Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumus Nr. 600 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 87

Rīgā 2022. gada 1. februārī (prot. Nr. 5 20. §)
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 6. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums).

3. Par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 20 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšanu un akceptēšanu (pielikuma 4. punkts) norēķinās pirms elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izsniegšanas.

5. Ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā ieņēmumu un izmaksu starpība tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā.

7. Pārskata gada tarifu korekciju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31. jūlijam.

8. Paziņojumu par aprēķināto pārskata gada korekciju publicē valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē, paziņojumā iekļaujot informāciju par kopējās korekcijas attiecību pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, izteiktu procentos.

9. Tarifu korekciju katram pakalpojumu saņēmējam valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem. Ja pakalpojumu saņēmējs nav samaksājis par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķināto korekciju ieskaita pakalpojumu saņēmēja parāda dzēšanai.

10. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojumu saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojumu saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

11. Prasījums noilgst, ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pakalpojumu saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē.

12. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk = P x R/I , kur

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojumu saņēmējam (euro);
P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (euro);
R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (euro);
I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (euro).

13. Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. un 2.14. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību spēkā stāšanās datuma. Šis punkts attiecas uz frekvenču joslām, kuru izmantošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir noteikts ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 327 redakcijā)

14. Ja piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu tiek tālāknodotas, maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro komersantam, kuram nodotas tiesības, no lēmuma spēkā stāšanās datuma.

15. Ja piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu tiek nodotas koplietošanā vairākiem komersantiem, maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem proporcionāli vienādās kopējā maksājuma daļās piemēro visiem komersantiem, kuriem atļauta radiofrekvenču spektra koplietošana, no lēmuma spēkā stāšanās datuma.

16. Komersantiem, kuriem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz pārklājas un ir noteiktas dažādās sakaru zonās, cenu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro, izmantojot atbilstošo teritoriālās diferenciācijas koeficientu, kas Rīgas sakaru zonā ir 0,4, bet pārējā Latvijā – 0,6.

17. Maksājumu par pieprasījuma pirmreizēju izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu līdzvērtīga sakaru dienesta radiostaciju uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai. Maksājumu par atkārtota pieprasījuma izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu lietošanas nosacījumu pagarināšanai.

18. Minimālais elektromagnētiskās saderības pakalpojumu sniegšanas (pielikuma 2. nodaļa) maksājumu piemērošanas laiks ir viena kalendāra diena.

19. Līdz datumam, kad stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par radiofrekvenču 1432,0–1472,0 MHz un 1492,0–1512,0 MHz joslas spektra lietošanas tiesībām, elektromagnētiskās saderības pakalpojumu nodrošināšanai publiskajam platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā piemēro šādu ikmēneša maksājumu par katriem 100 kHz, kuram atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astotajai daļai pievienotās vērtības nodokli nepiemēro:

19.1. 67,75 euro frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz;

19.2. 37,62 euro frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHz;

19.3. 15,01 euro frekvenču joslā 3000 MHz < f ≤ 10 000 MHz.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem 2018. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 217. nr.; 2020, 84B. nr.).

21. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 87

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 327 redakcijā)

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis 

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai, elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai, reģistrēšanai MIFR
(galvenais ITU frekvenču reģistrs)

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
1.1.Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas uzstādīšanai, pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators215,390,00215,39
1.1.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

