Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 77

Saldū 2021. gada 23. decembrī
Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 23. decembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 21, 9. §)

Precizēti ar Saldus novada domes
2022. gada 27. janvāra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 1, 15. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1. un 10. punktu un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas
" 15., 15.1, 15.2, 16.1 punktu
un 16.7. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevas likmes par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē atbilstoši nodevas objektu iedalījumam, kā arī nodevas likmes par Saldus novada būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Būvvaldes izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, kā arī saņem Būvvaldes izstrādātos oficiālos dokumentus (izziņa, uzziņa), vai dokumentu apliecinātas kopijas.

II. Nodevu uzlikšanas kārtība

3. Nodeva par būvatļaujas izdošanu 50 % apmērā maksājama pēc būvatļaujas izdošanas Saldus novada pašvaldības izsniegtā maksājuma uzdevumā noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā.

4. Ja būvniecības iecerē tiek paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, nodevas apmērs piemērojams atbilstoši augstākas būvju grupas nodevas likmei.

5. Nodeva par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, maksājama 14 dienu laikā no būvniecības ieceres akceptēšanas dienas.

6. Ja paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma karte noteiktā būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

7. Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu ēkām noteiktas saistošo noteikumu 1. pielikumā.

8. Nodevas likme par būvniecības ieceres akceptu inženierbūvēm atbilstoši noteiktas saistošo noteikumu 2. pielikumā.

9. Par Būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu maksājama nodeva saskaņā ar saistošo noteikumu 3. pielikumu.

III. Par atbrīvojumiem no nodevas maksājuma

10. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas:

10.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām;

10.2. Saldus novada pašvaldības struktūrvienības, pašvaldības iestādes, aģentūras un pašvaldības komercsabiedrības;

10.3. no nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu – elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;

10.4. no nodevas par Būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu – valsts pārvaldes institūcijas.

IV. Nodevas iekasēšanas kontrole

11. Nodeva maksājama ar pārskaitījumu uz Saldus novada pašvaldības norēķinu kontu, saskaņā ar Saldus novada pašvaldības izsniegtu maksājuma dokumentu.

12. Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Būvvalde. Nodevas uzskaiti veic Saldus novada pašvaldības Finanšu nodaļa.

V. Noslēguma jautājums

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
1. pielikums
Saldus novada domes
2021. gada 23. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 77
Nodevas likme par būvniecības ieceres akceptu un būvatļaujas izsniegšanu ēkām (euro)
Ēku iedalījums grupāsNodevas objektsNodevas likme
Fiziskas personasJuridiskas personas
IJauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, restaurācija, pārbūve, nojaukšana, vienkāršota atjaunošana, konservācija1530
IIJauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, restaurācija, pārbūve ( kopējā platība līdz 300 m2)50100
Jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, restaurācija, pārbūve (kopējā platība no 301 m2)80160
Nojaukšana, vienkāršota atjaunošana, konservācija2040
IIIJauna būvniecība150300
Novietošana, restaurācija, atjaunošana70140
Pārbūve100200
Nojaukšana50100
Vienkāršota atjaunošana, konservācija3060
2. pielikums
Saldus novada domes
2021. gada 23. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 77
Nodevas likme par būvniecības ieceres akceptu un būvatļaujas izsniegšanu inženierbūvēm (euro)
Inženierbūvju iedalījums grupāsNodevas objektsPilna nodevas likme
Fiziskas personasJuridiskas personas
IJauna būvniecība, novietošana, ierīkošana, atjaunošana, pārbūve, nojaukšana, konservācija1530*
IIJauna būvniecība, pārbūve80160
Novietošana, ierīkošana, atjaunošana60120
Nojaukšana4080
Konservācija2040
IIIJauna būvniecība, pārbūve90180
Atjaunošana70140
Nojaukšana, konservācija50100

Piezīme – * elektronisko sakaru tīklu pievadiem 20 EUR.

3. pielikums
Saldus novada domes
2021. gada 23. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 77
Nodevas likme par būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodevas objektsApjoms par ko veicama nodevaNodevas likme
Izziņas (par būves neesamību dabā, par jaunbūves statusu u.c.)1 dokuments15.00
Uzziņas par būvniecības nosacījumiem sagatavošana1 objekts 
– Fiziskām personām 25.00
– Juridiskām personām 45.00
Dokumentu kopiju un norakstu no būvvaldes arhīva sagatavošana1 lapa 
– formāts A4 0.35
– formāts A3 0.45
– lielāks formāts 3.00
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumu Nr. 77 "Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1. un 10. punktu, pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, un būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Savukārt Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" (turpmāk tekstā – MK noteikumi) 15., 15.1, 15.2, 16.1 punktos un 16.7. apakšpunktā noteikta šo nodevu uzlikšanas kārtība un paredzēti atvieglojumi. Kā piemēram, MK noteikumu 15.2 punkts nosaka, ka nodevu par elektronisko sakaru tīkla būvniecības būvatļaujas izdošanu pašvaldība ir tiesīga noteikt ne lielāku par 500 euro. Nodevu par būvniecības ieceres akceptu elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai pašvaldība ir tiesīga noteikt ne lielāku par 20 euro. Savukārt ar 16.7. apakšpunktu noteikts, ka no nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu atbrīvoti elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka to, kā Saldus novada administratīvajā teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akceptu un būvatļaujas izdošanu, nosaka nodevas apmēru par Būvvaldes oficiālo dokumentu un apliecināto kopiju saņemšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

Nodevas likmes atstātas tādā apjomā kā tas bija Saldus novada domes 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu". Ņemti vērā Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteiktie atvieglojumi un būvatļaujas nodevas maksāšanas kārtība.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav vērtēts.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmKontroli par nodevas saņemšanu, saistošo noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Saldus novada būvvalde. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Saldus novada pašvaldības Finanšu nodaļa.

Saistošie noteikumi izskatīti Saldus novada domes Attīstības un vides aizsardzības komisijā, Teritoriālajā komitejā un apstiprināti Saldus novada domes sēdē. Noteikumi tiks publicēti Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv un oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 77Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 04.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.36
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329616
04.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"