Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Tukumā 2022. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 3. §)
Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. un 5. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) noteic kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamā māja) energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Lietotie termini:

2.1. atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

2.2. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – tādas darbības, kuru rezultātā tiek panākts pārbaudāms, izmērāms vai aprēķināms energoefektivitātes pieaugums;

2.3. energoefektivitātes pakalpojums – tos sniedz saskaņā ar rakstveida līgumu par noteiktu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, ko slēdz energoefektivitātes pakalpojumu saņēmējs un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs;

2.4. energoefektivitātes pakalpojuma līgums (EPC) – energoefektivitātes pakalpojuma līgums, kas noslēgts starp uzņēmumu (ESKO) un dzīvojamās mājas iedzīvotājiem;

2.5. energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (ESKO) – profesionāls uzņēmums, kas palīdz sakārtot dzīvojamās mājas tehnisko dokumentāciju, piesaista finansējumu, veic būvdarbus un garantē darbu kvalitāti 20 gadu garumā;

2.6. energoefektivitātes garantija – energoefektivitātes pakalpojuma līgumā iestrādāts ESKO apliecinājums, ka līguma izpildes laikā uzņēmums nodrošinās noteiktu enerģijas patēriņu;

2.7. Pašvaldības līdzfinansējums – Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un/vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

3. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir uzlabot dzīvojamo māju energoefektivitāti un sniegt atbalstu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

4. Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

4.1. dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m² un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 30 % no dzīvojamās mājas kopējās platības, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

4.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

4.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

4.4. dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

4.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums veikt dzīvojamās mājas energosertifikāta izstrādi, tehnisko apsekošanu un mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus, ja kopsapulcē "par" nobalsojuši vismaz 75 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem;

4.6. negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nepārsniedz 10 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

5. Ja pieteikumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz juridiskā persona, tā nedrīkst būt ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā tai nedrīkst būt ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai saskaņā ar Komercreģistrā pieejamo informāciju tā nedrīkst atrasties likvidācijas procesā.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

6.1. Noteikumu 7. un 8. punktā minētie pasākumi jau ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem;

6.2. pretendents iepriekšējos divos gados, skaitot no Pašvaldības līdzfinansējuma jauna pieprasījuma iesniegšanas dienas, iepriekš piešķirto līdzfinansējumu nav izmantojis noteiktajā termiņā;

6.3. pretendents ir saņēmis Noteikumu 10. un 11. punktā noteikto Pašvaldības līdzfinansējumu pilnā apmērā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

7. Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

7.1. energosertifikāta izstrādes un tehniskās apsekošanas izmaksas;

7.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde atbilstoši dzīvojamās mājas energosertifikātā norādītajam par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem;

7.3. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā – pārskatā par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem.

8. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

8.1. teritorijas labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;

8.2. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana, pārbūve vai jauna būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), ja dzīvojamai mājai tiek nodrošināta operatīvā transporta piekļuve;

8.3. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana, pārbūve vai jauna būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);

8.4. slēgtas atkritumu konteineru novietnes būvniecība;

8.5. zaļo zonu labiekārtošana;

8.6. pagalma apgaismojuma atjaunošana, pārbūve vai jauna būvniecība;

8.7. vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām.

9. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

9.1. dzīvojamās mājas vai piesaistītā zemesgabala kārtējās uzturēšanas izmaksas;

9.2. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

9.3. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.;

9.4. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta;

9.5. visas citas izmaksas, kas Noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms

10. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem tiek piešķirts šādā apjomā:

10.1. energoauditam – 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 1000,00 euro;

10.2. tehniskajai apsekošanai – 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 1000,00 euro;

10.3. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 5000,00 euro;

10.4. (svītrots ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48);

10.5. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kas ir paredzēti ēkas energoaudita dokumentācijā – pārskatā par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem – 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 22 000,00 euro;

10.6. (svītrots ar Tukuma novada domes 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 70).

