Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 95

Rīgā 2022. gada 1. februārī (prot. Nr. 5 37. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" (turpmāk – specifiskais atbalsts) trešo projektu iesniegumu atlases kārtu "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" (turpmāk – trešā atlases kārta);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. trešajai atlases kārtai pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim (turpmāk – sadarbības partneris), tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. komercdarbības atbalsta saņemšanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kultūras pakalpojums – pabeigts audiovizuāls darbs;

2.2. ekspertu padome – Nacionālā kino centra izveidota padome, kas paredzēta, lai veiktu specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas projekta īstenošanas sadarbības partneru atlasi;

2.3. sadarbības partnera projekts – projekts, ko Nacionālais kino centrs izvēlas ekspertu padomes organizētas atlases ietvaros;

2.4. projekts – projekts, ko īsteno Nacionālais kino centrs.

3. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Specifiskā atbalsta īstenošanu nodrošina Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) sadarbībā ar sadarbības iestādi.

5. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

II. Specifiskā atbalsta mērķis

6. Specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas mērķis ir sniegt atbalstu filmu producentiem (ražotājiem), lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu darbavietas organizācijās, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, paātrinot kultūras nozares organizāciju pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

7. Specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas mērķa grupa ir filmu producenti (ražotāji).

8. Specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

8.1. iznākuma rādītājs: atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – ne mazāk kā sešas kultūras organizācijas, tai skaitā:

8.1.1. atbilstoši REACT-EU 2021. gada piešķīrumam atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – ne mazāk kā piecas kultūras organizācijas;

8.1.2. atbilstoši plānotajam REACT-EU 2022. gada piešķīrumam atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – vismaz viena kultūras organizācija;

8.2. rezultāta rādītājs: attīstīti jauni pakalpojumi – ne mazāk kā seši pakalpojumi, tai skaitā:

8.2.1. atbilstoši REACT-EU 2021. gada piešķīrumam attīstīti jauni pakalpojumi – ne mazāk kā pieci pakalpojumi;

8.2.2. atbilstoši REACT-EU 2022. gada piešķīrumam attīstīti jauni pakalpojumi – vismaz viens pakalpojums.

(Grozīts ar MK 12.04.2022. noteikumiem Nr. 233)

III. Specifiskajam atbalstam pieejamais finansējums

9. Specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 6 450 001 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – ne vairāk kā 5 482 500 euro un valsts budžeta finansējums – 967 501 euro, tai skaitā:

9.1. atbilstoši plānotajam REACT-EU 2021. gada piešķīrumam kopējais attiecināmais finansējums ir 4 979 524 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 232 595 euro un valsts budžeta finansējums – 746 929 euro;

9.2. atbilstoši plānotajam REACT-EU 2022. gada piešķīrumam kopējais attiecināmais finansējums ir 1 470 477 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 249 905 euro un valsts budžeta finansējums – 220 572 euro.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

10. Projekta iesniedzēja maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma. Pārējo finansējumu – 15 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma – veido valsts budžeta finansējums.

11. Trešās atlases kārtas ietvaros sadarbības partnerim piešķirtā atbalsta summa ietver Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 54. panta 7. punkta "b" apakšpunktā. Ja filma atbilstoši šo noteikumu 12. punktam ir sarežģīta, tās veidošanai kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 80 procentus no sadarbības partnera projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 procenti no piešķirtā finansējuma tiek izlietoti, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem.

12. Filma uzskatāma par sarežģītu, ja tā atbilst vismaz diviem šādiem kritērijiem:

12.1. filmas teksts galvenokārt ir latviešu valodā;

12.2. filmas pamatā ir jautājumi, kas saistīti ar zinātni, tai skaitā Latvijas ekoloģiju, sociālo, politisko vai ekonomisko vidi Latvijā;

12.3. filmas pamatā ir Latvijas vēstures vai kultūras notikumi;

12.4. filma ir izteikti mākslinieciska un tajā izmantotas eksperimentālas vai inovatīvas izteiksmes formas;

12.5. filma paredzēta bērniem vai jauniešiem;

12.6. filmas scenārija pamatā ir Latvijas literārs oriģināldarbs.

