Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 50

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 9. §)
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 9. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
3. punktu, Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. panta 2.1 daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 8., 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas;

1.2. kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai;

1.3. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā;

1.4. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai;

1.5. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;

1.6. kārtību, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās;

1.7. tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora un pakalpojuma sniedzēja pienākumus kārtības nodrošināšanā;

1.8. nosacījumus Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku;

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 9. §)

1.9. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

2. Nodarboties ar ielu tirdzniecību vai pakalpojuma sniegšanu publiskās vietās var tikai ar Pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

3. Atļauju ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā izsniedz Pašvaldības izpilddirektors, Tukuma novada domes Licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija), attiecīgās Tukuma novada pagastu pārvaldes vadītājs vai Kandavas un pagastu apvienības vadītājs (turpmāk – Pārvaldes/apvienības vadītājs). Atļauju izsniedzēju grafisks attēlojums atkarībā no atļaujas veida pievienots noteikumu pielikumā.

4. Par minēto atļauju izsniegšanu ir maksājama Pašvaldības nodeva saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

5. Nodarboties ar ielu tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu var Komisijas noteiktajās publiskajās vietās vai citās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietās, kas individuāli saskaņotas ar Pašvaldību, izņemot gadījumus, kad tirdzniecība vai pakalpojuma sniegšana plānota pasākuma laikā.

6. Vietas, kuras ir iekārtotas, lai īstenotu ielu tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā, un kurās nav nepieciešama individuāla tirdzniecības vietas iekārtojuma saskaņošana ar Pašvaldību, nosaka Komisija ar lēmumu, kuru publicē Pašvaldības tīmekļa vietnē.

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 9. §)

7. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, lietotajiem terminiem un skaidrojumiem.

II. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai

8. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībniekam jāiesniedz Pašvaldībai iesniegums, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

8.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

8.2. realizējamo preču grupas;

8.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;

8.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Pašvaldība;

8.5. ja tirdzniecība paredzēta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (auto veikala), jānorāda kustības maršruts, norādot ielu tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas un laikus, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

8.6. fiziskās personas apliecinājumu par to, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

8.7. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

8.8. ja tirdzniecība paredzēta publiskā vietā, kas nav Komisijas noteikta tirdzniecības vieta, tad jāpievieno informācija par tirdzniecības vietas izvietojumu, iekārtojumu un izmēriem.

9. Ja Pašvaldība konstatē, ka tirdzniecības dalībnieks nav izpildījis kādu no noteikumu 12. punkta prasībām, tirdzniecības dalībniekam tiek noteikts termiņš trūkumu novēršanai.

10. Ielu tirdzniecības atļauju ar termiņu līdz vienam gadam izsniedz Komisijas priekšsēdētājs vai Pašvaldības izpilddirektors, vai Pārvaldes/apvienības vadītājs, ja tirdzniecība plānota attiecīgās Pārvaldes administratīvajā teritorijā.

III. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā

11. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz iesniegumu Pašvaldībai, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

11.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai publiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

11.2. pasākuma laiku un vietu, paredzēto tirdzniecības laiku un ilgumu, pasākuma rīkotāju;

11.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas;

11.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētā informācija, kā arī 8.6. un 8.7. apakšpunktā minētie apliecinājumi;

11.5. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

11.6. tirdzniecības vietai nepieciešamās teritorijas platību, izmērus un izvietojumu.

12. Lai saņemtu atļauju īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā, tirdzniecības dalībniekam vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz Pašvaldībai vai Pārvaldei/apvienībai iesniegums, norādot šādu informāciju un pievienojot to apliecinošus dokumentus:

12.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

12.2. pasākuma laiku un vietu, paredzēto tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas laiku un ilgumu, pasākuma rīkotāju;

12.3. realizējamo preču grupas;

12.4. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

12.5. fiziskās personas apliecinājumu par to, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

12.6. tirdzniecības dalībnieka vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

13. Atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecībai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā izsniedz Komisijas priekšsēdētājs vai Pašvaldības izpilddirektors, vai Pārvaldes/apvienības vadītājs, ja tirdzniecība plānota attiecīgās Pārvaldes/apvienības administratīvajā teritorijā.

IV. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai

14. Lai saņemtu atļauju pastāvīgai ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskai personai jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

14.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai publiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

14.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu;

14.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;

14.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētā informācija, kā arī 8.6. un 8.7. apakšpunktā minētie apliecinājumi;

14.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

14.6. tirdzniecības vietai nepieciešamās teritorijas platību, izmēru, izvietojumu un arhitektonisko risinājumu.

15. Saņemtie dokumenti tiek iesniegti izskatīšanai Tukuma novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) tirdzniecības vietas izvietojuma un arhitektoniskā risinājuma saskaņošanai.

16. Būvvalde var atteikt saskaņojumu, ja paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta var traucēt gājēju plūsmai un satiksmei vai ar tās ierīkošanu var tikt bojāta Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi.

