Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28/21

Ulbrokā 2021. gada 1. decembrī
Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
01.12.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 18/2021, 10. §)

Precizēti ar Ropažu novada pašvaldības domes
 26.01.2022. sēdes lēmumu (prot. Nr. 25/2022, 56. §)

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu un
Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
(Ropažu novada domes 17.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/23 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana rindā, uzņemšana un atskaitīšana Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde), kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – pirmsskolas izglītības programma).

2. Pirmsskolas izglītības programmās tiek uzņemti bērni no 18 (astoņpadsmit) mēnešu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

3. Pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieks bērnus pirmsskolas izglītības programmas apguvei reģistrē vienotā pašvaldības izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistrā (turpmāk – reģistrs).

4. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē.

5. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst līdz pamatizglītības vecuma sasniegšanai, ja tās apgūšana netiek pagarināta vai saīsināta saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.

6. Bērnam tiek nodrošināta programmas apguve vienlaicīgi tikai vienā izglītības iestādē pēc bērna likumiskā pārstāvja izvēles.

7. Reģistrā reģistrētos bērnus pašvaldība nodrošina ar pirmsskolas izglītību izglītības iestādēs vai, sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.

8. Mācību gads un programmas apguve izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1. septembrī.

9. Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamentam (turpmāk – departaments) ir tiesības pārtraukt pedagoģisko procesu izglītības iestādē. Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā bērniem nodrošina vietu citās pašvaldības izglītības iestādēs.

10. Reģistrējot bērnu reģistrā un uzņemot bērnu izglītības iestādē jāievēro šie noteikumi, izglītības iestādes nolikums, Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

II. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēšanas kārtība

11. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē var reģistrēt no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas (dzimšanas apliecības saņemšanas brīža).

12. Bērna vecāks, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē:

12.1. elektroniski reģistrē bērnu reģistrā – tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot vēlamo izglītības iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē;

12.2. ja nav iespējams reģistrēt bērnu izmantojot tīmekļvietni www.epakalpojumi.lv, nosūta pašvaldībai parakstītu elektroniskā pasta vēstuli vai iesniedz klātienē pašvaldības pagastu vai pilsētas pārvaldē (turpmāk – pārvalde) pieteikumu (1. pielikums).

13. Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks), lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē - reģistrētu reģistrā:

13.1. iesniedz pārvaldē pieteikumu, norādot vēlamo izglītības iestādi (prioritārā secībā), un laiku (mācību gadu, mēnesi);

13.2. uzrāda pārvaldes darbiniekam dokumentu uz kura pamata ir tiesīgs pārstāvēt bērnu (ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā):

13.2.1. aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (bāriņtiesas lēmuma kopija);

13.2.2. audžuģimenes pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

13.2.3. adopcijas gadījumā – persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

13.2.4. vecāku pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara).

13.3. Ja pieteikumu iesniedz vecāku pilnvarotā persona, tad reģistrā kā pieteicēju norāda vecāku, kurš ir izdevis pilnvaru.

14. Bērna vecāks, aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk visi kopā saukti – bērna pārstāvis), kurš iesniedz pieteikumu pārvaldē, pārbauda pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru.

15. Pieteikums netiek reģistrēts, par to trīs darba dienu laikā informējot iesniedzēju, ja:

15.1. bērns jau saņem pakalpojumu izglītības iestādē;

15.2. pieteikums pakalpojuma saņemšanai ir reģistrēts jau iepriekš;

15.3. ja bērns ir sasniedzis pamatizglītības vecumu.

16. Pēc bērna reģistrēšanas reģistrā līdz vietas piešķiršanai izglītības iestādē bērna pārstāvis var:

16.1. veikt izmaiņas – mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām izglītības iestādēm, izglītības programmu un laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei izglītības iestādē (tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv, iesniedzot iesniegumu pārvaldē vai nosūtot parakstītu elektroniskā pasta vēstuli (2. pielikums). Veicot izmaiņas, pieteikuma reģistrācijas datums rindā saglabājas sākotnējais;

16.2. atsaukt pieteikumu (tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv, iesniedzot iesniegumu pārvaldē vai nosūtot parakstītu elektroniskā pasta vēstuli (3. pielikums).

