Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Cēsu novada domes 2023. gada 9. novembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā".
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Cēsīs 2021. gada 2. decembrī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā
Apstiprināti ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr. 381

Precizējumi ar Cēsu novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 29

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
1. un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta
trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta
pirmās daļas 3. punktu un 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību;

1.5. atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības;

1.6. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķi ir šādi:

2.1. nodrošināt Cēsu novada pašvaldības autonomo funkciju, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Cēsu novada administratīvajā teritorijā, lai radītu un uzturētu higiēnisku un cilvēka veselībai drošu vidi, aizsargātu cilvēka dzīvību un veselību un novērstu iespējamu kaitējumu personu mantai;

2.3. radīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvajiem aktiem, tai skaitā veicināt atkritumu dalītu vākšanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, nodrošinot atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu;

2.4. veicināt aprites ekonomikas principa ieviešanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

4.2. atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu poligons "Daibe", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Cēsu novada Stalbes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;

4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā.

4.5. aprites ekonomika – ražošanas un patēriņa modelis, kas paredz esošo materiālu un produktu koplietošanu, iznomāšanu, atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi pēc iespējas ilgākā laika periodā, tādējādi pagarinot produktu aprites ciklu.

5. Visa Cēsu novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Cēsu novada pašvaldība organizē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteikumiem, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

7. Cēsu novada pašvaldībai papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:

7.1. informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, publicējot informāciju Cēsu novada pašvaldības informatīvā izdevumā un tīmekļa vietnē, norādot līguma darbības termiņu;

7.2. veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem;

7.3. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.4. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

7.5. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.6. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā un valstī esošiem aprites ekonomikas piemēriem un iespējām;

7.7. nodrošināt atkritumu konteineru un urnu uzstādīšanu publiskās vietās;

7.8. nodrošināt, ka Cēsu novada iestāžu un to pakļautībā esošo struktūrvienību preču un pakalpojumu iegāde, kas rada atkritumus, iespēju robežās notiek, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" prasības visās preču un pakalpojumu grupās (arī Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" neminētiem), ar mērķi samazināt atkritumu apjomu;

7.9. nodrošināt, ka Cēsu novada iestāžu un to pakļautībā esošo struktūrvienību no jauna iegādātā telpu un tehniskā aprīkojuma ražošanā iespēju robežās tiek izmantoti otrreizēji pārstrādāti (t.sk. no pasūtītāja pieņemti) materiāli (mēbeles, telpu apgaismojums, kancelejas preces u.c.);

7.10. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti;

7.11. tīmekļa vietnē vai klātienē Cēsu novada pašvaldības organizētajos pasākumos noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm.

8. Cēsu novada pašvaldība šo noteikumu 7. punktā minēto pienākumu izpildi, nosakot atbildības apjomu, ir tiesīga nodot Cēsu novada apvienības pārvaldēm, par to informējot atkritumu apsaimniekotāju un klientus.

9. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības, atkritumu radītājam ir pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.

10. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

11. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

12. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

II. Prasības atkritumu savākšanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā

13. Atkritumu savākšana Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

13.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus (EKO laukumi);

13.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus (EKO punkti);

13.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes vai pazemes (iebūvējamo) konteineru laukumus;

13.4. teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana – priekšapmaksas atkritumu maisus;

13.5. citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

14. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.

15. Liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kā arī bīstamie sadzīves atkritumi, savācami atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot:

15.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;

15.2. ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotus citus atkritumu savākšanas veidus;

15.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un Cēsu novada pašvaldību saskaņotu vietu, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

16. Šo noteikumu 15. punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku (apsaimniekotāju), noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs), nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību šo noteikumu 15. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.