17. Ja Būvvalde ir atteikusi saskaņojumu, Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.

18. Komisija, konstatējot, ka persona nav izpildījusi kādu no noteikumu 14. punkta prasībām, nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

19. Atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz Komisijas priekšsēdētājs vai Pašvaldības izpilddirektors, vai Pārvaldes/apvienības vadītājs, ja tirdzniecība plānota attiecīgās Pārvaldes/apvienības administratīvajā teritorijā.

V. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

20. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Tukuma novadā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss, kā arī nepastāv piesaiste pastāvīgai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai. Tik ilgi, kamēr ir spēkā "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 14.1 pants, Pašvaldība veic ielu tirdzniecības vietu, piemēram, āra terašu, degustāciju stendu, mobilo ēdināšanas vienību u.c., saskaņošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai prioritārā kārtībā un termiņā.

21. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī publiskā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta atrodas tiešā tuvumā pastāvīgajai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai.

22. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, jāiesniedz iesniegums Pašvaldībā, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

22.1. juridiskās personas nosaukumu (firmu) vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

22.2. pastāvīgās tirdzniecības vietu, adresi, platību, darbības laiku;

22.3. Būvvaldē saskaņotu projektu, kurā norādīta informācija par vietas aprīkojumā izmantotajām iekārtām, mēbelēm, sanitāri higiēnisko normu ievērošanu, sabiedriskā miera un kārtības nodrošināšanu;

22.4. īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu par tirdzniecības vietas piederību vai saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts vai Pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos);

22.5. dokumentu, kas apliecina juridiskās vai fiziskās personas tiesības sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu.

23. Tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniedz Komisijas priekšsēdētājs vai Pašvaldības izpilddirektors, vai Pārvaldes/apvienības vadītājs, ja tirdzniecība plānota attiecīgās Pārvaldes/apvienības administratīvajā teritorijā ar termiņu līdz vienam gadam.

VI. Kārtība, kādā Pašvaldība izsniedz atļauju pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās

24. Lai saņemtu atļauju pakalpojuma sniegšanai, pakalpojuma sniedzējam jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

24.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

24.2. piedāvātā pakalpojuma aprakstu;

24.3. paredzētās pakalpojuma sniegšanas vietu, laiku un ilgumu;

24.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto pakalpojuma sniegšanu, ja pakalpojuma sniegšana tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

24.5. pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

24.6. ja pakalpojuma sniegšana plānota pasākuma laikā, papildus jānorāda informācija par pasākumu un tā rīkotāju, kā arī jāpievieno saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par pakalpojuma sniegšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

25. Iesniegumu izskata Komisija, kura ir tiesīga pieprasīt iesniegt papildu informāciju par pakalpojumu, ja tā nepieciešama, lai pārliecinātos par piedāvātā pakalpojuma publiskā vietā kvalitāti un drošumu sabiedrībai.

26. Komisija, konstatējot, ka pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis kādu no noteikumu 24. punkta prasībām, nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

27. Pakalpojuma sniegšanas publiskā vietā atļauju piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izsniedz Komisijas priekšsēdētājs ar termiņu līdz vienam gadam.

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 9. §)

28. Ja pakalpojuma sniegšana publiskā vietā paredzēta tikai īslaicīgi, piemēram, pasākuma laikā, tad tā sniegšanas atļauju piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas var izsniegt arī Pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās Pārvaldes/apvienības vadītājs, kuriem ir noteikumu 25. un 26. punktā minētās tiesības. Pārvaldes/apvienības vadītājs var izsniegt atļauju pakalpojuma sniegšanai publiskā vietā attiecīgās Pārvaldes/apvienības administratīvajā teritorijā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 9. §)

VII. Tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatora un pakalpojuma sniedzēja pienākumi kārtības nodrošināšanā

29. Tirdzniecības dalībnieks un pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs:

29.1. par saskaņotās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojuma un platības ievērošanu;

29.2. par saskaņotās tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas arhitektoniskā risinājuma ievērošanu;

29.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietu;

29.4. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai vai pakalpojuma sniegšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

29.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai vai pakalpojuma sniegšanai, uzturēšanu kārtībā, tīru un bez bojājumiem, kā arī par iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

29.6. par ielu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietu, tostarp saulessargu, demontāžu darba dienas beigās, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības vieta saskaņota Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

29.7. tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas laikā tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vieta jāuztur kārtībā, un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

30. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

30.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu nepalielināšanu;

30.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma platības ievērošanu;

30.3. par saskaņoto tirdzniecības vietu arhitektoniskā risinājuma nodrošināšanu;

30.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās;

30.5. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

31. Tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietās ir jābūt pieejamiem šādiem dokumentiem:

31.1. personu apliecinošam dokumentam;

31.2. attiecīgu valsts institūciju izsniegtam dokumentam par tiesībām tirgoties ar konkrētām precēm vai sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;

31.3. Pašvaldības atļaujai;

31.4. dokumentam, kas apliecina Pašvaldības nodevas samaksu.

