Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2021. gada 30. novembra saistošos noteikumus "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".

Saistošie noteikumi Ludzas novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2020. gada 1. jūliju.


Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Ludzā 2011. gada 28. aprīlī
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Atkritumu apsaimniekošanas likums"
8. panta pirmās daļas 3. punktu un
likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
16. punktu un 43. pantu pirmās daļas 13. punktu

Grozīti ar 21.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 8,
precizēti ar Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 26. §);
26.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 11;
26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 34;
29.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26,
precizēti ar Ludzas novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 35. §),
25.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 20. §),
25.03.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 39. §)
I. Noteikumos lietotie termini

1.1. atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties.

1.2. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus.

1.3. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.

1.4. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā.

1.5. atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

a) ir atkritumu radītāja;

b) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi.

1.6. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības.

1.7. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā.

1.8. atkritumu savākšana – atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai.

1.9. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā.

1.10. atkritumu poligons – tāda speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

1.11. bioloģiski noārdāmie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.

1.12. šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus.

(Ludzas novada domes 21.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, kas precizēta ar Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 26. §)

II. Vispārīgie noteikumi

2.1. Ludzas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā – atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši saistošajiem noteikumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī valsts un Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu.

2.2. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

2.3. Ludzas novada pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, slēdzot līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

2.4. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

2.5. Noteikumi ir saistoši visiem atkritumu radītājiem Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

2.6. Ludzas novada teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

III. Noteikumu mērķis un uzdevumi

3.1. Ludzas novada saistošo noteikumu galvenais mērķis un uzdevumi ir:

3.1.1. aizsargāt novada vidi, tā iedzīvotāju dzīvību un veselību;

3.1.2. samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietās;

3.1.3. pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu savākšanu;

3.1.4. šķirošanu un pārstrādi, tādejādi samazinot noglabājamo atkritumu daudzumu;

3.1.5. rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti videi un cilvēku veselībai drošā veidā.

IV. Sadzīves atkritumu radītāja pienākumi

4.1. Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties Ludzas novada pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, savākt un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietās, kā arī apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus. Līgumā jāparedz izvest atkritumus:

4.1.1. vasaras periodā (1. maijs – 31. oktobris) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;

4.1.2. ziemas periodā (1. novembris – 30. aprīlis) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos.

(Ludzas novada domes 26.04.2012. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

4.2. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs:

4.2.1. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašuma vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistīšanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši Noteikumu prasībām;

4.2.2. pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

4.2.3. ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc apsaimniekotāja publiskošanas Ludzas novada pašvaldības izdevumā "Ludzas Novada Vēstis" slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar Ludzas novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu. Līguma noslēgšana par atkritumu apsaimniekošanu ir obligāta visiem atkritumu radītājiem;

4.2.4. veic samaksu par savākto atkritumu daudzumu atkritumu apsaimniekotāja rēķinā norādītajā apmērā un termiņā;

4.2.5. padara pieejamus un uztur kārtībā atkritumu tvertņu laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, un nodrošina specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm. Pēc atkritumu izvešanas sakopj atkritumu tvertņu laukumus vai vietas;

4.2.6. veic atkritumu šķirošanu to rašanās vietā, ja Ludzas novada atkritumu apsaimniekošanas organizācija nodrošinājusi ar atkritumu tvertnēm šķirotiem (dalītiem) atkritumiem;

4.2.7. dienās, kad tiek veikta atkritumu savākšana no atkritumu tvertnēm, novieto mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās;

4.2.8. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, ražošanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

4.2.9. kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

4.3. Nešķiroti atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāiesaiņo atkritumu maisos un atkritumu maisi ir jāaizsien. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

4.4. Ja atkritumu tvertņu izvietošana nav iespējama ēkai (būvei) piegulošajā teritorijā, maksātājs par atkritumu tvertņu izvietošanu vienojas ar blakus esošās teritorijas īpašnieku un saskaņo šo rīcību ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju.

4.5. Publisko pasākumu organizētājam ir pienākums nodrošināt:

4.5.1. atkritumu savākšanu publisko pasākumu laikā;

4.5.1. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus, šim nolūkam izvietojot attiecīgas atkritumu tvertnes;

4.5.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma beigām.

IV1. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana

(Nodaļa Ludzas novada domes 21.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, kas precizēta ar Ludzas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 26. §)

4.1.1 Šķidro sadzīves atkritumu radītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja pienākumi:

4.1.1.1 nodrošināt šķidro sadzīves atkritumu izvešanu uz speciāli ierīkotām izliešanas vietām (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) pašvaldības administratīvajā teritorijā, no daudzdzīvokļu mājām, savrupmājām (ģimenes mājām), kā arī citām ēkām, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai – izmantojot šķidro atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

4.1.2.1 uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);

4.1.3.1 nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu (iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);

4.1.4.1 segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

4.1.5.1 segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm;

4.1.6.1 nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;

4.1.7.1 no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja prasīt un saņemt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un saglabāt to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas;

4.1.8.1 saistošo noteikumu 4.1.7.1 apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt šo noteikumu 10.3. punktā minētajām pašvaldības amatpersonām.

4.2.1 Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:

4.2.1.1 savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportu;

4.2.2.1 savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – notekūdeņu pieņemšanas punktos;

4.2.3.1 izsniegt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu, pakalpojuma saņēmēja rekvizīti;

4.2.4.1 veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai;

4.2.5.1 šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildu samaksu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, ja tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm vai to savākšanai nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana.

