Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Tukuma novada domes 2023. gada 25. maija saistošos noteikumus Nr. 10 "Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 38

Tukumā 2021. gada 24. novembrī (prot. Nr. 23, 6. §)
Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
24.11.2021. lēmumu (prot. Nr. 23, 6. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

2.2. jaunais speciālists – darbinieks, kurš ieguvis augstāko izglītību, kas nepieciešama konkrētā darba veikšanai un kurš uzsācis darbu ne ātrāk kā divus gadus pirms bērna reģistrācijas rindā vai periodā, kad bērns reģistrēts rindā.

3. Pirmsskolas izglītības programmu bērniem ir iespēja apgūt:

3.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

3.2. pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

3.3. privātajā izglītības iestādē.

4. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Izglītības iestādēs, bērnu nodrošināšanu ar vietu Izglītības iestādēs un Izglītības iestādes maiņu nodrošina pašvaldības iestāde "Tukuma novada Izglītības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde).

5. Uz vietu Izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei var pretendēt bērns no pusotra gada (viens gads un seši mēneši) vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai vai septiņu gadu vecumam. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Izglītības iestādē.

6. Bērnam ar speciālām vajadzībām tiek piedāvāta vieta Izglītības iestādē, kas īsteno speciālās izglītības programmu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Pirmsskolas izglītības programmas apguve Izglītības iestādē sākas 1. septembrī. Pārvaldei ir tiesības vasaras mēnešos pārtraukt pedagoģisko procesu Izglītības iestādēs. Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas, Pārvalde bērnam nodrošina vietu citā Izglītības iestādē.

8. Pašvaldība programmas apguvi nodrošina atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.

9. Pārvalde līdz kārtējā gada 1. maijam nosaka maksimālo katrā Izglītības iestādes pirmsskolas izglītības grupā uzņemamo bērnu skaitu un vecumu.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība rindā

10. Bērnu uzņemšanai Izglītības iestādē, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas, var reģistrēt viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki).

11. Visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti Tukuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā (turpmāk – reģistrs), ievērojot personas datu aizsardzības nosacījumus.

12. Vecāks pieteikumu var iesniegt:

12.1. klātienē – Pārvaldē;

12.2. elektroniski – interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;

12.3. elektroniski – pieteikumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un iesūta e-pastā: pirmsskolasrinda@tukums.lv;

12.4. izglītības iestādē, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Tukuma pilsētas. Šādā gadījumā pieteikumu Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks elektroniskā veidā pārsūta Pārvaldei e-pastā: pirmsskolasrinda@tukums.lv un oriģinālu desmit darba dienu laikā nogādā Pārvaldē.

13. Lai reģistrētu bērnu noteikumu 12. punktā minētajos gadījumos, vecāki reģistrē bērnu, aizpildot pieteikuma formu, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi. Pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā trīs Izglītības iestādes.

14. Uzņemšanai Izglītības iestādēs vecāki var bērnus reģistrēt visu kalendāro gadu Pārvaldē vai elektroniski interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.

15. Reģistrējot bērnu klātienē:

15.1. bērna vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu;

15.2. pilnvarotā persona uzrāda notariāli apliecinātu vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru;

15.3. reģistrācijas pieteikumu bērna vecāki aizpilda vienā eksemplārā.

16. Reģistrējot bērnu elektroniski, vecāks interneta vietnē www.epakalpojumi.lv aizpilda iesniegumu, norādot ne vairāk kā trīs vēlamās Izglītības iestādes prioritārā secībā un bērna vecumu, no kura nepieciešama vieta Izglītības iestādē.

17. Piesakot bērnu ārpuskārtas uzņemšanai Izglītības iestādē, vecāks:

17.1. uzrāda invalīda apliecību (persona ar I vai II grupas invaliditāti), ja viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti vai ģimenē ir bērns ar invaliditāti, izņemot 12.2., 12.3. apakšpunktā minētajos gadījumos;

17.2. iesniedz apliecinājumu par militāro dienestu, ja viens no vecākiem ir robežsargs vai profesionālā dienesta karavīrs, izņemot 12.2., 12.3. apakšpunktā minētajos gadījumos;

17.3. iesniedz izziņu no darba devēja, ja viens no vecākiem ir Tukuma novada pašvaldības ārstniecības persona vai izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks;

17.4. iesniedz darba devēja apliecinājumu par jauno speciālistu, norādot darba tiesisko attiecību uzsākšanas laiku, ieņemamo amatu, specialitāti atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

18. Bērnu reģistrē:

18.1. pirmās pakāpes rindā, ja bērna un vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novada administratīvajā teritorijā;

18.2. otrās pakāpes rindā, ja bērna un vecāka dzīvesvieta deklarēta ārpus Tukuma novada administratīvās teritorijas.

