Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

Rīgā 2022. gada 8. februārī (prot. Nr. 6 14. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākumu "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.  

3. Pasākuma mērķa grupa ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

4. Pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzams šāds uzraudzības (iznākuma) rādītājs – izveidoto un labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 36.

5. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 2 600 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 480 886 euro, valsts budžeta virssaistību finansējums – 782 851 euro un nacionālais publiskais līdzfinansējums – ne mazāk kā 1 336 263 euro (tai skaitā valsts budžeta finansējums – 27 296 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 16 972 euro un pašvaldības finansējums – ne mazāk kā 1 291 995 euro).

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

6. Pasākuma ietvaros maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 18,5 procentus no kopējā projektu attiecināmā finansējuma.

7. Pasākuma ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no 2021. gada 28. septembra.

8. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

9. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kas pilda pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus.

11. Projektu sagatavo un iesniedz saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem viena mēneša laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

13. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

13.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta iesnieguma izstrādi;

13.2. jaunu būvju būvniecība, esošu būvju pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība un teritorijas labiekārtošana;

13.3. materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;

13.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;

13.5. projekta vadība un īstenošana.

14. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

15. Pasākuma ietvaros plāno šādus izmaksu veidus:

15.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

15.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

15.3. neparedzētās izmaksas;

15.4. neattiecināmās izmaksas.

16. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

16.1. tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas – projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas tiek noteiktas kā fiksēta summa, piemērojot šo noteikumu 17. punktā minētos nosacījumus. Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas ietver atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalstus un kompensācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja projekta vadības personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze no normālā darba laika;

16.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas – pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju.

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas:

17.1. nepārsniedz 24 426 euro gadā. Tām var pieskaitīt 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas neietver projekta tiešās personāla atlīdzības izmaksas;

17.2. kas nepārsniedz aprēķināto maksimālo izmaksu ierobežojumu gadā, tiek reizinātas ar projekta īstenošanas gadu skaitu. Ja projekta īstenošanas laiks ilgst mazāk nekā 12 kalendāra mēnešus, šā gada izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli projekta īstenošanas kalendāra mēnešu skaitam.

18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

18.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai (izņemot projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas), lai  īstenotu šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, un būvuzraudzībai, autoruzraudzībai un būvekspertīzei, lai  īstenotu šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, var plānot izmaksas, kas kopā nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas ir attiecināmas līdz 10 procentiem no būvdarbu līguma summas;

18.2. teritorijas labiekārtošanai plāno tādas izmaksas, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā varētu nodrošināt būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī vides un informācijas pieejamību šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām;

18.3. projekta informācijas un publicitātes pasākumiem šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai plāno izmaksas, kas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.4. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

19. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās projekta netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, ko aprēķina tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.

20. Šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, kas nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajām kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un tās var izmantot šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai. Neparedzēto izmaksu izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

21. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

22. Šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, ir izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 17., 18. un 20. punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus.

23. Pēc tam kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa un starpposma maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, valsts budžeta finansējuma, valsts budžeta dotācijas pašvaldībai un valsts budžeta virssaistību kopsummas. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

24. Finansējuma saņēmējs var pretendēt uz atbalstu pasākumā, ja nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir finansējuma saņēmēja vai finansējuma saņēmēja kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā. Ja nekustamais īpašums ir finansējuma saņēmēja kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā, tad finansējuma saņēmējam lietošanas tiesības ir uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad veikts projekta noslēguma maksājums finansējuma saņēmējam.

25. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina:

25.1. būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādi;

25.2. ēkas energoefektivitātes novērtēšanu, ja tas nepieciešams būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādei;

25.3. citas projekta īstenošanai nepieciešamās pamatojošās dokumentācijas izstrādi, ja tas nepieciešams šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

26. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs izveido grupu mājas (dzīvokļus) ar 16 pakalpojuma sniegšanas vietām un dienas aprūpes centru ar 20 pakalpojuma sniegšanas vietām šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām.

27. Īstenojot šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, finansējuma saņēmējs vai finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka papildus būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tiek sniegtas vides pieejamības ekspertu konsultācijas un veiktas specifiskas darbības vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai personām ar:

27.1. redzes traucējumiem;

27.2. dzirdes traucējumiem;

27.3. kustību un pārvietošanās traucējumiem;

27.4. garīga rakstura traucējumiem.

28. Šo noteikumu 27. punktā minētās vides pieejamības konsultācijas un specifiskās darbības vides un informācijas pieejamībai var nodrošināt arī šo noteikumu 13.1. vai 13.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā.

29. Sagatavojot šo noteikumu 11. apakšpunktā minēto projekta iesniegumu un plānojot tajā būvobjekta teritorijas labiekārtošanas izmaksas, norāda darbu pozīcijas, kas attiecas uz teritorijas labiekārtošanu un vides un informācijas pieejamības nodrošināšanu šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām, un pamato to nepieciešamību.

