Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta rīkojums Nr. 121

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 22. §)
Par atļauju Gintam Sīviņam savienot amatus

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1050), izskatot Ginta Sīviņa 2022. gada 24. janvāra lūgumu atļaut savienot Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar ekonomikas ministra ārštata padomnieka reģionālās attīstības jautājumos amatu, konstatēja:

1.1. saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk – likums) 4. panta 2.3 daļu par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu. Saskaņā ar likuma 7. panta piekto daļu likuma 4. panta 2.3 daļā minētā amatpersona papildus likuma 6. panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi amatā;

1.2. saskaņā ar likuma 8.1 panta trešo daļu personai, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama,  saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniegt attiecīgajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu;

1.3. Ministru kabinets ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7. panta piekto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Rīgas brīvostas valdes locekļa amatu savienot ar citu amatu;

1.4. ar Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 461 "Par Arta Grinberga atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Ginta Sīviņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā" ekonomikas ministra izvirzītais pārstāvis Gints Sīviņš iecelts Rīgas ostas valdes locekļa amatā;

1.5. atbilstoši Rīgas brīvostas likuma 5. panta pirmajai daļai Rīgas brīvostas pārvaldīšanu veic ostas pārvalde, kuras statuss noteikts Likumā par ostām. Ostas pārvaldes kompetenci nosaka Rīgas brīvostas likumsLikums par ostām, Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 61 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums" (turpmāk – noteikumi Nr. 61) un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 77 "Rīgas brīvostas noteikumi";

1.6. saskaņā ar Rīgas brīvostas likuma 2. pantu Rīgas brīvosta ir izveidota, lai veicinātu Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darba vietu radīšanu;

1.7. Rīgas brīvostas likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir brīvostas valde. Saskaņā ar noteikumu Nr. 61 34. punktu Rīgas brīvostas valdes kompetencē ir:

1.7.1. izskatīt un pieņemt lēmumu par brīvostas noteikumu projektu;

1.7.2. izskatīt un pieņemt lēmumu par brīvostas robežu projektu;

1.7.3. apstiprināt ostas attīstības programmu;

1.7.4. apstiprināt ostas mārketinga stratēģiju trim gadiem;

1.7.5. apstiprināt brīvostas pārvaldes budžetu katram finansiālajam gadam;

1.7.6. apstiprināt brīvostas finanšu rādītājus un nefinanšu mērķus atbilstoši ostas attīstības programmai, kontrolēt nefinanšu mērķu izpildi;

1.7.7. izdarīt izmaiņas kārtējā gada budžetā, apstiprināt un precizēt turpmāko gadu investīciju programmu;

1.7.8. apstiprināt brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem pieciem gadiem un izdarīt grozījumus tajā;

1.7.9. apstiprināt zemes un nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību noteikšanu principus, kā arī nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtību;

1.7.10. izlemt jautājumus par zemes un būvju nodošanu nomā un apbūves tiesību līgumu noslēgšanu, kā arī noteikt zemes un būvju nomas maksas apmēru un maksu par apbūves tiesībām;

1.7.11. izskatīt komersantu iesniegumus, kuri adresēti brīvostas valdei vai attiecas uz tās kompetenci;

1.7.12. izskatīt visas sūdzības par Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. februāra Regulas (ES) 2017/352, ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finansēšanas pārredzamību, pārkāpumiem;

1.7.13. pieņemt lēmumus par atļauju uzsākt paredzēto darbību ostas teritorijā atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

1.7.14. izsniegt atļaujas licencētas komercdarbības veikšanai brīvostā;

1.7.15. izsniegt atļaujas par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

1.7.16. lemt par noteikumu Nr. 61 34.10., 34.11., 34.14., 34.15., 34.21. un 34.25. apakšpunktā minētā līguma slēgšanu, kā arī par tāda līguma slēgšanu, kura summa pārsniedz 75 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) vai darbības laiks pārsniedz piecus gadus;

