Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

Daugavpilī 2021. gada 9. decembrī (prot. Nr. 16, 1. &)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā
Precizēti ar Augšdaugavas novada
pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra
lēmumu Nr. 361 (prot. Nr. 21, 4. &)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
6. pantu, 13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu un
26. panta 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās Datubāzes noteikumi
"
69., 79. un 81. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – Topogrāfiskā informācija) iesniegšanu, pārbaudi, reģistrāciju un izsniegšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), kā arī maksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. datu bāze – strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir augstas detalizācijas digitāli topogrāfiskie plāni (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāki) ar esošajām inženierkomunikācijām, kā arī izpildmērījumu plāni;

2.2. datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem;

2.3. datu bāzes turētājs – Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) daļa, kas nodrošina datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju, nodrošina mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu vienotajā novada digitālajā topogrāfiskajā kartē (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka);

2.4. mērniecības darbu izpildītājs – sertificēts ģeodēzisko darbu veicējs, kā arī komersants, kas nodarbina vismaz vienu sertificētu ģeodēzisko darbu veicēju;

2.5. Uzmērījumu reģistrs – Augšdaugavas novada topogrāfiskās informācijas sistēma, kas nodrošina topogrāfiskās informācijas reģistrāciju, kur katram reģistrētajam topogrāfiskajam plānam un izpildmērījuma plānam ir piešķirs individuāls un nemainīgs reģistrācijas numurs.

3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

3.1. inženierkomunikāciju un būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) projektēšanu, būvniecību, pārbūvi vai ekspluatāciju;

3.2. ģeodēziskos un topogrāfiskos uzmērīšanas darbus.

4. Pašvaldībā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu koordinē un realizē datu bāzes turētājs, kuram ir tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem par topogrāfiskās informācijas apriti.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija un izsniegšana

5. Nodrošinot uzmērīšanas darbos iegūtās informācijas reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datu bāzē (turpmāk – Datu bāze), mērniecības darbu izpildītājs Datu bāzes turētājam iesniedz:

5.1. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā pasta adresi topo@augsdaugavasnovads.lv.

6. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas Datu bāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (1.pielikums), kā arī pēc Datu bāzes turētāja pieprasījuma ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem.

7. Pēc 6. punktā minēto saskaņojumu saņemšanas, kuri nedrīkst būt vecāki par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai Datu bāzē, topogrāfisko plānu iesniedz reģistrēšanai Datu bāzes turētājam.

8. Datu bāzes turētājs mērniecības darbu izpildītāja iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Uzmērījumu reģistrā, nodrošinot nedēļas atskaites publisku pieejamību, ievietojot to Pašvaldības tīmekļa vietnē – www.augsdaugavasnovads.lv.

9. Pārbaudot topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datu bāzes turētājs 10 darba dienu laikā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas:

9.1. reģistrē topogrāfiskās informācijas Datu bāzē, uz topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna izdarot attiecīgu atzīmi saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu un izsniedz reģistrēto topogrāfisko plānu un izpildmērījuma plānu mērniecības darbu izpildītājam;

9.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna pieļautajām kļūdām un neatbilstībām. Plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni mērniecības darbu izpildītājam labojumu veikšanai.

10. Šo saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajā gadījumā mērniecības darbu izpildītājam ir pienākums novērst kļūdas un neatbilstības topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījuma plānā un laboto topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu iesniegt atkārtotai pārbaudei Datu bāzes turētājam, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem vienu no 9. punktā norādītajiem lēmumiem.

11. Pēc Datu bāzes turētāja pieprasījuma mērniecības datu izpildītājs iesniedz informāciju par demontētājām inženierkomunikācijām uzmērītajā teritorijā. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā.

12. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts Datu bāzē.

13. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datu bāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

14. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi pēc tā reģistrācijas Datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un inženierkomunikāciju novietojumā.

15. Datu bāzē uzkrātos datus Datu bāzes turētājs izsniedz:

15.1. Pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un Pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju vai uzdevumu izpildei;

15.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu;

15.3. inženierkomunikāciju turētājam;

15.4. sertificētam zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējam;

15.5. citām fiziskām un juridiskām personām, kas iesniegumā pamato Datu bāzē esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību.