17. Cēsu vecpilsētā novietotajos atkritumu konteineros atkritumus var ievietot tikai Cēsu vecpilsētas dzīvojamo māju iedzīvotāji, juridisko personu, kuras veic savu darbību Cēsu vecpilsētā, nodarbinātās personas, ja minētās fiziskās un juridiskās personas ir noslēgušas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu vecpilsētas teritorijā. Cēsu vecpilsētā pieejamo atkritumu konteineru laukumu adreses, kā arī to ēku adreses, kuru iedzīvotāji un lietotāji drīkst izmantot attiecīgos atkritumu konteineru laukumus, norādītas Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

18. Cēsu novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami atkritumu poligonā.

19. Individuālās dzīvojamās mājās dzīvojoši atkritumu radītāji ir tiesīgi sava nekustamā īpašuma teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) kompostēt savus radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas tajā skaitā ir pārtikas un virtuves atkritumi, dārzu atkritumi (novītuši ziedi, augi, lapas, nopļauta zāle, augu saknes un tiem pielīdzināmi atkritumi), ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, personu mantai, ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

20. Publiskajās ārtelpās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus (novītušus ziedus, augus, lapas, nopļauto zāli, augu saknes un tiem pielīdzināmus atkritumus) ir atļauts savākt tikai ar Cēsu novada pašvaldību saskaņotās vietās.

21. Cēsu novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

22. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

22.1. piedalīties Cēsu novada pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku vai apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

22.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos atkritumu konteinerā;

22.3. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

22.4. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas punktos (EKO punktos) vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (EKO laukumu).

23. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku (apsaimniekotāju), noteikumi neparedz citādi.

24. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie sadzīves atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti atkritumu konteineros ir jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.

25. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

26. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Cēsu novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

26.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

26.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes;

26.3. iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar Cēsu novada pašvaldību saskaņotas talkas;

26.4. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus;

26.5. jebkādā veidā dedzināt bioloģiskos atkritumus novada pilsētu un ciemu teritorijā. Pieļaujama tikai kaitēkļu bojātu zaru un augu sadedzināšana, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;

26.6. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

26.7. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;

26.8. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;

26.9. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros. Par šādu atkritumu konteineru iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;

26.10. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

26.11. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;

26.12. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;

26.13. ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī citā saimnieciskās darbības veicēja) objektā radītos atkritumus atkritumu konteineros un urnās, kas paredzētas sabiedrisko objektu lietotāju vajadzībām (parku, skvēru, iestāžu, atpūtas, pakalpojumu un tirdzniecības vietu atkritumu konteineros);

26.14. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi

27. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

27.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

27.1.1. Cēsu novada pilsētu administratīvajā teritorijā:

27.1.1.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes gadā;

27.1.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi mēnesī;

27.1.1.3. juridiskās personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;

27.1.2. Cēsu novada ciemu administratīvajā teritorijā:

27.1.2.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes gadā;

27.1.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi mēnesī;

27.1.2.3. juridiskās personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;

27.1.3. pārējā Cēsu novada administratīvajā teritorijā:

27.1.3.1. individuālās dzīvojamās mājas – 4 (četras) reizes gadā;

27.1.3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi mēnesī;

27.1.3.3. juridiskās personas – 6 (sešas) reizes gadā.

27.2. ja nekustamā īpašuma lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs), informēt par to atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par šo noteikumu 27.1. punktā minētā līguma noteikumu izmaiņām, paredzēt radītajam sadzīves atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā;

27.3. ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla, stikla iepakojums) saskaņā ar šo noteikumu prasībām tiek savākti dalīti, atkritumu apsaimniekotājs var samazināt šo noteikumu 27.1. apakšpunktos noteikto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, nosakot divas reizes mazāku atkritumu izvešanas biežumu attiecībā pret minētajos apakšpunktos norādīto;

27.4. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 27.1. punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;

27.5. pēc Cēsu novada pašvaldības vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku (apsaimniekotāju) pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;

27.6. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

27.7. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

27.8. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Atkritumu konteineru izvietojumam un novietnes laukumiem ir jāatbilst normatīvajos aktos par teritorijas apbūvi ietvertajām prasībām. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā;

27.9. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

27.10. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus;

27.11. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru, tajā skaitā šo noteikumu 31. punktā minēto konteineru, saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap konteineriem;

27.12. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu jāvienojas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Cēsu novada pašvaldību. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana (atkritumu konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai jāvēršas Cēsu novada pašvaldībā ar lūgumu rast risinājumu;

27.13. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

27.14. iekļauties Cēsu novada pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

27.15. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, arī koku nobiru, lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi radītās izmaksas. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida sadzīves atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā, kas ir saskaņota ar atkritumu apsaimniekotāju, plānotās atkritumu izvešanas dienas rītā pirms noteiktā savākšanas laika un tādā veidā, kā to paredz atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;

27.16. pie sabiedriskas nozīmes objektiem uzstādīt atkritumu urnas un to dizainu (formu) saskaņot ar Cēsu novada pašvaldību.

28. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki (apsaimniekotāji), garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

29. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts pārvaldnieks (apsaimniekotājs), un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par sadzīves atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.

30. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku (apsaimniekotāju) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) pārvaldniekam (apsaimniekotājam). Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma pārvaldnieks (apsaimniekotājs).

31. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās daudzdzīvokļu māju kvartālos, kur nedēļā rodas 5 m3 vai vairāk nešķirotu sadzīves atkritumu, atkritumu uzkrāšanai izmanto pazemes tipa konteinerus, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju kvartālā) tos ir iespējams izvietot. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina pazemes tipa konteineru mazgāšanu reizi gadā.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

32. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem.

33. Pasākuma organizatoram jānodrošina depozīta sistēma, kura attiecas uz attiecīgajā publiskajā pasākumā izmantoto dzērienu iepakojumu, kā arī atkārtoti lietojamiem vai vienreiz lietojamiem traukiem dzērienu pasniegšanai.

34. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā organizētājs, kurš nodrošina:

34.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

34.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos sadzīves atkritumus, šim nolūkam pasūtot no atkritumu apsaimniekotāja attiecīgus atkritumu konteinerus;

34.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu:

34.3.1. Cēsu novada pilsētu teritorijā 6 (sešu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma;

34.4.2. Cēsu novada teritorijā 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

34.4. ja pasākums notiek vairāk nekā vienu dienu, pasākuma organizētājam jānodrošina teritorijas sakopšana katru dienu līdz iepriekš noteiktam laikam.

35. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

36. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Cēsu novada pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot Cēsu novada pašvaldību un Valsts vides dienestu.

37. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

37.1. saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas no Valsts vides dienesta un pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

37.2. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku nodrošināt atkritumu (tajā skaitā dalīti savākto sadzīves atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem;

37.3. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas grafiku nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no Cēsu vecpilsētas dzīvojamajām mājām un no citām ēkām, kurās darbību veic tā klienti – juridiskās personas, nodrošinot atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem vismaz trīs reizes nedēļā;

37.4. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot Cēsu novada pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

37.5. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

37.6. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma marķētiem atkritumu konteineriem vai priekšapmaksas atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc klienta lūguma ar citiem atkritumu apsaimniekotāja noteiktiem paņēmieniem dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai;

37.7. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

37.8. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

37.9. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir novietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu konteineros un ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

37.10. iespēju robežās un ņemot vērā noslēgto līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasībās attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu;

37.11. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

37.12. nodrošināt noteikta veida sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši ar Cēsu novada pašvaldību un ar klientu noslēgtā līguma noteikumiem;

37.13. sniegt Cēsu novada pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

37.14. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

37.15. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkāpumiem;

37.16. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

37.17. periodiski informēt Cēsu novada pašvaldību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu konteineru novietošanas vietām;

37.18. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību izglītot sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu savākšanu;

37.19. apkopot informāciju, kas saistās ar Cēsu novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

37.20. uzturēt publiski pieejamu datu bāzi, kurā ir apkopota informācija par Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to, vai attiecīgajos nekustamajos īpašumos ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

37.21. sniegt informāciju Cēsu novada pašvaldībai pēc Cēsu novada pašvaldības pieprasījuma vai arī gadījumos, kad ir ieviestas vai konstatētas būtiskas izmaiņas saistībā ar šo noteikumu 37.20. punktā minēto datu bāzi vai tajā ietverto informāciju.

38. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

38.1. Klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

38.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

38.3. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

38.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

38.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

39. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

VII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

40. Atkritumu apsaimniekotājs, atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar Cēsu novada pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

41. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

42. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un prasības atkritumu dalītai savākšanai.

43. Atkritumu apsaimniekotājs Cēsu novada teritorijā uz dalīti savākto atkritumu konteineriem vai atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

43.1. dalīti savākto atkritumu veidu;

43.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

44. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

45. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar Cēsu novada pašvaldību, vienu mēnesi iepriekš, informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietojot citos atkritumu apsaimniekotājam vai Cēsu novada pašvaldībai pieejamos komunikāciju kanālos.