36,85

0,00

36,85

1.1.3.fiksēto radiosakaru sistēmasistēma215,390,00215,39
1.1.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors36,850,0036,85
1.1.5.apraides radiostacijaradiostacija517,580,00517,58
1.1.6.jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacijaradiostacija147,410,00147,41
1.1.7.gaisa kuģniecības sauszemes radiostacijaradiostacija147,410,00147,41
1.1.8.satelītu tīkls vai Zemes stacijaradiostacija215,390,00215,39
1.1.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls215,390,00215,39
1.1.10.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls215,390,00215,39
1.1.11.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtāmradiosakaru tīkls215,390,00215,39
1.2.Pieprasījuma izskatīšana lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.1.privātie sauszemes mobilie radiosakari
1.2.1.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators7,360,007,36
1.2.1.2.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām noteiktā radiofrekvences piešķīruma ietvarosradiosakaru tīkls7,360,007,36
1.2.1.3.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām, nosakot radiofrekvences piešķīrumuradiosakaru tīkls147,410,00147,41
1.2.1.4.privātā sauszemes mobilā radioiekārtaradioiekārta7,360,007,36
1.2.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators7,360,007,36
1.2.3.fiksēto radiosakaru sistēmasistēma7,360,007,36
1.2.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors7,360,007,36
1.2.5.apraides radiostacijaradiostacija7,360,007,36
1.2.6.jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.1.kuģa radiostacijaradiostaciju komplekss22,110,0022,11
1.2.6.2.kuģa radiostacija un identifikatora piešķiršanaradiostaciju komplekss27,230,0027,23
1.2.6.3.krasta radiostacijaradiostacija29,490,0029,49
1.2.6.4.krasta radiostacija un identifikatora piešķiršanaradiostacija34,610,0034,61
1.2.7.gaisa mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.7.1.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām)radiostacija73,700,0073,70
1.2.7.2.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka)radiostacija147,410,00147,41
1.2.7.3.radioiekārta uz zemesradiostacija7,360,007,36
1.2.8.satelītu tīkls vai Zemes stacijaradiostacija29,490,0029,49
1.2.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls29,490,0029,49
1.2.10.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls215,390,00215,39
1.3.Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1.visu veidu radioiekārtāmlietošanas atļauja7,360,007,36
1.4.Reģistrācija MIFR (galvenajā ITU frekvenču reģistrā)
1.4.1.izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma priekšnotifikācijasatelītsakaru tīkls577,520,00577,52
1.4.2.izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma koordinācijasatelītsakaru tīkls577,520,00577,52
1.4.3.izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma notifikācijasatelītsakaru tīkls577,520,00577,52
1.4.4.izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma padziļinātās izpētes procedūrasatelītsakaru tīkls577,520,00577,52
1.4.5radioastronomijas stacijas notifikācijaradiostacija577,520,00577,52
1.5.Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1.visu veidu radioiekārtāmpieprasījums36,850,0036,85

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana
(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā)