(Grozīts ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

11. Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādā apjomā:

11.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 euro;

11.2. (svītrots ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48);

11.3. (svītrots ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48);

11.4. labiekārtošanas darbu veikšanai – 50 % no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000,00 euro;

11.4.1 slēgtas atkritumu konteineru novietnes izbūvei – 80 %, bet ne vairāk kā 5000,00 euro;

11.5. pretendenti, kuri piesaistījuši Eiropas Savienības fondu vai cita finansējuma līdzekļus dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai, var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas darbu veikšanai 80 % apmērā no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000,00 euro.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

12. Pilnvarotā persona Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz pieteikumu ar pielikumiem par plānotajiem darbiem (Noteikumu 1. pielikums un 2. pielikums) Pašvaldībai ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas. Pašvaldības līdzfinansētajiem dokumentiem jābūt derīgiem.

13. Noteikumu 12. punktā minēto pieteikumu Pašvaldības Komunālā nodaļa reģistrē dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas reģistrā pieteikumu saņemšanas secībā un virza izskatīšanai Pašvaldības Vides un komunālo jautājumu komitejā (turpmāk – Komiteja). Noteikumu 10.1. un 10.5. apakšpunktā minētos dokumentus pirms jautājuma virzīšanas izskatīšanai Komitejai Pašvaldības Komunālā nodaļa iesniedz izskatīšanai Pašvaldības Attīstības nodaļas energopārvaldniekam.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

14. Pašvaldības Komunālā nodaļa iesniegtajās plānoto darbu tāmēs iekļautās izmaksas salīdzina ar attiecīgajā gadā Pašvaldības publisko iepirkumu pretendentu piedāvātām pakalpojumu vai materiālu izmaksu kategorijām un pārbauda, vai tās nepārsniedz 15 %. Konstatējot pārsniegumu par vairāk nekā 15 %, Komunālā nodaļa par to informē Komiteju. Šādā gadījumā Komitejai, izskatot jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru, ir tiesības konkrētajās tāmju pozīcijās līdzfinansējumu atteikt vai samazināt.

15. Komiteja pilnvarotajai personai piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu un nepārsniedzot Noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus, un virza apstiprināšanai Pašvaldības domes sēdē.

16. Ja Komitejai, izskatot pieteikumu, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus un pieprasīt papildu dokumentus.

17. Lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru vai atteikumu to piešķirt pieņem Tukuma novada dome. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Pašvaldība ir tiesīga tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

18. Pašvaldība tās līdzfinansējumu piešķir pilnvarotajām personām pieteikumu reģistrācijas secībā atbilstoši Pašvaldības budžetā līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. Ja budžetā piešķirtie līdzekļi ir izlietoti, piešķirtais Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts nākamajā gadā, tiklīdz līdzekļi budžetā ir apstiprināti.

VI. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

19. Viena mēneša laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības izpilddirektors un pilnvarotā persona noslēdz līgumu par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

20. Pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā pēc Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma noslēgšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par dzīvojamās mājas energosertifikāta izstrādi un/vai tehniskās apsekošanas veikšanu iesniedz Pašvaldības Komunālajā nodaļā:

20.1. ēkas energosertifikātu un/vai tehniskās apsekošanas atzinumu;

20.2. darba izpildītāja rēķinu par energosertifikāta izstrādi un/vai tehniskās apsekošanas veikšanu.

21. Pilnvarotā persona viena gada laikā pēc Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma noslēgšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par dzīvojamās mājas būvniecības dokumentācijas izstrādi iesniedz Pašvaldības Komunālajā nodaļā:

21.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu vai būvatļauju no būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) ar eZīmogu ar Tukuma novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un darba izpildītāja rēķinu;

21.2. (svītrots ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

(Grozīts ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

22. Pilnvarotā persona divu mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu dzīvojamā mājā Pašvaldības Komunālajā nodaļā iesniedz:

22.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un darba izpildītāja rēķinu;

22.2. akta izrakstu no BIS ar eZīmogu par pieņemšanu ekspluatācijā un darba izpildītāja rēķinu.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

23. Pilnvarotā persona viena gada laikā pēc Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma noslēgšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par dokumentācijas izstrādi dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbiem iesniedz Pašvaldības Komunālajā nodaļā:

23.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu vai būvatļauju no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un darba izpildītāja rēķinu;

23.2. (svītrots ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48).