17. Reģistra sistematizēšanas vispārīgie nosacījumi:

17.1. bērna pārstāvji, piesakot bērnu, norāda prioritārā secībā attiecīgās deklarētās dzīvesvietas pagasta vai pilsētas vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes. Pieļaujams norādīt līdz 3 (trīs) izglītības iestādēm. Ja deklarētās dzīvesvietas pagastā vai pilsētā nav 3 (trīs) izglītības iestādes, pieļaujams norādīt arī cita pagasta vai pilsētas izglītības iestādi, kā otrās vai trešās prioritātes izglītības iestādi;

17.2. visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti reģistrā. Pieteikumus reģistrē, ievērojot personas datu aizsardzības nosacījumus;

17.3. bērna vieta reģistrā tiek noteikta atbilstoši pieteikumu iesniegšanas kārtībai, bērna dzimšanas gadam un pieteikuma reģistrācijas datumam starp šajā gadā dzimušajiem bērniem;

17.4. bērni, kuriem nav piešķirta vieta pašvaldības izglītības iestādē bērna pārstāvja norādītajā vēlamajā mācību gadā un mēnesī, paliek rindā, saglabājot rindā pieteikuma reģistrācijas datumu;

17.5. reģistrā bērnam piešķir statusu atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem un noteiktajai prioritātei;

17.6. sasniedzot pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērna pieteikums reģistrā tiek atcelts;

17.7. ja bērna pārstāvja izvēlētajā izglītības iestādē nav iespējams nodrošināt bērnu ar vietu, bērna pārstāvim var tikt piedāvāta vieta citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.

18. Bērna pārstāvim, reģistrējot bērnu, jānorada izglītības iestādes prioritārā secībā atbilstoši bērna deklarētās dzīvesvietas pagastam vai pilsētai. Ja bērns nav deklarēts Ropažu novada pašvaldībā, tad pieteikumā var norādīt prioritārā secībā jebkuru Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādi. Šādā gadījumā bērna pārstāvis var norādīt līdz 3 (trīs) izglītības iestādēm.

III. Bērnu uzņemšana izglītības iestādē un kārtībā, kādā bērnu izslēdz no reģistra

19. Izglītības iestāžu vadītāji katru gadu līdz 20. maijam ziņo departamentam par uzņemamo bērnu skaitu izglītības iestādē ar 1. septembri, atbilstošās vecuma grupās. Departaments līdz tekošā gada 30. maijam sagatavo uzņemamo bērnu sarakstu un reģistrā veic izmaiņas saskaņā ar izglītības iestāžu vadītāju iesniegto informāciju.

20. Izglītības iestādē bērnus uzņem to reģistrācijas secībā, ievērojot rindā iestāšanās datumu, grupās brīvo vietu skaitu, uzņemšanas prioritātes un nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

21. Izglītības iestādes vadītājs komplektē grupas. Komplektējot grupas, tiek ievērots bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmas apguves grupā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

22. Gadījumā, ja no attiecīgā dzimšanas gada rindas izglītības iestādē uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu grupā, izglītības iestāde var veidot jaukta vecuma bērnu grupu, uzņemot grupā bērnus no tā dzimšanas gada rindas, kuri ir vistuvāk pamatizglītības apguves vecumam. 

23. Pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām par brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs un reģistra datiem, izglītības iestāžu grupas jaunajam mācību gadam komplektē vienu reizi gadā – no 31. maija līdz 15. augustam. Pēc minētā termiņa komplektēšana tiek veikta, ja kādā no izglītības iestādēm ir pieejama brīva vieta. Ja mācību gada laikā izglītības iestādes grupā atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs par to paziņo departamenta atbildīgajam darbiniekam 7 (septiņu) darba dienu laikā un brīvā vieta tiek piedāvāta reģistra secībā nākošajam bērnam.

