Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Limbažu novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
25.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 611 (prot. Nr. 10, 104. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu
" 28. un 45. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka reklāmu, izkārtņu, afišu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu (turpmāk tekstā – reklāmas objektu) izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Limbažu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu;

2.2. īslaicīga reklāma akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c., ja to eksponēšanas laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem;

2.3. nesakopta fasāde – fasāde, kurai ir bojāts krāsojums (samelnējis, plankumains vai pilnīgi zudis), ir atsegts ārējo konstrukciju pamatmateriāls, plaisas, izdrupumi vai apdares materiālu atslāņojumi;

2.4. norādes – informācija par iestādes, uzņēmuma vai objekta atrašanās vietu (uzņēmuma norādē tiek atspoguļots uzņēmuma nosaukums, braukšanas virziens un attālums līdz uzņēmumam), kas izvietotas ne tieši uz attiecīgā objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai, norādes ekspluatācijas laiks ne ilgāks par diviem gadiem (pēc termiņa beigām nepieciešama atkārtota saskaņošana);

2.5. patvaļīga reklāmas objekta izvietošana – izvietošana bez reklāmas izvietošanas atļaujas;

2.6. publiska ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpas, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības;

2.7. skatloga vitrīna – skatlogs un tā iekšējā daļa viena metra dziļumā no loga rūts, kas redzama no publiskas ārtelpas;

2.8. slietnis – neliels (ne augstāks kā 1,20 m), mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā.

II. Reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi un ierobežojumi

3. Tiesības izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, kā arī citu šajos noteikumos neminētu reklāmu (piemēram, gaismas projekciju, afišu, plakātu, sludinājumu) (turpmāk – reklāma vai reklāmas objekts) ir visām personām (turpmāk – reklāmas izvietotājs), kas 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" noteiktajā kārtībā Limbažu novada pašvaldības Būvvaldē (turpmāk – Institūcija) saņēmušas atļauju reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas materiālu izvietošanu (turpmāk – pašvaldības nodeva).

4. Patvaļīga reklāmas objekta izvietošana un patvaļīga reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.

5. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

7. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektus ēkas fasādē:

7.1. jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums;

7.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;

7.3. reklāmas objekts nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

7.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;

7.5. reklāmas objekta stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

7.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietota reklāmas objekta apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;

7.7. reklāmas objekta elektropiegādes kabeļi nedrīkst būt redzami (manāmi) uz ēkas fasādes;

7.8. uz vienas ēkas izvietojot vairākus reklāmas objektus, ievērot iedibināto esošo reklāmas objektu izvietojumu pie ēkas, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;

7.9. reklāmas objekta izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu;

7.10. noformējot logu, skatlogu un durvju vērtņu stiklotās daļas, jāizmanto reklāmai paredzētie materiāli (uzlīmes no līmplēves, drukāti materiāli u.tml.).

8. Izvietojot reklāmu reklāmas objektu skatlogu vitrīnās, jāievēro šo saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.

9. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektus, kas nav saistīti ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tai skaitā norādes, tie nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, Limbažu novada teritorijas plānojumā noteiktajiem ainaviskajiem skatu punktiem un ainaviskajiem ceļa posmiem.

10. Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana pieļaujama ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un pārvietošanu. Ja teritorijā tiek izvietoti vairāki slietņi, tiem jābūt novietotiem vienā līnijā.

11. Izvietojot īslaicīga rakstura (uz pasākuma norises laiku) reklāmu vai reklāmas objektu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska, izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāievēro šajos noteikumos noteiktie reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi, pieļaujama slietņa novietošana pasākuma norises vietas teritorijā.

12. Aizliegts:

12.1. izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz nesakoptas fasādes;

12.2. izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Reklāmas objekts nedrīkst apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus;

12.3. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātus, saplaisājušus, notraipītus, nodilušus, izbalējušus, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošus reklāmas objektus, uz reklāmas objektiem eksponēt līmplēves ar atlupušiem stūriem;

12.4. reklāmu vai reklāmas objektu stiprināt pie kokiem;

12.5. pie apgaismes stabiem stiprināt reklāmu vai reklāmas objektu, kas lielāks par 750 (platums) x 1050 (augstums) mm;

12.6. izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem;

12.7. uzkrāsot, gravēt reklāmu uz ēkām, ielām, žogiem, stabiem.

III. Pašvaldības afišu stendu izmantošanas kārtība

13. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus atļauts izvietot tikai uz šim nolūkam izveidotiem pašvaldības afišu stendiem. Informāciju par pašvaldības afišu stabu un afišu stendu atrašanās vietu var saņemt Būvvaldē vai attiecīgajā pilsētas vai pagasta pārvaldē.

14. Uz afišu stabiem un stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1 formāta lapa (594x841 mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts. Sludinājumu maksimālais pieļaujamais lielums ir A3 formāta lapa (297x420 mm).

