Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21

Madonā 2021. gada 21. decembrī
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
21.12.2021. lēmumu Nr. 513
(prot. Nr. 17, 30. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
27.01.2022. lēmumu Nr. 46
(prot. Nr. 2, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrē, uzņem, atskaita un sniedz diennakts uzraudzības pakalpojumu bērniem Madonas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde).

2. Bērnus ar redzes, dzirdes, valodas, garīgās veselības, fiziskās attīstības, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās attīstības, tai skaitā smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem un somatiskām saslimšanām uzņem speciālās izglītības programmās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kurā norādīta bērnam ieteicamā izglītības programma.

3. Iestādē uzņem bērnus no pusotra gada vecuma. Iestādes vadītājam pieteikumu iesniegšanas secībā ir tiesības uzņemt bērnus, kas jaunāki par pusotru gadu, ja Iestādē ir brīvas vietas, Iestāde var nodrošināt atbilstošu higiēnas prasību nodrošināšanu, kā arī Iestāde ir izvērtējusi konkrētā bērna gatavību uzsākt Iestādes apmeklēšanu, tajā skaitā bērna pašapkalpošanās iemaņas. Pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – programma) bērni apgūst līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki) iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

(Grozīts ar Madonas novada domes 31.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

4. Bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai ir obligāta. Bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei uzsāk tā kalendārā gada 1. septembrī, kurā bērnam aprit pieci gadi.

5. Bērnam programmas apguvi nodrošina tikai vienā Iestādē.

6. Iestāde programmas īstenošanu plāno un organizē divos posmos. Laikposmā no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina mācību procesu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības obligātā satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei, laikposmā no 1. jūnija līdz 31. augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai.

7. Pašvaldība nosaka minimālo bērnu skaitu Iestādes grupā. Maksimāli pieļaujamais bērnu skaits grupā (tajā skaitā vasaras mēnešos) tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteiktajām higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

8. Bērnu reģistrācijas pieteikumu iesniegšana notiek visu kalendāro gadu no bērna reģistrēšanas (personas koda piešķiršanas) brīža līdz pamatizglītības uzsākšanai. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai Iestādē, vecāks iesniedz pieteikumu klātienē Iestādē, kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai elektroniski pakalpojumu portālā epakalpojumi.lv.

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

9. Reģistrējot bērnu elektroniski, vecāki izmanto pašvaldības elektronisko pakalpojumu portālu epakalpojumi.lv, aizpildot pieteikumu "Reģistrēt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindā".

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

10. Saistošo noteikumu izpildei tiek pārbaudīti personas dati Iedzīvotāju reģistrā un Valsts izglītības informācijas sistēmā. Reģistrācijas pieteikumam pievienojami tie dokumenti, par kuriem informācija nav pieejama pašvaldības rīcībā esošajos pašvaldības un valsts datu reģistros, ja tie ietekmē saskaņā ar šiem noteikumiem bērna reģistrāciju un uzņemšanu izglītības iestādē.

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

11. Bērna likumiskie pārstāvji, kas nav vecāki, reģistrācijas pieteikumu iesniedz tikai klātienē Iestādē un papildus savas personas apliecinošam dokumentam un bērna dzimšanas apliecībai uzrāda arī atbilstošu bāriņtiesas lēmumu vai pilnvaru.

12. Pieteikumus reģistrē un elektronisko pakalpojumu sistēmā kārto hronoloģiskā secībā.

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

13. Pēc pieteikuma reģistrācijas un pēc vecāka pieprasījuma pieteikuma reģistrētājs pieteikumu izdrukā un izsniedz vecākiem. Ja pieteikums reģistrēts klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem un tam klāt pievienoti papildu dokumenti, pieteikuma reģistrētājs nodrošina to nodošanu pieteikumā norādītajai izglītības iestādei.

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

14. Ja pēc pieteikuma aizpildīšanas ir radušās izmaiņas norādītajā informācijā, vecāku pienākums ir par to informēt Iestādi.

