Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Tukumā 2022. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 3. §)
Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. un 5. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) noteic kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamā māja) energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Lietotie termini:

2.1. atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

2.2. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – tādas darbības, kuru rezultātā tiek panākts pārbaudāms, izmērāms vai aprēķināms energoefektivitātes pieaugums;

2.3. energoefektivitātes pakalpojums – tos sniedz saskaņā ar rakstveida līgumu par noteiktu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, ko slēdz energoefektivitātes pakalpojumu saņēmējs un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs;

2.4. energoefektivitātes pakalpojuma līgums (EPC) – energoefektivitātes pakalpojuma līgums, kas noslēgts starp uzņēmumu (ESKO) un dzīvojamās mājas iedzīvotājiem;

2.5. energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs (ESKO) – profesionāls uzņēmums, kas palīdz sakārtot dzīvojamās mājas tehnisko dokumentāciju, piesaista finansējumu, veic būvdarbus un garantē darbu kvalitāti 20 gadu garumā;

2.6. energoefektivitātes garantija – energoefektivitātes pakalpojuma līgumā iestrādāts ESKO apliecinājums, ka līguma izpildes laikā uzņēmums nodrošinās noteiktu enerģijas patēriņu;

2.7. Pašvaldības līdzfinansējums – Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un/vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

3. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir uzlabot dzīvojamo māju energoefektivitāti un sniegt atbalstu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

4. Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", vai likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

4.1. dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m² un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 30 % no dzīvojamās mājas kopējās platības, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

4.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

4.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko pārvaldnieks, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

4.4. dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

4.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums veikt dzīvojamās mājas energosertifikāta izstrādi, tehnisko apsekošanu un mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus, ja kopsapulcē "par" nobalsojuši vismaz 75 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem;

4.6. negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nepārsniedz 10 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

5. Ja pieteikumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz juridiskā persona, tā nedrīkst būt ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā tai nedrīkst būt ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai saskaņā ar Komercreģistrā pieejamo informāciju tā nedrīkst atrasties likvidācijas procesā.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

6.1. Noteikumu 7. un 8. punktā minētie pasākumi jau ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem;

6.2. pretendents iepriekšējos divos gados, skaitot no Pašvaldības līdzfinansējuma jauna pieprasījuma iesniegšanas dienas, iepriekš piešķirto līdzfinansējumu nav izmantojis noteiktajā termiņā;

6.3. pretendents ir saņēmis Noteikumu 10. un 11. punktā noteikto Pašvaldības līdzfinansējumu pilnā apmērā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

7. Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu atbalstāmās izmaksas ir šādas:

7.1. energosertifikāta izstrādes un tehniskās apsekošanas izmaksas;

7.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde atbilstoši dzīvojamās mājas energosertifikātā norādītajam par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem;

7.3. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā – pārskatā par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem.

8. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

8.1. teritorijas labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;

8.2. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana, pārbūve vai jauna būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), ja dzīvojamai mājai tiek nodrošināta operatīvā transporta piekļuve;

8.3. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana, pārbūve vai jauna būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);

8.4. slēgtas atkritumu konteineru novietnes būvniecība;

8.5. zaļo zonu labiekārtošana;

8.6. pagalma apgaismojuma atjaunošana, pārbūve vai jauna būvniecība;

8.7. vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām.

9. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

9.1. dzīvojamās mājas vai piesaistītā zemesgabala kārtējās uzturēšanas izmaksas;

9.2. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

9.3. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.;

9.4. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta;

9.5. visas citas izmaksas, kas Noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms

10. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem tiek piešķirts šādā apjomā:

10.1. energosertifikāta izstrādei – 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 euro;

10.2. tehniskajai apsekošanai – 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 euro;

10.3. apliecinājuma karšu izstrādei – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 2000,00 euro kopā par visām apliecinājuma kartēm;

10.4. būvprojekta izstrādei – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 3000,00 euro;

10.5. energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā – pārskatā par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem – 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000,00 euro;

10.6. ja līgumā par dzīvojamās mājas atjaunošanu ir iekļauta energoefektivitātes garantija vai tiek slēgts energoefektivitātes pakalpojuma līgums (EPC), tad Noteikumu 10.5. punktā minēto atbalsta intensitāti palielina par 10 % no energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 22 000,00 euro.

11. Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādā apjomā:

11.1. paskaidrojuma raksta izstrādei – 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 euro;

11.2. apliecinājuma kartes izstrādei – 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 750,00 euro;

11.3. būvprojekta izstrādei – 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 1000,00 euro;

11.4. labiekārtošanas darbu veikšanai – 50 % no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000,00 euro;

11.5. pretendenti, kuri piesaistījuši Eiropas Savienības fondu vai cita finansējuma līdzekļus dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai, var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas darbu veikšanai 80 % apmērā no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000,00 euro.

