Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/13

Preiļos 2021. gada 30. novembrī
Par materiālo palīdzību Preiļu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra
sēdes lēmumu prot. Nr. 25, 3. §

Precizēti ar Preiļu novada domes
2022. gada 27. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 19. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Preiļu novada pašvaldības materiālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

2. Šo pabalstu (turpmāk tekstā – pabalstu) mērķis ir sniegt materiālu palīdzību personām, kuras savu pamata dzīves vietu deklarējušas Preiļu novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot personu materiālo stāvokli.

3. Iesniegumu un Noteikumos norādītos dokumentus pabalstu saņemšanai iesniedz klātienē Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienests) Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu noformēšanu, ja nepieciešams – citus dokumentus pēc Dienesta darbinieka pieprasījuma.

4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizēšanu veic Dienests, savā darbībā ievērojot pastāvošo Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvo aktu prasības. Pabalstus izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta/atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

5. Pabalstus nepiešķir, ja persona vai tās ģimenes locekļi sniedz nepatiesas ziņas, kā arī nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai.

6. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāta Pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts personas vainas dēļ, kad tā sniegusi nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.

7. Noteikumos norādīto pabalstu veidi:

7.1 pabalsts – 50 % atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem);

7.2 pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem);

7.3 bērna piedzimšanas pabalsts;

7.4 pabalsts pensionāram – jubilāram;

7.5 pabalsts politiski represētai personai;

7.6 pabalsts bērnam ar invaliditāti;

7.7 pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu;

7.8 pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam;

7.9 apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai;

7.10 atbalsts pacientu iemaksu segšanai;

7.11 pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai;

7.12. Vienreizējs pabalsts vientuļiem pensionāriem un personām ar I un II grupas invaliditāti.

(Grozīts ar Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/47)

II. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem)

8. Tiesības saņemt pabalstu – 50 % atlaide no maksas par pusdienām Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērniem (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

9. Lai saņemtu 8. punktā minēto pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot bērnu datus un izglītības iestādi, ja nepieciešams apliecināt daudzbērnu ģimenes statusu, iesniedz izziņu no tās mācību iestādes, kurā bērns vai pilngadību sasniegušais jaunietis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

10. Pabalstu – 50 % atlaide no maksas par pusdienām Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām.

11. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

III. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem)

12. Tiesības saņemt pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērniem (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

13. Noteikumu 12. punktā minētais pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu līdz kalendārā gada 31. augustam.

14. Lai saņemtu pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un pirmsskolas izglītības iestādi, un ja nepieciešams apliecināt daudzbērnu ģimenes statusu, iesniedz izziņu no tās mācību iestādes, kurā bērns vai pilngadību sasniegušais jaunietis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

15. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

IV. Bērna piedzimšanas pabalsts

16. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts bērna, kura deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā, vecākiem (vecākam), ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu līdz bērna piedzimšanas brīdim un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

17. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā sešus mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

18. Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai bērna vecāks iesniedz Dienestā iesniegumu, norādot bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu.

19. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 250,00 euro, ja abi vecāki ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu 250,00 euro apmērā izmaksā arī gadījumā, ja bērnam ir tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

20. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 125,00 euro, ja bērnam ir abi vecāki, no kuriem viens ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

21. Dvīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.

22. Trīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts trīskāršā apmērā.

23. Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts:

23.1 ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm,

23.2 ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,

23.3 ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Preiļu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā.

V. Pabalsts pensionāram – jubilāram

24. Pabalsts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas) ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām.

25. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā izmaksā, saskaņojot to ar personu, kura ir sasniegusi Noteikumu 24. punktā noteikto vecumu, personas dzimšanas dienā vai citā dienā.

26. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir Dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un valsts un Pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu.

27. Pabalsta apmērs nozīmīgā dzīves jubilejā:

27.1 80 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.2 85 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.3 90 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.4 95 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.5 100 gadu jubilejā 100,00 euro;

27.6 katrā nākamajā gadā pēc 100 gadu sasniegšanas 50,00 euro.

VI. Pabalsts politiski represētai personai

28. Pabalsts politiski represētai personai ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām.

29. Pabalsts apmērs politiski represētai personai ir 20,00 euro.

30. Pabalsts politiski represētai personai tiek piešķirts, pamatojoties uz personas rakstveida vai mutvārdu iesniegumu un iesniegtu politiski represētas personas apliecības kopiju. Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Dienesta darbinieks noformē rakstveidā un persona to paraksta. Gadījumā, ja persona nav spējīga šāda veida iesniegumu uzrakstīt vai parakstīt, tad lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Preiļu novada politiski represēto biedrības iesniegtu iesniegumu.

31. Pabalsts politiski represētai personai tiek piešķirts vienreiz gadā – novembra mēnesī.

VII. Pabalsts bērnam ar invaliditāti

32. Pabalsts bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajām ģimenēm, kuru ģimenes loceklis ir bērns ar invaliditāti.

33. Pabalsta bērnam ar invaliditāti apmērs ir 20,00 euro.

34. Lai saņemtu pabalstu bērnam ar invaliditāti, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Dienestā, iesniegumam pievienojot invaliditāti apliecinošu dokumentu, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

35. Pabalsts tiek piešķirts vienreiz gadā – novembra mēnesī.

VIII. Pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu

36. Tiesības saņemt pabalstu personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu ir personām, kuras ar Preiļu novada Bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju un pilda aizgādņa pienākumus.

