Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2023. gada 23. februāra saistošos noteikumus "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2021

Ludzā 2021. gada 30. novembrī
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
30.11.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 29. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr. 2, 76. §)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Atkritumu apsaimniekošanas likums"
8. panta pirmās daļas 3. punktu un
likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. daļu,
21. panta pirmās daļas 16. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu, dalīti savāktu, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Ludzas novada administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības minimālajam atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

3. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:

3.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā un ar kuru Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā;

3.2. atkritumu poligons – sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Križevnieki", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Rēzeknes novada, Ozolaines pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;

3.3. liela izmēra atkritumi – atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot atkritumu konteinerā;

3.4. atkritumu konteiners – īpaša tvertne, kas paredzēta atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai.

4. Saistošo noteikumu mērķis ir:

4.1. nodrošināt Ludzas novada pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs – izpildi;

4.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

4.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

4.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu dalītu savākšanu, atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī nodrošinot dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

5. Ludzas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā – atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši saistošajiem noteikumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu.

6. Noteikumi ir saistoši visiem atkritumu radītājiem Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

7. Ludzas novada teritorijā ir četras atkritumu apsaimniekošanas zonas:

7.1. Ludzas atkritumu apsaimniekošanas zona:

7.1.1. Ludzas pilsēta;

7.1.2. Cirmas pagasts;

7.1.3. Pureņu pagasts;

7.1.4. Isnaudas pagasts;

7.1.5. Ņukšu pagasts;

7.1.6. Pildas pagasts;

7.1.7. Briģu pagasts;

7.1.8. Rundēnu pagasts;

7.1.9. Istras pagasts.

7.2. Zilupes atkritumu apsaimniekošanas zona:

7.2.1. Zilupes pilsēta;

7.2.2. Lauderu pagasts;

7.2.3. Pasienes pagasts.

7.3. Ciblas atkritumu apsaimniekošanas zona:

7.3.1. Ciblas pagasts;

7.3.2. Blontu pagasts;

7.3.3. Līdumnieku pagasts;

7.3.4. Pušmucovas pagasts;

7.3.5. Zvirgzdenes pagasts.

7.4. Kārsavas atkritumu apsaimniekošanas zona:

7.4.1. Kārsavas pilsēta;

7.4.2. Goliševas pagasts;

7.4.3. Mežvidu pagasts;

7.4.4. Mērdzenes pagasts;

7.4.5. Malnavas pagasts;

7.4.6. Salnavas pagasts.

II. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi

8. Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties Ludzas novada pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, savākt un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietās, kā arī apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus. Līgumā jāparedz izvest atkritumus:

8.1. vasaras periodā (1. maijs – 31. oktobris) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;

8.2. ziemas periodā (1. novembris – 30. aprīlis) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos.

9. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs:

9.1. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašuma vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistīšanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši Noteikumu prasībām;

9.2. pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

9.3. noslēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc apsaimniekotāja publiskošanas Ludzas novada pašvaldības mājas lapā. Līguma noslēgšana par atkritumu apsaimniekošanu ir obligāta visiem atkritumu radītājiem;

9.4. veic samaksu par savākto atkritumu daudzumu atkritumu apsaimniekotāja rēķinā norādītajā apmērā un termiņā;

9.5. padara pieejamus un uztur kārtībā atkritumu tvertņu laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, un nodrošina specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm. Pēc atkritumu izvešanas sakopj atkritumu tvertņu laukumus vai vietas;

9.6. veic atkritumu šķirošanu to rašanās vietā, ja Ludzas novada atkritumu apsaimniekošanas organizācija nodrošinājusi ar atkritumu tvertnēm šķirotiem (dalītiem) atkritumiem;

9.7. dienās, kad tiek veikta atkritumu savākšana no atkritumu tvertnēm, novieto mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās;

9.8. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, ražošanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

9.9. kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai;

9.10. sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un mājsaimniecībā radītos būvniecības atkritumus apsaimnieko, ievērojot prasības, kas noteiktas Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

10. Nešķiroti atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāiesaiņo atkritumu maisos un atkritumu maisi ir jāaizsien. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

11. Ja atkritumu tvertņu izvietošana nav iespējama ēkai (būvei) piegulošajā teritorijā, maksātājs par atkritumu tvertņu izvietošanu vienojas ar blakus esošās teritorijas īpašnieku un saskaņo šo rīcību ar atkritumu apsaimniekotāju.

12. Publisko pasākumu organizētājam ir pienākums nodrošināt:

12.1. atkritumu savākšanu publisko pasākumu laikā, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju;

12.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus, šim nolūkam izvietojot attiecīgas atkritumu tvertnes, ja to paredz noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju;

12.3. attiecīgās publiskā pasākuma norises teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma beigām.

III. Bīstamo sadzīves atkritumu apsaimniekošana

13. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

14. Bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

14.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu sadzīves atkritumiem un slēdz līgumu ar par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt šo darbību;

14.2. bīstamos atkritumus uzglabā ne ilgāk par 3 mēnešiem tā, lai tie nepadraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu, pēc šī termiņa notecējuma nodrošinot bīstamo atkritumu savākšanu un pārvešanu uz speciāli aprīkotu bīstamo atkritumu savākšanas vietu;

14.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus;

14.4. šķiro bīstamos sadzīves atkritumus un nodot uzglabāšanai tos bīstamos sadzīves atkritumus, kurus pieņem Ludzas novada pašvaldības teritorijā esošais atkritumu apsaimniekotājs.

