Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ventspils novada domes 2023. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām".
Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Ventspils novadā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 14, 10. §)
Par Ventspils novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10. punktu;
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas
" 16.¹ punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ar pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) apliekamos objektus un nodevu likmes, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevu maksāšanas kārtību un kontroli Ventspils novadā.

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

II. Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

3. Nodevu likmes par Ventspils novada pašvaldības domes (turpmāk – Pašvaldība) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas šādā apmērā:
 

3.1.Par izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu5,00 euro
(par katru nekustamo īpašumu)
3.2.Par izziņu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu5,00 euro
(par katru zemes vienību)
3.3.Par izziņu meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantotā zemē10,00 euro
3.4.Par izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi5,00 euro
(par katru nekustamo īpašumu)
3.5.Par meža zemes atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījuma sagatavošanu un nosūtīšanu Valsts meža dienestam10,00 euro
3.6.Par izziņu par piebraukšanas iespējām nekustamam īpašumam un/vai zemesgrāmatā reģistrēta ceļa servitūta tiesību7,00 euro
3.7.Par izziņu par būves (ēkas) neesību20,00 euro
3.8.Par izziņu par būves statusu vai tehnisko stāvokli20,00 euro
3.9.Par domes lēmuma, rīkojuma un protokola atvasinājuma atkārtotu saņemšanu vai pēc trešās personas pieprasījuma (attiecas arī uz domes komiteju, komisiju lēmumiem un protokoliem, kā arī noteikumiem, nolikumiem) no esošā kalendāra gada dokumentiem5,00 euro
(par katru lapu)
3.10.Par domes lēmuma, rīkojuma un protokola atvasinājuma atkārtotu saņemšanu vai pēc trešās personas pieprasījuma (attiecas arī uz domes komiteju, komisiju lēmumiem un protokoliem, kā arī noteikumiem, nolikumiem) no pašvaldības arhīva dokumentiem5,00 euro
(par katru lapu)
3.11.Par citu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu – izziņa, dokuments, akts, apliecinājums, tai skaitā to atvasinājuma saņemšanu5,00 euro
(par katru lapu)

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu atbrīvotas:

4.1. Ventspils novada pašvaldības iestādes;

4.2. I un II grupas invalīdi;

4.3. trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji;

4.4. daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem;

4.5. politiski represētas personas.

III. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

5. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā:
 

5.1.
 
Par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu, ja pasākums ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem20,00 euro
 
5.2.Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros (cirks, u.c.)30,00 euro
5.3.Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem vienas diennakts ietvaros20,00 euro

6. No nodevas samaksas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās atbrīvoti sekojoši pasākuma veidi:

6.1. valsts pārvaldes institūciju un Ventspils novada pašvaldības iestāžu sarīkotie pasākumi;

6.2. piemiņas, labdarības un citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumi;

6.3. no Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzfinansēti pasākumi.

7. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas izsniegtu atļauju.

IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās

8. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

  Nodevas apmērs par dienu fiziskai personaiNodevas apmērs par dienu juridiskai personaiNodevas apmērs par mēnesi
fiziskai personaijuridiskai personai
8.1.Par ielu tirdzniecību ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un/vai amatniecības precēm, kā arī tirdzniecību ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem tam norādītajās vietās0,50 euro2,00 euro10,00 euro25,00 euro
8.2.Par ielu tirdzniecību (izņemot šo noteikumu 8.1. punktā minētos gadījumos) tam norādītajās vietās2,00 euro5,00 euro20,00 euro50,00 euro
8.3.Par ielu tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta_5,00 euro-50,00 euro
8.4.Alkoholisko dzērienu tirdzniecība publiskajos pasākumos-20,00 euro--

9. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas:

9.1. personas ar I un II grupas invaliditāti;

9.2. Ventspils novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kurām piešķirts trūcīgās un maznodrošinātās personas statuss, ja tiek tirgota pašizgatavota, pašaudzēta vai savvaļā ievākta produkcija;

9.3. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā esošas zemes;

9.4. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek Ventspils novada pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos;

9.5. no Ventspils novada pašvaldības budžeta finansēti pasākumi.

10. Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Ventspils novada pašvaldības attiecīgas pilsētas/pagasta pārvaldes izsniegtu atļauju.

V. Nodevas par reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

11. Nodevu likmes par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

  Nodevas apmērs
par vienu kalendāro nedēļu fiziskai personai

Nodevas apmērs
par vienu kalendāro nedēļu juridiskai personai

11.1.Par vienas afišas (formātā līdz 1x1m) izvietošanu1,00 euro2,00 euro
11.2.Par vienas reklāmas (formātā virs 1x1m) izvietošanu2,00 euro5,00 euro
11.3.Par viena sludinājuma izvietošanu-1,00 euro

12. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību.

13. Reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošana publiskās vietās, vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietojamas tikai ar Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvalžu atļaujām.

