Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 87

Rīgā 2022. gada 1. februārī (prot. Nr. 5 20. §)
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 6. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums).

3. Par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 20 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšanu un akceptēšanu (pielikuma 4. punkts) norēķinās pirms elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izsniegšanas.

5. Ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā ieņēmumu un izmaksu starpība tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā.

7. Pārskata gada tarifu korekciju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31. jūlijam.

8. Paziņojumu par aprēķināto pārskata gada korekciju publicē valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē, paziņojumā iekļaujot informāciju par kopējās korekcijas attiecību pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, izteiktu procentos.

9. Tarifu korekciju katram pakalpojumu saņēmējam valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem. Ja pakalpojumu saņēmējs nav samaksājis par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķināto korekciju ieskaita pakalpojumu saņēmēja parāda dzēšanai.

10. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojumu saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojumu saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

11. Prasījums noilgst, ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pakalpojumu saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē.

12. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk = P x R/I , kur

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojumu saņēmējam (euro);
P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (euro);
R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (euro);
I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (euro).

13. Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību spēkā stāšanās datuma. Šis punkts attiecas uz frekvenču joslām, kuru izmantošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir noteikts ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms.

14. Ja piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu tiek tālāknodotas, maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro komersantam, kuram nodotas tiesības, no lēmuma spēkā stāšanās datuma.

15. Ja piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu tiek nodotas koplietošanā vairākiem komersantiem, maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2.9. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem proporcionāli vienādās kopējā maksājuma daļās piemēro visiem komersantiem, kuriem atļauta radiofrekvenču spektra koplietošana, no lēmuma spēkā stāšanās datuma.

16. Komersantiem, kuriem radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības joslā 3400–3800 MHz pārklājas un ir noteiktas dažādās sakaru zonās, cenu par šo noteikumu pielikuma 2.9.3. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro, izmantojot atbilstošo teritoriālās diferenciācijas koeficientu, kas Rīgas sakaru zonā ir 0,4, bet pārējā Latvijā – 0,6.

17. Maksājumu par pieprasījuma pirmreizēju izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu līdzvērtīga sakaru dienesta radiostaciju uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai. Maksājumu par atkārtota pieprasījuma izskatīšanu lietot aizsardzības sistēmu joslu noteiktam radiosakaru dienestam piemēro atbilstoši šo noteikumu pielikuma 1. nodaļā minētajam maksājumam par pieprasījuma izskatīšanu lietošanas nosacījumu pagarināšanai.

18. Minimālais elektromagnētiskās saderības pakalpojumu sniegšanas (pielikuma 2. nodaļa) maksājumu piemērošanas laiks ir viena kalendāra diena.

19. Līdz datumam, kad stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par radiofrekvenču 1432,0–1472,0 MHz un 1492,0–1512,0 MHz joslas spektra lietošanas tiesībām, elektromagnētiskās saderības pakalpojumu nodrošināšanai publiskajam platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā piemēro šādu ikmēneša maksājumu par katriem 100 kHz, kuram atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astotajai daļai pievienotās vērtības nodokli nepiemēro:

19.1. 67,75 euro frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz;

19.2. 37,62 euro frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHz;

19.3. 15,01 euro frekvenču joslā 3000 MHz < f ≤ 10 000 MHz.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem 2018. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 217. nr.; 2020, 84B. nr.).

21. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 87
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis 

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai, elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai, reģistrēšanai MIFR (galvenais ITU frekvenču reģistrs)

Nr. 
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1.1.

Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)

1.1.1.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

215,39

0,00

215,39

1.1.2.

publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

36,85

0,00

36,85

1.1.3.

fiksēto radiosakaru sistēma

sistēma

215,39

0,00

215,39

1.1.4.

bezvadu piekļuves sakaru tīkls

centrālās vai retranslācijas stacijas sektors

36,85

0,00

36,85

1.1.5.

apraides radiostacija

radiostacija

517,58

0,00

517,58

1.1.6.

jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacija

radiostacija

147,41

0,00

147,41

1.1.7.

gaisa kuģniecības sauszemes radiostacija

radiostacija

147,41

0,00

147,41

1.1.8.

satelītu tīkls vai Zemes stacija

radiostacija

215,39

0,00

215,39

1.1.9.

cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls

radiostacija vai radiosakaru tīkls

215,39

0,00

215,39

1.1.10.

speciālais radiolīdzeklis

radiotīkls

215,39

0,00

215,39

1.1.11.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām

radiosakaru tīkls

215,39

0,00

215,39

1.2.

Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)

1.2.1.

privātie sauszemes mobilie radiosakari

1.2.1.1.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

7,36

0,00

7,36

1.2.1.2.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām noteiktā radiofrekvences piešķīruma ietvaros

radiosakaru tīkls

7,36

0,00

7,36

1.2.1.3.

privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām, nosakot radiofrekvences piešķīrumu

radiosakaru tīkls

147,41

0,00

147,41

1.2.1.4.

privātā sauszemes mobilā radioiekārta

radioiekārta

7,36

0,00

7,36

1.2.2.

publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls

bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

7,36

0,00

7,36

1.2.3.

fiksēto radiosakaru sistēma

sistēma

7,36

0,00

7,36

1.2.4.

bezvadu piekļuves sakaru tīkls

centrālās vai retranslācijas stacijas sektors

7,36

0,00

7,36

1.2.5.

apraides radiostacija

radiostacija

7,36

0,00

7,36

1.2.6.

jūras mobilo radiosakaru radiostacija

1.2.6.1.

kuģa radiostacija

radiostaciju komplekss

22,11

0,00

22,11

1.2.6.2.

kuģa radiostacija un identifikatora piešķiršana

radiostaciju komplekss

27,23

0,00

27,23

1.2.6.3.

krasta radiostacija

radiostacija

29,49

0,00

29,49

1.2.6.4.

krasta radiostacija un identifikatora piešķiršana

radiostacija

34,61

0,00

34,61

1.2.7.

gaisa mobilo radiosakaru radiostacija

1.2.7.1.

gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām)

radiostacija

73,70

0,00

73,70

1.2.7.2.

gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka)

radiostacija

147,41

0,00

147,41

1.2.7.3.

radioiekārta uz zemes

radiostacija

7,36

0,00

7,36

1.2.8.

satelītu tīkls vai Zemes stacija

radiostacija

29,49

0,00

29,49

1.2.9.

cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls

radiostacija vai radiosakaru tīkls

29,49

0,00

29,49

1.2.10.

speciālais radiolīdzeklis

radiotīkls

215,39

0,00

215,39

1.3.

Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)

1.3.1.

visu veidu radioiekārtām

lietošanas atļauja

7,36

0,00

7,36

1.4.

Reģistrācija MIFR (galvenajā ITU frekvenču reģistrā)

1.4.1.

izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma priekšnotifikācija

satelītsakaru tīkls

577,52

0,00

577,52

1.4.2.

izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma koordinācija

satelītsakaru tīkls

577,52

0,00

577,52

1.4.3.

izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma notifikācija

satelītsakaru tīkls

577,52

0,00

577,52

1.4.4.

izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma padziļinātās izpētes procedūra

satelītsakaru tīkls

577,52

0,00

577,52

1.4.5

radioastronomijas stacijas notifikācija

radiostacija

577,52

0,00

577,52

1.5.

Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas īstermiņa lietošanai

1.5.1.

visu veidu radioiekārtām

pieprasījums

36,85

0,00

36,85

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana
(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā)

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN mēnesī (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN mēnesī (euro)

2.1.

EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P

2.1.1.

P ≤ 0,001 kW

raidītājs

0,33

0,00

0,33

2.1.2.

0,001 kW < P ≤ 0,005 kW

raidītājs

0,66

0,00

0,66

2.1.3.

0,005 kW < P ≤ 0,03 kW

raidītājs

1,32

0,00

1,32

2.1.4.

