veids – 127402), kā arī lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai (galvenais lietošanas veids – 1271), kuras nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

23.2. dzīvokļa vienkāršotu atjaunošanu, vienkāršotu pārbūvi;

 
23.3. 1. grupas būvju – māju ceļu, ūdens ieguves aku, avotu kaptāžu, inženiertīklu pievadu, kanalizācijas aku, notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī (ieskaitot), raktu dīķu, ja nav paredzēta derīgo izrakteņu iegūšana, viena īpašuma meliorācijas sistēmas vai atsevišķas meliorācijas inženierbūvju, tai skaitā grāvju būvdarbus.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 8. §)

24. Objektam, kuru veido dažādas būves vai dažādi būves lietošanas veidi, nodevas apmēru nosaka, vadoties pēc galvenās būves.

25. Nodevu būvniecības ierosinātājs maksā divās daļās:

25.1. par būvatļauju:

25.1.1. pirmo daļu 50 % apmērā maksā pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas paziņojumā par nodevu noteiktajā termiņā,

25.1.2. otro daļu 50 % apmērā maksā pirms dokumentu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšanas Būvvaldē,

25.1.3. persona ir tiesīga samaksāt nodevu par būvatļauju pilnā apmērā, saņemot būvatļauju;

25.2. par būvniecības ieceres akceptu 100 % apmērā, saņemot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumu kartē par būvniecības ieceres akceptu.

26. Maksāšanas paziņojumu vai rēķinu par nodevu Būvvalde būvniecības ieceres ierosinātājam izsniedz reizē ar būvatļauju vai paskaidrojuma rakstu vai apliecinājumu karti, kurā veikta atzīme par ieceres akceptu.

27. Iesniedzot Būvvaldē iesniegumu par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvniecības pasūtītājs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentus, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.

28. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti, būvatļauja netiek realizēta vai būvniecības iecere netiek īstenota, iekasēto nodevu neatmaksā.

29. No nodevas samaksas atbrīvo:

29.1. pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijas;

29.2. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, maznodrošinātas vai trūcīgas personas, kuras par tādām atzītas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);

29.3. pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai;

29.4. būvatļaujas saņēmēju, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta par pašvaldības līdzekļiem;

29.5. elektroenerģijas energoapgādes komersantus, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei.

VII. Noslēguma jautājumi

30. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

30.1. Tukuma novada domes 2016. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Tukuma novada pašvaldības nodevām";

30.2. Engures novada domes 2009. gada 20. oktobra saistošie noteikumi Nr. 50 "Nodeva par Engures novada domes un pagastu pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām";

30.3. Engures novada domes 2009. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 55 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu";

30.4. Jaunpils novada domes 2013. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā";

30.5. Kandavas novada domes 2016. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā";

30.6. Engures novada domes 2018. gada 18. oktobra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par valsts nodevu atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam Engures novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Tukuma novada pašvaldības nodevām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 46Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 28.02.2022. OP numurs: 2022/41.27
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330335
{"selected":{"value":"10.12.2022","content":"<font class='s-1'>10.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.12.2022","iso_value":"2022\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2022","iso_value":"2022\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2022.-09.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2022","iso_value":"2022\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2022.-01.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)