Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par Limbažu novada pašvaldības nodevām
Apstiprināti
ar Limbažu novada domes 25.11.2021.
sēdes lēmumu Nr. 566 (prot. Nr. 10, 59. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas
" 3. un 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevām (turpmāk – nodevas) apliekamos objektus, nodevu apmērus un atvieglojumus, atbrīvojumus no nodevu samaksas, nodevu samaksas kārtību un kontroli Limbažu novadā.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) attiecas uz visu Limbažu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) administratīvo teritoriju, un nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie noteikumi.

3. Nodevas, kas noteiktas ar noteikumiem, tiek ieskaitītas Limbažu novada pašvaldības budžetā.

4. Nodevas iekasē pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas, ja noteikumos nav noteikts citādi.

5. Limbažu novada pašvaldība nosaka un iekasē nodevas par:

5.1. pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;

5.3. tirdzniecību publiskās vietās;

5.4. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;

5.5. par būvatļaujas izdošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

II. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

6. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu saņemšanu tiek uzlikta personām, kuras saņem Limbažu novada pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un to atvasinājumus.

7. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu saņemšanu tiek noteikta šādā apmērā:

 Nodevas objektsNodevas likme par vienu dokumentu/ euro
7.1.Domes sēdes protokola izraksts, lēmuma noraksts, ja tas tiek pieprasīts atkārtoti1,50
 
7.2.Pašvaldības vai domes izstrādāta dokumenta noraksts, izraksts, apliecināta kopija1,50
 
7.3.Izziņa par pašaudzētas, pašražotās produkcijas realizācijai (par zemes izmantošanu)1,50
7.4.Izziņa par nekustamo īpašumu7,00
7.5.Pašvaldības izsniegta izziņa vai cits pašvaldības izstrādāts oficiāls dokuments3,00
7.6.Izziņa vai izraksts no pašvaldības arhīva dokumentiem (līdz 10 lapām)5,00

8. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to atvasinājumu saņemšanu atbrīvoti:

8.1. valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldību iestādes un struktūrvienības, kapitālsabiedrības, kurās Limbažu novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas;

8.2. personas, kas šo noteikumu 7. punktā noteiktos dokumentus pieprasa iesniegšanai valsts pabalstu un pensiju piešķiršanai, uzturlīdzekļu piedziņai, kā arī aizbildnības un aizgādnības lietās;

8.3. bezdarbnieki, personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētas personas (uzrādot attiecīgu apliecību), trūcīgas un maznodrošinātas personas (mājsaimniecības), ja šajos noteikumos minētā izziņa nepieciešama sociālās palīdzības saņemšanai.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās

9. Nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās maksā personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus Limbažu novada pašvaldības teritorijā esošās publiskās vietās, saskaņā ar publisku izklaides un svētku pasākumu drošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Publisku pasākumu rīkošana Limbažu novada pašvaldības teritorijā notiek saskaņā ar atļauju publiska pasākuma rīkošanai, kuru izsniedz Limbažu novada Kultūras pārvalde.

(Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

11. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms atļaujas publiska pasākuma rīkošanai saņemšanas.

12. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās tiek noteikta šādā apmērā:

 Nodevas objektsNodevas likme
12.1.Sporta pasākumi ar maksu skatītājiem vai dalībniekiemeuro / par visu pasākumu
 
121.1.Novada, Latvijas mēroga15,00
12.1.2.Starptautiska mēroga50,00
12.2.Izklaides un atpūtas pasākumi:euro / par pasākumu vienas diennakts ietvaros
 
12.2.1.Brīvdabas koncerti30,00
12.2.2.Brīvdabas izrādes, cirka izrādes, deju koncerti u.tml.20,00
12.2.3.Izstādes5,00
12.3.Atrakcijas:euro / par katru atrakcijas vienību dienā
 
12.3.1.Pārvietojamie atrakciju parki (karuseļi)20,00
12.3.2.Citas atrakcijas (piepūšamās atrakcijas, u.tml.)10,00
12.4.Reklāmas un aģitācijas pasākumi:euro / par pasākuma dienu
 
12.4.1.Aģitācijas, komerciālie30,00
12.4.2.Degustācijas, prezentācijas, bez tirdzniecības5,00

13. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās samaksas tiek atbrīvoti:

13.1. Limbažu novada pašvaldības institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās Limbažu novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas;

13.2. Piemiņas un labdarības pasākumu organizatori;

13.3. Nekomerciāla rakstura (izņemot reklāmas un aģitācijas) izklaides pasākumu organizatori.

13.1 Juridiskām personām, kuru juridiskā adrese ir Limbažu novada administratīvajā teritorijā, un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību Limbažu novada administratīvajā teritorijā, tiek piemērots atvieglojums par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 50 % no nodevas.

(Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

14. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās Limbažu novada pašvaldības teritorijā.

15. Tirdzniecība publiskā vietā Limbažu novada pašvaldības teritorijā notiek saskaņā ar atļauju tirdzniecībai publiskā vietā, kuru izsniedz Limbažu novada pašvaldības izpilddirektors vai izpilddirektora pilnvarota amatpersona.

(Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

16. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Ja tirdzniecības atļauja tiek izsniegta uz ilgāku laika periodu, nekā viens mēnesis nodeva jāsamaksā katru mēnesi vai pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas nodeva jāsamaksā avansā par visu tirdzniecības atļaujā norādīto termiņu.

17. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta šādā apmērā:

17.1. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība:

 Nodevas objektsNodevas likme dienā euroNodevas likme mēnesī euro
17.1.1.Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – izmantošanai pārtikā paredzētiem augkopības, lopkopības produktiem nelielos apjomos, biškopības produktiem un mājas apstākļos ražotiem pārtikas produktiem1,00
 
10,00
17.1.2.Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem, augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāliem. Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem, ziemcietēm un sēklām2,0015,00
17.1.3.Tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem1,0010,00
17.1.4.Tirdzniecība ar pašu iegūtiem svaigiem zvejas produktiem un medījamiem dzīvniekiem vai to gaļu nelielos apjomos2,0015,00
17.1.5.Tirdzniecība ar lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem2,0015,00
17.1.6.Tirdzniecība ar lietotām personiskām mantām, izņemot ar autortiesību vai blakustiesību objektiem, kas reproducēti personiskām vajadzībām1,0010,00
17.1.7.Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem2,0015,00
17.2. Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībai vienā tirdzniecības vietā:
 Nodevas objektsNodevas likme dienā euroNodevas likme mēnesī euro
17.2.1.Tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem2,00
 
20,00
17.2.2.Tirdzniecība ar preses izdevumiem, grāmatām, galda spēlēm3,0025,00
17.2.3.Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm7,0020,00
17.2.4.Tirdzniecība ar pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem, dēstiem2,0020,00
17.2.5.Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas, amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumiem2,0020,00
17.2.6.Tirdzniecība ar saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem no speciālām iekārtām3,0025,00
17.2.7.Tirdzniecība ar grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem, Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem, ziemcietēm un sēklām3,0025,00
17.2.8.Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un tirdzniecība ar karstām uzkodām no speciālām iekārtām3,0025,00
17.2.9.Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem15,00100,00
17.3. Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, par ielu tirdzniecību kultūras, sporta, reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā vienā tirdzniecības vietā;
 Nodevas objektsNodevas likme par vienu dienu euro
17.3.1.Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm15,00
17.3.2.Tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm un bezalkoholiskiem dzērieniem (cukurvati, popkornu u.c. saldumiem, kafija u.c.)5,00
17.3.3.Tirdzniecība ar mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas, amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumiem5,00
17.3.4.Tirdzniecība ar iepirktiem ziediem, stādiem, Ziemassvētku eglēm u.c.10,00
17.3.5.Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem, t.sk. alu30,00
17.3.6.Tirdzniecība ar grāmatām, preses izdevumiem5,00
17.3.7.Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi no iekārtām bez alkohola (picas, burgeri, kebabi)20,00
17.3.8.Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (ar alkoholu t.sk. alu)50,00
17.3.9.Prezentācija, degustācija, loterija bez produkcijas realizācijas10,00
17.4. Nodevas likme tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punktiem (par vienu maršrutu):
 Nodevas objektsNodevas likme mēnesī euroNodevas likme gadā euro
17.4.1.Pārtikas un nepārtikas preču (izņemot akcīzes preces) tirdzniecības no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta10,0050,00
17.4.2.Pārtikas un nepārtikas preču, tai skaitā akcīzes preču (tabakas izstrādājumu) tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta20,00100,00
17.5. Nodevas likme tirdzniecībai novietnē vienā tirdzniecības vietā;
 Nodevas objektsNodevas likme par vienu mēnesi euro
17.5.1.Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība30,00

(Grozīts ar Limbažu novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

18. Tirdzniecības organizatoram jāmaksā tirdzniecības nodeva 50 % apmērā no tirdzniecības vietā visiem tirdzniecības dalībniekiem dienā aprēķinātās nodevas summas. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās divkāršā apmērā, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā.

(Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

18.1 Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organizators. Tirdzniecības dalībnieks par tirdzniecības vietu, ja tirdzniecības organizators ir pašvaldība, nodevas samaksu veic bez tirdzniecības organizatora starpniecības.

(Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

19. Gadījumos, kad nodevas likme ir noteikta par dienu, tā attiecas uz 24 stundu periodu neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība šajā periodā notikusi nepārtraukti.

20. Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

21. Atļauju tirdzniecībai izsniedz tam periodam, par kādu samaksāta pašvaldības nodeva.

22. (Svītrots ar Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

23. Anulējot vai uz laiku apturot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atgriezta.

24. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas Limbažu novada pašvaldības institūcijas, iestādes un kapitālsabiedrības, kurās Limbažu novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas.

25. No 17.1. punktā minētās nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas personas ar I un II grupas invaliditāti, Limbažu novadā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (mājsaimniecības) statuss un Limbažu novadā dzīvesvietu deklarējušie pensionāri (uzrādot atbilstošo statusu apliecinošu dokumentu).

25.1 Juridiskām personām, kuru juridiskā adrese ir Limbažu novada administratīvajā teritorijā, un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību Limbažu novada administratīvajā teritorijā, tiek piemērots atvieglojums par tirdzniecību publiskās vietās 50 % no nodevas.

(Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

V. Nodeva par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās vietās

26. Nodevas maksātāji ir personas, kas izvieto reklāmu vai afišas publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz ēkām, zemes, kā arī citās vietās.

27. Nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu aprēķina pēc formulas:

N = B x T x P x R x L x Z x A,

kur:

N – nodeva EUR;

B – nodevas pamata (bāzes) likme EUR;

T – tematikas koeficients;

P – platības koeficients;

R – reklāmas laukums m2;

L – reklāmas izvietošanas laiks, mēneši (1 diena ir 1/30 daļa no mēneša);

Z – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām;

A – Apdzīvotas vietas koeficients.

28. Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti:

28.1. Nodevas pamata (bāzes) likme (B) vērtība noteikta 4 EUR.

28.2. Tematikas koeficienta (T) vērtības ir šādas:

28.2.1. kultūras un sporta pasākumu reklāma un reklāma bez komercrakstura – 0,5;

28.2.2. tūrismu veicinošā reklāma un šajos noteikumos neminētas tematikas reklāma – 1,0;

28.2.3. komercreklāma – 1,5;

28.2.4. politiska reklāma – 3,0.

28.3. Platības koeficienta (P) vērtības ir šādas:

28.3.1. platība līdz 5 m2 (ieskaitot) – 1,0;

28.3.2. platība virs 5 m2 līdz 20 m2 (ieskaitot) – 0,8;

28.3.3. platība virs 20 m2 līdz 100 m2 (ieskaitot) – 0,6;

28.3.4. platība virs 100 m2 līdz 200 m2 (ieskaitot) – 0,4;

28.3.5. platība virs 200 m2 – 0,3.

28.4. Koeficienta maksai par pašvaldības zemes, ēku un būvju izmantošanu reklāmas vajadzībām (Z) vērtības ir šādas:

28.4.1. ja reklāma tiek izvietota uz pašvaldības īpašumā esoša vai piekritīga zemes gabala un tās eksponēšanas ilgums nav lielāks par vienu kalendāro mēnesi – 1,00;

28.4.2. ja reklāma tiek izvietota uz pašvaldības īpašumā esoša vai piekritīga zemes gabala un tās eksponēšanas ilgums ir lielāks par vienu kalendāro mēnesi – 1,2.

28.5. Apdzīvotas vietas koeficienta (A) vērtības ir šādas:

28.5.1. Ja reklāma tiek izvietota Limbažu pilsētā un Salacgrīvas pilsētā – 1;

28.5.2. Ja reklāma tiek izvietota Brīvzemnieku, Braslavas un Pāles pagastā – 0,5;

28.5.3. Ja reklāma tiek izvietota Limbažu novada ciemos vai pilsētās un pārējos pagastos, kas nav minēti 285.2. apakšpunktā) – 0,8.

29. No nodevas, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, atbrīvoti:

29.1. fiziskas vai juridiskas personas par tādas reklāmas izvietošanu nekustamajā īpašumā (zemes vienībā vai būvē), kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi);

29.2. valsts un pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, biedrības un nodibinājumi, kuros pašvaldība ir biedrs;

29.3. labdarības pasākumu rīkotāji;

29.4. dabas (vides) un veselības aizsardzību un ar to saistīto bezmaksas pasākumu rīkotāji (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums), ja pasākuma norises vieta ir novada administratīvajā teritorijā;

29.5. kultūras, kultūrvēsturisko, sporta, tūrisma, bērnu un jaunatnes, izglītības un zinātnes bezmaksas pasākumu rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir novada administratīvajā teritorijā;

29.6. persona, kas izvieto reklāmu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides un svētku pasākuma norises vietā un laikā.