0,03 kW < P ≤ 0,3 kW

raidītājs

1,98

0,00

1,98

2.1.5.

0,3 kW < P ≤ 1 kW

raidītājs

2,63

0,00

2,63

2.1.6.

P > 1 kW

raidītājs

4,94

0,00

4,94

2.2.

EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]

2.2.1.

e.r.p. ≤ 0,1 kW

radiostacija

3,64

0,00

3,64

2.2.2.

0,1 kW < e.r.p. ≤ 1 kW

radiostacija

8,51

0,00

8,51

2.2.3.

1 kW < e.r.p. ≤ 5 kW

radiostacija

13,60

0,00

13,60

2.2.4.

5 kW < e.r.p. ≤ 25 kW

radiostacija

16,36

0,00

16,36

2.2.5.

e.r.p. > 25 kW

radiostacija

20,37

0,00

20,37

2.3.

EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]

2.3.1.

ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz 

2.3.1.1.

e.r.p. ≤ 14 dBW

radiostacija

11,29

0,00

11,29

2.3.1.2.

14 < e.r.p. ≤ 20 dBW

radiostacija

22,59

0,00

22,59

2.3.1.3.

20 < e.r.p. ≤ 27 dBW

radiostacija

45,18

0,00

45,18

2.3.1.4.

27 < e.r.p. ≤ 30 dBW

radiostacija

67,77

0,00

67,77

2.3.1.5.

30 < e.r.p. ≤ 37 dBW

radiostacija

79,06

0,00

79,06

2.3.1.6.

37 < e.r.p. ≤ 40 dBW

radiostacija

90,36

0,00

90,36

2.3.1.7.

e.r.p. > 40 dBW

radiostacija

112,95

0,00

112,95

2.3.2.

ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz

2.3.2.1.

e.r.p. ≤ 14 dBW

radiostacija

14,68

0,00

14,68

2.3.2.2.

14 < e.r.p. ≤ 20 dBW

radiostacija

29,37

0,00

29,37

2.3.2.3.

20 < e.r.p. ≤ 27 dBW

radiostacija

58,73

0,00

58,73

2.3.2.4.

27 < e.r.p. ≤ 30 dBW

radiostacija

88,10

0,00

88,10

2.3.2.5.

30 < e.r.p. ≤ 37 dBW

radiostacija

102,78

0,00

102,78

2.3.2.6.

37 < e.r.p. ≤ 40 dBW

radiostacija

117,47

0,00

117,47

2.3.2.7.

e.r.p. > 40 dBW

radiostacija

146,83

0,00

146,83

2.3.3.

ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz

2.3.3.1.

e.r.p. ≤ 14 dBW

radiostacija

22,59

0,00

22,59

2.3.3.2.

14 < e.r.p. ≤ 20 dBW

radiostacija

45,18

0,00

45,18

2.3.3.3.

20 < e.r.p. ≤ 27 dBW

radiostacija

90,36

0,00

90,36

2.3.3.4.

27 < e.r.p. ≤ 30 dBW

radiostacija

135,54

0,00

135,54

2.3.3.5.

30 < e.r.p. ≤ 37 dBW

radiostacija

158,13

0,00

158,13

2.3.3.6.

37 < e.r.p. ≤ 40 dBW

radiostacija

180,72

0,00

180,72

2.3.3.7.

e.r.p. > 40 dBW

radiostacija

225,90

0,00

225,90

2.4.

EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielāku

gaisa kuģis

109,73

0,00

109,73

2.5.

EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam

2.5.1.

privāto mobilo radiosakaru tīklam

2.5.1.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz

radiokanāls

28,69

0,00

28,69

2.5.1.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz

radiokanāls

40,17

0,00

40,17

2.5.2.

publisko mobilo radiosakaru tīklam

2.5.2.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz

radiokanāls

35,52

0,00

35,52

2.5.2.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz

radiokanāls

49,72

0,00

49,72

2.6.

EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai

2.6.1.

frekvenču joslā no 30 MHz līdz 87,5 MHz

2.6.1.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz

2.6.1.1.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

61,09

0,00

61,09

2.6.1.1.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

24,44

0,00

24,44

2.6.1.1.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

9,16

0,00

9,16

2.6.1.1.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

9,16

0,00

9,16

2.6.1.1.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

9,16

0,00

9,16

2.6.1.1.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

9,16

0,00

9,16

2.6.1.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz

2.6.1.2.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

85,52

0,00

85,52

2.6.1.2.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

34,21

0,00

34,21

2.6.1.2.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

12,83

0,00

12,83

2.6.1.2.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

12,83

0,00

12,83

2.6.1.2.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

12,83

0,00

12,83

2.6.1.2.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

12,83

0,00

12,83

2.6.2.

frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz

2.6.2.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz

2.6.2.1.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

175,10

0,00

175,10

2.6.2.1.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

70,04

0,00

70,04

2.6.2.1.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

26,26

0,00

26,26

2.6.2.1.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

26,26

0,00

26,26

2.6.2.1.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

26,26

0,00

26,26

2.6.2.1.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

26,26

0,00

26,26

2.6.2.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz

2.6.2.2.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

245,13

0,00

245,13

2.6.2.2.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

98,05

0,00

98,05

2.6.2.2.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.2.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.2.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.2.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

36,77

0,00

36,77

2.6.2.3.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz

2.6.2.3.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

315,17

0,00

315,17

2.6.2.3.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

126,07

0,00

126,07

2.6.2.3.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.6.2.3.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.6.2.3.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.6.2.3.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

47,28

0,00

47,28

2.7.

EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz

2.7.1.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 12,5 kHz

2.7.1.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

87,55

0,00

87,55

2.7.1.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

35,02

0,00

35,02

2.7.1.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.1.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.1.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.1.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

13,13

0,00

13,13

2.7.2.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz < Δf ≤ 25 kHz

2.7.2.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

122,57

0,00

122,57

2.7.2.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

49,03

0,00

49,03

2.7.2.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.2.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.2.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.2.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

18,39

0,00

18,39

2.7.3.

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz < Δf ≤ 50 kHz

2.7.3.1.

visā Latvijas teritorijā

radiokanāls

157,59

0,00

157,59

2.7.3.2.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

63,03

0,00

63,03

2.7.3.3.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.7.3.4.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.7.3.5.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.7.3.6.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

23,64

0,00

23,64

2.8.

EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanālam ar frekvenču joslas platumu līdz 25 kHz ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz pārnēsājamajām radiostacijām vai personālā radioizsaukuma sistēmas (Paging) radiostacijām ar jaudu ≤ 5 W

2.8.1.

Rīgas sakaru zonā2

radiokanāls

17,97

0,00

17,97

2.8.2.

Kurzemes sakaru zonā3

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.3.

Zemgales sakaru zonā4

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.4.

Vidzemes sakaru zonā5

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.8.5.

Latgales sakaru zonā6

radiokanāls

6,74

0,00

6,74

2.9.

EMS nodrošināšana publiskajam platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā7

2.9.1.

frekvenču joslā
450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz

katri 100 kHz

62,50

0,00

62,50

2.9.2.

frekvenču joslā
960 MHz < f ≤ 3000 MHz

katri 100 kHz

35,67

0,00

35,67

2.9.3.

frekvenču joslā
3000 MHz < f ≤ 10 000 MHz

katri 100 kHz

14,66

0,00

14,66

2.10.

Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanāls

radiokanāls

8,35

0,00

8,35

2.11.

Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8, 9

2.11.1.

fiksētais dienests

radiokanāls

8,35

0,00

8,35

2.11.2.

satelītu vai izplatījuma dienests

radiokanāls

8,35

0,00

8,35

2.11.3.

publiskais mobilais dienests

bāzes stacija

8,35

0,00

8,35

2.11.4.

privātais mobilais dienests

radiokanāls

8,35

0,00

8,35

2.11.5.

kuģniecības dienests

kuģis vai krasta stacija

8,35

0,00

8,35

2.11.6.

gaisa kuģniecības dienests

gaisa kuģis vai zemes radiostacija

8,35

0,00

8,35

2.11.7.

radiolokācijas dienests

radiostacija vai tīkla radiokanāls

8,35

0,00

8,35

2.11.8.

apraides dienests

radiostacija

8,35

0,00

8,35

2.11.9.

apraides palīgdienests

radiokanāls vai josla

8,35

0,00

8,35

2.12.

EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru sistēmas radiokanālam8, 9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens izplatījums–Zeme) vai izplatījuma stacijai

2.12.1.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz

2.12.1.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

25,52

0,00

25,52

2.12.1.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

20,31

0,00

20,31

2.12.1.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

18,32

0,00

18,32

2.12.1.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

16,85

0,00

16,85

2.12.1.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

14,10

0,00

14,10

2.12.1.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

12,07

0,00

12,07

2.12.2.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz

2.12.2.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

28,69

0,00

28,69

2.12.2.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

22,84

0,00

22,84

2.12.2.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

20,60

0,00

20,60

2.12.2.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

18,94

0,00

18,94

2.12.2.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

15,85

0,00

15,85

2.12.2.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

13,57

0,00

13,57

2.12.3.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz

2.12.3.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

31,87

0,00

31,87

2.12.3.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

25,37

0,00

25,37

2.12.3.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

22,88

0,00

22,88

2.12.3.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

21,04

0,00

21,04

2.12.3.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

17,60

0,00

17,60

2.12.3.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

15,08

0,00

15,08

2.12.4.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz

2.12.4.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

35,04

0,00

35,04

2.12.4.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

27,89

0,00

27,89

2.12.4.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

25,16

0,00

25,16

2.12.4.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

23,14

0,00

23,14

2.12.4.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

19,36

0,00

19,36

2.12.4.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

16,58

0,00

16,58

2.12.5.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz

2.12.5.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

38,22

0,00

38,22

2.12.5.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

30,42

0,00

30,42

2.12.5.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

27,44

0,00

27,44

2.12.5.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

25,23

0,00

25,23

2.12.5.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

21,11

0,00

21,11

2.12.5.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

18,08

0,00

18,08

2.12.5.7.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

15,64

0,00

15,64

2.12.6.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz

2.12.6.1.

f ≤ 1 GHz

radiokanāls

41,39

0,00

41,39

2.12.6.2.

1 GHz < f ≤ 10 GHz

radiokanāls

32,95

0,00

32,95

2.12.6.3.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

radiokanāls

29,72

0,00

29,72

2.12.6.4.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

radiokanāls

27,33

0,00

27,33

2.12.6.5.

30 GHz < f ≤ 43,5 GHz

radiokanāls

22,86

0,00

22,86

2.12.6.6.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

19,58

0,00

19,58

2.12.6.7.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

16,94

0,00

16,94

2.12.7.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz

2.12.7.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

21,08

0,00

21,08

2.12.7.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

18,24

0,00

18,24

2.12.7.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

15,27

0,00

15,27

2.12.7.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

12,57

0,00

12,57

2.12.8.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz

2.12.8.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

22,58

0,00

22,58

2.12.8.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

19,53

0,00

19,53

2.12.8.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

16,36

0,00

16,36

2.12.8.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

13,47

0,00

13,47

2.12.9.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz

2.12.9.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

24,08

0,00

24,08

2.12.9.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

20,83

0,00

20,83

2.12.9.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

17,45

0,00

17,45

2.12.9.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

14,36

0,00

14,36

2.12.10.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz

2.12.10.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

25,59

0,00

25,59

2.12.10.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

22,13

0,00

22,13

2.12.10.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

18,54

0,00

18,54

2.12.10.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

15,26

0,00

15,26

2.12.11.

radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz

2.12.11.1.

43,5 GHz < f ≤ 57 GHz

radiokanāls

27,09

0,00

27,09

2.12.11.2.

57 GHz < f ≤ 71 GHz

radiokanāls

23,43

0,00

23,43

2.12.11.3.