24. Bērni izglītības iestādē tiek uzņemti šādā prioritārā secībā:

24.1. bērni obligātās izglītības vecumā, saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta kādā no Ropažu novada pagastiem vai pilsētā. Ja šajā pagasta vai pilsētas, kur bērns ir deklarēts nepaliek vieta bērnam pieteiktajā izglītības iestādē, tad bērnam vieta izglītības iestādē var tikt piešķirta ārpus deklarētā pagasta vai pilsētas.

24.2. ārējos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības (Militārā dienesta likuma 53. pantā noteiktais, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 43.1 pantā noteiktais, u.c. normatīvajos aktos noteiktais), ja bērna pārstāvis iesniedzis dokumentus, kas apliecina priekšrocības;

24.3. bērns ar invaliditāti, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā;

24.4. Ropažu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērns ir no sociāli nelabvēlīgas ģimenes un ir pašvaldības sociālā dienesta ieteikums. Ropažu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērna ārpuskārtas uzņemšanai saņemts Ropažu novada Bāriņtiesas pamatots ieteikums (pirmsadopcijas periods, bērna ārpusģimenes aprūpe vai cits pamatots gadījums, kad bērna interesēs ir būt uzņemtam pirmsskolas izglītības iestādē);

24.5. Ropažu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni), kur viens no bērna pārstāvjiem un bērns ir deklarēts Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

24.6. ja bērnam nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis vai adoptētājs ir deklarēts Ropažu novada administratīvajā teritorijā un ir iesniegti priekšrocību apliecinoši dokumenti;

24.7. izglītības iestādes darbinieku bērnus, ja darbinieks strādā tajā pašā izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemšanas rindā un ir iestādes vadītāja pamatots iesniegums par bērna uzņemšanu;

24.7.1 Ropažu novada pašvaldības dibinātas izglītības iestādes pedagogu bērnus, ja pedagogs strādā citā Ropažu novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, kurā bērns nav uzņemšanas rindā un ir iestādes vadītāja (kurš ir pedagoga darba devējs) pamatots iesniegums par bērna uzņemšanu;

24.8. bērni, kuru dzīvesvieta un vismaz viena no bērna pārstāvjiem dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā;

24.9. bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā;

24.10. bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Ropažu novada domes 17.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/23)

25. Noteikumu 24.2.–24.7. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, ja iestājas kāda no prioritātēm, iesnieguma iesniedzēji 10 (desmit) darba dienu laikā informē pašvaldību, iesniedzot iesniegumu departamentam (4. pielikums).

26. Izglītības iestādē bērnam vietu piešķir, ņemot vērā bērna pārstāvja norādīto informāciju par vēlamo (prioritāro) izglītības iestādi. Ja tas nav iespējams, tiek piedāvāta nākamā prioritāri izvēlētā izglītības iestāde. Ir iespējams piedāvāt bērnam vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ja nav brīvu vietu nevienā no norādītajām vēlamajām (prioritārajām) iestādēm. Ir iespējams piedāvāto izglītības iestādi apmeklēt uz noteiktu laiku, saglabājot esošo rindas kārtību un vietu rindā, un gaidot uzaicinājumu uz vēlamo (prioritāro) izglītības iestādi (šādā gadījumā reģistrā tiek norādīts "Mācās uz laiku").

(Ropažu novada domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 23/22 redakcijā; sk. 49. punktu)

27. Izglītības iestāde 10 (desmit) darba dienu laikā pēc sagatavotā uzņemamo bērnu saraksta informē bērna pārstāvi par vietas piešķiršanu bērnam izglītības iestādē, nosūtot uz pieteikumā norādīto adresi paziņojumu un uzaicina bērna pārstāvim piekrist bērna uzņemšanai izglītības iestādē.

28. Paziņojumā par vietas piešķiršanu norāda:

28.1. pieteikšanās (vai atteikšanās) un piekrišanas gadījumā dokumentu un līgumu parakstīšanas termiņu piešķirtajai vietai pirmsskolas izglītības iestādē – 10 (desmit) darba dienu laikā no ziņojuma nosūtīšanas dienas, ja ziņojums ir nosūtīts elektroniski uz elektronisko pasta adresi; 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, ja ziņojums ir nosūtīts pa pastu;

28.2. kontaktinformāciju ar ko sazināties vai kā elektroniskā veidā datubāzes sistēmā norādīt, ka piekrīt vai atsakās bērna uzņemšanai izglītības iestādē.