1.7.17. iepazīties ar informāciju par pārvaldnieka rīcību un darījumiem viņa kompetencē esošajos jautājumos, kas izriet no noteikumu Nr. 61 34.16. apakšpunkta;

1.7.18. apstiprināt brīvostas pārvaldes struktūru un amatu sarakstu;

1.7.19. apstiprināt vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu;

1.7.20. iesniegt Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei priekšlikumus par valsts investīciju piesaistīšanu brīvostai;

1.7.21. izlemt jautājumus par tādu kredītu ņemšanu, kas pārsniedz noteikumu Nr. 61 34.16. apakšpunktā minēto apmēru;

1.7.22. sagatavot un iesniegt Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei priekšlikumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām;

1.7.23. pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par brīvostas pārvaldes valdījumā esošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, nekustamā īpašuma iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašumā un komunikāciju un citu objektu izbūvi brīvostā, kas var ietekmēt ostas darbību;

1.7.24. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma iegūšanu brīvostas pārvaldes īpašumā un brīvostas pārvaldei piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu;

1.7.25. izīrēt vai iznomāt brīvostas pārvaldes labā nodibinātos servitūtus uz citām juridiskām un fiziskām personām piederošo nekustamo īpašumu;

1.7.26. atcelt brīvostas pārvaldnieka rīkojumus;

1.7.27. apstiprināt korupcijas novēršanas politiku, trauksmes celšanas kārtību, risku vadības sistēmu un uzraudzīt to īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

1.7.28. iesniegt Satiksmes ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Rīgas brīvostas pārvaldes nolikumā;

1.7.29. apstiprināt brīvostas pārvaldes emblēmu, citu atribūtiku un veidlapu paraugus;

1.7.30. izlemt citus ar brīvostas darbību saistītus jautājumus;

1.8. ar Rīgas brīvostas valdes 2021. gada 27. augusta lēmumu Nr. 88 (protokols Nr. 15) "Par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku" G. Sīviņš ievēlēts par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku;

1.9. ar Ekonomikas ministrijas 2022. gada 25. janvāra rīkojumu Nr. 1-8.2/2022/22 "Par Gintu Sīviņu" ar 2022. gada 25. janvāri G. Sīviņš iecelts ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga ārštata padomnieka reģionālās attīstības jautājumos amatā uz ministra pilnvaru laiku;

1.10. G. Sīviņš pilda ekonomikas ministra ārštata padomnieka amata pienākumus un sniedz ekonomikas ministram konsultācijas reģionālās attīstības jautājumos;

1.11. ar Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 462 "Par atļauju Gintam Sīviņam savienot amatus" G. Sīviņam atļauts savienot Rīgas brīvostas valdes locekļa amatu ar Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.

2. Izvērtējot Likuma par ostām 7. pantāRīgas brīvostas likuma 2. pantā un noteikumu Nr. 61 34. punktā noteiktās Rīgas brīvostas valdes funkcijas kopsakarā ar ekonomikas ministra ārštata padomnieka amata pienākumiem, secināms, ka Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amata savienošana ar ekonomikas ministra ārštata padomnieka reģionālās attīstības jautājumos amatu interešu konfliktu nerada, netiks ierosināti un pieņemti lēmumi vai veiktas citas darbības, kas varētu skart G. Sīviņa kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

3. Ņemot vērā minētos apsvērumus un likuma 8.1 panta piekto daļu, atļaut G. Sīviņam savienot Rīgas ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar ekonomikas ministra ārštata padomnieka reģionālās attīstības jautājumos amatu.

4. Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, G. Sīviņam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu vai ekonomikas ministra ārštata padomnieka reģionālās attīstības jautājumos amatu, pastāv iespēja, ka G. Sīviņš var nonākt interešu konflikta situācijā.

5. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atļauju Gintam Sīviņam savienot amatus Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 121Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 25.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.25
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330253
25.02.2022
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)