71 GHz < f ≤ 86 GHz

radiokanāls

19,63

0,00

19,63

2.12.11.4.

f > 86 GHz

radiokanāls

16,16

0,00

16,16

2.13.

EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam individuālai izmantošanai

2.13.1.

Rīgas sakaru zonā2

2.13.1.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,72

0,00

0,72

2.13.1.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,48

0,00

0,48

2.13.1.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,24

0,00

0,24

2.13.1.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,21

0,00

0,21

2.13.2.

Kurzemes sakaru zonā3

2.13.2.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.2.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.2.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.2.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.13.3.

Zemgales sakaru zonā4

2.13.3.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.3.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.3.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.3.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.13.4.

Vidzemes sakaru zonā5

2.13.4.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.4.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.4.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.4.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.13.5.

Latgales sakaru zonā6

2.13.5.1.

10 GHz < f ≤ 20 GHz

katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

2.13.5.2.

20 GHz < f ≤ 30 GHz

katri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.13.5.3.

30 GHz < f ≤ 40 GHz

katri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.13.5.4.

f > 40 GHz

katri 100 kHz

0,08

0,00

0,08

2.14.

EMS nodrošināšana satelītu zemes komponentei mobilajiem sakariem

2.14.1.

visā Latvijas teritorijā

katri 100 kHz

18,80

0,00

18,80

2.15.

Radiofrekvences piešķīrums meteoroloģijas palīgdienesta stacijām

radiokanāls

8,35

0,00

8,35

2.16.

EMS nodrošināšana platjoslas privāto sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai dzelzceļa sakaru frekvenču joslās visā Latvijas teritorijā

2.16.1.

874,4 MHz–880,0 MHz un 919,4 MHz–925,0 MHz

katri 100 kHz

31,25

0,00

31,25

2.16.2.

1900 MHz–1910 MHz

katri 100 kHz

17,84

0,00

17,84

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

3.1.

Radioamatiera eksaminācija

radioamatiera eksāmens

20,65

0,00

20,65

3.2.

Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai

radiostacija

18,37

0,00

18,37

3.3.

Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanai

izsaukuma signāls

14,21

0,00

14,21

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšana un akceptēšana

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

4.1.

Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošana10

4.1.1.

publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts

1 projekts

113,55

0,00

113,55

4.1.2.

publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

170,32

0,00

170,32

4.1.3.

publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts rekonstrukcijai, ja tiek mainītas antenas un radioiekārtas bez konstrukciju maiņas

1 projekts

48,66

0,00

48,66

4.1.4.

publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts rekonstrukcijai, ja tiek mainītas antenas un radioiekārtas bez konstrukciju maiņas (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

72,99

0,00

72,99

4.2.

Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošana10

4.2.1.

apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts

1 projekts

81,10

0,00

81,10

4.2.2.

apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

121,66

0,00

121,66

4.3.

Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošana (punkts–punkts)10

4.3.1.

vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts)

1 projekts

48,66

0,00

48,66

4.3.2.

vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

72,99

0,00

72,99

4.4.

Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošana (punkts–daudzpunkts)10

4.4.1.

citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts)

1 projekts

48,66

0,00

48,66

4.4.2.

citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

72,99

0,00

72,99

4.5.

Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošana10, 11

4.5.1.

vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts

1 projekts

24,33

0,00

24,33

4.5.2.

vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))

1 projekts

36,50

0,00

36,50

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas.

3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils.

4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ogres, Tukuma.

5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Varakļānu.

6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Augšdaugavas, Balvu, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes.

7 Maksājums veicams atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. februārī noteikumu Nr. 87 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" 13. punktam.

8 Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru sistēmai vai vienvirziena publisko mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

9 Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru sistēmai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

10 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

11 Norādīto izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektam (izņemot abonentu galiekārtas). Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 87Pieņemts: 01.02.2022.Stājas spēkā: 01.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 03.02.2022. OP numurs: 2022/24.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329594
01.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)