15. Afišas, sludinājumus, plakātus un citus tamlīdzīgus informatīvos materiālus izvietot uz Limbažu pašvaldības iestāžu stendiem atļauts, saskaņojot ar attiecīgās iestādes vadītāju. Uz citiem pašvaldības afišu stendiem, sludinājumu, plakātu un citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu izvietošana ir atļauta bez saskaņošanas.

16. Afišu, sludinājumu, plakātu un citu tamlīdzīgu informatīvo materiālu izvietošanas termiņš uz Limbažu pašvaldības iestāžu stendiem – līdz pasākuma beigām, bet ja nav norādīts pasākuma datums, tad atļautais izvietošanas laiks ir divi mēneši.

IV. Reklāmas objekta ekspluatācija un demontāža

17. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietotājs ir atbildīgs:

17.1. par reklāmas objekta uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli estētiskā kārtībā;

17.2. par konstrukciju drošību, reklāmas objektam jābūt piestiprinātam statiski drošā veidā, un ar savu tehnisko stāvokli tas nedrīkst radīt apdraudējumu trešo personu dzīvībai, veselībai, drošībai vai īpašumam;

17.3. par elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām,

17.4. par reklāmas objekta demontāžu;

17.5. par reklāmas objektu eksponēšanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai nav samaksāta pašvaldības nodeva (atbilstoši 3. punktam).

18. Ja reklāmas izvietotājs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas izvietotājam jāveic reklāmas objekta demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība reklāmas objekta izvietošanas vietā, sakārtojot reklāmas objekta izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot reklāmas objekta pamatu demontāžu utt.).

19. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc pašvaldības pirmā rakstveida pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas izvietotājs par saviem līdzekļiem. Ja reklāmas izvietotājs nav veicis reklāmas objekta demontāžu norādītajā termiņā, pašvaldībai ir tiesības demontēt reklāmas objektu un utilizēt bez pienākuma kompensēt tā vērtību. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas objekta demontāžu un utilizāciju.

20. Ja reklāmas objekts apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas objekta sakārtošanu vai demontāžu.

21. Institūcija, konstatējot reklāmas objektu, kurš apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, sagatavo aktu, kurā fiksē reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam pievieno reklāmas objekta fotofiksāciju un uzdod reklāmas izvietotājam nekavējoties veikt reklāmas objekta sakārtošanu vai demontāžu.

22. Ja, konstatējot 21. punktā minētos apstākļus, Institūcija ir informējusi par tiem reklāmas izvietotāju un trīs dienu laikā minētie apstākļi nav novērsti pašvaldība ir tiesīga bez brīdinājuma veikt reklāmas objekta demontāžu un utilizāciju bez pienākuma kompensēt tā vērtību.

23. Reklāmas izvietotājam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas objekta demontāžu.

24. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas objekta demontāžu un utilizāciju.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole, administratīvā atbildība un piespiedu izpilde

25. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs, bet, ja nav zināms reklāmas izvietotājs, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

26. Noteikumu izpildi kontrolē Institūcija un Limbažu novada Pašvaldības policija.

27. Institūcija, konstatējot šo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu veikt noteiktas darbības noteikumu izpildes nodrošināšanai.

28. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Limbažu novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

29. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Limbažu novada pašvaldības Administratīvā komisija.

30. Administratīvā atbildība, piemērojot naudas sodu tiek noteikta fiziskajām un juridiskajām personām no 2–70 naudas soda vienībām par šādu noteikumu neievērošanu:

30.1. par reklāmas objekta demontāžas neveikšanu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc eksponēšanas termiņa beigām;

30.2. par īslaicīgas reklāmas (uz pasākumu laiku) nenovākšanu 3 (trīs) dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma vai notikuma beigām;

30.3. par reklāmas objekta eksponēšanu neatbilstoši apstiprinātajam projektam;

30.4. par reklāmas objekta neuzturēšanu atbilstoši ekspluatācijas prasībām;

30.5. par reklāmas objekta nenostiprināšanu statiski drošā veidā, ja tā apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu;

30.6. par reklāmas objekta eksponēšanu uz nesakoptas nama fasādes.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā".

32. Reklāmas objektus, kuri saskaņoti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir atļauts eksponēt līdz atļaujas derīguma termiņa beigām.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 37 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Limbažu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsAtbilstoši 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērtas pret publisku vietu" 47. punktam, pieņemot šos noteikumus pašvaldība nodrošina saistošo noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nepieciešami saskaņā ar 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 47. punkta prasībām, lai definētu reklāmas un reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas nosacījumus un administratīvo atbildību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Limbažu novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. Saistošie noteikumi paredz, ka noteikumu izpildi kontrolē Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa un Limbažu novada Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Limbažu novada Pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Limbažu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Limbažu novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 16.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 15.02.2022. OP numurs: 2022/32.21
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
329980
16.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"