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN mēnesī (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.1.EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1.P ≤ 0,001 kWraidītājs0,330,000,33
2.1.2.0,001 kW < P ≤ 0,005 kWraidītājs0,660,000,66
2.1.3.0,005 kW < P ≤ 0,03 kWraidītājs1,320,001,32
2.1.4.0,03 kW < P ≤ 0,3 kWraidītājs1,980,001,98
2.1.5.0,3 kW < P ≤ 1 kWraidītājs2,630,002,63
2.1.6.P > 1 kWraidītājs4,940,004,94
2.2.EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e. r. p. [kW]
2.2.1.e.r.p. ≤ 0,1 kWradiostacija3,640,003,64
2.2.2.0,1 kW < e.r.p. ≤ 1 kWradiostacija8,510,008,51
2.2.3.1 kW < e.r.p. ≤ 5 kWradiostacija13,600,0013,60
2.2.4.5 kW < e.r.p. ≤ 25 kWradiostacija16,360,0016,36
2.2.5.e.r.p. > 25 kWradiostacija20,370,0020,37
2.3.EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz 
2.3.1.1.e.r.p. ≤ 14 dBWradiostacija11,290,0011,29
2.3.1.2.14 < e.r.p. ≤ 20 dBWradiostacija22,590,0022,59
2.3.1.3.20 < e.r.p. ≤ 27 dBWradiostacija45,180,0045,18
2.3.1.4.27 < e.r.p. ≤ 30 dBWradiostacija67,770,0067,77
2.3.1.5.30 < e.r.p. ≤ 37 dBWradiostacija79,060,0079,06
2.3.1.6.37 < e.r.p. ≤ 40 dBWradiostacija90,360,0090,36
2.3.1.7.e.r.p. > 40 dBWradiostacija112,950,00112,95
2.3.2.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1.e.r.p. ≤ 14 dBWradiostacija14,680,0014,68
2.3.2.2.14 < e.r.p. ≤ 20 dBWradiostacija29,370,0029,37
2.3.2.3.20 < e.r.p. ≤ 27 dBWradiostacija58,730,0058,73
2.3.2.4.27 < e.r.p. ≤ 30 dBWradiostacija88,100,0088,10
2.3.2.5.30 < e.r.p. ≤ 37 dBWradiostacija102,780,00102,78
2.3.2.6.37 < e.r.p. ≤ 40 dBWradiostacija117,470,00117,47
2.3.2.7.e.r.p. > 40 dBWradiostacija146,830,00146,83
2.3.3.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1.e.r.p. ≤ 14 dBWradiostacija22,590,0022,59
2.3.3.2.14 < e.r.p. ≤ 20 dBWradiostacija45,180,0045,18
2.3.3.3.20 < e.r.p. ≤ 27 dBWradiostacija90,360,0090,36
2.3.3.4.27 < e.r.p. ≤ 30 dBWradiostacija135,540,00135,54
2.3.3.5.30 < e.r.p. ≤ 37 dBWradiostacija158,130,00158,13
2.3.3.6.37 < e.r.p. ≤ 40 dBWradiostacija180,720,00180,72
2.3.3.7.e.r.p. > 40 dBWradiostacija225,900,00225,90
2.4.EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielākugaisa kuģis109,730,00109,73
2.5.EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam
2.5.1.privāto mobilo radiosakaru tīklam
2.5.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls28,690,0028,69
2.5.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls40,170,0040,17
2.5.2.publisko mobilo radiosakaru tīklam
2.5.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls35,520,0035,52
2.5.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls49,720,0049,72
2.6.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai
2.6.1.frekvenču joslā no 30 MHz līdz 87,5 MHz
2.6.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.6.1.1.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls61,090,0061,09
2.6.1.1.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls24,440,0024,44
2.6.1.1.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls9,160,009,16
2.6.1.1.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls9,160,009,16
2.6.1.1.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls9,160,009,16
2.6.1.1.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls9,160,009,16
2.6.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.6.1.2.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls85,520,0085,52
2.6.1.2.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls34,210,0034,21
2.6.1.2.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls12,830,0012,83
2.6.1.2.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls12,830,0012,83
2.6.1.2.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls12,830,0012,83
2.6.1.2.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls12,830,0012,83
2.6.2.frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.6.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.6.2.1.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls175,100,00175,10
2.6.2.1.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls70,040,0070,04
2.6.2.1.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls26,260,0026,26
2.6.2.1.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls26,260,0026,26
2.6.2.1.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls26,260,0026,26
2.6.2.1.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls26,260,0026,26
2.6.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.6.2.2.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls245,130,00245,13
2.6.2.2.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls98,050,0098,05
2.6.2.2.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.2.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.2.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.2.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls36,770,0036,77
2.6.2.3.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz
2.6.2.3.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls315,170,00315,17
2.6.2.3.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls126,070,00126,07
2.6.2.3.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls47,280,0047,28
2.6.2.3.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls47,280,0047,28
2.6.2.3.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls47,280,0047,28
2.6.2.3.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls47,280,0047,28
2.7.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.7.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz
2.7.1.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls87,550,0087,55
2.7.1.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls35,020,0035,02
2.7.1.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls13,130,0013,13
2.7.1.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls13,130,0013,13
2.7.1.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls13,130,0013,13
2.7.1.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls13,130,0013,13
2.7.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz
2.7.2.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls122,570,00122,57
2.7.2.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls49,030,0049,03
2.7.2.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls18,390,0018,39
2.7.2.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls18,390,0018,39
2.7.2.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls18,390,0018,39
2.7.2.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls18,390,0018,39
2.7.3.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz
2.7.3.1.visā Latvijas teritorijāradiokanāls157,590,00157,59
2.7.3.2.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls63,030,0063,03
2.7.3.3.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls23,640,0023,64
2.7.3.4.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls23,640,0023,64
2.7.3.5.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls23,640,0023,64
2.7.3.6.Latgales sakaru zonā6radiokanāls23,640,0023,64
2.8.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam ar frekvenču joslas platumu līdz 25 kHz ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz pārnēsājamajām radiostacijām vai personālā radioizsaukuma sistēmas (Paging) radiostacijām ar jaudu ≤ 5 W
2.8.1.Rīgas sakaru zonā2radiokanāls17,970,0017,97
2.8.2.Kurzemes sakaru zonā3radiokanāls6,740,006,74
2.8.3.Zemgales sakaru zonā4radiokanāls6,740,006,74
2.8.4.Vidzemes sakaru zonā5radiokanāls6,740,006,74
2.8.5.Latgales sakaru zonā6radiokanāls6,740,006,74
2.9.EMS nodrošināšana publiskajam platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā7
2.9.1.frekvenču joslā
450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz
katri 100 kHz62,500,0062,50
2.9.2.frekvenču joslā
960 MHz < f ≤ 3000 MHz
katri 100 kHz35,670,0035,67
2.9.3.frekvenču joslā
3000 MHz < f ≤ 10000 MHz
katri 100 kHz14,660,0014,66