16. Pieprasītos datus Datu bāzes turētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā piecu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

17. Visos gadījumos iesniegumam par informācijas pieprasīšanu pievieno shēmu ar objekta novietojumu (dgn, dwg vai dxf formātā) Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā.

III. Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti un maksas veikšanas kārtība

18. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti ir noteikta šo saistošo noteikumu 3. pielikumā.

19. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu mērniecības darbu izpildītājs veic, pamatojoties uz Datu bāzes turētāja izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Datu bāzes turētājs topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic šajos saistošajos noteikumos norādītajā termiņā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datu bāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

20. Ja mērniecības darbu izpildītājs iesniedz topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu šo saistošo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā, maksu par atkārtotu pārbaudi un reģistrāciju nepiemēro. Minēto maksu nepiemēro tikai par vienu atkārtotu topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrāciju. Par katru nākamo atkārtoto pārbaudi un reģistrāciju maksu piemēro vispārējā kārtībā.

21. Ja šo saistošo noteikumu 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktā noteiktie subjekti lūdz, lai šo saistošo noteikumu 3. pielikuma 1. līdz 5. punktā noteiktie pakalpojumi tiktu izpildīti piecu darba dienu laikā, un ja Datu bāzes turētājs šo lūgumu uzskata par izpildāmu, aprēķinot šāda pakalpojuma cenu, piemēro koeficientu 2.

22. Datu bāzes turētājs informāciju par sarkanajām līnijām izsniedz bez maksas.

23. Maksājumi par šo saistošo noteikumu 3. pielikumā noteiktajiem pakalpojumiem ieskaitāmi Datu bāzes turētāja budžetā.

IV. Noslēguma jautājums

24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē:

24.1. Daugavpils novada domes 2016. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 3

"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā";

24.2. Ilūkstes novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ilūkstes novadā";

24.3. Ilūkstes novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr. 16, 1. &)
Inženierkomunikāciju turētāju saraksts

1. Ilūkstes pilsēta:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EcoHeatPro" – siltumtīkli;

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

2. Subates pilsēta:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads;

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

3. Ambeļu pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ambeļu pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Ambeļu ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

4. Bebrenes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Bebrenes un Ilzes ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

5. Biķernieku pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Biķernieku pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Biķernieku un Lipinišķu ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

6. Demenes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Demenes, Jāņuciema, Zemgales, Kumbuļu un Mežvidu ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

7. Dubnas pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Dubnas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Dubnas ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

8. Dvietes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Dvietes ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

9. Eglaines pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Eglaines, Baltmuižas un Vitkušku ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

10. Kalkūnes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Kalkūnes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Kalkūnu, Randenes, Muitas, Atpūtas, Celtnieka, Daugavas, Varavīksnes, Mičurinieša un Birkineļu dārziņu ciemu teritorijās);

• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltcom" – elektronisko sakaru tīkli (Randenes un Kalkūnu ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

11. Kalupes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Kalupes ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

12. Laucesas pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Laucesas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Laucesas, Lauceses, Peski 1, Peski 2, Dubovkas, Maļutki un Mirnija ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

13. Līksnas pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Līksnas, Ļūbastes 1, Kooperators, Nahodka, Priežu sils, Liepziedi un Latgale ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

14. Maļinovas pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Maļinovas, Pavasaris un Spārīte ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

15. Medumu pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Medumu pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Medumu, Zelta kalna un Ozolaines ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

16. Naujenes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Naujenes, Lociku un Vecstropu ciemu teritorijās);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltcom" – elektronisko sakaru tīkli (Vecstropu un Lociku ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

17. Nīcgales pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Nīcgales pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Nīcgales ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

18. Pilskalnes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Doļnajas un Pilskalnes ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

19. Prodes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

20. Salienas pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Salienas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Salienas ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

21. Skrudalienas pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Silenes, Šengeidas, Bruņenes un Skrudalienas ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

22. Sventes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Sventes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Sventes, Ezeriņu, Audēju, Elektrona, Pērlītes, Silupes, Meža un Zemgales ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

23. Šēderes pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Šēderes, Pašulienes un Raudas ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

24. Tabores pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" –sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Maļutki, Cīrulīši, Cibuļovka, Zaļais sils, Sadnieku un Tabores ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

25. Vaboles pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Vaboles ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

