Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošos noteikumus Nr. 11 "Par sociālās palīdzības nodrošināšanu zemu ienākumu mājsaimniecībām".
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

Jelgavā 2021. gada 10. decembrī (prot. Nr. 33, 33. §)
Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14. panta sesto daļu

Precizējumi: Jelgavas novada domes
2022. gada 3. februāra lēmums Nr. 1
(prot. Nr. 7)

1. Noteikumi nosaka ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojoša persona un vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas, atzīstamas par maznodrošinātu, pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu mērķus, kā arī sociālās palīdzības pabalstu un pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Noteikumos noteiktās sociālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām atsevišķu izdevumu apmaksai, kā arī sniegt atbalstu krīzes situācijās nonākušām personām ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

3. Tiesības saņemt šajos noteikumos noteiktos sociālās palīdzības pabalstus ir Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – persona). Nosacījums par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam neattiecas uz pabalsta krīzes situācijā pieprasītājiem.

4. Lai pieprasītu kādu no noteikumos noteiktajiem pabalstiem, persona Jelgavas novada sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu.

5. Ja personas mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem, Dienests pieņem lēmumu atteikumu to piešķirt.

6. Dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

7. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam Dienests izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu.

8. Ienākumu slieksnis maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai ir:

8.1. 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

8.2. 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

9. Mājokļa pabalsta aprēķināšanā garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summai tiek piemēroti, šādi koeficienti:

9.1. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai personai ar invaliditāti – koeficients 2,0;

9.2. mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 2,0.

10. Bērna, kurš apgūst pirmsskolas izglītību, pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, ēdināšanai izglītības iestādē tiek noteikts brīvpusdienu pabalsts, kura piešķiršanā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi:

10.1. brīvpusdienu pabalstu piešķir, ja bērnam nav nodrošināts cita veida atbalsts bērna ēdināšanas izglītības iestādē nodrošināšanai;

10.2. brīvpusdienu pabalsta pieprasītājam ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu;

10.3. brīvpusdienu pabalstu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodu;

10.4. brīvpusdienu pabalsta apmērs ir atbilstošs ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajam izcenojumam;

10.5. brīvpusdienu pabalsta izmaksa tiek nodrošināta ar pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

11. Atbalstam bērna izglītošanai tiek noteikts pabalsts mācību līdzekļu iegādei, kura piešķiršanā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi:

11.1. pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirts par bērnu, kurš apgūst pirmsskolas izglītību, pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību;

11.2. pabalstu mācību līdzekļu iegādei var pieprasīt laika periodā no 1. augusta līdz 30.novembrim;

11.3. pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs ir 30 euro gadā vienam bērnam.

12. Ar mērķi sniegt atbalstu veselības un pašaprūpes spēju saglabāšanai, tiek noteikts pabalsts veselības aprūpei, kura piešķiršanā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi:

12.1. noteikts pabalsts veselības aprūpei piešķir par izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos, un brillēm, kas iegādātas bērnam;

12.2. pabalsta veselības aprūpei saņemšanai, personai, papildus šo noteikumu 4. punktā noteiktajam, Dienestā ir jāiesniedz:

12.2.1. izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot orģinālu. Izdevumu apliecinošā dokumentā jābūt norādītiem pakalpojuma saņēmēja rekvizītiem;

12.2.2. briļļu recepšu kopijas, uzrādot orģinālu;

12.3. pabalsta veselības aprūpei apmērs tiek noteikts saskaņā ar personas iesniegtajos pamatojošos dokumentos norādīto, bet ne vairāk kā 210 euro gadā.

13. Ar mērķi novērst vai mazināt personas invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tiek noteikts pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kura apmērs tiek noteikts pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu klienta individuālo vajadzību izvērtējumu un individuālā sociālās rehabilitācijas plāna uzdevumiem.

14. Ar mērķi novērst vai mazināt personai un personas mājsaimniecībai katastrofas vai citu ārēju notikumu radītas sekas un nodrošinātu personas pamatvajadzības tiek noteikts pabalsts krīzes situācijā, kura piešķiršanā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi:

14.1. personai, pieprasot pabalstu krīzes situācijā, iesniegumā jānorāda nepieciešamā pabalsta apmērs un jāiesniedz krīzes situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktu, paskaidrojumu ar detalizētu situācijas izklāstu, dokumentus, kas apliecina ienākumu zaudējumu;

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 3. februāra lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 7))

14.2. pabalsta krīzes situācijā apmēru nosaka, pamatojoties uz veikto personas individuālās situācijas novērtējumu un krīzes situācijas ietekmi uz personas mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošinājumu;

14.3. pabalsta krīzes situācijā apmērs nedrīkst pārsniegt 1500 euro gadā. Pabalstu var piešķirt naudā un/vai mantiskā aizvietojumā.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem:

15.1. Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni";

15.2. Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. Novembra saistošos noteikumus Nr. 26/2019 "Par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā";

15.3. Jelgavas novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par pabalstiem ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai".