(Grozīts ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

24. Pilnvarotā persona divu mēnešu laikā pēc dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu pabeigšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par šiem darbiem Pašvaldības Komunālajā nodaļā iesniedz:

24.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un darba izpildītāja rēķinu;

24.2. akta izrakstu no BIS ar eZīmogu par pieņemšanu ekspluatācijā un darba izpildītāja rēķinu.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

25. Ja pilnvarotā persona nevar izpildīt Noteikumu 20., 21., 22., 23. vai 24. punktu noteiktajā termiņā, tad ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma termiņa beigām pilnvarotajai personai jāiesniedz rakstisks iesniegums Pašvaldībai par apstākļiem, kuri ir kavējuši iesniegt dokumentus noteiktajā termiņā, norādot plānoto izpildes termiņu. Pašvaldība, izvērtējot apstākļus, var noslēgt vienošanos pie līguma par termiņa pagarinājumu.

26. Pašvaldība Pašvaldības līdzfinansējumu izmaksā pilnvarotajai personai, pārskaitot finanšu līdzekļus uz pilnvarotās personas norādīto norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas Pašvaldības Komunālajā nodaļā, atbilstoši Noteikumu 20., 21., 22., 23. un 24. punktā noteiktajam.

27. Pašvaldības līdzfinansējums ir uzskatāms par attaisnoti izlietotu tikai pēc Pašvaldības apstiprinātas Pasākuma īstenošanas atskaites (Noteikumu 3. pielikums).

VII. De minimis nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

28. Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi un teritorijas labiekārtošanas darbi tiek līdzfinansēti dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk – Atbalsta pretendents) un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja tam atbalsts līdzfinansējuma piešķiršanas ietvaros kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma daļai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula) un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 715).

29. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr  715 Atbalsta pretendentam de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (pieejama – https://deminimis.fm.gov.lv/login; autorizācija un pieslēgšanās izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – https://eds.vid.gov.lv/login/) uz pieteikuma iesniegšanas datumu jābūt iesniegušam aizpildītu de minimis veidlapu.

30. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā, Pašvaldība ievēro šādus nosacījumus:

30.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas 1. panta 1. punktā minētos nozares un darbības ierobežojumus;

30.2. Pašvaldība pārbauda, vai ir bijusi Atbalsta pretendenta komercsabiedrības apvienošanās, sadalīšana vai iegāde pēdējo triju fiskālo gadu periodā;

30.3. Pašvaldība pārbauda, vai Atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu nav pasludināts, vai uzsākts maksātnespējas process, vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

30.4. pirms lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas Pašvaldība pārbauda, vai Atbalsta pretendentam valsts atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Regulas 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Atbalsta pretendents tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

31. Ievērojot Regulas 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

32. Ja Atbalsta pretendents darbojas vienlaicīgi vairākās nozarēs, tostarp Regulas 1. panta 1. punktā minētajās nozarēs, vai veic darbības minētajās nozarēs, Atbalsta pretendents nodrošina šo nozaru vai darbību, vai to izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Regulas 1. panta 2. punktu.

33. Atbalsta pretendentam ir tiesības norādīt, ka, proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot Pašvaldības atbalsta daļu.

34. De minimis atbalsts ir uzskatāms par piešķirtu ar dienu, kad pieņemts Pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu.

35. Pašvaldība piešķirto de minimis atbalstu, kas sniegts saskaņā Regulu, uzskaita, ievadot par to informāciju de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, ievērojot MK noteikumus Nr. 715.

36. Pašvaldība un Noteikumu 27. punktā minētais līdzfinansējuma saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Regulas 6. panta 4. punktam.

VIII. Noslēguma jautājums

37. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

37.1. Engures novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par Engures novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

37.2. Tukuma novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai";

37.3. Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

(Pielikums Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā, kas grozīta ar 30.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 70)

Tukuma novada pašvaldībai

 

Dzīvojamās mājas

 Tukuma novadā
  

(adrese)

 
 

pārvaldnieka

  
  

(juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)

    
  

(juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)

    
  

(adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

   

20__. gada ________._______________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

 , Tukuma novadā, LV-

(adrese)

 

energoauditam,

 tehniskajai apsekošanai,

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts, būvprojekts),

 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai,

 teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai

slēgtas atkritumu konteineru novietnes izbūvei

……………… euro ( ………………………….) 

