Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2022

Ogrē 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 2; 15.)
Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piedalās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētu privāto izglītības iestāžu finansēšanā uz savstarpēju līgumu pamata (turpmāk – pašvaldības finansējums).

2. Pašvaldības finansējumu piešķir:

2.1. pamatizglītības programmu īstenošanai klātienes formā Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētām privātajām izglītības iestādēm;

2.2. pamatizglītības programmu īstenošanai neklātienes un tālmācības formā Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai ārpus tās reģistrētām privātajām izglītības iestādēm.

3. Pašvaldības finansējumu piešķir par Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētiem privātās izglītības iestādes izglītojamajiem vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II. Pašvaldības finansējuma apmērs

4. Pašvaldības finansējuma apmērs par vienu izglītojamo privātajās izglītības iestādēs obligātās pamatizglītības programmas apguvei:

4.1. klātienes formā ir atbilstošs pašvaldības vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs aprēķinātajām vidējām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī, ņemot vērā iepriekšējā budžeta gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmi;

4.2. neklātienes un tālmācības formā ir atbilstošs pašvaldības vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs aprēķinātajām zemākajām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī, ņemot vērā iepriekšējā budžeta gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmi.

5. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt lielāku pašvaldības finansējuma apmēru pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētai privātajai izglītības iestādei, kura piedāvā pašvaldības attīstības prioritātēm atbilstošu pamatizglītības programmu.

6. Pašvaldības finansējuma apmēru saskaņā ar pašvaldības Centrālās administrācijas Budžeta nodaļas veiktajiem aprēķiniem katru gadu apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

7. Ja izdevumi par pamatizglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē vienam izglītojamajam ir mazāki nekā noteiktais pašvaldības finansējuma apmērs, pašvaldība piešķir finansējumu privātās izglītības iestādes norādītajā izmaksu apmērā.

III. Pašvaldības finansējuma piešķiršanas, izmaksas un pārtraukšanas kārtība

8. Lai pretendētu uz pašvaldības finansējumu, privātā izglītības iestāde iesniedz iesniegumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu privātajai izglītības iestādei par obligātās pamatizglītības nodrošināšanu (saskaņā ar Pielikumu), tam pievienojot privātās izglītības iestādes apstiprināto iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitīto izdevumu tāmi vai jaunai privātajai izglītības iestādei apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi.

9. Noteikumu 8. punktā minētos dokumentus iesniedz Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajos valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Ogres novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde), vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. Izglītības pārvalde pārbauda un izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību noteikumu 8. punktā noteiktajām prasībām.

11. Lēmumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu vai pašvaldības finansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvaldes vadītājs.

12. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē privāto izglītības iestādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

13. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu tiek slēgts līgums starp pašvaldību un privāto izglītības iestādi. Līguma termiņš nepārsniedz vienu gadu.

14. Pēc līguma noslēgšanas pašvaldības finansējuma saņemšanai privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pašvaldībā rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pamatizglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem un izglītojamo sarakstu, katram izglītojamajam norādot laika periodu, kurā sniegts pakalpojums.

15. Ja izglītojamais saņem pakalpojumu nepilnu mēnesi, tad pašvaldības finansējums tiek piešķirts par dienām, kad izglītojamais saņēmis pamatizglītības pakalpojumu privātajā izglītības iestādē.

16. Noteikumu 14. punktā minēto rēķinu iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Izglītības pārvaldē, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

17. Pašvaldība pēc šo noteikumu 14. punktā minētā rēķina saņemšanas 10 darba dienu laikā izvērtē to un pārskaita uz privātās izglītības iestādes norēķinu kontu pašvaldības finansējumu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pamatizglītības ieguves pakalpojumiem.

18. Pašvaldības finansējums privātajai izglītības iestādei tiek pārtraukts vai samazināts, ja:

18.1. izglītojamais uzsācis apmeklēt pašvaldības vispārējās izglītības iestādi;

18.2. izglītojamā dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

18.3. privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību, tiek reorganizēta vai likvidēta, vai nav akreditēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Privātās izglītības iestādes pienākums ir samazināt izglītojamajiem maksu par pamatizglītības pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldības finansējuma apmērā.