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

12. Pilnvarotā persona Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz pieteikumu ar pielikumiem par plānotajiem darbiem (Noteikumu 1. pielikums un 2. pielikums) Pašvaldībai ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas. Pašvaldības līdzfinansētajiem dokumentiem jābūt derīgiem.

13. Noteikumu 12. punktā minēto pieteikumu Pašvaldības Komunālā nodaļa reģistrē dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas reģistrā pieteikumu saņemšanas secībā un virza izskatīšanai Pašvaldības Vides un komunālo jautājumu komitejā (turpmāk – Komiteja).

14. Pašvaldības Komunālā nodaļa iesniegtajās plānoto darbu tāmēs iekļautās izmaksas salīdzina ar attiecīgajā gadā Pašvaldības publisko iepirkumu pretendentu piedāvātām pakalpojumu vai materiālu izmaksu kategorijām un pārbauda, vai tās nepārsniedz 15 %. Konstatējot pārsniegumu par vairāk nekā 15 %, Komunālā nodaļa par to informē Komiteju. Šādā gadījumā Komitejai, izskatot jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru, ir tiesības konkrētajās tāmju pozīcijās līdzfinansējumu atteikt vai samazināt.

15. Komiteja pilnvarotajai personai piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu un nepārsniedzot Noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus, un virza apstiprināšanai Pašvaldības domes sēdē.

16. Ja Komitejai, izskatot pieteikumu, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus un pieprasīt papildu dokumentus.

17. Lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru vai atteikumu to piešķirt pieņem Pašvaldība. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Pašvaldība ir tiesīga tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai.

18. Pašvaldība tās līdzfinansējumu piešķir pilnvarotajām personām pieteikumu reģistrācijas secībā atbilstoši Pašvaldības budžetā līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. Ja budžetā piešķirtie līdzekļi ir izlietoti, piešķirtais Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts nākamajā gadā, tiklīdz līdzekļi budžetā ir apstiprināti.

VI. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

19. Viena mēneša laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības izpilddirektors un pilnvarotā persona noslēdz līgumu par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

20. Pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā pēc Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma noslēgšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par dzīvojamās mājas energosertifikāta izstrādi un/vai tehniskās apsekošanas veikšanu iesniedz Pašvaldības Komunālajā nodaļā:

20.1. ēkas energosertifikātu un/vai tehniskās apsekošanas atzinumu;

20.2. darba izpildītāja rēķinu par energosertifikāta izstrādi un/vai tehniskās apsekošanas veikšanu.

21. Pilnvarotā persona viena gada laikā pēc Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma noslēgšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par dzīvojamās mājas būvniecības dokumentācijas izstrādi iesniedz Pašvaldības Komunālajā nodaļā:

21.1. apliecinājuma kartes izrakstu no būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) ar eZīmogu ar Tukuma novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma raksta kopiju ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un darba izpildītāja rēķinu;

21.2. būvatļaujas izrakstu no BIS ar eZīmogu ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un darba izpildītāja rēķinu.

22. Pilnvarotā persona divu mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu dzīvojamā mājā Pašvaldības Komunālajā nodaļā iesniedz:

22.1. apliecinājuma kartes izrakstu no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

22.2. akta izrakstu no BIS ar eZīmogu par pieņemšanu ekspluatācijā.

23. Pilnvarotā persona viena gada laikā pēc Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma noslēgšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par dokumentācijas izstrādi dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbiem iesniedz Pašvaldības Komunālajā nodaļā:

23.1. paskaidrojuma raksta izrakstu no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

23.2. būvatļaujas izrakstu no BIS ar eZīmogu ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un darba izpildītāja rēķinu.

24. Pilnvarotā persona divu mēnešu laikā pēc dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu pabeigšanas Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par šiem darbiem Pašvaldības Komunālajā nodaļā iesniedz:

24.1. paskaidrojuma raksta izrakstu no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

24.2. akta izrakstu no BIS ar eZīmogu par pieņemšanu ekspluatācijā.

25. Ja pilnvarotā persona nevar izpildīt Noteikumu 20., 21., 22., 23. vai 24. punktu noteiktajā termiņā, tad ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Noteikumu 19. punktā noteiktā līguma termiņa beigām pilnvarotajai personai jāiesniedz rakstisks iesniegums Pašvaldībai par apstākļiem, kuri ir kavējuši iesniegt dokumentus noteiktajā termiņā, norādot plānoto izpildes termiņu. Pašvaldība, izvērtējot apstākļus, var noslēgt vienošanos pie līguma par termiņa pagarinājumu.

26. Pašvaldība Pašvaldības līdzfinansējumu izmaksā pilnvarotajai personai, pārskaitot finanšu līdzekļus uz pilnvarotās personas norādīto norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas Pašvaldības Komunālajā nodaļā, atbilstoši Noteikumu 20., 21., 22., 23. un 24. punktā noteiktajam.

