Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Cēsu novada domes 2024. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei".
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Cēsīs 2021. gada 2. decembrī
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr. 417

Precizējumi ar Cēsu novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 39

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei.

II. Līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas nosacījumi

2. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām pašvaldības skolās.

3. Ja vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā līdzfinansējums, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu apmērā, kas atbilst vispārējas izglītības pakalpojuma izmaksām privātajā izglītības iestādē.

4. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi:

4.1. privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;

4.2. privātā izglītības iestāde īsteno licencētu vispārējās izglītības programmu;

4.3. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā izglītojamā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme;

4.4. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

4.5. izglītojamā un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.6. izglītojamais ir reģistrēts vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē;

4.7. izglītojamā likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par vispārējās izglītības programmas apgūšanu.

5. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja maksu par vispārējās izglītības programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam līdzfinansējuma apmēram.

6. Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai.

III. Līdzfinansējuma izmaksas un pārtraukšanas kārtība

7. Pašvaldība un privātā izglītības iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu.

8. Lai pamatotu līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju.

9. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pieprasījumu līdzfinansējuma saņemšanai (pielikums) un rēķinu līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai nosūta to pašvaldībai pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteikumos noteiktajām līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu samaksai pašvaldības Finanšu nodaļā.

11. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši noteikumos paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.

12. Pašvaldības Finanšu nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

13. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:

13.1. izglītojamā vai vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.2. pašvaldība konstatē, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;

13.3. izglītojamais Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.

14. Izglītības nodaļas atbildīgais speciālists paziņo privātajai izglītības iestādei par līdzfinansējuma pārtraukšanu konkrētajam izglītojamam.

15. Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes sēdes lēmumu "Par Cēsu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 24 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" apstiprināšanu".

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. martu.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Pielikums
Cēsu novada domes 02.12.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 22

Privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai
par laika posmu no 20___. gada ________________ līdz 20___. gada ____________________

Privātās izglītības iestādes nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs 
Kredītiestāde 
Kods 
Konts 
  

Nr.p.k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Deklarētā adrese

Pašvaldības izmaksājamais līdzfinansējums mēnesī
(euro)

      
      
      

Datums ______________________

Sagatavotājs:_________________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona:________________________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"
paskaidrojuma raksts
1. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsCēsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei.

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, ja izglītojamais, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst vispārējās izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

Noteikumi noteic pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kārtību, nosacījumus tā piešķiršanai, izmaksas kārtību un pārtraukšanas noteikumus.

2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldībai kā viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Pašvaldības atbalsts nodrošinās izglītības pakalpojumu daudzveidību vispārējā izglītībā, dodot iespēju izglītojamā vecākam izvēlēties bērnam atbilstošu izglītības programmu.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuCēsu novada pašvaldības līdzfinansējums privātām vispārējās izglītības iestādēm, kuras realizē licencētas vispārējās izglītības programmas, 2019. gadā – EUR 43 465, 2020. gadā – EUR 43451, 2021. gadā 11 mēnešos – EUR 49 565.

Līdzfinansējuma piešķiršana plānotā pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAtbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 01.03.2022.Zaudē spēku: 05.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 08.02.2022. OP numurs: 2022/27.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329701
01.03.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"