2.10.Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanālsradiokanāls8,350,008,35
2.11.Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.1.fiksētais dienestsradiokanāls8,350,008,35
2.11.2.satelītu vai izplatījuma dienestsradiokanāls8,350,008,35
2.11.3.publiskais mobilais dienestsbāzes stacija8,350,008,35
2.11.4.privātais mobilais dienestsradiokanāls8,350,008,35
2.11.5.kuģniecības dienestskuģis vai krasta stacija8,350,008,35
2.11.6.gaisa kuģniecības dienestsgaisa kuģis vai zemes radiostacija8,350,008,35
2.11.7.radiolokācijas dienestsradiostacija vai tīkla radiokanāls8,350,008,35
2.11.8.apraides dienestsradiostacija8,350,008,35
2.11.9.apraides palīgdienestsradiokanāls vai josla8,350,008,35
2.12.EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru sistēmas radiokanālam8,9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens izplatījums–Zeme) vai izplatījuma stacijai
2.12.1.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz
2.12.1.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls25,520,0025,52
2.12.1.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls20,310,0020,31
2.12.1.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls18,320,0018,32
2.12.1.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls16,850,0016,85
2.12.1.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls14,100,0014,10
2.12.1.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls12,070,0012,07
2.12.2.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz
2.12.2.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls28,690,0028,69
2.12.2.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls22,840,0022,84
2.12.2.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls20,600,0020,60
2.12.2.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls18,940,0018,94
2.12.2.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls15,850,0015,85
2.12.2.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls13,570,0013,57
2.12.3.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz
2.12.3.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls31,870,0031,87
2.12.3.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls25,370,0025,37
2.12.3.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls22,880,0022,88
2.12.3.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls21,040,0021,04
2.12.3.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls17,600,0017,60
2.12.3.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls15,080,0015,08
2.12.4.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz
2.12.4.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls35,040,0035,04
2.12.4.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls27,890,0027,89
2.12.4.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls25,160,0025,16
2.12.4.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls23,140,0023,14
2.12.4.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls19,360,0019,36
2.12.4.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls16,580,0016,58
2.12.5.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz
2.12.5.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls38,220,0038,22
2.12.5.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls30,420,0030,42
2.12.5.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls27,440,0027,44
2.12.5.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls25,230,0025,23
2.12.5.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls21,110,0021,11
2.12.5.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls18,080,0018,08
2.12.5.7.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls15,640,0015,64
2.12.6.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz
2.12.6.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls41,390,0041,39
2.12.6.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls32,950,0032,95
2.12.6.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls29,720,0029,72
2.12.6.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls27,330,0027,33
2.12.6.5.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls22,860,0022,86
2.12.6.6.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls19,580,0019,58
2.12.6.7.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls16,940,0016,94
2.12.7.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz
2.12.7.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls21,080,0021,08
2.12.7.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls18,240,0018,24
2.12.7.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls15,270,0015,27
2.12.7.4.f > 86 GHzradiokanāls12,570,0012,57
2.12.8.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz
2.12.8.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls22,580,0022,58
2.12.8.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls19,530,0019,53
2.12.8.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls16,360,0016,36
2.12.8.4.f > 86 GHzradiokanāls13,470,0013,47
2.12.9.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz
2.12.9.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls24,080,0024,08
2.12.9.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls20,830,0020,83
2.12.9.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls17,450,0017,45
2.12.9.4.f > 86 GHzradiokanāls14,360,0014,36
2.12.10.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz
2.12.10.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls25,590,0025,59
2.12.10.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls22,130,0022,13
2.12.10.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls18,540,0018,54
2.12.10.4.f > 86 GHzradiokanāls15,260,0015,26
2.12.11.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz
2.12.11.1.43,5 GHz < f ≤ 57 GHzradiokanāls27,090,0027,09
2.12.11.2.57 GHz < f ≤ 71 GHzradiokanāls23,430,0023,43
2.12.11.3.71 GHz < f ≤ 86 GHzradiokanāls19,630,0019,63
2.12.11.4.f > 86 GHzradiokanāls16,160,0016,16
2.13.EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam individuālai izmantošanai
2.13.1.Rīgas sakaru zonā2
2.13.1.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,720,000,72
2.13.1.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,480,000,48
2.13.1.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,240,000,24
2.13.1.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,210,000,21
2.13.2.Kurzemes sakaru zonā3
2.13.2.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.2.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.2.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.2.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.13.3.Zemgales sakaru zonā4
2.13.3.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.3.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.3.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.3.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.13.4.Vidzemes sakaru zonā5
2.13.4.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.4.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.4.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.4.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.13.5.Latgales sakaru zonā6
2.13.5.1.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.13.5.2.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,180,000,18
2.13.5.3.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.13.5.4.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,080,000,08
2.14.EMS nodrošināšana satelītu zemes komponentei mobilajiem sakariem7, visā Latvijas teritorijākatri 100 kHz18,800,0018,80
2.15.Radiofrekvences piešķīrums meteoroloģijas palīgdienesta stacijāmradiokanāls8,350,008,35
2.16.EMS nodrošināšana platjoslas privāto sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai dzelzceļa sakaru frekvenču joslās visā Latvijas teritorijā
2.16.1.874,4 MHz≤ f ≤ 880,0 MHz un 919,4 MHz≤ f ≤ 925,0 MHzkatri 100 kHz31,250,0031,25
2.16.2.1900 MHz≤ f ≤ 1910 MHzkatri 100 kHz17,840,0017,84

