Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Cēsīs 2021. gada 2. decembrī
Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr. 418

Precizējumi ar Cēsu novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 40

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir stipendijas studentiem, kuri apgūst izglītības programmu, kas dod iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē (turpmāk – stipendiāts).

2. Pašvaldība katru gadu, pamatojoties uz izglītības iestāžu iesniegto prognozi, kuru mācību priekšmetu pedagogi nepieciešami izglītības procesa nodrošināšanai turpmākajiem trim gadiem, līdz 1. jūnijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas:

2.1. pedagoģijā, kuru absolventiem ir tiesības strādāt skolā;

2.2. citās zinātņu nozarēs, kuru absolventiem ir tiesības strādāt skolā, papildus apgūstot 72 stundu profesionālās pilnveides programmu pedagoģijā.

3. Ja Pašvaldība līdz kārtējā gada 1. jūnijam nav noteikusi atbalstāmās studiju programmas, tad tiek atbalstītas iepriekš noteiktās atbalstāmās studiju programmas.

4. Pēc lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas pretendents slēdz līgumu ar Pašvaldību.

5. Stipendiju var piešķirt no pirmā studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas laiku atbalstāmajā studiju programmā studējošam un darba tiesiskajās attiecībās esošam (ar kādu no Cēsu novada pašvaldības teritorijā akreditētu izglītības iestādi) pretendentam, ja pretendents pilda šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

(Cēsu novada domes 06.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

6. Pašvaldība stipendiātam maksā stipendiju 10 mēnešus gadā. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

7. Pašvaldības stipendija tiek piešķirta šādā apmērā:

7.1. pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 350 euro mēnesī;

7.2. nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 300 euro mēnesī.

II. Stipendijas piešķiršanas komisija

8. Pretendentu izvērtēšanai ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveido komisiju (turpmāk – Komisija) sešu locekļu sastāvā.

9. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Komisija no Komisijas locekļu vidus.

10. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.

11. Komisija lēmumus par stipendiju piešķiršanu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

12. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, tai skaitā:

12.1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;

12.2. veic pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;

12.3. izskata stipendiātu iesniegtos pārskatus;

12.4. uzrauga no līguma izrietošo saistību izpildi;

12.5. sadarbībā ar Izglītības pārvaldi nodrošina priekšlikumu iesniegšanu par nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēru;

12.6. sadarbībā ar Izglītības pārvaldi sagatavo priekšlikumus par tām studiju programmām, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas.

13. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegtais pieteikums un tam pievienotie dokumenti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

14. Stipendijas piešķir atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) kārtībā.

15. Pašvaldības dome ikgadējā budžetā paredz finansējumu stipendiju izmaksai un nosaka maksimālo stipendiātu skaitu konkrētajā budžeta gadā, ņemot vērā nepieciešamo pedagogu skaitu atbalstāmajās studiju programmās.

16. Pašvaldība Konkursu izsludina divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām studiju programmām.

17. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

17.1. Komisijai adresētu personīgu pieteikumu stipendijai (1. pielikums);

17.2. iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstus;

17.3. izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina pretendenta studiju plāna / programmas izpildi izglītības iestādē, sekmju izrakstu par studiju periodu un studiju turpināšanu;

17.4. Darba līguma kopiju, par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar kādu no Cēsu novada pašvaldības teritorijā esošu akreditētu izglītības iestādi un pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (2. pielikums) pēc studiju beigšanas nostrādāt (nostrādātajos gados ieskaita reāli nostrādāto laiku) pašvaldības teritorijā esošā akreditētā izglītības iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai:

17.4.1. ne mazāk kā piecus gadus, ja stipendija piešķirta no pirmā vai otrā studiju gada;

17.4.2. ne mazāk kā trīs gadus, ja stipendija piešķirta no trešā studiju gada vai vēlāk.

(Grozīts ar Cēsu novada domes 06.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 40)

18. Iesniedzamos dokumentus pretendents sagatavo latviešu valodā vai svešvalodās iesniegtajiem dokumentiem pievieno normatīvajiem aktiem atbilstošu tulkojumu latviešu valodā.

19. Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā apkopo Konkursa pieteikšanās termiņā saņemtos dokumentus un iesniedz izskatīšanai Komisijā.