20. Privātās izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt pašvaldības finansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības finansējumu.

21. Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumus par pašvaldības finansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu vai pašvaldības finansējuma piešķiršanas pārtraukšanu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram, bet izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

22. Piemērot šo noteikumu 2. punktā noteikto pašvaldības finansējumu privātajai izglītības iestādei no 2022. gada 3. janvāra.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
Pielikums
Ogres novada pašvaldības
27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2022
"Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās
privāto izglītības iestāžu finansēšanā"

Ogres novada Izglītības pārvaldei
Brīvības iela 11, Ogre, LV-5001

IESNIEGUMS
par pašvaldības finansējuma piešķiršanu privātajai izglītības iestādei par obligātās pamatizglītības nodrošināšanu

Lūdzu slēgt līgumu par obligātās pamatizglītības pakalpojuma sniegšanu Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem.

Privātās izglītības iestādes nosaukums 
Juridiskā adrese 
Izglītības programmas īstenošanas adrese 
Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Bankas nosaukums, konts 
Līguma parakstītāja vārds, uzvārds, amats 
Kontaktpersona par līguma slēgšanas jautājumiem vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese 
Datums, no kura pamatizglītības ieguves pakalpojums izglītojamajiem tiek sniegts 

Pielikumā pievienota privātās izglītības iestādes apstiprinātā iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitīto izdevumu tāme.

Izglītības iestādes vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums _____________________________

Paraksts un datums nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2022 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2020. gada 20. februāra lēmumu "Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā obligātās pamatizglītības ieguvei" (protokols Nr. 3; 19. §) Ogres novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piedalījās privāto izglītības iestāžu, kuras sniedz obligātās pamatizglītības iegūšanas pakalpojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem (noteiktajā izglītības ieguves vecumā, bet ne ilgāk kā līdz 18 gadiem), līdzfinansēšanā uz savstarpēju līgumu pamata. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam privātajās izglītības iestādēs obligātās pamatizglītības programmas apguvei bija atbilstošs Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs aprēķinātajām vidējām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī, ņemot vērā iepriekšējā budžeta gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmi. 2021. gadā līdzfinansējuma apmērs bija 69,04 euro mēnesī. Kopumā 2021. gadā šim mērķim tika izlietoti 45948 euro. Ikšķiles novada pašvaldība saskaņā ar 2021. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 6 "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Ikšķiles Brīvā skola" 2021. gadam" piešķīra pašvaldības finansējumu 36308,00 euro biedrībai "Ikšķiles Brīvā Skola" (reģ. Nr. 40008200871, juridiskā adrese: Rīgas iela 175, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052) 2021. gadā, periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 75,85 euro mēnesī, par vienu Ikšķiles novada pašvaldībā deklarēto izglītojamo. Ogres novadam pievienotajos Lielvārdes un Ķeguma novados pašvaldības finansējums privātām pamatskolām netika piešķirts.

Pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie izmanto citas pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, slēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem izglītojamajiem sniegto izglītības pakalpojumu apmaksu. Pašvaldība veic pašvaldību savstarpējos norēķinus saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" un pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem saskaņā ar izdevumu tāmi, aprēķinot izmaksas atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punktu pašvaldībā uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Izglītības likuma 17. panta 1. daļa nosaka pašvaldības pienākumu nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē. Ogres novada pašvaldība šo pienākumu izpilda, nodrošinot izglītības iespējas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Papildus pašvaldība iecerējusi izrādīt labo gribu, piedaloties privāto izglītības iestāžu, kuras piedāvā alternatīvas izglītības formas un metodes un atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, finansēšanā. Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punktu pašvaldībā uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Ogres novada administratīvajā teritorijā ir divas privātās izglītības iestādes Pamatskola "Ogres Baltā skola" un Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola", kas nodrošina pamatizglītības programmu klātienē, izmantojot alternatīvas mācību metodes (Montesori un Valdorfpedagoģijas mācību metodes). Ogres novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs šāds piedāvājums nav plaši pieejams, līdz ar to Ogres novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt alternatīvu izglītības pakalpojumu minētajās skolās. Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju Pamatskolā "Ogres Baltā skola" pamatizglītības programmu klātienē apgūst 13 Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie un Pamatskolā "Ikšķiles Brīvā skola" pamatizglītības programmu apgūst 58 Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju ārpus Ogres novada administratīvās teritorijas esošajās privātās izglītības iestādēs pamatizglītības programmu apgūst 197 izglītojamie, tai skaitā 149 izglītojamie apgūst pamatizglītības programmu tālmācības un neklātienes formā.