37. Pabalsta apmērs personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu ir 50,00 euro.

38. Lai saņemtu pabalstu aizgādnis iesniedz iesniegumu Dienestā.

39. Pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu tiek izmaksāts vienreiz gadā –novembra mēnesī, saskaņā ar Preiļu novada Bāriņtiesas iesniegto aizgādņu sarakstu.

IX. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam

40. Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņēm, kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēm, (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

41. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir 40,00 euro gadā.

42. Lai saņemtu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, bērnu likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz iesniegumu, norādot bērna datus un izglītības iestādi, kurā bērns mācās un, ja nepieciešams apliecināt daudzbērnu ģimenes statusu, iesniedz izziņu no tās mācību iestādes, kurā bērns vai pilngadību sasniegušais jaunietis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

43. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam tiek piešķirts augusta, septembra, oktobra mēnešos.

X. Apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai

44. Apbedīšanas pabalstu personas apbedīšanai piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bija Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

45. Apbedīšanas pabalsta personas apbedīšanai piešķiršanas pamats ir miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā, un personas, kura veic apbedīšanu, iesniegums.

46. Pēc personas, kura apņēmusies veikt apbedīšanu, lūguma pašvaldība var piešķirt transportu bēru vajadzībām Preiļu novada pašvaldības teritorijā.

47. Apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro. Gadījumā, ja pašvaldība piešķir transportu bēru vajadzībām, apbedīšanas pabalsts apmērs tiek samazināts par 30 %.

48. Apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža.

49. Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt, apbedīšanu veic Preiļu novada pašvaldība, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

XI. Atbalsts pacientu iemaksu segšanai

50. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā līdz divām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir:

50.1. pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras deklarētas Preiļu novada administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.

50.2. Preiļu novada administratīvajā teritorijā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērna likumiskajam pārstāvim vai bērna ar invaliditāti likumiskajam pārstāvim, kuram ir radušies izdevumi par atrašanos stacionārā kopā ar bērnu.

51. Lai saņemtu atbalstu pacienta iemaksu segšanai, persona iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

XII. Pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai

52. Tiesības saņemt pabalstu no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai ir personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta, pirms ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē, bija Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

53. Lai saņemtu pabalstu no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai, pabalsta pieprasītājam Dienestā jāiesniedz iesniegums trīs mēnešu laikā, kopš atgriešanās no brīvības atņemšanas iestādes un brīvības atņemšanas iestādes administrācijas izdotās izziņas par atbrīvošanu kopija (uzrādot oriģinālu).

54. Pabalstu no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai piešķir pēc personas atgriešanās no brīvības atņemšanas iestādes un tā apmērs ir 40,00 euro.

XII.1 Vienreizējs pabalsts vientuļiem pensionāriem un personām ar I un II grupas invaliditāti.

(Nodaļa Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/47 redakcijā)

54.1 Pabalsts tiek piešķirts Preiļu novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām: vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem un personām ar I vai II grupas invaliditāti.

(Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/47 redakcijā)

54.2 Pabalsta apmērs vienai personai ir EUR 20 (divdesmit euro), un to izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/47 redakcijā)

54.3 Pabalstu var pieprasīt laika periodā no tekošā gada 1. decembra līdz nākošā gada 15. janvārim.

(Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/47 redakcijā)

54.4 Lai saņemtu pabalstu personai vai pilnvarotai personai, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru:

54.4 1. jāvēršas klātienē Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) vai pie sociālā darba speciālista attālinātajos klientu apkalpošanas punktos novada pagastos, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Sociālais dienests personas atbilstību pabalsta saņēmēju mērķgrupai pārbauda, izmantojot pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA reģistros pieejamos datus.

54.4 2. Ja persona izvēlējusies saņemt pabalstu skaidrā naudā, piešķirtais pabalsts kasē ir jāizņem līdz nākošā gada 31. janvārim.

54.4 3. Ja persona izvēlējusies pabalstu saņemt kredītiestādes kontā, ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts kredītiestādes konta numurs, iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski, parakstot to atbilstoši Iesnieguma likuma 2. panta trešajai daļai.

(Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/47 redakcijā)

54.5 Ja persona atbilst abām minētajām mērķgrupām, pabalsts tiek izmaksāts EUR 20,00 (divdesmit euro) apmērā.

(Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/47 redakcijā)

54.6 Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu. Uzskatāms, ka Sociālai dienests ir pieņēmis personai labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā ir ieskaitīts pabalsts.

(Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/47 redakcijā)

XIII. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

55. Dienesta lēmums par šajos Noteikumos minēta pabalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

56. Dienesta lēmumu var pārsūdzēt lēmumā norādītajā termiņā Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu noformēšanu.

57. Preiļu novada pašvaldības lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

XIV. Noslēguma jautājumi

58. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri, ja tie paredz labvēlīgākas sekas, nekā iepriekš noteiktās.

59. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

59.1 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10 "Par materiālo palīdzību Preiļu novadā".

59.2 2018. gada 19. jūnija Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2018 "Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā".

59.3 2017. gada 30. oktobra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 131 "Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā".

59.4 2017. gada 30. novembra Aglonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 "Par materiāliem palīdzības pabalstiem Aglonas novadā".

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālo palīdzību Preiļu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Preiļu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/13Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 19.02.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 18.02.2022. OP numurs: 2022/35.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330117
{"selected":{"value":"13.12.2022","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.12.2022","iso_value":"2022\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2022","iso_value":"2022\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2022.-12.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)