(cipariem, euro)

Pielikumā:

1.

 

Vispārēja informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (Noteikumu 2. pielikums)

_________ lp.

2.

 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija

_________ lp.

3.

 

Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)

_________ lp.

4.

 

Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu un/vai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un/vai mājas atjaunošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu

_________ lp.

5.

 

Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk kā vienu mēnesi pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas un kura apliecina, ka pārvaldniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

_________ lp.

6.

 

Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka pārvaldniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (juridiskām personām)

_________ lp.

7.

 

Pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas

_________ lp.

8.

Iepirkuma procedūras dokumentu kopija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai dokumenti, kas pierāda projektā plānoto preču vai pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus cenai

_________ lp.

Pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai:

1.

 

Ēkas energosertifikāts un/vai tehniskās apsekošanas atzinums

_________ lp.

2.

 

Tukuma novada būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija vai norādīt Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru _____________________

_________ lp.

Pielikumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

1.

 

Zemes robežu plāna kopija

_________ lp.

2.

 

Tukuma novada būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija vai norādīt Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru ______________________

_________ lp.

3.

 

Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki)

_________ lp.

    
     

(amata nosaukums)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Vispārēja informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Vispārēja informācija
1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas adrese 
3.Mājas sērijas Nr. 
4.Mājas stāvu skaits
5.Mājas kopējā platība
6.Mājas apkurināmā platība
7.Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā 
8.Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2 
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2 / % 
 nedzīvojamās telpas, m2 / % 
9.Esošā maksa par apsaimniekošanu (euro/m2) 
10.Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (euro) 
11.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem  ir saņemts (aizpildīt 12. punktu)

  nav saņemts

12.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
13.Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2:* 
 t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2 
 pašvaldības īpašumāPlatība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

Apbūves tiesību līguma darbības laiks:

 citu īpašnieku īpašumā (uzrādīt atsevišķi katram īpašniekam)Platība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

Apbūves tiesību līguma darbības laiks:

14.Projektā paredzētie darbi un apjomi 
15.Plānotais projekta realizācijas laiks 
16.Plānotais projekta finansējumsProjekta kopsumma, euro:

t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, euro:

pašu finansējums, euro:

*Informāciju aizpilda, ja Pilnvarotā persona piesakās uz Pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
3. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

(Pielikums Tukuma novada domes 29.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

ATSKAITE

par izlietoto līdzfinansējumu

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas adrese: ____________________________________

Saskaņā ar Līgumu Nr. TND/______

 par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai,

 par līdzfinansējuma piešķiršanu labiekārtošanas darbu veikšanai,

kas noslēgts starp Tukuma novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un

 

(Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, e-pasts) (turpmāk – Finansējuma saņēmējs)

 

tika īstenoti pasākumi (nosaukt aktivitātes, kuras tika īstenotas)

 

 

 

1. Pasākumu kopējās izmaksas: _______ euro, tajā skaitā Pašvaldības līdzfinansējums: ______ euro.

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (piedāvājums, rēķins) un izmaksas saņēmējs

Izmaksas summa (euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā euro

 

2. Īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti

 

 

 

 

3. Pievienotie dokumenti

 

_________ lp.

 

_________ lp.

 

_________ lp.

Finansējuma saņēmējs:

 

 

 

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____ . gada ____.__________________

Atskaiti pieņēma un pārbaudīja (aktivitāte ir īstenota, atskaite atbilst Līguma nosacījumiem, maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti) Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas darbinieks:

 

 

 

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____._______

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 18.02.2022.Zaudē spēku: 05.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 17.02.2022. OP numurs: 2022/34.45
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330099
{"selected":{"value":"20.12.2022","content":"<font class='s-1'>20.12.2022.-04.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.12.2022","iso_value":"2022\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2022.-04.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-19.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2022","iso_value":"2022\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2022.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"