Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Limbažu novada domes 2023. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai".
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Limbažos 2021. gada 25. novembrī
Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
25.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 538 (prot. Nr. 10, 31. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu privātpersonai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

2. Ar pieslēgumu šo Noteikumu izpratnē saprot sadzīves kanalizācijas tīkla daļu no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz privātpersonas īpašumā esošai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas vispārīgā kārtība

3. Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas visas šajā punktā norādītās prasības:

3.1. nekustamais īpašums atrodas Limbažu novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

3.2. pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā vai par citiem finanšu līdzekļiem jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam;

3.3. pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

4. Pieslēguma būvniecības kopējās izmaksās tiek ietverti izdevumi par būvdarbiem, ieskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

5. Līdzfinansējumu ar dažādām atbalsta likmēm piešķir:

5.1. privātpersonai – fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 3. punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā;

5.2. šo noteikumu 5.1. punktā norādītajam atbilstošai privātpersonai, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki, vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esošā persona, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā, atbilst vismaz vienam 6. punktā minētajam kritērijam;

5.3. privātpersonai – fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 3. punkta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki, vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esošā persona, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3. punkta prasībām atbilstošajā īpašumā, atbilst vismaz vienam 6. punktā minētajam kritērijam.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

6. Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:

6.1. personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;

6.2. personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

6.3. personai ir 2 (divi) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz viena nepilngadīgā bērna deklarētā dzīvesvieta ir Limbažu novada administratīvajā teritorijā;

6.4. persona ar invaliditāti vai bērns invalīds;

6.5. politiski represēta persona;

6.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

6.7. Afganistānas kara dalībnieks;

6.8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

6.9. pensionārs;

6.10. persona, kuras apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve.

7. Privātpersonai neatkarīgi no tās atbilstības 5. un 6. punktos izvirzītajām prasībām līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

7.1. nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Limbažu novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;

7.2. privātpersonai ir komunālo maksājumu parādi pašvaldības kapitālsabiedrībām: SIA "Salacgrīvas ūdens", SIA "Limbažu siltums" vai SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" (turpmāk – Kapitālsabiedrība).

III. Līdzfinansējuma apmērs

8. Līdzfinansējums tiek piešķirts:

8.1. 70 % (septiņdesmit procenti) apmērā no pieslēguma būvniecības kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro) par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu 5.1. punktā norādītajām personām, ievērojot, ka, ja dzīvojamā māja atrodas SIA "Limbažu siltums" darbības teritorijā, Kapitālsabiedrība sedz 20 % (divdesmit procenti) no pieslēguma būvniecības kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 571,00 EUR (pieci simti septiņdesmit viens eiro), un Pašvaldība – 50 % (piecdesmit procenti), bet ne vairā kā 1429 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi eiro);

8.2. 100 % (simts procenti) apmērā no pieslēguma būvniecības kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne vairāk kā 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro) par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu 5.2. un 5.3. punktā norādītajām personām, ja tās atbilst 6. punktā norādītajiem kritērijiem.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

9. Noteikumu 8.2. punktā noteiktais līdzfinansējuma apmēra ierobežojums var tikt palielināts līdz 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro) gadījumā, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi 3. punkta prasībām atbilstoši nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.

10. Ja nekustamais īpašums pieder privātpersonai uz kopīpašuma tiesību pamata, līdzfinansējuma apmēru aprēķina proporcionāli zemesgrāmatā nostiprināto īpašumā esošo domājamo daļu skaitam no pieslēguma kopējām izmaksām (4. punkts un 11. punkts).

11. Līdzfinansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz Pašvaldības veikta iepirkuma rezultātiem, atbilstoši Kapitālsabiedrības izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kuros norādīta šāda informācija:

11.1. pieslēguma vieta esošajam maģistrālajam kanalizācijas vadam (ar teknes atzīmi);

11.2. mājas kanalizācijas izvada vieta (ar teknes atzīmi);

11.3. kanalizācijas pievada garums un diametrs;

11.4. pagrieziena aku skaits un diametrs;

11.5. citi nepieciešamie darbi, piemēram, komunikāciju šķērsošana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana.

IV. Pieteikšanās kārtība

12. Līdzfinansējumu pieslēgumu izbūvei piešķir kārtējā kalendārajā gadā Pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu robežās.

13. Paziņojumu par līdzfinansējuma dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieejamību, apjomu un pieteikumu iesniegšanas termiņu Pašvaldība publicē tās tīmekļa vietnē un oficiālajā informatīvajā izdevumā.

14. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai privātpersona paziņojumā norādītajā termiņā Pašvaldībā iesniedz:

14.1. pieteikumu atbilstoši šo Noteikumu pielikumam;

14.2. dokumenta kopiju, kas apliecina privātpersonas vai viņas ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6. punktā norādītajiem kritērijiem, ja privātpersona atbilst 5.2. un 5.3. punktā noteiktajam;

14.3. Kapitālsabiedrības izsniegtus tehniskos noteikumus un izbūves darbiem nepieciešamo apjomu tabulu.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

15. Pieteikumu ar pavaddokumentiem Pašvaldībā iesniedz vienā no zemāk noradītajiem veidiem:

15.1. nosūtot pa pastu: Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001;

15.2. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos;

15.3. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: pasts@limbazi.lv.

V. Pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

16. Visus paziņojumā norādītajā termiņā iesniegtos pieteikumus izvērtē ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā (turpmāk – komisija), par to sagatavojot vērtēšanas protokolu.