16. Svītrots. (Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 3. februāra lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 7))

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš
Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 10. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pantā noteikto sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām un sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantā ir noteikti sociālās palīdzības pabalstu veidi:

1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

1) garantētā minimālā ienākuma pabalsts – materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai;

2) mājokļa pabalsts – materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

1) pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;

2) pabalsts krīzes situācijā – operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sestajā daļā ir noteikts pašvaldības pienākums noteikt pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā ir noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešā daļa nosaka vienotas izdevumu pozīcijas (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju), mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

SPSP likuma 35. panta ceturtā daļa nosaka, ka mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu (turpmāk – GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Savukārt SPSP likuma 36. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt koeficientu GMI sliekšņu summai mājsaimniecībā un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

Pamatojoties uz minēto saistošajos noteikumos tiek noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, koeficients mājokļa pabalsta aprēķinam, pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai zemu ienākumu mājsaimniecībām un pabalsts krīzes situācijās.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Minētais ienākumu slieksnis Ozolnieku novada pašvaldībā un Jelgavas novada pašvaldībā ir noteikts vienāds. Līdz ar to tiek noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir līdz šim noteiktajā apmērā – 436 euro pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecībā dzīvojošai personai un 305 euro pārējām mājsaimniecībā dzīvojošām personām.

Noteikumos tiek noteikti mājsaimniecību tipi (mājsaimniecības kurās ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas un personas ar invaliditāti), kam aprēķinot mājokļa pabalstu, garantētā minimālā ienākumu slieksnim tiek piemērots koeficients – 2,0. Šī koeficienta noteikšana nepieciešama, lai pensijas vecumu sasniegušas personas un personas ar invaliditāti ar zemiem ienākumiem varētu saņemt atbalstu izdevumu par mājokli segšanā, saņemot mājokļa pabalstu.

Saistošajos noteikumos sociālās palīdzības pabalstu veidi un apmērs un pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek noteikts saskaņā ar Pabalstu sistēmas koncepcijā (apstiprināta Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 13. septembra sēdē, protokols Nr. 19, 6. §) apstiprināto. Tiek noteikti sekojoši pabalsti:

1. pabalsts bērna ēdināšanai izglītības iestādē,

2. pabalsts mācību līdzekļu iegādei 30 euro apmērā par bērnu, kurš iegūst vispārējo pamatizglītību;

3. pabalsts veselības aprūpei, kuru piešķir par izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos (ambulatora vai stacionāra ārstēšanās, ārstniecībai nepieciešamās preces un medikamenti, zobu protezēšana un ārstēšana), un briļļu iegādi bērniem. Pabalsta apmērs ir līdz 210 euro gadā;

4. pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kura apmērs tiek noteikts pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu klienta individuālo vajadzību izvērtējumu un individuālā sociālās rehabilitācijas plāna uzdevumiem;

5. pabalsts krīzes situācijā, kura apmērs tiek noteikts izvērtējot individuālo situāciju un ievērojot to, ka tā maksimālais apmērs gadā nedrīkst pārsniegt 1500 euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2022. gadā Jelgavas novada pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstu nodrošināšanai būs nepieciešami sekojoši līdzekļi:

1. pabalstam mācību līdzekļu iegādei 5400 euro (180 bērni x 30 euro);

2. pabalstam bērna ēdināšanai izglītības iestādē

3. veselības aprūpes pabalstam personām no trūcīgām mājsaimniecībām 72 450 euro (210 euro x 345 personas); personām no maznodrošinātām mājsaimniecībām ietekme aptuveni 315 000 euro (210 euro x 1500 personas)

4. pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 4000 euro gadā;

5. pabalstam krīzes situācijā 18700 euro (850 euro x 22 personas).

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāMērķgrupa uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir 304 trūcīgas mājsaimniecības, kurās dzīvo 459 personas, un 74 maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās dzīvo 104 personas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada sociālais dienests.

Jelgavas novada sociālā dienesta lēmumu, piemērojot noteikumus, var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.
Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja I. Āna
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 10.12.2021.Stājas spēkā: 09.02.2022.Zaudē spēku: 05.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 08.02.2022. OP numurs: 2022/27.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329769
09.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"