20. Komisija:

20.1. vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

20.2. ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izvērtē pretendentu pieteikumus, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

21. Pretendentam netiek atdoti atpakaļ Konkursam iesniegtie dokumenti.

IV. Stipendijas piešķiršanas kritēriji

22. Ievērojot Pašvaldības ikgadējā budžetā piešķirto finansējumu un šajos noteikumos noteikto kārtību, Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt pretendentam, kurš:

22.1. ir pilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students vai ir nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students;

22.2. noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

22.3. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm (pretendents, kurš uzsāk studijas studiju programmas 1. kursā un strādā par pedagogu, uzrāda atestātu par vidējās vispārējās izglītības iegūšanu, kurā vidējais vērtējums nav zemāks par 7,5 ballēm).

(Grozīts ar Cēsu novada domes 06.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 40)

23. Stipendiju nepiešķir pretendentam, kurš:

23.1. apgūst studiju programmu, kas neatbilst Pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām studiju programmām;

23.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

23.3. uz laiku ir pārtraucis studiju programmas apguvi.

V. Līguma slēgšana

24. Lai saņemtu stipendiju, stipendiāts ar Pašvaldību slēdz līgumu, kurā paredzēts:

24.1. stipendijas apmērs un izmaksas kārtība;

24.2. līdzēju tiesības un pienākumi;

24.3. līdzēju atbildība;

24.4. līguma izbeigšanas kārtība.

25. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja:

25.1. stipendiāts ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;

25.2. stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot šo noteikumu 26. punktā paredzētajā gadījumā;

25.3. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu studiju turpināšanu izvēlētajā specialitātē;

25.4. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis šajos noteikumos noteiktos pārskatus;

25.5. tiek konstatēts, ka stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.

26. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu (1,5 gadi). Piešķīrumu saglabā un stipendijas izmaksu atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja stipendiāts atbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ vai pabeidz studijas, stipendiju izmaksa tiek pārtraukta.

27. Papildus 24. punktā noteiktajam līgumā paredzamas pašvaldības tiesības atbilstoši iespējām nodrošināt speciālu pasūtījumu zinātniskajam darbam, diplomdarbam, bakalaura vai maģistra darbam.

VI. Pārskatu iesniegšanas kārtība

28. Stipendiātam ir pienākums iesniegt pārskatu par sekmēm studijās, pētniecisko darbu norisi un citiem ar stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem. Balstoties uz stipendiāta iesniegtajiem pārskatiem, Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju.

29. Lai izpildītu šo saistošo noteikumu 28. punktā noteikto pienākumu, stipendiāts Izglītības pārvaldē iesniedz:

29.1. pēc katra studiju semestra beigām Komisijai adresētu studiju sekmju apliecinošu dokumentu vai tā norakstu;

29.2. līdz kārtējā gada 15. septembrim Komisijai adresētu izglītības iestādes izsniegtu izziņu vai sekmju izrakstu, kas apliecina, ka stipendiāts sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis pārbaudījumus.

VII. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

31. Pašvaldības domes lēmums par Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
1. pielikums
Cēsu novada domes
2021. gada 2. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
PIETEIKUMS

pašvaldības
stipendiju piešķiršanas komisijai

Vārds: 
Uzvārds: 
Personas kods: 
Dzīvesvietas adrese: 
Mobilā telefona Nr.: 
E-pasts: 
Iegūstamā studiju kvalifikācija: 
Zinātniskais grāds: 
Studiju programmas nosaukums: 
Augstākās izglītības iestāde, fakultāte: 
Studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē: 

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____. gada ____. ___________________________

2. pielikums
Cēsu novada domes
2021. gada 2. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
APLIECINĀJUMS
Es, 
 

(personas vārds, uzvārds)

  
 

(personas kods)

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar visu informāciju, kas attiecas uz Cēsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību. Apņemos Cēsu novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā stāties darba attiecībās ar Cēsu novada pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt Pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai, ne mazāk kā piecus(trīs gadus).

Tālrunis 
E-pasts 

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____. gada ____. ___________________________

(vietas nosaukums)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 08.02.2022.Zaudē spēku: 31.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 07.02.2022. OP numurs: 2022/26.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329702
{"selected":{"value":"27.10.2022","content":"<font class='s-1'>27.10.2022.-30.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.10.2022","iso_value":"2022\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2022.-30.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2022","iso_value":"2022\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2022.-26.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.10.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"