Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Tukumā 2022. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 5. §)
Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 26.01.2022.
lēmumu (prot. Nr. 1, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 9. punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" (turpmāk – Noteikumi) noteic kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (turpmāk – Palīdzība) ar mērķi veicināt jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti darbam Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi un Pašvaldības attīstību.

II. Speciālisti, kuri var pretendēt uz Palīdzību

2. Uz Palīdzību var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākumu veikšanai, un kurš ir uzsācis darbu Pašvaldības administratīvajā teritorijā Noteikumu 3. punktā minētajās institūcijās un nozarēs ne vairāk kā divus gadus pirms iesnieguma par Palīdzības saņemšanu iesniegšanas Pašvaldībā vai kurš sešu mēnešu laikā no iesnieguma par Palīdzības saņemšanu iesniegšanas Pašvaldībā uzsāks darbu Noteikumu 3. punktā minētajās institūcijās un nozarēs Pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – Speciālists).

3. Palīdzību var saņemt:

3.1. Speciālists, kurš nepieciešams ar Pašvaldības funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Pašvaldības iestādē, aģentūrā, kapitālsabiedrībā (turpmāk – Pašvaldības iestāde) vai institūcijā, kura publiskā iepirkuma procedūras rezultātā vai deleģēšanas līguma ietvaros veic ar Pašvaldības autonomo funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus;

3.2. Speciālists, kurš nepieciešams ar valsts funkciju izpildi saistītu pārvaldes uzdevumu veikšanai Valsts policijā un glābšanas dienestos Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3. Pašvaldības attīstības programmā noteiktās attīstāmās nozares, kuru Speciālisti var pretendēt uz Palīdzību, ir šādas:

3.3.1. veselība un sociālie pakalpojumi,

3.3.2. izglītība un sports,

3.3.3. kultūra,

3.3.4. rūpniecība (pārtikas rūpniecība, vieglā rūpniecība, metālapstrāde, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, tekstilrūpniecība),

3.3.5. transports, sakari un loģistika,

3.3.6. lauksaimniecība un agrobizness,

3.3.7. mežsaimniecība,

3.3.8. tūrisms un brīvā laika pavadīšana.

4. Pašvaldība atsaka Palīdzību, ja:

4.1. Speciālista vai Speciālista laulātā īpašumā vai kopīpašumā Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.

4.2. Speciālistam ir sniegta Pašvaldības Palīdzība un ar Speciālistu noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums uz termiņu, kāds noteikts Pašvaldības saistošajos noteikumos dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienā.

III. Speciālistu reģistrācijas kārtība

5. Speciālists, kurš ir uzsācis darbu Pašvaldības administratīvajā teritorijā un pretendē uz Palīdzību, Pašvaldībā iesniedz:

5.1. iesniegumu, kurā norāda:

5.1.1. deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi,

5.1.2. ģimenes locekļus, kas plāno dzīvot kopā ar Speciālistu izīrētajā dzīvojamā telpā,

5.1.3. darba tiesisko attiecību uzsākšanas datumu Pašvaldības administratīvajā teritorijā,

5.1.4. apliecinājumu, ka Speciālista vai Speciālista laulātā īpašumā vai kopīpašumā nav dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

5.2. darba devēja ieteikuma vēstuli, kurā izteikta nepieciešamība Speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku un apliecinājums, ka darba devējs apņemas noslēgt sadarbības līgumu ar Pašvaldību, ja darba devējs nav Pašvaldība;

5.3. Speciālista izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

5.4. Speciālista darba līguma kopiju.

6. Speciālistam, kurš sešu mēnešu laikā uzsāks darba tiesiskās attiecības un pretendē uz Palīdzību, Pašvaldībā iesniedz:

6.1. iesniegumu, kurā norāda:

6.1.1. deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi,

6.1.2. ģimenes locekļus, kas plāno dzīvot kopā ar Speciālistu izīrētajā dzīvojamā telpā,

6.1.3. apliecinājumu, ka Speciālista vai Speciālista laulātā īpašumā vai kopīpašumā nav dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

6.2. darba devēja ieteikuma vēstuli, kurā izteikta nepieciešamība Speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku un apliecinājums, ka darba devējs apņemas noslēgt sadarbības līgumu ar Pašvaldību, ja darba devējs nav Pašvaldība;

6.3. Speciālista izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokumentu atvasinājumu vai izglītības iestādes izziņu par mācībām;

6.4. Speciālista vienošanos ar darba devēju par darba tiesisko attiecību nodibināšanu (un pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas nekavējoties - darba līguma kopiju).

7. Speciālistam, kurš nepieciešams kādā no Noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām nozarēm un kurš Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējies kā pašnodarbinātā persona, Pašvaldībā nav jāiesniedz Noteikumu 5.2., 5.4., 6.2., 6.4. apakšpunktā minētie dokumenti.

8. Pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas (turpmāk – Komunālā nodaļa) amatpersona pēc Noteikumu 5. vai 6. punktā noteikto dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, kā arī to informāciju publiskajās datubāzēs vai reģistros, kuras pārbaudi paredz normatīvie akti, un sagatavo lēmumprojektu izskatīšanai kārtējā Tukuma novada domes (turpmāk – Dome) Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē.

9. Pēc Komunālās nodaļas amatpersonas pieprasījuma Speciālista vai Speciālista darba devēja pienākums ir sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

10. Lēmumu par Speciālista iekļaušanu Palīdzības reģistrā vai lēmumu par atteikumu pieņem Dome.

11. Palīdzības reģistrs, ko veido un uztur Komunālā nodaļa, ir datu kopums par Speciālistiem, kuri hronoloģiskā secībā saskaņā ar Domes lēmumu atzīti par tiesīgiem saņemt Palīdzību un iekļaujami Palīdzības reģistrā. Palīdzības reģistrā norāda šādas ziņas:

11.1. reģistrētā Speciālista vārds, uzvārds;

11.2. darba devēja nosaukums;

11.3. Domes lēmums par Speciālista reģistrēšanu Palīdzības reģistrā;

11.4. kārtas numurs Palīdzības reģistrā.

12. Speciālistu izslēdz no Palīdzības reģistra, ja:

12.1. saņemts darba devēja apliecinājums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Speciālistu;

12.2. Speciālists vai Speciālista darba devējs atsakās no Palīdzības saņemšanas, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

12.3. Speciālists atteicies no vismaz trīs dzīvojamās telpas īres piedāvājumiem;

12.4. zaudējis spēku starp Pašvaldību un Speciālista darba devēju noslēgtais sadarbības līgums.

13. Lēmumu par Speciālista izslēgšanu no Palīdzības reģistra pieņem Domes Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

IV. Dzīvojamo telpu izīrēšanas un līgumu slēgšanas kārtība

14. Speciālistam izīrējamai dzīvojamai telpai ar Domes lēmumu nosaka Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (turpmāk – Speciālista dzīvojamā telpa).

15. Neizīrēto Speciālista dzīvojamo telpu uzskaiti veic Komunālā nodaļa.

16. Par Speciālista dzīvojamās telpas atbrīvošanos šo telpu pārvaldītājs trīs darba dienu laikā paziņo Komunālajai nodaļai, kas to nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto Speciālista dzīvojamo telpu sarakstā. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu pārvaldītājs Komunālajai nodaļai iesniedz apliecinājumu, ka neizīrētā Speciālista dzīvojamā telpa ir derīga dzīvošanai. Par derīgu dzīvošanai uzskatāma dzīvojamā telpa, kas atbilst likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta prasībām.

17. Dzīvojamo telpu Speciālistam piedāvā īrēt Palīdzības reģistrā norādītā reģistrācijas secībā.

18. Speciālists, kura darbība Pašvaldības administratīvajā teritorijā būtiski ietekmē Noteikumu 3. punktā minētās institūcijas un nozares, ar Speciālista dzīvojamo telpu tiek nodrošināts ārpus kārtas, neievērojot Noteikumu 17. punktu, pamatojoties uz Domes lēmumu.

19. Speciālistam izteiktajā rakstveida piedāvājumā ar aicinājumu īrēt dzīvojamo telpu tiek norādīta piedāvātās dzīvojamās telpas:

19.1. adrese;

19.2. platība, istabu skaits, stāvs, kurā dzīvojamā telpa atrodas;

19.3. labiekārtojuma līmenis;

19.4. īres maksa.

20. Ja Speciālists un pilngadīgās personas, kas dzīvos kopā ar Speciālistu, rakstveidā piekrīt dzīvojamās telpas īres piedāvājumam, Komunālā nodaļa uz kārtējo Domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi sagatavo lēmumprojektu par Speciālista dzīvojamās telpas izīrēšanu.

21. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Speciālistam pieņem Dome.

22. Pašvaldība sadarbības līgumu ar Speciālista darba devēju slēdz uz Speciālista darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par sešiem gadiem.

23. Pirmreizējo Speciālista dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uz vienu gadu, ar iespēju tā termiņu pagarināt uz Speciālista darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par sešiem gadiem. Katrs nākamais īres līguma termiņa pagarinājums šajā sešu gadu periodā ir viens gads.

24. Speciālistam ir pienākums viena mēneša laikā no Speciālista dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienas deklarēt savu un dzīvojamā telpā iemitināto ģimenes locekļu dzīvesvietu Speciālista dzīvojamā telpā un saglabāt šo deklarēto dzīvesvietu, kamēr ir spēkā Speciālista dzīvojamās telpas īres līgums.

25. Speciālists ne vēlāk kā divus mēnešus pirms dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām iesniedz Pašvaldībai iesniegumu par Speciālista dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (ņemot vērā Noteikumu 23. punktā noteikto maksimālo īres līguma termiņu – seši gadi) un Speciālista darba devēja rakstveida apliecinājumu par darba tiesisko attiecību turpināšanu.