15. Vecāki reģistrācijas pieteikumu var anulēt elektroniski pakalpojumu portālā epakalpojumi.lv vai iesniedzot attiecīgu iesniegumu Iestādes vadītājam.

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

III. Bērnu uzņemšanas un grupu komplektēšanas kārtība

16. Iestādes vadītājs elektroniski izveido pretendentu sarakstu un informē bērnu vecāku par iespēju uzņemt bērnu Iestādē, izmantojot reģistrācijas pieteikumā norādīto saziņas formu.

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā; sk. 43. punktu)

17. Ja Iestādē ir brīvas vietas, tad Iestādes vadītājs turpina bērnu uzņemšanu visa kalendārā gada laikā, piedāvājot vietu pieteikumu reģistrācijas secībā nākamajiem bērniem.

18. Bērnus Iestādē uzņem šādā secībā:

18.1. obligātās izglītības vecumā esošie bērni;

18.2. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no vecāka darba vietas;

18.3. bērni, kuru vecāki strādā attiecīgajā Iestādē;

18.4. bērni bāreņi un bērni, kuriem nodibināta aizbildniecība;

18.5. bērni, kuru brāļi vai māsas apmeklē attiecīgo Iestādi;

18.6. bērni no ģimenēm, kam ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;

18.7. daudzbērnu (trīs un vairāk bērni) ģimenes bērni (tajā skaitā, ja vienā mājsaimniecībā ir ārpusģimenes aprūpē vai aizbildniecībā esoši bērni);

18.8. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta tajā Pašvaldības administratīvajā teritorijā (pagastā, pilsētā), kurā atrodas izglītības iestāde;

18.9. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni;

18.10. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19. Bērni no citām pašvaldībām tiek uzņemti tikai tad, ja ar vietām ir nodrošināti Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni.

20. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, vecāki noslēdz līgumu ar Iestādi par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem. Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) vecāki Iestādē iesniedz ne vēlāk par brīdi, kad bērns uzsāk Iestādes apmeklēšanu.

21. Līguma saturu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem Iestādēs apstiprina Pašvaldības izpilddirektors. Līguma paraugi pieejami tīmekļa vietnē www.madona.lv sadaļā "Izglītība". Pašvaldības izpilddirektors saskaņo izmaiņas Iestādes līgumā, ja apstiprinātā līguma saturs neatbilst konkrētās Iestādes darbības specifikai.

22. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu līdz 31. augustam, izdodot rīkojumu par uzņemšanu, veicot attiecīgās izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē un nepieciešamības gadījumā rakstiski informējot bērna vecāku par atteikumu uzņemt bērnu Iestādē. Iestādes vadītājs izmaiņas attiecībā uz bērnu uzņemšanu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē veic pēc nepieciešamības visa kalendārā gada laikā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un termiņus.

23. Pamatojoties uz vecāka iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt Iestādi laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā Iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu.

23.1 Iestādei ir tiesības vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu no divām līdz četrām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot bērnu likumiskos pārstāvjus par bērna aprūpes nepieciešamību Iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā. Iestādes vadītājs pedagoģiskā procesa pārtraukšanu saskaņo ar Pašvaldības iestādes "Madonas novada Centrālā administrācija" Izglītības nodaļu.

(Madonas novada domes 31.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

24. Ja vecāki vēlas mainīt vai pārtraukt bērna uzturēšanos Iestādē, vecāki iesniedz Iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu.

25. Ja vecāks programmas apguvi savam bērnam izvēlas privātā izglītības iestādē un pretendē uz Pašvaldības atbalstu privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, viņš ar iesniegumu vēršas Pašvaldībā. Pašvaldībai ir tiesības piedāvāt vietu Iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai nekā vecāka izvēlētā privātā izglītības iestāde. Bērna deklarētai dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes attālumu noteikšanai izmantojams tīmekļu karšu serviss Google Maps. Ja vecāks no vietas Iestādē atsakās, atbalstu privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē nepiešķir.