17. Komisija izskata pieteikumus to iesniegšanas secībā 1 (viena) mēneša laikā no 13. punktā minētā pieteikumu iesniegšanas termiņa.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

18. Komisija attiecībā uz katru pieteikumu pārbauda:

18.1. vai līdzfinansējumu pieprasa 3. punktā paredzētajam mērķim;

18.2. vai privātpersona ir tiesīga pieprasīt un saņemt līdzfinansējumu saskaņā ar 5. punktu;

18.3. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītā 5.2. un 5.3. punktam atbilstošā privātpersona atbilst 6. punkta apakšpunktos norādītajiem kritērijiem;

18.4. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītajai privātpersonai nav 7. punktā noteiktu šķēršļu līdzfinansējuma saņemšanai.

(Grozīts ar Limbažu novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

19. Pēc 18. punktā atrunātās pārbaudes veikšanas komisija izslēdz no tālākas vērtēšanas pieteikumus, kas neatbilst kaut vienai 18. punkta apakšpunkta prasībai.

20. Pēc 11. punktā minētā iepirkuma veikšanas un līdzfinansējuma apmēra aprēķināšanas komisija sagatavo Pašvaldības domes lēmuma projektu par:

20.1. līdzfinansējuma piešķiršanu tām privātpersonām, kuru pieteikums atbilst 18. punkta apakšpunktu prasībām atbilstoši budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjomam (12. punkts);

20.2. atteikumu piešķirt līdzfinansējumu tām privātpersonām, kuru pieteikums neatbilst kaut vienai 18. punkta apakšpunktu prasībai;

20.3. tiesību piešķiršanu saņemt līdzfinansējumu citā pieteikšanās periodā (13. punkts) prioritārā kārtībā, ja pieteikums atbilst 18. punkta prasībām, bet ir pārsniegts budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apjoms (12. punkts).

VI. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

21. Pēc iepirkuma veikšanas un domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu Pašvaldība slēdz savstarpēju līgumu ar būvuzņēmēju un, ja attiecināms (8.1. punkts), privātpersonu un Kapitālsabiedrību par kanalizācijas pieslēguma izbūvi un darbu apmaksas kārtību.

22. Pirms pieslēguma izbūves privātpersonai jānoslēdz pakalpojuma līgums ar Kapitālsabiedrību vai Pašvaldības komunālo nodaļu par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu pēc pieslēguma izbūves.

23. Pēc pieslēguma izbūves Pašvaldība būvuzņēmējam apmaksā veikto darbu izpildi saskaņā ar savstarpējā līguma noteikumiem.

VII. Domes lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

24. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

25. Dome var atcelt tās iepriekš pieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja privātpersona:

25.1. nav noslēgusi līgumu ar Kapitālsabiedrību (22. punkts);

25.2. ir atteikusies no pieslēguma izbūves, iesniedzot rakstveida iesniegumu.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums
Limbažu novada pašvaldības domes
25.11.2021. saistošajiem noteikumiem
Nr. 27 "Par Limbažu novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

Limbažu novada pašvaldībai

Iesniedzējs:

  
 

(fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums)

  
  
 

(personas kods/reģ. Nr.)

  
  
 

(deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese)

  
  
 

(tālrunis, e-pasts)

PIETEIKUMS
Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Lūdzu veikt kanalizācijas pieslēgumu Kapitālsabiedrības maģistrālajiem tīkliem no man piederošā nekustamā īpašuma, kas:

1) atrodas Limbažu novada,

 

(adrese, kadastra numurs)

2) sastāv no zemesgabala __________ ha platībā ar kadastra apzīmējumu ___________________

un dzīvojamās mājas (viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu (nevajadzīgo svītrot)) ar kadastra apzīmējumu _________________

3) vismaz augstāk norādītajā sastāvā ir reģistrēts ___________ novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _____________________

Apliecinu, ka augstāk norādītajā īpašumā esmu deklarējis savu dzīvesvietu vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas.

Līdzfinansējuma piešķiršanas pamats (vajadzīgo atzīmēt ar X):

es 
  
 

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā dzīvesvieta

mans laulātais   
mans pirmās pakāpes radinieks1   
mans otrās pakāpes radinieks2   
aizbildnis   
aizgādnis   
aizbildnībā esošā persona   
aizgādnībā esošā persona   

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijs (vajadzīgo atzīmēt ar X):

trūcīgā personalēmuma datums, numurs
maznodrošinātā personalēmuma datums, numurs
2 (divi) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 1 nepilngadīgā bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Limbažu novada administratīvajā teritorijākatra bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta
persona ar invaliditāti vai bērns invalīdsdokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
politiski represēta personadokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieksdokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Afganistānas kara dalībnieksdokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieksdokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats
pensionārsdokumenta nosaukums, derīguma termiņš un piešķiršanas pamats; lēmuma datums, numurs
apgādībā ir bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam, kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūvebērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta
neviens no augstāk minētajiemN/a

Papildus informēju, ka man ir / nav (nevajadzīgo svītrot) noslēgts līgums ar Kapitālsabiedrību par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo atzīmēt ar X):

zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta esošās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes) atrašanās vieta un vēlamā pieslēguma vieta;

invalīda apliecības kopija;

politiski represētās personas apliecības kopija;

Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija;

Afganistānas kara dalībnieka apliecības kopija;

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija;

pensionāra apliecības kopija;

citi _________________________________________________

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka, esmu informēts/-ta, ka Limbažu novada pašvaldība apstrādā manus personas datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.

Iesniedzēja paraksts: ______________________________________

Datums _____________________________


1 vecāki, bērni

2 brāļi, māsas, vecvecāki, mazbērni.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 08.02.2022.Zaudē spēku: 25.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 07.02.2022. OP numurs: 2022/26.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329696
{"selected":{"value":"31.08.2022","content":"<font class='s-1'>31.08.2022.-24.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.08.2022","iso_value":"2022\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2022.-24.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2022","iso_value":"2022\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2022.-30.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.08.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"