IV. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim un specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi

13. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas ietvaros ir Nacionālais kino centrs, kas pēc projekta apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs. Projekta īstenošanā Nacionālais kino centrs neveic saimniecisko darbību.

14. Sadarbības partneri specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas ietvaros ir juridiskas personas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas kā filmu producenti (ražotāji) un atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam un 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

15. Trešās atlases kārtas projekta iesniedzējs izveido specifiskā atbalsta ekspertu padomi. Ekspertu padome veic šādus uzdevumus:

15.1. ievērojot savā darbībā godīguma, taisnīguma un objektivitātes principus, nodrošina trešās atlases kārtas projekta īstenošanas sadarbības partneru atlasi atbilstoši projekta iesniedzēja apstiprinātajam sadarbības partneru projektu atlases nolikumam un vērtēšanas kārtībai, kurā citastarp ir aprakstīta interešu konflikta riska izvērtēšanas un korupcijas jautājumu uzraudzības kārtība un rīcība, ja tiek konstatēts interešu konflikts;

15.2. vērtējot sadarbības partnera projektus, pārliecinās, ka tie atbilst visiem šo noteikumu nosacījumiem un sadarbības partneru projektu vērtēšanas kritērijiem (kas attiecināmi);

15.3. izdod ekspertu padomes starplēmumu par sadarbības partnera projekta virzīšanu uz sadarbības iestādi komercdarbības atbalsta piešķiršanai vai lēmumu par sadarbības partnera projekta noraidīšanu;

15.4. nosūta sadarbības iestādei sadarbības partneru projekta izvērtējumu par atbilstību šo noteikumu nosacījumiem un sadarbības partneru projektu vērtēšanas kritērijiem;

15.5. nosūta sadarbības iestādei parakstītu ekspertu padomes protokola kopiju kopā ar vienošanās grozījumu pieprasījumu (ja attiecināms) piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts ekspertu padomes protokols, kurā apstiprināts attiecīgais sadarbības partnera projekts un iekļauts ekspertu padomes atzinums par sadarbības partnera projektu;

15.6. uzrauga, lai sadarbības partneri izpilda projektos plānotos rezultātu rādītājus.

16. Finansējuma saņēmējs ar katru sadarbības partneri slēdz rakstveida sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību projekta mērķa un rādītāju sasniegšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

17. Finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nerodas tādas tiesiskās attiecības, no kurām izriet, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam piemērojami normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem.

18. Trešās atlases kārtas ietvaros sadarbības partneris neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju.

19. Projektus īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

20. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1303/2013), un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

21. Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus:

21.1. par projekta ietekmi uz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajiem iznākuma rādītājiem;

21.2. par projekta ietekmi uz šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajiem rezultāta rādītājiem;

21.3. par projekta ietvaros veikto to publisko iepirkumu līgumu vērtību (euro), kuros izmantoti zaļā iepirkuma principi.

22. Pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs par vienošanās noslēgšanu informē centrālo valsts iestādi, kas nodrošina projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieprasīšanu no valsts budžeta.

23. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

23.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa vai specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

23.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

V. Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi

24. Projektā iekļauj atbalstāmās darbības, kas sekmē šo noteikumu 6. punktā minētā specifiskā atbalsta mērķa un šo noteikumu 8. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

24.1. filmu producēšana un ražošana;

24.2. projekta vadības nodrošināšana;

24.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

25. Projekta ietvaros preču un pakalpojumu iepirkumos ir jāintegrē vides prasības (zaļais publiskais iepirkums), lai nodrošinātu atbilstību horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" projektu vērtēšanas kritērijam. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris piesaista preču piegādātājus un pakalpojuma sniedzējus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

26. Izmaksas ir attiecināmas:

26.1. šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk kā 2021. gada 30. jūnijā;

26.2. sadarbības partnera izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma:

26.2.1. ja tās ir radušās ne agrāk par dienu, kad ekspertu padome šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto starplēmumu ir iesniegusi sadarbības iestādē, ja sadarbības partneris uz projekta iesniegšanas brīdi nav zināms;

26.2.2. kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka sadarbības partneris uz projekta iesniegšanas brīdi ir zināms.

27. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētajām izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi nepiemēro sadarbības partnera projektiem.

28. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas, kas sekmē šo noteikumu 24. punktā minētās atbalstāmās darbības, ir:

28.1. finansējuma saņēmēja tiešās attiecināmās projekta vadības personāla un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1303/2013 68.a panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi triju procentu apmērā no šo noteikumu 28.2. un 28.3. apakšpunktā minētajām projekta pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām;

28.2. trešās atlases kārtas ietvaros izmaksas, kas radušās sadarbības partnerim, – filmu projektu producēšanas un ražošanas izmaksas;

28.3. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, ja tās nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. Sadarbības partnera projektā publicitātes izmaksas nav attiecināmas.

29. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

30. Komercdarbības atbalstu šo noteikumu ietvaros nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kā arī citā komercdarbības atbalsta programmā, individuālajā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā noteikto maksimālā atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

31. Ja projekta izmaksas ir pieaugušas, salīdzinot ar lēmumā par projekta vai sadarbības partnera projekta apstiprināšanu fiksētajām izmaksām, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris sedz sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris sadārdzinājumu nevar segt no līdzekļiem, kas piešķirti kā publisks finansējums.

VI. Komercdarbības atbalsta saņemšanas nosacījumi

32. Komercdarbības atbalstu šo noteikumu ietvaros trešās atlases kārtas finansējuma saņēmēja sadarbības partneriem sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 54. pantu.

33. Sniedzot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 54. pantu, atbalsta shēmas kopējais budžets nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "aa" apakšpunktā norādīto robežvērtību, un atbalsta shēmu īsteno, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktu attiecībā uz atbalsta programmas vidējo gada budžetu.

34. Finansējumu šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punkta nosacījumus.

35. Ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi, visas šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētās trešās atlases kārtas sadarbības partnera attiecināmās izmaksas kopumā ir neattiecināmas, ja tās ir radušās par darbībām, kas veiktas:

35.1. pirms šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētā trešās atlases kārtas ekspertu padomes starplēmuma iesniegšanas sadarbības iestādē, ja sadarbības partneris uz projekta iesniegšanas brīdi nav zināms;

35.2. pirms sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka sadarbības partneris uz projekta iesniegšanas brīdi ir zināms.

36. Trešās atlases kārtas finansējuma saņēmēja sadarbības partneri nevar pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas posmam, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 54. panta 9. punktu un šo noteikumu 35. punktu.

37. Sadarbības partneris ar komercdarbības atbalstu saistīta projekta dokumentāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad tam ir piešķirts individuālais komercdarbības atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem.

38. Sadarbības iestāde kā komercdarbības atbalsta sniedzējs ar komercdarbības atbalstu saistīta projekta dokumentāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad tā piešķīrusi pēdējo individuālo komercdarbības atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem.

39. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteikto publicitātes pasākumu izpildi atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības. 

40. Sadarbības iestāde, pirms pieņem lēmumu par trešās atlases kārtas ekspertu padomes apstiprinātā sadarbības partnera projekta atbilstību komercdarbības atbalsta normām un pirms komercdarbības atbalsta piešķiršanas sadarbības partnerim, izvērtē sadarbības partneru atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem, tai skaitā izvērtē, vai ir ievēroti visi komercdarbības atbalsta izslēdzošie nosacījumi, un, ja nepieciešams, groza vienošanos par projekta īstenošanu.

41. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 pieņem līdz 2023. gada 31. decembrim.

42. Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, sadarbības partnerim ir pienākums visu šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu atmaksāt sadarbības iestādei no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, kopā ar procentiem, kas ir aprēķināti no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika izmaksāts sadarbības partnerim, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

43. Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena:

43.1. kad sadarbības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu sadarbības partnerim, ja sadarbības partneris uz projekta iesniegšanas brīdi nav zināms;

43.2. kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka sadarbības partneris uz projekta iesniegšanas brīdi ir zināms.

44. Komercdarbības atbalsts netiek sniegts saņēmējam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 95Pieņemts: 01.02.2022.Stājas spēkā: 08.02.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 07.02.2022. OP numurs: 2022/26.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329705
{"selected":{"value":"20.04.2022","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2022","iso_value":"2022\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2022","iso_value":"2022\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2022.-19.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"