15. Atkritumu apsaimniekotājs ne retāk kā reizi gadā informē par iespēju nodot šķirotos bīstamos sadzīves atkritumus, norādot informāciju pašvaldības lapā:

15.1. bīstamo atkritumu veids;

15.2. pieņemšanas nosacījumi;

15.3. pieņemšanas vieta.

IV. Aizliegumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

16. Ludzas novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

16.1. ievietot atkritumus atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju nav paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

16.2. ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti šķiroto atkritumu savākšanai;

16.3. ievietot šķirotos atkritumus tiem neatbilstošā šķiroto atkritumu konteinerā;

16.4. atkritumus dedzināt;

16.5. ierakt atkritumus zemē;

16.6. sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus, tai skaitā koku lapas, zarus un nopļauto zāli, bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju;

16.7. konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus;

16.8. atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu;

16.9. novietot automašīnu pie atkritumu konteineriem, traucējot atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvei konteineriem un atkritumu izvešanu.

17. Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs savākšanas punktos vai laukumos.

18. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu dalīto savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

19. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

20. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

V. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

21. Atkritumu apsaimniekotājs, kas ir saņēmis reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai un iepirkuma procedūru regulējošās likumdošanas kārtībā ieguvis tiesības piedalīties atkritumu apsaimniekošanā, pirms savas darbības slēdz līgumu ar Ludzas novada pašvaldību. Ludzas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, ir apglabājami atkritumu poligonā "Križevnieki", kas atrodas Rēzeknes novada, Ozolaines pagastā.

22. Atkritumu apsaimniekošanā atkritumu apsaimniekotājam ir jāizmanto specializēti transportlīdzekļi, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.

23. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:

23.1. nodrošināt klientus ar atkritumu tvertnēm nepieciešamajā daudzumā, tās pārdodot vai iznomājot klientiem;

23.2. uzstādīt, labot, nomainīt atkritumu tvertnes, ja tās ir apsaimniekotāja īpašums;

23.3. nodrošināt atkritumu izvešanu no tvertnēm atbilstoši līguma noteikumiem;

23.4. nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu savākšanu pēc atkritumu izvešanas, ja savācot atkritumus, tie izbiruši apsaimniekotāja vainas dēļ;

23.5. nodrošināt visu atkritumu, tai skaitā, šķiroto atkritumu, savākšanu no atkritumu radītājiem;

23.6. izstrādāt un saskaņot ar Ludzas novada pašvaldību atkritumu savākšanas specializētā transportlīdzekļa maršrutus, kā arī izmaiņas tajos;

23.7. marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontakttālruni un atkritumu izvešanas dienas un laikus;

23.8. nodrošināt tvertņu labošanu (pēc pieprasījuma) un dezinfekciju (divas reizes gadā).

24. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas un būves, apstādījumus un to elementus.

VI. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

25. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.

26. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidojas, summējot maksu:

26.1. Ludzas novada domes lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi Ludzas novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

26.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā.

27. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta šādā kārtībā:

27.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgto mājas pārvaldīšanas vai telpu īres līgumu;

27.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai valdījumā nekustamais īpašuma, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu apsaimniekotāju;

27.3. no juridiskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai valdījumā nekustamie īpašumi, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp juridisko personu un atkritumu apsaimniekotāju.

28. Ludzas novada pašvaldība ik gadu līdz 30. jūnijam izvērtē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Maksu pārrēķina, ja šādu maksas komponenšu kopsumma mainās par 10 procentiem vai vairāk:

1) Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta panta pirmās daļas 1. punktā minētās izmaksas atkritumu tilpuma un masas attiecības mērījumu koeficienta piemērošanas rezultātā;

2) ieņēmumu daļa, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību tarifa maksājumā par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos starp savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu.

29. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par jaunajiem tarifiem vismaz trīs mēnešus pirms tarifa spēkā stāšanās brīža.

VII. Noslēguma jautājumi

30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

30.1. Ludzas novada pašvaldības 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 15 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi";

30.2. Zilupes novada pašvaldības 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 2 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Zilupes novadā";

30.3. Ciblas novada pašvaldības 29.06.2011. saistošie noteikumi Nr. 6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi";

30.4. Kārsavas novada domes 2011. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kārsavas novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 18/2021 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLudzas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā – atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši saistošajiem noteikumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī valsts un Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Atkritumu apsaimniekošanas likums" 8. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. daļu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības. Novada teritorijā noteiktas četras atkritumu apsaimniekošanas zonas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam netiek paredzēti izdevumi, jo saistošo noteikumu izpilde neprasa papildus budžeta līdzekļus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāProjekts neietekmē uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācijas par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18/2021Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 26.02.2022.Zaudē spēku: 19.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 25.02.2022. OP numurs: 2022/40.21
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
330295
26.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"