27. Pašvaldības līdzfinansējums ir uzskatāms par attaisnoti izlietotu tikai pēc Pašvaldības apstiprinātas Pasākuma īstenošanas atskaites (Noteikumu 3. pielikums).

VII. De minimis nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

28. Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi un teritorijas labiekārtošanas darbi tiek līdzfinansēti dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk – Atbalsta pretendents) un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja tam atbalsts līdzfinansējuma piešķiršanas ietvaros kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma daļai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula) un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 715).

29. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr  715 Atbalsta pretendentam de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (pieejama – https://deminimis.fm.gov.lv/login; autorizācija un pieslēgšanās izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – https://eds.vid.gov.lv/login/) uz pieteikuma iesniegšanas datumu jābūt iesniegušam aizpildītu de minimis veidlapu.

30. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā, Pašvaldība ievēro šādus nosacījumus:

30.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas 1. panta 1. punktā minētos nozares un darbības ierobežojumus;

30.2. Pašvaldība pārbauda, vai ir bijusi Atbalsta pretendenta komercsabiedrības apvienošanās, sadalīšana vai iegāde pēdējo triju fiskālo gadu periodā;

30.3. Pašvaldība pārbauda, vai Atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu nav pasludināts, vai uzsākts maksātnespējas process, vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

30.4. pirms lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas Pašvaldība pārbauda, vai Atbalsta pretendentam valsts atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Regulas 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Atbalsta pretendents tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

31. Ievērojot Regulas 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

32. Ja Atbalsta pretendents darbojas vienlaicīgi vairākās nozarēs, tostarp Regulas 1. panta 1. punktā minētajās nozarēs, vai veic darbības minētajās nozarēs, Atbalsta pretendents nodrošina šo nozaru vai darbību, vai to izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Regulas 1. panta 2. punktu.

33. Atbalsta pretendentam ir tiesības norādīt, ka, proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot Pašvaldības atbalsta daļu.

34. De minimis atbalsts ir uzskatāms par piešķirtu ar dienu, kad pieņemts Pašvaldības lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu.

35. Pašvaldība piešķirto de minimis atbalstu, kas sniegts saskaņā Regulu, uzskaita, ievadot par to informāciju de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, ievērojot MK noteikumus Nr. 715.

36. Pašvaldība un Noteikumu 27. punktā minētais līdzfinansējuma saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Regulas 6. panta 4. punktam.

VIII. Noslēguma jautājums

37. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

37.1. Engures novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par Engures novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās";

37.2. Tukuma novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai";

37.3. Kandavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Tukums novada pašvaldībai

 

Dzīvojamās mājas

 Tukuma novadā
  (adrese) 
 

pārvaldnieka

 
  (juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)
    
  (juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)
    
  (adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

20__. gada ________._______________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

 , Tukuma novadā, LV-
(adrese) 
energosertifikāta izstrādei,

tehniskajai apsekošanai,

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte, būvprojekts),

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai,

teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai

EUR
(cipariem, EUR)

Pielikumā:

1. Vispārēja informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (Noteikumu 2. pielikums)_________ lpp.
2. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija_________ lpp.
3. Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)_________ lpp.
4. Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu un/vai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un/vai mājas atjaunošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu_________ lpp.
5. Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk, kā vienu mēnesi pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas un kura apliecina, ka pārvaldniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu_________ lpp.
6. Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka pārvaldniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (juridiskām personām)_________ lpp.
7. Pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas_________ lpp.
8.Iepirkuma procedūras dokumentu kopija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai dokumenti, kas pierāda projektā plānoto preču vai pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus cenai_________ lpp.

Pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai:

1. Ēkas energosertifikāts un/vai tehniskās apsekošanas atzinums_________ lpp.
2. Tukuma novada būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija vai norādīt Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru ______________________________ lpp.

Pielikumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

1. Zemes robežu plāna kopija_________ lpp.
2. Tukuma novada būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija vai norādīt Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru _______________________________ lpp.
3.Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki)_________ lpp.
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Vispārēja informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Vispārēja informācija
1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas adrese 
3.Mājas sērijas Nr. 
4.Mājas stāvu skaits
5.Mājas kopējā platība
6.Mājas apkurināmā platība
7.Siltumenerģijas patēriņš apkurei (MWh) iepriekšējā gadā 
8.Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2 
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2 / % 
 nedzīvojamās telpas, m2 / % 
9.Esošā maksa par apsaimniekošanu (euro/m2) 
10.Mājas uzkrāto līdzekļu apjoms uz iesnieguma iesniegšanas dienu (euro) 
11.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem  ir saņemts (aizpildīt 12. punktu)

  nav saņemts

12.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumu ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
 Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
13.Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2:* 
 t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2 
 pašvaldības īpašumāPlatība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