29. Dokumenti, kas jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam, ja piekrīt bērna uzņemšanai izglītības iestādē:

29.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (5. pielikums);

29.2. uzrādīt bērna dzimšanas apliecību (oriģinālu);

29.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

29.4.  uzrādīt aizbildņa apliecības (oriģinālu), vai jāiesniedz lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;

29.5. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām;

29.6. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli (izziņai jābūt izdotai ne vēlāk kā trīs dienas pirms apmeklējuma uzsākšanas).

30. Šo noteikumu 29. punktā minētos dokumentus iestādes vadītājs ievieto izglītības iestādes bērna personas lietā. Tie tiek glabāti laika posmu, kas nav īsāks par laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi un noteikts iestādes lietu nomenklatūrā.

31. Ja bērna pārstāvis piekrīt paziņojumā par vietas piešķiršanu bērnam piešķirtajai vietai izglītības iestādē, tai skaitā gadījumos, kad vieta tiek piedāvāta mācību gada laikā (gadījumos, kad ir atbrīvojusies vieta izglītības iestādē), dokumentus iesniedz un līgumu par pakalpojumu bērna pārstāvis paraksta ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dokumenta par vietas piešķiršanu nosūtīšanas dienas, ja dokuments nosūtīts elektroniski uz elektronisko pasta adresi un 15 darba dienu laikā, ja dokuments nosūtīts pa pastu.

32. Ja bērna pārstāvis paziņojumā par vietas piešķiršanu noteiktajā termiņā piekrīt piešķirtajai vietai izglītības iestādē, ir iesniedzis dokumentus un parakstījis līgumu, iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu iestādē un reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē. Bērna uzņemšanu izglītības iestādē noformē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Bērns rindā ir līdz brīdim, kad izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē un informācija par bērnu ir ievadīta Valsts informācijas izglītības sistēmā.

33. Ja bērna pārstāvis paziņojumā par vietas piešķiršanu noteiktajā termiņā atsakās (6. pielikums) no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā norādīta kā 1. prioritāte, bērns tiek izslēgts no reģistra. Tādā gadījumā bērna pārstāvim ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei izglītības iestādē. Brīvo vietu piedāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam atbilstoši noteikumu nosacījumiem. Ja atsakās no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā 1. prioritāte, bērns saglabā savu vietu reģistrā.

34. Ja bērna pārstāvis ir piekritis piešķirtajai vietai un paziņojumā par vietas piešķiršanu noteiktajā termiņā nav iesniedzis dokumentus vai nav parakstījis līgumu, un, ja nav bijuši kādi nepārvaramas varas apstākļi līguma noslēgšanai, bērnu izslēdz no rindas reģistrā. Brīvā vieta tiek piešķirta nākamajam bērnam rindā, ņemot vērā šajos noteikumos noteikto kārtību.

35. Pieteikumu bērna uzņemšanai izglītības iestādē anulē (izslēdz bērnu no reģistra) arī gadījumā, ja bērna pārstāvis ir iesniedzis iesniegumu par bērna izslēgšanu no reģistra vai, ja bērna pārstāvis anulējis pieteikumu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.

36. Izglītības iestādes maiņa ir pieļaujama, ja bērns ir uzņemts izglītības iestādē un bērna pārstāvji savstarpēji vienojas par maiņu. Abu bērnu pārstāvji iesniedz iesniegumus par iestādes maiņu abu iestāžu vadītājiem, kuri ar rīkojumu vienu bērnu atskaita un otru bērnu uzņem attiecīgajā iestādē un, 1 (vienas) darba dienas laikā, veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

IV. Kārtība, kādā bērnu atskaita no izglītības iestādes

37. Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi laika periodā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta izglītības iestādē tiek saglabāta, pamatojoties uz bērna pārstāvja iesniegumu vai ārsta atzinumu. Šajā laikā vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku (bērna prombūtnes laiku), izglītības iestādē uzņemt nākamo bērnu rindas kārtībā. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ (hroniska slimība, rehabilitācijas periods, psihoemocionālais stāvoklis vai tml.), ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna pārstāvis pirmsskolas iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes.

