Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Ventspils novadā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 14, 10. §)
Par Ventspils novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. un 10. punktu;
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas
" 16.¹ punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ar pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) apliekamos objektus un nodevu likmes, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevu maksāšanas kārtību un kontroli Ventspils novadā.

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

II. Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

3. Nodevu likmes par Ventspils novada pašvaldības domes (turpmāk – Pašvaldība) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas šādā apmērā:
 

3.1.Par izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu5,00 euro
(par katru nekustamo īpašumu)
3.2.Par izziņu par zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu5,00 euro
(par katru zemes vienību)
3.3.Par izziņu meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantotā zemē10,00 euro
3.4.Par izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi5,00 euro
(par katru nekustamo īpašumu)
3.5.Par meža zemes atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījuma sagatavošanu un nosūtīšanu Valsts meža dienestam10,00 euro
3.6.Par izziņu par piebraukšanas iespējām nekustamam īpašumam un/vai zemesgrāmatā reģistrēta ceļa servitūta tiesību7,00 euro
3.7.Par izziņu par būves (ēkas) neesību20,00 euro
3.8.Par izziņu par būves statusu vai tehnisko stāvokli20,00 euro
3.9.Par domes lēmuma, rīkojuma un protokola atvasinājuma atkārtotu saņemšanu vai pēc trešās personas pieprasījuma (attiecas arī uz domes komiteju, komisiju lēmumiem un protokoliem, kā arī noteikumiem, nolikumiem) no esošā kalendāra gada dokumentiem5,00 euro
(par katru lapu)
3.10.Par domes lēmuma, rīkojuma un protokola atvasinājuma atkārtotu saņemšanu vai pēc trešās personas pieprasījuma (attiecas arī uz domes komiteju, komisiju lēmumiem un protokoliem, kā arī noteikumiem, nolikumiem) no pašvaldības arhīva dokumentiem5,00 euro
(par katru lapu)
3.11.Par citu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu – izziņa, dokuments, akts, apliecinājums, tai skaitā to atvasinājuma saņemšanu5,00 euro
(par katru lapu)

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu atbrīvotas:

4.1. Ventspils novada pašvaldības iestādes;

4.2. I un II grupas invalīdi;

4.3. trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji;

4.4. daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem;

4.5. politiski represētas personas.

III. Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

5. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā:
 

5.1.
 
Par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu, ja pasākums ietver sporta un fizisko aktivitāšu elementus un ir piemērota maksa skatītājiem vai dalībniekiem20,00 euro
 
5.2.Par atrakcijām vienas diennakts ietvaros (cirks, u.c.)30,00 euro
5.3.Par koncertiem, brīvdabas izrādēm, izstādēm, dejām u.tml. pasākumiem vienas diennakts ietvaros20,00 euro

6. No nodevas samaksas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās atbrīvoti sekojoši pasākuma veidi:

6.1. valsts pārvaldes institūciju un Ventspils novada pašvaldības iestāžu sarīkotie pasākumi;

6.2. piemiņas, labdarības un citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumi;

6.3. no Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzfinansēti pasākumi.

7. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas izsniegtu atļauju.

IV. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās

8. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

  Nodevas apmērs par dienu fiziskai personaiNodevas apmērs par dienu juridiskai personaiNodevas apmērs par mēnesi
fiziskai personaijuridiskai personai
8.1.Par ielu tirdzniecību ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un/vai amatniecības precēm, kā arī tirdzniecību ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem tam norādītajās vietās0,50 euro2,00 euro10,00 euro25,00 euro
8.2.Par ielu tirdzniecību (izņemot šo noteikumu 8.1. punktā minētos gadījumos) tam norādītajās vietās2,00 euro5,00 euro20,00 euro50,00 euro
8.3.Par ielu tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta_5,00 euro-50,00 euro
8.4.Alkoholisko dzērienu tirdzniecība publiskajos pasākumos-20,00 euro--

9. No nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas:

9.1. personas ar I un II grupas invaliditāti;

9.2. Ventspils novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kurām piešķirts trūcīgās un maznodrošinātās personas statuss, ja tiek tirgota pašizgatavota, pašaudzēta vai savvaļā ievākta produkcija;

9.3. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā esošas zemes;

9.4. tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek Ventspils novada pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos;

9.5. no Ventspils novada pašvaldības budžeta finansēti pasākumi.

10. Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils novada administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Ventspils novada pašvaldības attiecīgas pilsētas/pagasta pārvaldes izsniegtu atļauju.