Izglītības iestādei īstenojot izglītības programmas klātienes formā vai neklātienes un tālmācības formā ir nepieciešams atšķirīgs materiāli tehniskais nodrošinājums. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 25. augustā noteikumiem Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs", aprēķinot normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi tālmācības izglītības ieguves formā īstenotās vispārējās izglītības programmās, piemēro proporciju 16,5 : 1, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,6. Līdz ar to valsts budžeta mērķdotācijās ir atšķirīgs finansējuma apjoms, kas tiek piešķirts izglītības programmu īstenošanai klātienes formā un izglītības programmu īstenošanai neklātienes un tālmācības formā. Pamatizglītības programmai tālmācības un neklātienes formā finansējums tiek piešķirts mazāks. Lai pašvaldība atbalstītu Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo pamatizglītības programmas apguvi privātajās izglītības iestādēs tālmācības un neklātienes formā, būtu jāpiešķir pašvaldības finansējums, jo pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs nav plaši pieejama pamatizglītības programmu apguve neklātienes un tālmācības formā. Finansējuma apmērs vienam izglītojamajam privātajās izglītības iestādēs obligātās pamatizglītības programmas apguvei neklātienes un tālmācības formā varētu būt atbilstošs pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā aprēķinātajām zemākajām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī saskaņā ar izdevumu tāmi, kas Ogres novadā 2021. gadā bija 38,67 euro mēnesī, bet 2022. gadā plānots 40,29 euro. Ogres novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir plaši pieejam pamatizglītības ieguves pakalpojums klātienes formā, tomēr plaši nav pieejams pamatizglītības ieguves pakalpojums, izmantojot alternatīvas mācību metodes (Montesori un Valdorfpedagoģijas mācību metodes). Ņemot vērā, ka pamatizglītības programmas apguvei klātienes formā ir nepieciešami lielāki materiāli tehniskie un finanšu resursi, kā arī tiek izmantotas alternatīvas mācību metodes, pašvaldības līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētajām privātajām izglītības iestādēm obligātās pamatizglītības programmas apguvei varētu būt atbilstošs pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs aprēķinātajām vidējām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī, ņemot vērā iepriekšējā budžeta gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmi, kas Ogres novadā 2021. gadā bija 69,04 euro mēnesī, bet 2022. gadā plānots 82,51 euro.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā pašvaldība piešķir finansējumu privātām izglītības iestādēm par pamatizglītības programmas nodrošināšanu Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju juridisko vai privāto personu dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs pamatizglītību iegūst 268 izglītojamie, tai skaitā 149 pamatizglītību iegūst neklātienes vai tālmācības formā. 2021. gadā vēsturiskajā Ikšķiles novadā bija piešķirts finansējums 36308,00 euro apmērā, vēsturiskajā Ogres novadā bija piešķirts finansējums 46000 euro apmērā.

2022. gada budžetā ir plānots finansējums privātajām izglītības iestādēm, kas nodrošina pamatizglītības programmu Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem 142851 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu īstenošanas rezultātā var tikt veicināta uzņēmējdarbības attīstība Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī citās administratīvajās teritorijās.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPar pašvaldības finansējuma piešķiršanu tiks noslēgts līgums starp Ogres novada pašvaldību un privāto izglītības iestādi.

Izglītības pārvaldes vadītāja lēmumus par pašvaldības finansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu vai pašvaldības finansējuma piešķiršanas pārtraukšanu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram, bet izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ogres novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2/2022Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 15.02.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329945
15.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"