26. Lēmumu par Speciālista dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (ņemot vērā Noteikumu 23. punktā noteikto maksimālo īres līguma termiņu – seši gadi) pieņem Dzīvokļu komisija. Ja Speciālists izmantojis Noteikumu 23. punktā noteikto maksimālo Palīdzības termiņu, Speciālista dzīvojamā telpa jāatbrīvo viena mēneša laikā.

27. Pēc Noteikumu 23. punktā noteiktā termiņa – sešiem gadiem – Domei ir tiesības pieņemt lēmumu par Speciālista dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, ja Speciālists Pašvaldības administratīvajā teritorijā joprojām ir nodarbināts Noteikumu 3. punktā minētajās nozarēs un saskaņā ar Noteikumiem ir tiesīgs saņemt Palīdzību.

28. Ja Speciālists vai Speciālista laulātais iegūst īpašumā vai kopīpašumā dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju Pašvaldības administratīvajā teritorijā, Speciālista pienākums ir viena mēneša laikā par to informēt Pašvaldību.

29. Ja Speciālists ar darba devēju pārtrauc darba tiesiskās attiecības, Speciālista darba devēja pienākums ir par to piecu darba dienu laikā informēt Pašvaldību.

30. Ja Speciālists, kuram izīrēta Speciālista dzīvojamā telpa Noteikumos noteiktajā kārtībā, ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības vai tās nav uzsācis, Speciālista dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts, un šim Speciālistam dzīvojamā telpa ir jāatbrīvo viena mēneša laikā no darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas vai dienas, kad uzteikta darba līguma noslēgšana vai bija jāuzsāk darba tiesiskās attiecības (pirmā darba diena).

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

31. Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

32. Domes lēmumu un Domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

VI. Pārejas noteikumi

33. Pašvaldība līdz 2022. gada 31. augustam apkopo informāciju par bijušo Kandavas, Jaunpils un Engures novadu pašvaldību Speciālistiem izīrētajām dzīvojamām telpām un sagatavo izskatīšanai Domes sēdē lēmuma projektu par Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu bijušo Kandavas, Jaunpils un Engures novadu dzīvojamām telpām, kuras izīrētas Speciālistiem, bet kurām nav noteikts Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss.

34. Ja bijušo Kandavas, Jaunpils vai Engures novadu Speciālistam, pirmreizēji izīrējot dzīvojamo telpu, nav noteikts īres līguma termiņu pagarinājumu maksimālais termiņš vai tas neatbilst šo Noteikumu 23. punktā noteiktajam īres līguma termiņam, līguma termiņu nosaka ar Domes lēmumu – seši gadi. Termiņu skaita no dienas, kad Domes lēmums paziņots Speciālistam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

35. Pašvaldība līdz 2022. gada 31. decembrim rakstveidā brīdina bijušo Kandavas, Jaunpils un Engures novadu Speciālistus par īres līguma termiņa pagarinājuma ierobežojumu saskaņā ar Noteikumu 23. punkta nosacījumiem.

VII. Noslēguma jautājumi

36. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

37. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" (prot. Nr. 7, 11. §).

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 3 "Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas nosaukumsSadaļā norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvi teritoriālās reformas ietvaros atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam 2021. gada 1. jūlijā izveidots jauns Tukuma novads.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi, lai Tukuma novada pašvaldība varētu tai piederošās dzīvojamās telpas izīrēt nepieciešamajiem speciālistiem pašvaldību funkciju nodrošināšanai vai apvienotā novada attīstības veicināšanai.
 
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kvalificētiem speciālistiem:1) noteiktas konkrētas attīstības nozares, kurās nepieciešami speciālisti;

2) noteikti dokumenti, kādus nepieciešams iesniegt, lai speciālists varētu pretendēt uz Tukuma novada pašvaldības dzīvojamās telpas īri;

3) noteikta kārtība, kādā piešķirama palīdzība ar Tukuma novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, ja speciālists nav pašvaldības darbinieks;

4) noteikta kārtība, kādā tiks izskatīti iesniegumi un pieņemti lēmumi par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam;

5) noteikti dzīvojamās telpas īres līguma termiņi.
 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi veicina iespēju Tukuma novada pašvaldībai un Tukuma novadā uzņēmējdarbību veicošiem komersantiem Tukuma novada administratīvajā teritorijā piesaistīt kvalificētus speciālistus, nodrošinot speciālistus ar dzīvojamo telpu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu piemērošanu un izpildi nodrošina Tukuma novada pašvaldības administrācijas Komunālā nodaļa un Tukuma novada pagastu pārvaldes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 26.01.2022.Stājas spēkā: 01.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 09.02.2022. OP numurs: 2022/28.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329772
01.04.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"