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
3.1.Radioamatiera eksaminācijaradioamatiera eksāmens20,650,0020,65
3.2.Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanairadiostacija18,370,0018,37
3.3.Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanaiizsaukuma signāls14,210,0014,21

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšana un akceptēšana

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
4.1.Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošana10
4.1.1.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts1 projekts113,550,00113,55
4.1.2.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts170,320,00170,32
4.1.3.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts rekonstrukcijai, ja tiek mainītas antenas un radioiekārtas bez konstrukciju maiņas1 projekts48,660,0048,66
4.1.4.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts rekonstrukcijai, ja tiek mainītas antenas un radioiekārtas bez konstrukciju maiņas (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts72,990,0072,99
4.2.Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošana10
4.2.1.apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts1 projekts81,100,0081,10
4.2.2.apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts121,660,00121,66
4.3.Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošana (punkts–punkts)10
4.3.1.vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts)1 projekts48,660,0048,66
4.3.2.vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts72,990,0072,99
4.4.Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošana (punkts–daudzpunkts)10
4.4.1.citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts)1 projekts48,660,0048,66
4.4.2.citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts72,990,0072,99
4.5.Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošana10, 11
4.5.1.vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts1 projekts24,330,0024,33
4.5.2.vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts36,500,0036,50
Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas.

3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils.

4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ogres, Tukuma.

5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Varakļānu.

6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Augšdaugavas, Balvu, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes.

7 Maksājums veicams atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumu Nr. 87 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" 13. punktam.

8 Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru sistēmai vai vienvirziena publisko mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

9 Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru sistēmai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

10 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

11 Norādīto izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektam (izņemot abonentu galiekārtas). Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 87Pieņemts: 01.02.2022.Stājas spēkā: 01.02.2022.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329594
{"selected":{"value":"03.06.2022","content":"<font class='s-1'>03.06.2022.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.06.2022","iso_value":"2022\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2022.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-02.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.06.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"