38. Ja bērns (līdz obligātās izglītības vecuma sasniegšanai) bez attaisnojuma neapmeklē izglītības iestādi vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi, izglītības iestādes vadītājs ierakstītā vēstulē nosūta bērna pārstāvim pieprasījumu par bērna neierašanās iemesliem.

39. Bērna pārstāvim 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījumu saņemšanas dienas jāiesniedz paskaidrojums par neapmeklēšanas iemesliem. Ja bērna pārstāvis neiesniedz paskaidrojumu 10 (desmit) darba dienu laikā vai paskaidrojumā nav minēti attaisnojoši iemesli, izglītojamais tiek atskaitīts, pamatojoties uz vadītāja rīkojumu.

40. Ja bērns (no obligātās izglītības vecuma sasniegšanas) vairāk nekā 3 (trīs) mācību dienas nav apmeklējis izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski informē pašvaldības sociālo dienestu.

41. Bērnu atskaita no izglītības iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu:

41.1. pēc bērna pārstāvja iniciatīvas (rakstisks iesniegums);

41.2. uzsākot pamatizglītības apguvi;

41.3. noteikumu 39. punktā noteiktajā gadījumā.

42. Ja bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes, par to tiek rakstiski paziņots bērna pārstāvim. Pēc atskaitīšanas bērns var tikt atkārtoti uzņemts reģistrā, iesniedzot dokumentus vispārējā kārtībā, ja nepastāv apstākļi, kas bijuši par pamatu atskaitīšanai.

V. Bērnu obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei

43. Bērna pārstāvji, kuru bērns līdz obligātās izglītības vecuma sasniegšanai nav apmeklējis izglītības iestādi, reģistrē bērnu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā rindā obligātajai sagatavošanai pamatizglītības uzsākšanai tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam iestājas pamatizglītības vecums.

44. Ja izglītības iestādē nav iespējams uzņemt bērnu obligātās izglītības vecumā, izglītības iestādes vadītājs informē pašvaldību, kura nodrošina vietu citā izglītības iestādē.

45. Ja tiek mainīta izglītības iestāde, kurā bērns apgūst obligātās izglītības vecuma bērnu obligāto sagatavošanas programmu, bērna pārstāvim jāiesniedz izglītības iestādē, no kuras bērns vēlas izstāties, rakstisks citas izglītības iestādes apliecinājums par bērna uzņemšanu. Tikai pēc apliecinājuma saņemšanas bērna personas dokumentus izsniedz bērna pārstāvim.

46. Ja bērnam ir nepieciešamība saīsināt vai pagarināt mācību programmas apguves laiku par vienu gadu, tad bērna pārstāvis iesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu līdz attiecīgā gada 20. maijam.

VI. Noslēguma jautājumi

47. Pārejas noteikumi:

47.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Stopiņu novada domes 2018. gada 13. jūnija saistošos noteikumus Nr. 8/18 "Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"";

47.2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Garkalnes novada domes 2020. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 67 "Kārtība, kādā Garkalnes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju";

47.3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Ropažu novada domes 2019. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 2/2019 "Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

47.4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Inčukalna novada domes 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 4/2015 "Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

48. Bērni, kas uzņemti rindā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās saglabā savu esošo vietu rindā.

49. Šo saistošo noteikumu 26. punkts ir piemērojams attiecībā uz bērniem, kuri, sākot no 2022. gada 1. septembra, tiek uzņemti Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

(Ropažu novada domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 23/22 redakcijā)

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 1. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21

(Pielikums Ropažu novada domes 17.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/23 redakcijā)