Apbūves tiesību līguma darbības laiks:

 citu īpašnieku īpašumā (uzrādīt atsevišķi katram īpašniekam)Platība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

Apbūves tiesību līguma darbības laiks:

14.Projektā paredzētie darbi un apjomi 
15.Plānotais projekta realizācijas laiks 
16.Plānotais projekta finansējumsProjekta kopsumma, euro:

t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, euro:

pašu finansējums, euro:

*Informāciju aizpilda, ja Pilnvarotā persona piesakās uz Pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
3. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
ATSKAITE

par izlietoto līdzfinansējumu

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas adrese: 

Saskaņā ar Līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai Nr. TND/_______ (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp Tukuma novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un

 
(Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, e-pasts) (turpmāk – Finansējuma saņēmējs)
 
tika īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (nosaukt aktivitātes, kuras tika īstenotas)
 
 
 

1. Pasākumu kopējās izmaksas: _______ euro, tajā skaitā Pašvaldības līdzfinansējums: ______ euro.

Nr.p.k.Izmaksu pozīcijas nosaukumsIzmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (piedāvājums, rēķins.) un izmaksas saņēmējsIzmaksas summa (euro)
    
    
    
  Pavisam kopā euro 

2. Īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti

 
 
 
 

3. Pievienotie dokumenti

 _________ lpp.
 _________ lpp.
 _________ lpp.

Finansējuma saņēmējs:

   
(paraksts)(paraksta atšifrējums)(amats)

20____ . gada ____.__________________

Atskaiti pieņēma un pārbaudīja (aktivitāte ir īstenota, atskaite atbilst Līguma nosacījumiem, maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti) Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas darbinieks:

   
(paraksts)(paraksta atšifrējums)(amats)

20____. gada ____._______

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu apmēru un tā piešķiršanas nosacījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, nepieciešams pieņemt vienotus saistošos noteikumus Tukuma novada administratīvajā teritorijā, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas Tukuma novada administratīvajā teritorijā jābūt noteiktam vienotam regulējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas jomā.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4. un 5. punkts un piektā daļa noteic, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus. Lai sekmētu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu, Tukuma novada pašvaldība ir izstrādājusi attiecīgu saistošo noteikumu projektu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus, kārtību un apmēru, kādā Tukuma novada dome līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms viena gada ietvaros tiek noteikts saskaņā ar pašvaldības budžetu. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem tiek piešķirts:

1) energosertifikāta izstrādei – 80 % apmērā no mājas energosertifikāta izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā 500,00 euro,

2) tehniskajai apsekošanai – 80 % no tehniskās apsekošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 500,00 euro,

3) apliecinājuma kartes izstrādei – 50 % no apliecinājuma kartes izmaksām, bet ne vairāk kā 2 000,00 euro, vai būvprojekta izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā 3 000,00 euro,

4) energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā – 50 % no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000,00 euro.

Ja līgumā par dzīvojamās mājas atjaunošanu ir iekļauta energoefektivitātes garantija vai tiek slēgts energoefektivitātes pakalpojuma līgums (EPC), tad atbalsta intensitāti palielina par 10 % no energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas projekta kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 22 000,00 euro.

Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts:

1) paskaidrojuma raksta izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā 500,00 euro, apliecinājuma kartes izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā 750,00 euro vai būvprojekta izstrādei – 50 %, bet ne vairāk kā 1 000,00 euro,

2) labiekārtošanas darbu veikšanai – 50 % no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000,00 euro.

Ja pretendents ir piesaistījis Eiropas Savienības fondu vai citu finansējumu līdzekļus dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai un šos projektus īstenojis, var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas darbu veikšanai 80 % apmērā no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000,00 euro.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekme uz pašvaldības budžetu atkarīga no pieprasījuma.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāVeicina būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbu veicēju saimniecisko darbību, ja palielinās pieprasījums pēc ēku energoefektivitātes darbiem vai labiekārtošanas darbiem. Saistošo noteikumu mērķis ir šādu pieprasījumu veicināt.

Sakārtotai un labiekārtotai dzīves videi ir pozitīva ietekme uz darbaspēka saglabāšanu un piesaistīšanu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLīdzfinansējuma saņemšanai pretendents Tukuma novada pašvaldībai iesniedz pieteikumu (saistošo noteikumu 1. pielikums). Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Tukuma novada dome.

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos personas var vērsties Tukuma novada būvvaldē, Tukuma novada pašvaldības Komunālajā nodaļā vai Attīstības nodaļā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 18.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 17.02.2022. OP numurs: 2022/34.45
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330099
18.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)