4.3.1 Aizliegts novadīt šķidros sadzīves atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

V. Aizliegumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā

5.1. Ludzas novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

5.1.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur nav atļauta to savākšana vai apglabāšana (pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, grāvjos, mežos, upju/ ezeru krastos un pļavās u.c. neatļautās vietās);

5.1.2. novietot sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām bez saskaņošanas;

5.1.3. sajaukt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem;

5.1.4. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus.

VI. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

6.1. Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs savākšanas punktos vai laukumos.

6.2. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.

6.3. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

6.4. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

7.1. Atkritumu apsaimniekotājs, kas ir saņēmis reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai un iepirkuma procedūru regulējošās likumdošanas kārtībā ieguvis tiesības piedalīties atkritumu apsaimniekošanā, pirms savas darbības slēdz līgumu ar Ludzas novada pašvaldību. Ludzas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, ir apglabājami atkritumu poligonā "Križevnieki", kas atrodas Rēzeknes novada, Ozolaines pagastā.

7.2. Atkritumu apsaimniekošanā atkritumu apsaimniekotājam ir jāizmanto specializēti transportlīdzekļi, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.

7.3. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:

7.3.1. nodrošināt klientus ar atkritumu tvertnēm nepieciešamajā daudzumā, tās pārdodot vai iznomājot klientiem;

7.3.2. uzstādīt, labot, nomainīt atkritumu tvertnes, ja tās ir apsaimniekotāja īpašums;

7.3.3. nodrošināt atkritumu izvešanu no tvertnēm atbilstoši līguma noteikumiem;

7.3.4. nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu savākšanu pēc atkritumu izvešanas, ja savācot atkritumus, tie izbiruši apsaimniekotāja vainas dēļ;

7.3.5. nodrošināt visu atkritumu, tai skaitā, šķiroto atkritumu, savākšanu no atkritumu radītājiem;

7.3.6. izstrādāt un saskaņot ar Ludzas novada pašvaldību atkritumu savākšanas specializētā transportlīdzekļa maršrutus, kā arī izmaiņas tajos;

7.3.7. marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontakttālruni un atkritumu izvešanas dienas un laikus;

7.3.8. nodrošināt tvertņu labošanu (pēc pieprasījuma) un dezinfekciju (divas reizes gadā).

7.4. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas un būves, apstādījumus un to elementus.

VIII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

8.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.

8.2. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidojas, summējot maksu:

8.2.1. par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, ko apstiprina Ludzas novada dome;

8.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;

8.2.3. dabas resursa nodokli par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

8.3. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta šādā kārtībā:

8.3.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, saskaņā ar noslēgto mājas pārvaldīšanas vai telpu īres līgumu;

8.3.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai valdījumā nekustamais īpašuma, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu apsaimniekotāju;

8.3.3. no juridiskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai valdījumā nekustamie īpašumi, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu starp juridisko personu un atkritumu apsaimniekotāju.

8.4. Ludzas novada pašvaldība reizi gadā var pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas maksu, ja mainās atkritumu apsaimniekotāja izmaksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un apglabāšanu, un, ja atkritumu apsaimniekotājs to var finansiāli pamatot.

8.5. Gadījumos, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek apstiprinātas izmaiņas attiecībā uz tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā un atkritumu apsaimniekotājs vēlas kopējās maksas par atkritumu apsaimniekošanu palielināšanu tikai par šajā punktā norādītā tarifa pieauguma, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par maksas paaugstināšanu vai priekšlikuma noraidīšanu mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas brīža.

8.6. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par jaunajiem tarifiem vismaz trīs mēnešus pirms tarifa spēkā stāšanās brīža.

IX. Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana

9.1. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

9.2. Bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

9.2.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu sadzīves atkritumiem un slēdz līgumu ar par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt šo darbību;

9.2.2. bīstamos atkritumus uzglabā ne ilgāk par 3 mēnešiem tā, lai tie nepadraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu, pēc šī termiņa notecējuma nodrošinot bīstamo atkritumu savākšanu un pārvešanu uz speciāli aprīkotu bīstamo atkritumu savākšanas vietu;

9.2.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.

X. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

10.1. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

(Ludzas novada domes 29.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā, kas precizēta ar Ludzas novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 35. §), 25.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 20. §), 25.03.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 39. §)

10.2. Par izvairīšanos noslēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.

(Ludzas novada domes 29.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā, kas precizēta ar Ludzas novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 35. §), 25.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 20. §), 25.03.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 39. §)

10.3. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:

10.3.1. Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāji;

10.3.2. Ludzas novada pašvaldības vides inženieris.

(Ludzas novada domes 29.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā, kas precizēta ar Ludzas novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 35. §), 25.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 20. §), 25.03.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 39. §)

10.4. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

(Ludzas novada domes 29.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā, kas precizēta ar Ludzas novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 35. §), 25.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 20. §), 25.03.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 39. §)

10.5. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma pārkāpumu novērst, kā arī no civiltiesiskās atbildības.

XI. Noslēguma jautājumi

11.1. Saistošie noteikumi publicējami Ludzas novada pašvaldības laikrakstā "Ludzas Novada Vēstis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā.

11.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

11.2.1. Ludzas novada pašvaldības 27.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 15 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 28.04.2011.Stājas spēkā: 31.05.2011.Zaudē spēku: 26.02.2022.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
322591
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-25.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-25.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.07.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)