30. Finansējuma saņēmējs projekta iesniegumā norāda būves enerģijas patēriņu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, kā arī informē sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu (megavatstundās) pēc projekta īstenošanas.

31. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs iegādājas telpu aprīkošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, tai skaitā mēbeles, datorus un datorprogrammatūru, tehniskos palīglīdzekļus un citas nepieciešamās ierīces un materiālus grupu mājas (dzīvokļu) un dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai.  

32. Projekta ietvaros nav atbalstāma fosilo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana.

33. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

33.1. nodrošina, ka projektā plānotie darbi attiecībā uz šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī tos nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

33.2. nodibina darba tiesiskās attiecības ar projekta vadības personālu un, paredzot tam šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts normālu vai nepilnu darba laiku (atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;

33.3. piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru;

33.4. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

33.5. šo noteikumu 13.2. un 13.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

33.6. šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus nodrošina atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

33.7. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

33.8. uzkrāj datus par šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju – objektu skaits, kuros Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;

33.9. ja Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, I pielikumā noteiktajā projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) paredzēts mainīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izmantošanas nosacījumus un tā rezultātā projekta darbības būs saistītas ar saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, iesniedz sadarbības iestādē informāciju par plānotajām izmaiņām;

33.10. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam;

33.11. ja šo noteikumu 3. punktā minētā mērķa grupa nenodrošina pilnu projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras noslodzi, izveidotajā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūrā, tai skaitā šo noteikumu 33.10. apakšpunktā minētajā projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas periodā, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus var sniegt arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta III invaliditātes grupa vai nav noteikta invaliditāte, bet ir smagi vai ļoti smagi izteikti psihiskie un uzvedības traucējumi.

34. Finansējuma saņēmējam ir aizliegts pasākuma ietvaros izveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūru pasākuma īstenošanas un šo noteikumu 33.10. apakšpunktā minētajā projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas periodā nodot valdījumā vai lietojumā citam saimnieciskās darbības veicējam, izņemot gadījumu, ja infrastruktūru nodod bezatlīdzības lietošanā sociālo pakalpojumu sniedzējam, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis deleģēšanas līgumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupas personām.

35. Ja pasākuma ietvaros izveidojamā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra projekta īstenošanas laikā vai šo noteikumu 33.9. apakšpunktā minētajā projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) kļūst par infrastruktūru, kas saistīta ar saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finansējuma saņēmējs atmaksā sadarbības iestādei nelikumīgi saņemto atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

36. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

36.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 2. punktā minētā mērķa sasniegšanu un šo noteikumu 4. punktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu;

36.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

37. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

37.1 Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 65. panta 2. punktā noteiktajā termiņā, tas ierosina grozīt vienošanos par projekta īstenošanu. Grozījumos paredz, ka tiek pagarināts projekta īstenošanas termiņš un ka finansējuma saņēmējs pabeidz projektu pilnībā par saviem līdzekļiem, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un funkcionalitāti. Finansējuma saņēmējs par pabeigtajām projekta darbībām līdz 2024. gada 31. oktobrim iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 765 redakcijā, sk. 37.2 un 37.4 punktu)

37.2 Šo noteikumu 37.1 punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs:

37.21. iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projekta īstenošanu ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim;

37.22. sagatavo noslēguma maksājuma pieprasījumu par laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniedz to sadarbības iestādē. Noslēguma maksājuma pieprasījumā finansējuma saņēmējs nodala pabeigtās projekta darbības, veiktos izdevumus un iznākuma rādītājus, kas ir sasniegti līdz 2023. gada 31. decembrim, no projekta darbībām un iznākuma rādītājiem, kurus ir plānots sasniegt līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. oktobrim;

37.23. līdz 2024. gada 31. oktobrim iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām darbībām un sasniegtajiem iznākuma rādītājiem.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 765 redakcijā, sk. 37.3 punktu)

37.3 Sadarbības iestāde veic maksājumus finansējuma saņēmējam par šo noteikumu 37.22. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

37.4 Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 37.1 punktā minētajā gadījumā līdz 2024. gada 31. oktobrim par saviem līdzekļiem nav pabeidzis visas projektā plānotās darbības un sasniedzis visus projektā plānotos iznākuma rādītājus, tam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projektā saņemto Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta virssaistību, valsts budžeta un valsts budžeta dotācijas pašvaldībai līdzfinansējuma atbalstu atbilstoši vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

38. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 08.02.2022.Stājas spēkā: 12.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 11.02.2022. OP numurs: 2022/30.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329884
{"selected":{"value":"22.12.2023","content":"<font class='s-1'>22.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2023","iso_value":"2023\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2022","iso_value":"2022\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2022.-21.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2022","iso_value":"2022\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2022.-24.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.12.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"