V. Nodevas par reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

11. Nodevu likmes par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

  Nodevas apmērs
par vienu kalendāro nedēļu fiziskai personai

Nodevas apmērs
par vienu kalendāro nedēļu juridiskai personai

11.1.Par vienas afišas (formātā līdz 1x1m) izvietošanu1,00 euro2,00 euro
11.2.Par vienas reklāmas (formātā virs 1x1m) izvietošanu2,00 euro5,00 euro
11.3.Par viena sludinājuma izvietošanu-1,00 euro

12. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību.

13. Reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošana publiskās vietās, vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietojamas tikai ar Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvalžu atļaujām.

VI. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu

14. Nodevu likmes par būvatļaujas saņemšanu noteiktas šādā apmērā:

 Nodevas objektsNodevas apmērs euro
par vienu ēku vai būvi
I grupas ēkas, būves un inženierbūves
14.1.Mazēkas jaunbūve un pārbūve: 
14.1.1. vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2;50,00
14.1.2. siltumnīca, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2;20,00
14.1.3. lapene, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m240,00
14.2.Mazēkas atjaunošana: 
14.2.1. vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2;40,00
14.2.2. siltumnīca, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2;10,00
14.2.3. lapene, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m230,00
14.3.Vienstāvu ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2 jaunbūve, pārbūve100,00
14.4.Vienstāvu ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2 atjaunošana80,00
14.5.Inženierbūve (piemēram – teritorijas nožogojums, atsevišķi labiekārtojuma elementi, reklāmas stendi, akas, spices līdz 20 m dziļumam, torņi, stabi vai masti līdz 10 m augstumam, inženiertīklu ievadi īpašumā, kanalizācijas akas, septiķi, notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī)30,00
14.6.Viena īpašuma meliorācijas sistēmas jaunbūve, pārbūve50,00
14.7.Viena īpašuma meliorācijas sistēmas atjaunošana40,00
14.8.No jauna rakti dīķi ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha50,00
14.9.Esoša dīķa ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha atjaunošana40,00
14.10.Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot pieslēgumu valsts autoceļu50,00
14.11.Teritorijas labiekārtojuma jaunbūve, pārbūve (laukumi, ietves, celiņi, autostāvvietas ar segumu) bez inženiertīkliem30,00
14.12.Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana (laukumi, ietves, celiņi, autostāvvietas ar segumu) bez inženiertīkliem30,00
14.13.Citas, iepriekš neminētas pirmās grupas būves30,00
II grupas ēkas, būves un inženierbūves
14.14.Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) jaunbūve, pārbūve160,00
14.15.Dzīvojamās mājas (viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja) atjaunošana100,00
14.16.Dārza māju, vasarnīcu, atpūtas māju (galvenokārt izmantojamas vasaras sezonā) jaunbūve, pārbūve100,00
14.17.Dārza māju, vasarnīcu (galvenokārt izmantojamas vasaras sezonā) atjaunošana50,00
14.18.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja līdz 5 stāvi) jaunbūve, pārbūve250,00
14.19.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (triju vai vairāku dzīvokļu māja līdz 5 stāvi) atjaunošana200,00
14.20.Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas ēku un kempingu jaunbūve, pārbūve200,00
14.21.Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, sabiedriskās ēdināšanas, atpūtas ēku un kempingu atjaunošana150,00
14.22.Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku jaunbūve, pārbūve160,00
14.23.Biroju, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku atjaunošana100,00
14.24.Individuālo garāžu ēku jaunbūve, pārbūve80,00
14.25.Individuālo garāžu ēku atjaunošana50,00
14.26.Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām telpām jaunbūve, pārbūve160,00
14.27.Smagās tehnikas garāžu un garāžu ar atsevišķām bloķētām telpām atjaunošana100,00
14.28.Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m2 jaunbūve, pārbūve160,00
14.29.Ražošanas ēku ar telpu kopplatību līdz 1000 m2 atjaunošana100,00
14.30.Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m2 jaunbūve, pārbūve160,00
14.31.Noliktavu ēku ar telpu kopplatību līdz 2000 m2 atjaunošana100,00
14.32.Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) jaunbūve, pārbūve160,00
14.33.Ēku pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, universālas zāles, estrādes, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) atjaunošana100,00
14.34.Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas lielāki par 60 m2) jaunbūve, pārbūve120,00
14.35.Lauku saimniecību nedzīvojamu ēku (šķūņi, kūtis, staļļi, saldētavas, pagrabi, nojumes, dzīvnieku vivāriju, siltumnīcas lielāki par 60 m2) atjaunošana100,00
14.36.Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) jaunbūve, pārbūve120,00
14.37.Kulta ēku (baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas) atjaunošana100,00
14.38.Inženierbūves (ielas, autoceļi, laukumi, dīķi, inženiertīkli un inženierbūves kas neietilpst I grupā) jaunbūve, pārbūve100,00
14.39.Mastu un torņu ar augstumu no 10 līdz 100 m jaunbūve, pārbūve120,00
14.40.Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 2 MW, spēkstaciju un vēja elektrostacijas būves ar jaudu līdz 20 kW, jaunbūve, pārbūve260,00
14.41.Saules paneļu elektrostaciju jaunbūve, pārbūve500,00
14.42.Saules paneļu elektrostaciju atjaunošana200,00
14.43.Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas tvertņu jaunbūve, pārbūve80,00
14.44.Dūmeņu (atsevišķi stāvoši), baseinu, graudu uzglabāšanas tvertņu atjaunošana120,00
14.45.Citas, iepriekš neminētas otrās grupas ēkas un būves50,00
III grupas ēkas, būves un inženierbūves
14.46.Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi vai vairāk kā viens apakšzemes stāvs jaunbūve, pārbūve300,00
14.47.Ēku, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi vai vairāk kā viens apakšzemes stāvs atjaunošana250,00
14.48.publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2 jaunbūve, pārbūve300,00
14.49.publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2 atjaunošana200,00
14.50.rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 vai rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 jaunbūve, pārbūve300,00
14.51.rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 vai rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 atjaunošana260,00
14.52.Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 jaunbūve, pārbūve300,00
14.53.Noliktavu ēkas, kuru paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuru kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 atjaunošana200,00
14.54.Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku par 5000 m3 jaunbūve, pārbūve300,00
14.55.Rezervuāru šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku par 5000 m3 atjaunošana260,00
14.56.Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW jaunbūve, pārbūve300,00
14.57.Katlumāju un elektroenerģijas apgādes ēku ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW atjaunošana260,00
14.58.Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku spriegumu jaunbūve, pārbūve300,00
14.59.Slēgtu transformatoru apakšstaciju ēku ar 110 kV un augstāku spriegumu atjaunošana260,00
14.60.Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, jaunbūve, pārbūve300,00
14.61.Atklāto sporta laukumu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas un baseinu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, estrāžu ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 sēdvietas, atjaunošana260,00
14.62.Dūmeņu, garāku par 60 m, jaunbūve, pārbūve300,00
14.63.Dūmeņu, garāku par 60 m, atjaunošana260,00
14.64.Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku jaunbūve, pārbūve300,00
14.65.Elektropārvades līniju ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku, atjaunošana260,00
14.66.Enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, jaunbūve, pārbūve300,00
14.67.Enerģijas ražošanas inženierbūves ar siltuma vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW, atjaunošana