VIII. Noslēguma jautājumi

46. Šo saistošo noteikumu 33. punktā ietvertais noteikums attiecībā uz pienākumu publisko pasākumu laikā nodrošināt depozīta sistēmu stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

47. Šajos noteikumos ietverto prasību izpilde attiecībā uz pienākumu veikt atkritumu dalītu savākšanu jānodrošina šādos termiņos:

47.1. līdz 2023. gada 1. janvārim tekstilmateriāliem;

47.2. līdz 2023. gada 31. decembrim bioloģiskajiem atkritumiem;

47.3. līdz 2024. gada 31. decembrim bīstamajiem sadzīves atkritumiem.

48. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

48.1. Ar Pārgaujas novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumu (protokols Nr. 4, 17. §) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 2 "Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā";

48.2. Ar Līgatnes novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumu (protokols Nr. 2, 12. §) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 21/7 "Par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novada administratīvajā teritorijā";

48.3. Ar Amatas novada domes 2014. gada 19. februāra lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 2) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 3 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā";

48.4. Ar Cēsu novada domes 2009. gada 17. decembra lēmumu Nr. 447 apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 26 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi";

48.5. Ar Priekuļu novada domes 2012. gada 12. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 1. §) apstiprinātos noteikumus Nr. 1 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā";

48.6. Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 25. jūnija saistošos noteikumus Nr. 3/2020 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā";

48.7. Ar Jaunpiebalgas novada domes 2011. gada 10. oktobra lēmumu Nr. 3. (protokols Nr. 10) apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 11 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Jaunpiebalgas novadā".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.

Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma.

Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savākšana Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus, citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktos paņēmienus dalīti savākto atkritumu uzkrāšanai.

Saistošajos noteikumos ir norādīti Cēsu novada pašvaldības, atkritumu radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimniekotāja, publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās daudzdzīvokļu māju kvartālos, kur nedēļā rodas 5 m3 vai vairāk nešķirotu sadzīves atkritumu, atkritumu uzkrāšanai izmanto pazemes tipa konteinerus, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju kvartālā) tos ir iespējams izvietot. Atkritumu apsaimniekotājs par atlīdzību nodrošina, ka šādi pazemes tipa konteineri tiek mazgāti reizi gadā.

Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju visā Cēsu novada pašvaldības teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu apsaimniekotāju un Cēsu novada pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums apkopot un publicēt informāciju par Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lai izpildītu ar saistošajiem noteikumiem uzlikto pienākumu, atkritumu apsaimniekotājam ir jāapkopo un jāpublicē informācija, piemēram, savā tīmekļvietnē vai atsevišķi izveidotā datu bāzē, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas datu apstrādi. Ar šādu publiski pieejamu datu bāzi tiktu panākts, ka informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir pieejama vienuviet, tā būtu viegli pārredzama un izkontrolējama. Attiecīgās datu bāzes publiska pieejamība dotu iespēju arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzināt informāciju par to, vai konkrētajā nekustamajā īpašumā ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošo noteikumu 36. punktā minēto konstatāciju atkritumu apsaimniekotājs var pierādīt ar jebkuru Civilprocesa vai Administratīvā procesa likumā norādīto pierādīšanas līdzekli.

Saistošajos noteikumu 45. punktā ir paredzēts, ka atkritumu apsaimniekotājam jāinformē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās informāciju izvietot citos atkritumu apsaimniekotājam vai Cēsu novada pašvaldības pieejamos komunikāciju kanālos, piemēram, pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, ja atkritumu apsaimniekotājam vai pašvaldībai tajos ir izveidots konts.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsPēc novadu reformas un novadu apvienošanās nepieciešami vienoti saistošie noteikumi, kas atbilst aktuālajam normatīvo aktu regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Cēsu novada pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas atkritumu radītājiem tiktāl, ciktāl to paredz normatīvie akti, veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Cēsu novada pašvaldībā, adrese: Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 08.02.2022.Zaudē spēku: 08.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 07.02.2022. OP numurs: 2022/26.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329699
08.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"