VI. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu

14. Nodevu likmes par būvatļaujas saņemšanu noteiktas šādā apmērā:

 

Nodevas objekts

Nodevas apmērs euro par vienu ēku vai būvi

I grupas ēkas, būves un inženierbūves

14.1.

Mazēkas jaunbūve un pārbūve: 
14.1.1. vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2;

50,00

14.1.2. lapene, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2

40,00

14.2.

Mazēkas vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve: 
14.2.1. vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2;

40,00

14.2.2. lapene, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2

30,00

14.3.

Vienstāvu ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2 jaunbūve, pārbūve

100,00

14.4.

Vienstāvu ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2 vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

80,00

14.5.

Inženierbūves, kuru būvniecībai ir nepieciešama būvniecības dokumentācijas izstrāde

30,00

14.6.

Viena īpašuma meliorācijas sistēmas jaunbūve, pārbūve

50,00

14.7.

Viena īpašuma meliorācijas sistēmas atjaunošana

40,00

14.8.

No jauna rakti dīķi ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha

50,00

14.9.

Esoša dīķa ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha atjaunošana

40,00

14.10.

Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot pieslēgumu valsts autoceļam

50,00

14.11.

Teritorijas labiekārtojuma jaunbūve, pārbūve (laukumi, ietves, celiņi, autostāvvietas ar segumu) bez inženiertīkliem

30,00

14.12.

Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana (laukumi, ietves, celiņi, autostāvvietas ar segumu) bez inženiertīkliem

30,00

II grupas ēkas, būves un inženierbūves

14.13.

Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) jaunbūve, pārbūve

160,00

14.14.

Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.15.

Dārza māju, vasarnīcu, atpūtas māju (galvenokārt izmantojamas vasaras sezonā) jaunbūve, pārbūve

100,00

14.16.

Dārza māju, vasarnīcu (galvenokārt izmantojamas vasaras sezonā) vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

50,00

14.17.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja līdz 5 stāvi) jaunbūve, pārbūve

250,00

14.18.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja līdz 5 stāvi) vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

200,00

14.19.

Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas ēku un kempingu jaunbūve, pārbūve

200,00

14.20.

Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas ēku un kempingu vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

150,00

14.21.

Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku jaunbūve, pārbūve

160,00

14.22.

Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.23.

Individuālo garāžu ēku jaunbūve, pārbūve

80,00

14.24.

Individuālo garāžu ēku vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

50,00

14.25.

Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām telpām jaunbūve, pārbūve

160,00

14.26.

Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām telpām vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.27.

Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m2 jaunbūve, pārbūve

160,00

14.28.

Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m2 vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.29.

Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m2 jaunbūve, pārbūve

160,00

14.30.

Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m2 vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.31.

Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) jaunbūve, pārbūve

160,00

14.32.

Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.33.

Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas lielāki par 60 m2) jaunbūve, pārbūve

120,00

14.34.

Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas lielāki par 60 m2) vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.35.

Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) jaunbūve, pārbūve

120,00

14.36.

Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

100,00

14.37.

Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, inženiertīkli un inženierbūves kas neietilpst I grupā) jaunbūve, pārbūve

100,00

14.38.

Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, inženiertīkli un inženierbūves kas neietilpst I grupā) atjaunošana

80,00

14.39.

Mastu un torņu ar augstumu no 10 līdz 100 m jaunbūve, pārbūve

120,00

14.40.

Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 2 MW, spēkstaciju un vēja elektrostacijas būves ar jaudu līdz 20 kW, jaunbūve, pārbūve

260,00

14.41.

Saules paneļu elektrostaciju jaunbūve, pārbūve: 
14.41.1. ar jaudu no 500 kW līdz 15 MW (par katru megavatu);

100,00

14.41.2. ar jaudu virs 15 MW (par katru megavatu).

150,00

14.42.

Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas tvertņu jaunbūve, pārbūve

80,00

14.43.

Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas tvertņu atjaunošana

120,00

14.44.

Citas, iepriekš neminētas otrās grupas ēkas un būves

50,00

III grupas ēkas, būves un inženierbūves

14.45.

Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi vai vairāk kā viens apakšzemes stāvs jaunbūve, pārbūve

300,00

14.46.

Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi vai vairāk kā viens apakšzemes stāvs vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

250,00

14.47.

publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2 jaunbūve, pārbūve

300,00

14.48.

publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2 vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

200,00

14.49.

rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 vai rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 jaunbūve, pārbūve

300,00

14.50.

rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 vai rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

260,00

14.51.

Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 jaunbūve, pārbūve

300,00

14.52.

Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

200,00

14.53.

Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku par 5000 m3 jaunbūve, pārbūve

300,00

14.54.

Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku par 5000 m3 atjaunošana

260,00

14.55.

Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW jaunbūve, pārbūve

300,00

14.56.

Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW atjaunošana

260,00

14.57.

Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku spriegumu jaunbūve, pārbūve

300,00

14.58.

Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku spriegumu atjaunošana

260,00

14.59.

Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.60.

Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve

260,00

14.61.