260,00

14.68.Gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilti ar laiduma garumu, lielāku par 10 m, jaunbūve, pārbūve300,00
14.69.Gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilti ar laiduma garumu, lielāku par 10 m, atjaunošana260,00
14.70.Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 Mpa jaunbūve, pārbūve300,00
 Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 Mpa atjaunošana260,00
14.71.Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta nostiprinājumi jūrā un ostās, jaunbūve, pārbūve300,00
14.72.Stacionāru piestātņu ūdenstecēs un ūdenstilpēs, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m, stacionāru piestātņu un krasta nostiprinājumi jūrā un ostās, atjaunošana260,00
14.73.Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) ar iekšējo diametru no 500 mm, pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 800 mm, kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo inženiertīklu ar iekšējo diametru no 500 mm, jaunbūve, pārbūve300,00
14.74.Kanalizācijas ārējo inženiertīklu (spiedvadi) ar iekšējo diametru no 500 mm, pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar iekšējo diametru no 800 mm, kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas inženierbūvju ar jaudu, lielāku par 300 m3/diennaktī, ūdensapgādes ārējo inženiertīklu ar iekšējo diametru no 500 mm, atjaunošana260,00
14.75.Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 MW jaunbūve, pārbūve300,00
14.76.Vēja elektrostaciju ar jaudu no 20 kW līdz 1 MW atjaunošana260,00
14.77.Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW (par katru megavatu) jaunbūve, pārbūve *1000,00
14.78.Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 MW (par katru megavatu) atjaunošana *500,00
14.79.Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, jaunbūve, pārbūve300,00
14.80.Mastu, stabu, torņu, augstāku par 100 m, atjaunošana260,00
14.81.Ūdensteču un ūdenstilpju krasta nostiprinājumu un krastmalu, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m jaunbūve, pārbūve300,00
14.82.Ūdensteču un ūdenstilpju krasta nostiprinājumu un krastmalu, ja ūdens dziļums lielāks par 6 m, atjaunošana260,00
14.83.Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas dzelzceļu jaunbūve, pārbūve300,00
 Lidlauka skrejceļu, publiskās lietošanas dzelzceļu atjaunošana260,00
14.84.Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju (ieguves rūpniecības vai iežieguves inženierbūves, ķīmiskās ražošanas inženierbūves, smagās rūpniecības uzņēmumu inženierbūves), izņemot urbumus jaunbūve, pārbūve300,00
14.85.Rūpnieciskās ražošanas inženierbūvju (ieguves rūpniecības vai iežieguves inženierbūves, ķīmiskās ražošanas inženierbūves, smagās rūpniecības uzņēmumu inženierbūves), izņemot urbumus, atjaunošana260,00
14.86.Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko inženierbūvju, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, jaunbūve, pārbūve300,00
14.87.Ūdens resursu izmantošanas hidrotehnisko inženierbūvju, ja hidroelektrostacijas projektētā jauda ir no 1 MW un sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, atjaunošana260,00
14.88.Tuneļu jaunbūve, pārbūve300,00
14.89.Tuneļu jaunbūve, atjaunošana260,00
14.90.Citi, iepriekš neminētie trešās grupas objekti300,00
*megavata kopējo skaitli daļskaitļa gadījumā apaļo vienmēr uz augšu līdz veselam skaitlim