Ropažu novada pašvaldībai

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar "x" atbilstošo):

vecāks

aizbildnis*

adopcijas gadījums*

pilnvarotā persona*

cits likumiskais pārstāvis*

* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar "x" atbilstošo):

elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:_____________________________

pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt 
 

bērna vārds, uzvārds

  
personas kods , dzimšanas datums 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Ar ciparu atzīmēt vēlamo izglītības iestādi prioritārā secībā**Pirmsskolas  izglītības iestādeAdreseIzglītības programma

Stopiņu pagasts

 PII "Pienenīte"Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Stopiņu pamatskolaLīdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Upesleju sākumskolaSkolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118• Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Vangažu pilsēta

 Vangažu vidusskolaGaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136• Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Vangažu PII "Jancis"Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136• Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Garkalnes pagasts

 PII " Skudriņas"Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137• Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 PII " Čiekuriņš"Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137• Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Ropažu pagasts

 PII "Annele"Centra iela 4, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135• Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Ropažu novada vidusskolaRīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135• Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

** Piemēram, ja vēlas prioritāri apmeklēt PII "Pienenīte", bet gadījumā, ja ir brīva vieta PII Upesleju sākumskolā un piekristu apmeklēt to, tad norāda ciparu "1" PII "Pienenīte" un ciparu "2" PII Upesleju sākumskola.

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no ____________gada_______mēneša.

Esmu informēts, ka:

jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai  elektroniski;

reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

• Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, bērna pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru bērna pārstāvi dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir bērna pārstāvis, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu), Ropažu novada pašvaldība informē, ka:

Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

• Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Ropažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālrunis 66954851, novada.dome@ropazi.lv, ropazi.lv.

Ropažu novadā,  20__. gada _______. __________________

Bērna pārstāvja paraksts, atšifrējums***______________________________________

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu "Pirmsskolu pieteikumu reģistrs" tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 1. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21

(Pielikums Ropažu novada domes 17.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 13/23 redakcijā)

Ropažu novada pašvaldībai

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar "x" atbilstošo):

  vecāks

  aizbildnis*

  adopcijas gadījums*

  pilnvarotā persona*

  cits likumiskais pārstāvis*

* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar "x" atbilstošo):

  elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:_____________________________

  pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu veikt izmaiņas  PIETEIKUMĀ Nr. __________________________________

Izmaiņas vēlos veikt: (atzīmēt atbilstošo)

 1) informācijā par prioritāro izglītības iestādi

 2) kontaktinformācijas datos

 3) cita informācija

Vēlos veikt šādas izmaiņas (atbilstošajā sadaļā atzīmē atbilstošo):

1) vēlamā Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un / vai pirmsskolas izglītības programmā:

Ar ciparu atzīmēt vēlamo izglītības iestādi prioritārā secībā**Pirmsskolas  izglītības iestādeAdreseIzglītības programma

Stopiņu pagasts

 PII "Pienenīte"Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Stopiņu pamatskolaLīdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Upesleju sākumskolaSkolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Vangažu pilsēta

 Vangažu vidusskolaGaujas iela 2, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Vangažu PII "Jancis"Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Garkalnes pagasts

 PII "Skudriņas"Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 PII "Čiekuriņš"Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

Ropažu pagasts

 PII "Annele"Centra iela 4, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma
 Ropažu novada vidusskolaRīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135  Vispārējā pirmsskolas izglītības programma

** Piemēram, ja vēlas prioritāri apmeklēt PII "Pienenīte", bet gadījumā, ja ir brīva vieta PII Upesleju sākumskolā un piekristu apmeklēt to, tad norāda ciparu "1" PII "Pienenīte" un ciparu "2" PII Upesleju sākumskola.

2) Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no ____________gada_______mēneša.

3) Veikt izmaiņas šādos kontaktinformācijas datos:

 
 
Citas izmaiņas: 

Esmu informēts, ka:

 jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

 reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

• Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, bērna pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru bērna pārstāvi dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir bērna pārstāvis, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu), Ropažu novada pašvaldība informē, ka:

 Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

 Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

• Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.

  Iesniegto personas datu pārzinis ir Ropažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālrunis 66954851, novada.dome@ropazi.lv, ropazi.lv.