29.1 Juridiskām personām, kuru juridiskā adrese ir Limbažu novada administratīvajā teritorijā, un fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību Limbažu novada administratīvajā teritorijā, tiek piemērots atvieglojums par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās vietās 50 % no nodevas.

(Limbažu novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

30. Nodeva netiek piemērota:

30.1. valsts un pašvaldības rīkoto un atbalstīto vietējo un starptautisko pasākumu reklāmai un informācijai par tiem (t.sk., svētku noformējumam);

30.2. par afišu (līdz A 3 formātam) un sludinājumu izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stendiem, izņemot politiskās reklāmas.

30.3. informācijai par Limbažu novadu – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.

VI. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes akceptēšanu

31. Nodevu par būvatļaujas izdošanu, paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes akceptēšanu maksā personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceres dokumentāciju, saņem no Limbažu novada Būvvaldes būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

32. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.

33. Nodeva par būvatļaujas izdošanu, paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes akceptēšanu tiek noteikta šādā apmērā:

 Objekta raksturojumsNodeva, euro
32.1.Par būvatļauju (dzīvojamās un dārza mājas): 
32.1.1.Dzīvojamās un dārza mājas ar kopējo platību līdz 60 m2;20,00
32.1.2.Dzīvojamās un dārza mājas ar kopējo platību no 61 m2 līdz 150 m2;40,00
32.1.3.Dzīvojamās un dārza mājas ar kopējo platību no virs 151 m2;60,00
32.1.4.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas;80,00
32.1.5.Atsevišķi dzīvokļi20,00
32.2.Par būvatļauju (komercapbūve):
bankas, viesnīcas, biroji, tirdzniecības objekti, pakalpojumu objekti u.c. objekti
150,00
32.3.Par būvatļauju (sabiedriskās iestādes):
reliģiskās būves, izglītības un zinātnes būves, ārstniecības iestāžu būves, veselības un sociālās aprūpes būves u.c. sabiedriskas nozīmes objekti
120,00
32.4.Par būvatļauju (ražošanas ēkas):150,00
32.5.Par būvatļauju (palīgēkas):
(šķūņi, saimniecības ēkas, garāžas, pirtis u.c. objekti)
 
32.5.1.Palīgēkas ar kopējo platību līdz 60 m2;15,00
32.5.2.Palīgēkas ar kopējo platību virs 61 m2;30,00
32.6.Par būvatļauju (inženierkomunikācijas un ceļi):50,00
32.7.Par būvatļauju (lauksaimniecības būves):75,00
32.8.Par būvatļauju (teritorijas labiekārtošana, žogu izbūve):15,00
32.9.Par būvatļauju (hidrotehniskās būves):50,00
32.10.Paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes akcepts:25,00

34. Ja, personai, piemērojamas vairākas nodevu likmes tad nodevas netiek summētas un tiek piemērota lielākā.

35. No nodevas par būvatļaujas izdošanu, paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes akceptēšanu atbrīvotas:

35.1. pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, kurās Limbažu novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas un uzņēmumi par būvniecību normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildei;

35.2. personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas (uzrādot attiecīgu apliecību).

36. Ja būvatļaujas, paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecība netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

VII. Nodevu samaksas kārtība un kontrole

37. Visu noteikumos noteikto pašvaldības nodevu iekasēšanu kontrolē Limbažu novada pašvaldības struktūrvienības un Limbažu novada pašvaldības iestādes atbilstoši to kompetencei, pārliecinoties par nodevas nomaksu, pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas.

38. Kopējo kontroli par pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina Limbažu novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa.

VIII. Noslēguma jautājumi

39. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem šādus saistošos noteikumus:

39.1. Limbažu novada domes 2015. gada 25. jūnija saistošie noteikumi Nr. 14 "Par Limbažu novada pašvaldības nodevām";

39.2. Alojas novada domes 2010. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Alojas novada pašvaldības nodevām";

39.3. Alojas novada domes 2019. gada 29. augusta saistošie noteikumi Nr. 5 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē";

39.4. Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 32 "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Limbažu novada pašvaldības nodevām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 16.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 15.02.2022. OP numurs: 2022/32.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
329979
{"selected":{"value":"13.12.2022","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.12.2022","iso_value":"2022\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2022","iso_value":"2022\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2022.-12.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2022","iso_value":"2022\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2022.-15.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"