15. No nodevas samaksas par būvatļaujas saņemšanu atbrīvoti Ventspils novada pašvaldības uzņēmumi un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās patstāvīgo funkciju veikšanai.

16. Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteiktajā kārtībā.

VII. Nodevu samaksas kārtība un kontrole

17. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Ventspils novada pašvaldības budžetā.

18. Nodevas iekasē skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā pašvaldības nodeva netiek atgriezta, ja šajos noteikumos vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

19. Šajos noteikumos noteikto nodevu piemērošanu realizē un nodrošina iestādes "Ventspils novada pašvaldība" struktūrvienības:

19.1. Pašvaldības administrācijas Kanceleja – par 3.9., 3.10. un 3.11. apakšpunktā noteikto nodevu;

19.2. Pašvaldības administrācijas Nodokļu nodaļa – par 3.1. apakšpunktā noteikto nodevu;

19.3. Pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļa – par 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktā noteikto nodevu;

19.4. Pašvaldības Būvvalde – par 3.7., 3.8. apakšpunktā un par 14.1. līdz 14.90. apakšpunktos noteiktajām nodevām;

19.5. Pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļa – par 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktos noteiktajām nodevām;

19.6. Pašvaldības attīstības plānotājs – par 3.2. un 3.3. apakšpunktos noteiktajām nodevām;

19.7. Pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldes – par 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktos, 11.1., 11.2. un 11.3. apakšpunktos noteiktajām nodevām.

20. Kopējo kontroli par pašvaldības nodevu uzskaiti nodrošina Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību. Līdz kārtējā gada 1. martam Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību nodrošina informācijas par nodevu iekasēšanu par iepriekšējo gadu izvietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ventspils Novadnieks" un tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv.

VIII. Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 09 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām".

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 5 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām" (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"14. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10. punktu un LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas". Noteikumi jaunā redakcijā izdoti sakarā ar to, ka plānotais grozījumu apjoms Ventspils novada domes 2010. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām" pārsniedz 50 % teksta, kā rezultātā normatīvo aktu ir nepieciešams sagatavot jaunā redakcijā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka šādu nodevu veidu piemērošanu Ventspils novadā:

• nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

• nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;

• nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās;

• nodeva par būvatļaujas saņemšanu;

• nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu;

• nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu

Saistošajos noteikumos noteikta iepriekšminēto nodevu likmes, nodevas aprēķināšanas kārtība un kontrole un citi administrēšanas nosacījumi.

Papildus LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" saistošajos noteikumos noteikti gadījumi, kad konkrētā nodeva netiek piemērota.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav iekļaujams, ievērojot likumu "Par pašvaldībām" 43.1 panta otrās daļas nosacījumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumu pieņemšana neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAr saistošajiem noteikumiem pēc būtības nav izdarītas izmaiņas administratīvās procedūras tiesiskajā regulējumā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav organizētas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils novada pašvaldības nodevām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 10.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 09.02.2022. OP numurs: 2022/28.18
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
329750
10.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)