Ropažu novadā, 20__. gada _______. __________________

Bērna pārstāvja paraksts, atšifrējums***______________________________________

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu "Pirmsskolu pieteikumu reģistrs" tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

3. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 1. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21

Ropažu novada pašvaldībai

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar "x" atbilstošo):

  vecāks

  aizbildnis*

  adopcijas gadījums*

  pilnvarotā persona*

  cits likumiskais pārstāvis*

*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar "x" atbilstošo):

  elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:_____________________________

  pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI PAŠVALDĪBAS BĒRNU RINDAS REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu atsaukt  pieteikumu Nr. 
  
par  
 

bērna vārds, uzvārds

  
personas kods , dzimšanas datums 

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Esmu informēts, ka:

 jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, bērna pārstāvis), ņemamo datu apjomu. Par otru bērna pārstāvi dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir bērna pārstāvis, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu), Ropažu novada pašvaldība informē, ka:

 Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

 Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

• Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.

 Iesniegto personas datu pārzinis ir Ropažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālrunis 67910518, novada.dome@ropazi.lv, ropazi.lv.

Ropažu novadā, 20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________________________

4. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 1. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21

Ropažu novada pašvaldībai

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar "x" atbilstošo):

  vecāks

  aizbildnis*

  adopcijas gadījums*

  pilnvarotā persona*

  cits likumiskais pārstāvis*

*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar "x" atbilstošo):

 elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:_____________________________

  pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS
VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas (prioritārā kārtībā) pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

bērna vārds, uzvārds

 
personas kods , dzimšanas datums 

Pamatojums –

 

Pielikumā:

1. __________

2. __________

Esmu informēts, ka:

 jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai  elektroniski;

  reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

• Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

• Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, bērna pārstāvis), ņemamo datu apjomu. Par otru bērna pārstāvi dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir bērna pārstāvis, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

• Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.

Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu), Ropažu novada pašvaldība informē, ka:

 Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).

 Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

• Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.

 Iesniegto personas datu pārzinis ir Ropažu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālrunis 66954851, novada.dome@ropazi.lv, ropazi.lv.

Ropažu novadā, 20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________________________

5. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 1. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21

Ropažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes

   
  

iestādes nosaukums

   
 

vadītājai/am 

 
  

vārds, uzvārds

   
Bērna pārstāvja vārds, uzvārds 

Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:

 

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar "x" atbilstošo):

  vecāks

  aizbildnis*

  adopcijas gadījums*

  pilnvarotā persona*

  cits likumiskais pārstāvis*

*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar "x" atbilstošo):

elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:_____________________________

  pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt 
 

bērna vārds, uzvārds

  
personas kods , dzimšanas datums 
    
pirmsskolas izglītības programmas 
 

(programmas nosaukums)

apguvei no __________. gada _______ . ____________________.

Esmu informēts, ka:

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Ropažu novadā, 20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________________________

 

6. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 1. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21

Ropažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes

   
  

iestādes nosaukums

   
 

vadītājai/am 

 
  

vārds, uzvārds

   
Bērna pārstāvja vārds, uzvārds 

Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis:

 

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar "x" atbilstošo):

  vecāks

  aizbildnis*

  adopcijas gadījums*

  pilnvarotā persona*

  cits likumiskais pārstāvis*

*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar "x" atbilstošo):

elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:_____________________________

  pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

ATTEIKUMS NO PIEŠĶIRTĀS VIETAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Atsakos no 
 

bērna vārds, uzvārds

  
personas kods , dzimšanas datums 

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

iestādes nosaukums

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas IR norādīta kā prioritārā

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas NAV norādīta kā prioritārā

Esmu informēts, ka: personas datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Ropažu novadā, 20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums _________________________________________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28/21Pieņemts: 01.12.2021.Stājas spēkā: 15.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.21
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329939
{"selected":{"value":"09.06.2023","content":"<font class='s-1'>09.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2023","iso_value":"2023\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2022","iso_value":"2022\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2022.-08.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2022","iso_value":"2022\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2022.-16.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)