19. Pieteikumi rindā tiek reģistrēti iesniegšanas kārtībā, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

20. Bērnam, kurš reģistrēts otrās pakāpes rindā, piešķir vietu Izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc pirmajā pakāpē iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu Izglītības iestādes grupās.

21. Otrās pakāpes rindā reģistrētu bērnu pēc vecāka rakstiska ierosinājuma var reģistrēt pirmās pakāpes rindā, ja bērna un vecāka dzīvesvieta tiek deklarēta Tukuma novada administratīvajā teritorijā. Bērns tiek reģistrēts pirmās pakāpes rindā pēc ierosinājuma saņemšanas.

22. Par pieteikumā iekļauto ziņu izmaiņām vecāks informē Pārvaldi 30 (trīsdesmit) dienu laikā, nosūtot informāciju e-pastā: pirmsskolasrinda@tukums.lv.

23. Pārvalde desmit darba dienu laikā informē vecākus par pieteikuma reģistrāciju bērna uzņemšanai reģistrā, nosūtot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

24. Pārvalde nodrošina publiski pieejamu informāciju par bērnu rindu un tās izmaiņām Pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā "Pirmsskolas rinda".

III. Vietas piešķiršanas kārtība Izglītības iestādē

25. Bērnam vietu Izglītības iestādē piešķir Pārvalde.

(Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

26. Piešķirot bērnam vietu Izglītības iestādē, tiek ņemts vērā bērna rindas kārtas numurs, ievērojot šādu secību:

26.1. pirmās pakāpes rindā reģistrētie bērni;

26.2. otrās pakāpes rindā reģistrētie bērni, ja grupā ir brīvas vietas.

27. Pārvalde ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu:

27.1. rindā reģistrēta robežsarga vai profesionālā dienesta karavīra bērnam;

27.2. pirmās pakāpes rindā reģistrētam:

27.2.1. bez vecāku gādības palikušam bērnam;

27.2.2. bērnam no daudzbērnu ģimenes;

27.2.3. obligāto izglītības vecumu sasniegušam bērnam;

27.2.4. bērnam, kuram viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti vai ģimenē ir bērns ar invaliditāti (persona ar I vai II grupas invaliditāti);

27.2.5. bērnam, kuram viens no vecākiem ir Tukuma novada pašvaldības ārstniecības persona vai izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks;

27.2.6. bērnam, kuram viens no vecākiem ir jaunais speciālists.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

28. Pārvalde ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt ne vairāk kā trīsdesmit procentus no uzņemšanas reizē piešķiramo vietu skaita.

(Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

29. Komplektējot Izglītības iestāžu grupas, iespēju robežās nodrošina, lai vienas ģimenes bērni tiktu uzņemti vienā Izglītības iestādē.

30. Piešķirot bērnam vietu Izglītības iestādē, reģistrācijas pieteikums no rindas tiek izņemts.

31. Reģistrācijas pieteikumu rindā saglabā, ja vecāks kā vēlamo Izglītības iestādi norādījis kādu no Tukuma vai Kandavas pilsētas teritorijā esošajām Izglītības iestādēm, bet bērnam piešķirta vieta Izglītības iestādē, kas atrodas ārpus pilsētu teritorijas.

32. Pārvalde ir tiesīga bērnu reģistrēt otrās pakāpes rindā, ja, lemjot par vietas piešķiršanu Izglītības iestādē, konstatē, ka bērna un vecāka dzīvesvieta deklarēta ārpus Tukuma novada administratīvās teritorijas, par to rakstiski informējot vecāku.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

33. Pārvalde ir tiesīga pieteikumu iesniegšanas secībā vecākiem piedāvāt vietu Izglītības iestādē, kas nav norādīta pieteikumā.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

34. Pārvalde, komplektējot grupas Izglītības iestādē, ir tiesīga neņemt vērā tos pieteikumus, kuros vecāks konkrētās Izglītības iestādes nav norādījis kā bērnam vēlamās, saglabājot bērna vietu rindā uz tam vēlamajām Izglītības iestādēm.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

35. Pārvalde uz pieteikumā norādīto e-pastu nosūta informāciju par vietas piešķiršanu Izglītības iestādē.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

36. Vecāks Pārvaldes lēmumā norādītajā termiņā piesaka bērnu Izglītības iestādē, iesniedzot Izglītības iestādes vadītājam normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

37. Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas Izglītības iestādē, kas pieteikumā:

37.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām Izglītības iestādēm, bērns tiek izslēgts no reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai reģistrā;

37.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām Izglītības iestādēm, bērnam tiek saglabāta vieta reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām Izglītības iestādēm.