VIII. Nosacījumi Pašvaldības izsniegto atļauju darbības apturēšanai uz laiku

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 9. §)

32. Pašvaldība atbilstīgi savai kompetencei var pieprasīt, lai tirdzniecība vai pakalpojuma sniegšana tiktu pārtraukta un konkrētā tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vieta atbrīvota uz laiku, par to informējot atļaujas saņēmēju, šādos gadījumos:

32.1. saistībā ar veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem: ūdensvada remontu, ēkas fasādes remontu, ietves un ielas seguma remontu u.c.;

32.2. saistībā ar paredzētiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi Pašvaldība;

32.3. ja tas nepieciešams Pašvaldības projektu realizācijai;

32.4. ja tas rada draudus iedzīvotāju drošībai.

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 9. §)

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmuma apstrīdēšanas kārtība

33. Par noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

34. Noteikumu ievērošanas uzraudzību, kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tukuma novada Pašvaldības policija.

35. Administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

36. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no to pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

X. Personas datu apstrāde

37. Lai noteikumos noteiktajos gadījumos reģistrētu iesniegumu un pieņemtu lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, par personas tiesībām saņemt atvieglojumu nodevai, kā arī sazinātos ar personu vai informētu par pieņemto lēmumu, Pašvaldība apstrādā noteikumos norādīto fizisko personu datus (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, vecums, atbilstība trūcīgās personas statusam, invaliditāte vai bērna ar invaliditāti esamība atļaujas adresāta ģimenē).

38. Tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, pakalpojuma sniedzēja publiskā vietā vai tirdzniecības organizatora iesnieguma iesniedzēja – fiziskas personas – datus (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese) Pašvaldība pārbauda:

38.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Fizisko personu reģistrā ar nolūku pārliecināties par sniegto datu pareizību un attiecīgās personas esamību;

38.2. Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošajā informācijas sistēmā ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību;

38.3. Pārtikas un veterinārā dienesta reģistros ar nolūku pārliecināties, vai persona pirms pārtikas preču pārdošanas ir veikusi pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tās tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un vai persona atbilst noteikumu 8.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

39. Tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, pakalpojuma sniedzēja publiskā vietā vai tirdzniecības organizatora iesnieguma iesniedzēja – fiziskas personas – datus (vārds, uzvārds, personas kods, vecums, atbilstība trūcīgās personas statusam un invaliditāte vai bērna ar invaliditāti esamība atļaujas adresāta ģimenē), lai pārbaudītu personas iespēju saņemt atvieglojumus attiecīgajai nodevai, Pašvaldība pārbauda Sociālās palīdzības administrēšanas programmā.

40. Pašvaldība personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese un dzīvesvietas adrese) glabā divus gadus pēc attiecīgā iesnieguma izskatīšanas un noteikumu 3. punktā minētās atļaujas izsniegšanas.

41. Ielu tirdzniecības organizators ir atbildīgs par tirdzniecības dalībnieka (fiziskas personas) personas datu iegūšanas un personas datu iesniegšanas Pašvaldībā tiesiskumu, lai Pašvaldība nodrošinātu atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu un tirdzniecības dalībnieka iekļaušanu tirdzniecības dalībnieku sarakstā, kas dod tiesības tirdzniecības dalībniekam veikt tirdzniecību organizētajā ielu tirdzniecībā. Ielu tirdzniecības organizators informē tirdzniecības dalībnieku par tiesību aktos noteikto dalībnieka personas datu apstrādi šī pakalpojuma nodrošināšanā.

XI. Noslēguma jautājumi

42. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

42.1. Tukuma novada domes 2021. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās Tukuma novadā" (prot. Nr. 5, 7. §);

42.2. Engures novada domes 2010. gada 15. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par tirdzniecības organizēšanas kārtību Engures novadā";

42.3. Jaunpils novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par tirdzniecības kārtību Jaunpils novadā";

42.4. Kandavas novada domes 2011. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 2 "Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi, ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu Kandavas novadā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Pielikums
Tukuma novada domes 29.12.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 50 "Par kārtību, kādā tiek
saskaņota ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana
publiskās vietās Tukuma novadā"
Atļauju izsniedzēju grafisks attēlojums

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 50 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Tukuma novads. Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.5 pantu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9. punktu, Tukuma novada domei ir jāapstiprina vienota kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība novadā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos tiek noteikta tirdzniecības dalībnieka, ielu tirdzniecības organizatora un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja atbildība, kā arī ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai tirdzniecība, tā pienākumi tirdzniecības kārtības nodrošināšanai, realizējamo preču grupas ielu tirdzniecības vietās un nosacījumi novada pašvaldības izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz esošajiem un potenciālajiem ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības organizētājiem.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrāmAtļauju ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā izsniedz pašvaldības izpilddirektors, Tukuma novada domes Licencēšanas komisija, attiecīgās Tukuma novada pagastu pārvaldes vadītājs vai Kandavas un pagastu apvienības vadītājs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 50Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 01.02.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 31.01.2022. OP numurs: 2022/21.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329516
01.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"