Dūmeņu, garāku par 60 m, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.62.

Dūmeņu, garāku par 60 m, atjaunošana

260,00

14.63.

Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku jaunbūve, pārbūve

300,00

14.64.

Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku, atjaunošana

260,00

14.65.

Enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.66.

Enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, atjaunošana

260,00

14.67.

Gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilti ar laiduma garumu, lielāku par 10 m, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.68.

Gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilti ar laiduma garumu, lielāku par 10 m, atjaunošana

260,00

14.69.

Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 Mpa jaunbūve, pārbūve

300,00

 Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 Mpa atjaunošana

260,00

14.70.

Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta nostiprinājumi jūrā un ostās, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.71.

Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta nostiprinājumi jūrā un ostās, atjaunošana

260,00

14.72.

Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) ar iekšējo diametru no 500 mm, pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 800 mm, kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo inženiertīklu ar iekšējo diametru no 500 mm, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.73.

Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) ar iekšējo diametru no 500 mm, pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 800 mm, kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo inženiertīklu ar iekšējo diametru no 500 mm, atjaunošana

260,00

14.74.

Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 MW jaunbūve, pārbūve

300,00

14.75.

Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 MW atjaunošana

260,00

14.76.

Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW (par katru megavatu) jaunbūve, pārbūve *

1000,00

14.77.

Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW (par katru megavatu) atjaunošana *

500,00

14.78.

Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.79.

Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, atjaunošana

260,00

14.80.

Ūdensteču un ūdenstilpju krasta nostiprinājumu un krastmalu, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m jaunbūve, pārbūve

300,00

14.81.

Ūdensteču un ūdenstilpju krasta nostiprinājumu un krastmalu, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m, atjaunošana

260,00

14.82.

Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas dzelzceļu jaunbūve, pārbūve

300,00

 Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas dzelzceļu atjaunošana

260,00

14.83.

Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju (ieguves rūpniecības vai iežieguves inženierbūves, ķīmiskās ražošanas inženierbūves, smagās rūpniecības uzņēmumu inženierbūves), izņemot urbumus jaunbūve, pārbūve

300,00

14.84.

Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju (ieguves rūpniecības vai iežieguves inženierbūves, ķīmiskās ražošanas inženierbūves, smagās rūpniecības uzņēmumu inženierbūves), izņemot urbumus, atjaunošana

260,00

14.85.

Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko inženierbūvju, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, jaunbūve, pārbūve

300,00

14.86.

Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko inženierbūvju, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, atjaunošana

260,00

14.87.

Tuneļu jaunbūve, pārbūve

300,00

14.88.

Tuneļu jaunbūve, atjaunošana

260,00

14.89.

Citi, iepriekš neminētie trešās grupas objekti

300,00

*megavata kopējo skaitli daļskaitļa gadījumā apaļo vienmēr uz augšu līdz veselam skaitlim

(Ventspils novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

15. No nodevas samaksas par būvatļaujas saņemšanu atbrīvoti Ventspils novada pašvaldības uzņēmumi un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās patstāvīgo funkciju veikšanai.

15.1 No nodevas samaksas par būvatļaujas saņemšanu atbrīvotas personas, kuras veic atsevišķu saules paneļu uzstādīšanu pašpatēriņam.

(Ventspils novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

16. Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteiktajā kārtībā.

VII. Nodevu samaksas kārtība un kontrole

17. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Ventspils novada pašvaldības budžetā.

18. Nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā pašvaldības nodeva netiek atgriezta, ja šajos noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

19. Šajos noteikumos noteikto nodevu piemērošanu realizē un nodrošina iestādes "Ventspils novada pašvaldība" struktūrvienības:

19.1. Pašvaldības administrācijas Kanceleja – par 3.9., 3.10. un 3.11. apakšpunktā noteikto nodevu;

19.2. Pašvaldības administrācijas Nodokļu nodaļa – par 3.1. apakšpunktā noteikto nodevu;

19.3. Pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļa – par 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktā noteikto nodevu;

19.4. Pašvaldības Būvvalde – par 3.7., 3.8. apakšpunktā un par 14.1. līdz 14.90. apakšpunktos noteiktajām nodevām;

19.5. Pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļa – par 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktos noteiktajām nodevām;

19.6. Pašvaldības attīstības plānotājs – par 3.2. un 3.3. apakšpunktos noteiktajām nodevām;

19.7. Pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldes – par 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktos, 11.1., 11.2. un 11.3. apakšpunktos noteiktajām nodevām.

20. Kopējo kontroli par pašvaldības nodevu uzskaiti nodrošina Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību. Līdz kārtējā gada 1. martam Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību nodrošina informācijas par nodevu iekasēšanu par iepriekšējo gadu izvietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ventspils Novadnieks" un tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv.

VIII. Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 09 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām".

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils novada pašvaldības nodevām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 10.02.2022.Zaudē spēku: 12.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 09.02.2022. OP numurs: 2022/28.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
329750
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-11.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-11.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2022","iso_value":"2022\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"