38. Vecākam ir tiesības divas reizes atteikties no Pārvaldes lēmumā norādītās Izglītības iestādes 33. punktā minētajā gadījumā. Trešo reizi piešķirot bērnam vietu Izglītības iestādē, reģistrācijas pieteikums no rindas tiek izņemts.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

39. Vecākam ir tiesības atteikties no bērnam piešķirtās vietas Izglītības iestādē, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi. Vecāks Pārvaldes lēmumā norādītajā termiņā rakstiski informē Pārvaldi par atteikumu apmeklēt Izglītības iestādi. Pēc informācijas saņemšanas reģistrācijas pieteikums no rindas netiek izņemts.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

40. Uz brīvajām vietām Izglītības iestādē bērni rindas kārtībā var tikt uzņemti visa gada laikā. Obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem gada laikā vietas Izglītības iestādē tiek piešķirtas nekavējoties.

41. Ja bērns ir uzņemts Izglītības iestādē, bet vecāks vēlas Izglītības iestādi mainīt, tad vecāks iesniedz iesniegumu Pārvaldei, norādot Izglītības iestādi, kuru bērns apmeklē, vēlamo Izglītības iestādi un Izglītības iestādes maiņas pamatojumu. Lēmumu par Izglītības iestādes maiņu pieņem Pārvalde.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

42. Reģistrācijas pieteikuma un līguma par programmas apguvi paraugformas apstiprina Pārvalde.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

IV. Bērna atskaitīšana no Izglītības iestādes

43. Bērnu atskaita no Izglītības iestādes, pamatojoties uz Izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, šādos gadījumos:

43.1. ja saņemts vecāku iesniegums;

43.2. bērns saņēmis izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi;

43.3. ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Izglītības iestādi vairāk kā vienu mēnesi pēc kārtas, izņemot obligātās izglītības vecuma bērnus.

44. Par attaisnojošu iemeslu Izglītības iestādes neapmeklēšanai uzskatāms:

44.1. bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa;

44.2. vecāku slimība, ja nav neviena, kas bērnu var atvest un izņemt no iestādes, un ja par to tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;

44.3. vecāku atvaļinājums, par kuru vecāki informē Izglītības iestādes vadītāju.

45. Ja bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Izglītības iestādi un bērna vecāki nesniedz Izglītības iestādei informāciju par neapmeklēšanas iemeslu, Izglītības iestādes vadītājs nepieciešamības gadījumā informē sociālo dienestu un/vai bāriņtiesu, lai atbildīgās institūcijas noskaidrotu bērna prombūtnes iemeslus.

46. Pirms Noteikumu 43. punktā minētā lēmuma (rīkojuma) pieņemšanas Noteikumu 43.3. apakšpunktā minētajā gadījumā Izglītības iestādes vadītājs rakstveidā informē vecākus par bērna iespējamo atskaitīšanu un nodrošina iespēju vecākiem saprātīgā termiņā, kas nav īsāks par piecām darba dienām, izteikt viedokli par to, kā arī nosaka termiņu, kas nav īsāks par desmit darba dienām, lai novērstu konstatētos šķēršļus pirmsskolas izglītības mācību programmas apgūšanai, ja tas ir objektīvi iespējams un ir lietderīgi konkrētajā situācijā. Saziņai ar vecāku izmanto ar Izglītības iestādi noslēgtajā līgumā norādīto informāciju. Izglītības iestādes vadītāja rīkojums, kas izdots saskaņā ar Noteikumu 43.3. apakšpunktu, stājas spēkā un ir piemērojams pēc tam, kad to ir saskaņojis Pārvaldes vadītājs.

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 10. §)

V. Noslēguma jautājumi

47. Izglītības iestāde, īstenojot pirmsskolas izglītības apguvi, nodrošina ēdināšanas pakalpojumu. Ja vecāki par bērna ēdināšanu Izglītības iestādē nav veikuši maksājumus noteiktajā termiņā, ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs informē Izglītības iestādes vadītāju. Izglītības iestādes vadītājs noskaidro nemaksāšanas iemeslus un nepieciešamības gadījumā iesaka vecākiem vērsties pašvaldības sociālajā dienestā. Ja netiek risināts jautājums par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu, ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nesaņemto/os maksājumus piedzīt saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

48. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

Precizēts ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 10. §)

49. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Tukuma novada Domes 2015. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju", Engures novada Domes 2019. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Engures novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs", Kandavas novada Domes 2015. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 38Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 01.02.2022.Zaudē spēku: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 31.01.2022. OP numurs: 2022/21.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329514
{"selected":{"value":"07.04.2022","content":"<font class='s-1'>07.04.2022.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.04.2022","iso_value":"2022\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2022.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-06.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.04.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"