IV. Diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība

26. Iestāde šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var sniegt bērnam diennakts uzraudzības pakalpojumu.

27. Lēmumu par diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanu vai pārtraukšanu pieņem Iestādes vadītājs.

28. Lai saņemtu diennakts uzraudzības pakalpojumu Iestādē, kurā bērns ir uzņemts un kurā šāds pakalpojums ir pieejams, vecāki iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu, norādot pamatojumu diennakts uzraudzības nepieciešamībai un pievienojot tam apliecinošus dokumentus.

29. Diennakts uzraudzības pakalpojumu sniedz:

29.1. ja bērns ir no sociālā riska ģimenes un sociālais darbinieks sniedzis atzinumu, ka diennakts uzraudzības pakalpojums Iestādē ir bērna interesēs, tādējādi nodrošinot bērna dzīvībai un veselībai drošu vidi;

29.2. ja vecākiem ir maiņu darbs;

29.3. citos atsevišķos gadījumos uz noteiktu laiku.

30. Par diennakts uzraudzības pakalpojumu Iestāde ar vecākiem slēdz atsevišķu vienošanos.

31. Iestāde pārtrauc diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ja saņemts:

31.1. vecāka iesniegums;

31.2. sociālā darbinieka vai citas atbildīgas institūcijas atzinums, ka diennakts uzraudzības pakalpojums nav bērna interesēs.

V. Rīcība bērna neattaisnota kavējumu gadījumā un bērnu atskaitīšanas kārtība

32. Bērna neattaisnota kavējuma gadījumos (attiecībā uz obligātās izglītības vecuma bērniem) Iestādes vadītājs rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izglītības iestāde informē vecākus, Pašvaldības vai valsts institūcijas, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.

33. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, Iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāki Iestādi rakstveidā informējuši pirms plānotās prombūtnes.

34. Bērnu no Iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas adresēts Iestādes vadītājam, vai kādā no noteikumu 35. punktā minētajiem gadījumiem.

35. Bērnu no Iestādes atskaita, ja:

35.1. bērns apgūst programmu citā Iestādē vai citas pašvaldības izglītības iestādē;

35.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

35.3. bērns (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) Iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām un vecāki nereaģē uz Iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

36. Par bērna atskaitīšanu Iestādes vadītājs izdod rīkojumu un trīs darba dienu laikā veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.

37. Pirms Iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu 35.3. punktā minētajā gadījumā, Iestādes vadītājam ir pienākums noskaidrot vecāku viedokli un argumentus šajā lietā. Ja vecāki ar Iestādi nesazinās un nav iespējams noskaidrot iemeslu, kādēļ bērns neapmeklē Iestādi, Iestādes vadītājam ir pienākums sazināties ar atbildīgajām institūcijām Pašvaldībā (sociālais dienests, bāriņtiesa) bērna prombūtnes iemeslu noskaidrošanai. Ja pēc vecāku viedokļa un argumentu uzklausīšanas vai situācijas noskaidrošanas rīkojums tomēr tiek izdots, tad tas nosūtāms pa pastu ierakstītā vēstulē un vecāku deklarētās dzīvesvietas adrese vai izsniedzams vecākiem personīgi pret parakstu.

38. Iestāde vecākiem izsniedz izziņu par programmas apguvi un pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu (2. pielikums) un līdz 31. jūlijam izdod rīkojumu par bērna, kurš 1. septembrī uzsāks pamatizglītības ieguvi, atskaitīšanu no Iestādes. Bērnam, kurš 1. septembrī uzsāks pamatizglītības ieguvi, bet kuram līdz 31. jūlijam vēl nav apritējuši pilni septiņi gadi, ir tiesības turpināt Iestādes apmeklēšanu līdz 15. augustam.

(Madonas novada domes 31.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

VI. Faktiskās rīcības vai lēmumu apstrīdēšanas kārtība

39. Iestādes vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Pašvaldības lietvedībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

40. Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušiem:

41.1. Madonas novada pašvaldības domes 2019. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas";

41.2. ar Cesvaines novada domes 2020. gada 17. marta lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 5) apstiprinātos noteikumus "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Cesvaines pirmsskolā "Brīnumzeme"";

41.3. Madonas rajona Ērgļu novada domes 2008. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3 "Audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte"".

42. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

43. Šo saistošo noteikumu 16. punktā noteiktais regulējums attiecībā uz vadītāja pienākumu elektroniski veidot pretendentu sarakstu piemērojams no 2023. gada 1. septembra.

(Madonas novada domes 31.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Madonas novada pašvaldības
21.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21
REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei (kods 01011111)

 
(izglītības iestādes nosaukums lokatīvā)
  
Informācija par bērnu: 
Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Faktiskās dzīvesvietas adresesakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi
 cita 
  
Informācija par pieteikuma iesniedzēju:
Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Faktiskās dzīvesvietas adresesakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi
 cita 
  
Kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādi par bērna uzņemšanu (tālruņa numurs, e-pasts)
 
 
Vēlamais laiks bērna uzņemšanai izglītības iestādē 
 (lūdzu norādīt gadu un mēnesi)

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Esmu informēts/-a, ka iesniegumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv, tālrunis: 64860093.

Personas datu apstrādes mērķis ir normatīvajos aktos noteiktais pašvaldības pienākums nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

Personas datus apstrādās atbilstoši normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā. Pārzinis personas datus apstrādās līdz iesniegumā minēto darbību pilnīgai izpildei. Personas dati tiks glabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentu glabāšanas termiņiem. Reģistrācijas pieteikumā minētie bērna personas dati tiks ievadīti un apstrādāti normatīv

Esmu informēts/-a, ka man ir tiesības piekļūt saviem un/vai bērna personas datiem, labot tos, ja tie ir neprecīzi, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, pretlikumīgas personas datu apstrādāšanas gadījumā vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Pieteikuma aizpildītājs 
 (vārds, uzvārds un paraksts)

Rīkojums par bērna uzņemšanu (aizpilda izglītības iestāde, uzņemot bērnu) – __.__.____. rīkojums Nr._____

 

REĢISTRĒTS

_____.gada ____. ___________

Reģ. Nr. ______________

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
2. pielikums
Madonas novada pašvaldības
21.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21

Izglītības iestādes veidlapas rekvizīti

IZZIŅA

(izdošanas vieta)

___.___.______.Nr._____

Par pirmsskolas izglītības programmas apguvi

 apliecina, ka
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums) 
 ,
(bērna vārds, uzvārds) 
bērna personas kods
      -     
,
 ,
(deklarētās dzīvesvietas adrese) 
      
no___.___._______.līdz___.___._______.ir apmeklējis (-usi) 
 īstenoto izglītības programmu
(Pašvaldības izglītības iestādes nosaukums lokatīvā) 
 
(izglītības programmas nosaukums, kods)

Pielikumā: Bērna sasniegumu aprakstošs vērtējums uz ___ lapām.

Vadītājs(vārds, uzvārds)

 

Pielikums

  
 (izglītības iestādes nosaukums ģenitīvā)
 ___.___.______. izziņai Nr._____

BĒRNA SASNIEGUMI

(ATTIECĪBĀ PRET PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS VADLĪNIJĀS NOTEIKTĀ
OBLIGĀTĀ SATURA APGUVES PLĀNOTAJIEM REZULTĀTIEM)

   
 (bērna vārds, uzvārds) 
 
      -     
 
 bērna personas kods 
 
I. Vērtības un tikumi
 
 
 
 

II. Caurviju prasmes

 
 
 
 

III. Zināšanas, izpratne un pamatprasmes (valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās)

 
 
 
 

Ieteikumi, rekomendācijas

 
 
 
 
Pirmsskolas skolotājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)
Vadītājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 03.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 02.02.2022. OP numurs: 2022/23.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329583
{"selected":{"value":"01.08.2023","content":"<font class='s-1'>01.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2023","iso_value":"2023\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2022","iso_value":"2022\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2022.-31.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2022","iso_value":"2022\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2022.-08.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"