26. Vecsalienas pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Salienas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Červonkas ciema teritorijā);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

27. Višķu pagasts:

• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;

• Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;

• Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);

• Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Višķu, Špoģu un Vīgantu ciemu teritorijās);

• Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr. 16, 1. &)
Reģistrācijas atzīmes paraugs 
(sarkanā krāsā)
 

 

REĢISTRĒTS

 

 

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

 

 

AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
DATU BĀZĒ

 

 

____-____.20____. Nr.08-20/____ -____

 

Reģistrēja:
 
 
 

 

(Vārds, Uzvārds)

 

 

 

e-pasts topo@augsdaugavasnovads.lv, www.augsdaugavasnovads.lv

 

 

 

 

 

Dokumentu elektroniski parakstīja ___ (Vārds, Uzvārds) ____
Dokumenta oriģināls ar elektronisko parakstu atrodas
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā
elektroniski parakstītajā datnē ar nosaukumu

08_20__ ____ __ ____.edoc

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
3. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16
(prot. Nr.16, 1. &)
Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti
Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērvienībaIzcenojums (euro)*
1.Topogrāfiskā plāna pārbaude, reģistrācija Datu bāzē, sagatavošana un izsniegšana mērniecības darbu izpildītājam **
1.1.objekta platība līdz 0.30 ha (ieskaitot)1 objekts15,25
1.2.objekta platība 0.30 ha-0.50 ha (ieskaitot)1 objekts21,25
1.3.objekta platība 0.50 ha -1.00 ha (ieskaitot)1 objekts23,15
1.4.par katru nākamo objekta ha1 ha7,00
1.5.objekta maksimālā cena1objekts250,00
1.6.topogrāfiskā plāna aktualizācija***1 objekts15,00
2.Izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija Datu bāzē
2.1.garums līdz 30 m (ieskaitot)1objekts10,49
2.2.garums no 30 līdz 300 m (ieskaitot)1objekts13,83
2.3.virs 300 m par katriem nākamajiem 100 m100 m3,00
2.4.objekta maksimālā cena1objekts250,00
3.Būvasu reģistrācija Datu bāzē1objekts11,45
4.Būves novietnes pārbaude un reģistrācija Datu bāzē1objekts11,45
5.Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana pasūtītājam ****
5.1.objekts līdz 1.00 ha (ieskaitot) platībā1 objekts14,09
5.2.par katru nākamo objekta (ha)1 ha5,00
6.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no Datu bāzes *****
6.1.objekts līdz 25.00 ha (ieskaitot) platībā1 objekts8,92
6.2.par katru nākamo objekta (ha)1 ha4,00

Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objektiem nav lielāks par 100 m.

Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, topogrāfiskā informācija jāiesniedz kā jauns objekts – atsevišķās datnēs, veidojot jaunu rakstlaukumu.

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro

**Pielieto arī laukumveida izpildmērījumu un ēku/būvju izpildmērījumu plāniem, kuros tiek attēloti labiekārtojuma elementi un/vai inženierkomunikācija

*** Ja topogrāfiskajā plānā informācija nav papildināta ar vairāk kā vienu komunikāciju un izmaiņu teritorijas platība nepārsniedz 10% no kopējās uzmērījuma objekta platības

**** Pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve

***** Izmaksas attiecināmas uz citām fiziskām un juridiskām personām, kas iesniegumā pamato Datu bāzē esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību, kā arī mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu izcenojumos (Zemes ierīcības projekti, kadastrālā uzmērīšana, zemes vienības robežu plānu izgatavošana u.c.)

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi (turpmāk – Datu bāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datu bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datu bāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas iesniegšanu, pārbaudi, reģistrāciju un izsniegšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), kā arī maksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana neietekmē Pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidiNoteikumi būs saistoši visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic inženierkomunikāciju un būvju (tai skaitā, ceļu inženierbūvju) projektēšanu, būvniecību, pārbūvi vai ekspluatāciju un ģeodēziskos un topogrāfiskos uzmērīšanas darbus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu darbību nodrošinās pašvaldības iestāde "Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija".

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu darbības pārraudzību, neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Augšdaugavas Novada Vēstis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Augšdaugavas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 09.12.2021.Stājas spēkā: 01.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 31.01.2022. OP numurs: 2022/21.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329531
01.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"