Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22

Daugavpilī 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 19, 2. &)
Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu un
Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumu Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību
" 71.3 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), pildot deleģētās valsts funkcijas zvejas tiesību izmantošanas organizēšanas jomā, nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību Pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales kārtību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – Persona), nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu, limitu un slēdzot rūpnieciskās zvejas nomas līgumu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" 2. pielikuma 3. punktu, Pašvaldībai ir noteikts Daugavā 145 zvejas murdu limits, kas tiek sadalīts šādi: Dvietes pagasts – 10, Līksnas pagasts – 20, Naujenes pagasts – 30, Nīcgales pagasts – 10, Pilskalnes pagasts – 10, Salienas pagasts – 5, Sventes pagasts – 20, Tabores pagasts – 30, Vecsalienas pagasts – 10.

4. Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā attiecīgā Pašvaldības pagasta pārvalde (turpmāk – Pārvalde), kuras teritorijā atrodas ūdenstilpe, izņemot noteikumu 5. punktā noteiktos gadījumus, sadarbībā ar Pašvaldības centrālās administrācijas atbildīgo speciālistu, koordinē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas jautājumus, pieņem iesniegumus, izvērtē un pieņem lēmumus, sagatavo un organizē nepieciešamo dokumentu noformēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Ilūkstes pilsētas administrācija (turpmāk – Pilsētas administrācija), sadarbībā ar Pašvaldības centrālās administrācijas atbildīgo speciālistu, koordinē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas jautājumus, pieņem iesniegumus, izvērtē un pieņem lēmumus, sagatavo un organizē nepieciešamo dokumentu noformēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja zvejas nomas tiesības tiek pieteiktas ūdenstilpēs, kas atrodas Bebrenes pagastā, Dvietes pagastā, Eglaines pagastā, Pilskalnes pagastā, Prodes pagastā, Subates pilsētā un Šēderes pagastā.

II. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai iekšējos ūdeņos saņemšana

6. Zvejai komercdarbībai Pašvaldības administratīvajā teritorijā iekšējos ūdeņos juridiskām personām nepieciešams saņemt Pašvaldības speciālo atļauju (licenci).

7. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz pieciem gadiem.

8. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), kad ir jau noslēgts zvejas tiesību nomas līgums, Pārvaldei vai Pilsētas administrācijai, ja ūdenstilpes atrodas noteikumu 5. punktā norādītajos pagastos, ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un informācija par iepriekšējā gada nozveju (ja bija licence vai nomas līgums) papildus pievienojot iesniegumā (1. pielikums) norādīto.

9. Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem Pārvalde vai Pilsētas administrācija.

III. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

10. Informācija par iespēju pretendēt uz zvejas rīku rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek publicēta pašvaldības mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv.

11. Lai Persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu (arī tie, ar kuriem jau ir noslēgts nomas līgums uz vienu gadu) uz katru nākošo gadu, katru gadu no 1. novembra līdz 10. decembrim (izņemot komerczvejai, kurai nav beidzies zvejas tiesību nomas līgums) jāiesniedz iesniegums (2. pielikums), kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija. Iesniegumu var iesniegt Pārvaldē, Pilsētas administrācijā vai uz e-pastu pasts@augsdaugavasnovads.lv (ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu).

12. Juridiskas personas iesniegumam jāpievieno speciālās atļaujas (licences) kopija.

13. Iesniegumam obligāti pievieno dokumentu atvasinājumu, kas apliecina rūpnieciskajā zvejā izmantojamās laivas reģistrāciju vai līgumu par reģistrētas laivas nomu/patapinājumu.

14. Lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas apstiprināšanu, noraidīšanu vai izbeigšanu pieņem attiecīgā Pārvalde vai Pilsētas administrācija, pamatojoties uz sagatavoto informāciju.

15. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, ar Personu tiek sagatavots Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums (turpmāk – Līgums), pievienojot Līguma protokolu par zvejas limitu un nomas maksu. Pamatojoties uz Pašvaldības pieņemto lēmumu, Līgumu un Līguma protokolu sagatavo atbildīgā persona, kas nozīmēta ar Pārvaldes vai Pilsētas administrācijas vadītāja rīkojumu un, pēc nomas maksas saņemšanas, slēdz Līgumu, paraksta Līguma protokolu, izsniedz licenci un ievada datus Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS).

16. Gadījumā, ja vienas ūdenstilpes robežās uz zvejas rīkiem – murdiem – Daugavas upē kādā no pagastiem piesakās vairāk personas, nekā noteikumos noteikts, bet citā pagastā murdi paliek pāri, tad, saskaņojot ar Pašvaldības centrālās administrācijas atbildīgo speciālistu, ir tiesīgi konkrētā gadā veikt zvejas rīku – murdu – pārdali.

IV. Zvejas limitu sadales kārtība un Līgumu termiņi

17. Lemjot par atļauju slēgt Līgumu, ņem vērā zvejniecību regulējošo ārējos normatīvos aktos noteikto limitu kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais Personām iedalītais rūpnieciskās zvejas rīku skaits nepārsniedz Pašvaldībai noteikto zvejas rīku limitu, izņemot 16. punktā noteiktos gadījumus.

18. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības juridiskajām personām komercdarbībai, priekšroka prioritārā secībā dodama Personām, kas darbojas Pašvaldības pagasta teritorijā, ir saistītas ar komerciālo zveju un ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zveju regulējošos normatīvos aktus.

19. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, priekšroka prioritārā secībā dodama saskaņā ar zvejniecības normatīvajiem aktiem:

19.1. personām, ar kurām bija noslēgts Zvejas tiesību nomas līgums un tās darbojās Pašvaldības pagasta teritorijā iepriekšējos gadus saistībā ar pašpatēriņa zveju, atbilst šo noteikumu 19.2. vai 19.3. apakšpunktam, ir pildījušas iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojušas zvejas tiesību regulējošos normatīvos aktus;

19.2. personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvā teritorija;

19.3. personām, kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

20. Līgumi tiek slēgti uz šādu laiku:

20.1. ar juridiskām personām komerciālai zvejai uz laiku no trim līdz pieciem gadiem, bet tas nav ilgāks par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu, kuru var pagarināt uz tādu pašu termiņu;

20.2. ar fiziskām personām pašpatēriņa zvejai līgums tiek slēgts uz vienu gadu.

21. Ja tiek konstatēti zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma pārkāpumi, zvejas tiesību nomas līgums tiek izbeigts un Persona zaudē tiesības uz zvejas rīku limitu nākamajā gadā.

V. Nomas maksas samaksas kārtība

22. Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no Līguma darbības laika, uz vienu gadu un tiek norādīta Līgumam pievienotajam protokolam, ņemot vērā rūpnieciskās zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu.

23. Par piešķirto rūpnieciskās zvejas tiesību nomu kārtējā gadā Personai nomas maksa jāveic protokolā noteiktajā kārtībā bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā un ir iemaksājama Līgumā norādītajā Pašvaldības norēķinu kontā.

VI. Pašvaldības zvejas licencēšanas lēmuma apstrīdēšanas kārtība

24. Pārvaldes vai Pilsētas administrācijas izdotos administratīvos aktus (pieņemtos lēmumus) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

26. Lai Persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2022. gadā, jāiesniedz iesniegums (2. pielikums), kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija, Pārvaldē, Pilsētas administrācijā vai uz e-pastu pasts@augsdaugavasnovads.lv (ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu) līdz 2022. gada 1. aprīlim.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības
domes 2021. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 22
(prot. Nr. 19, 2. &)

(Aizpildāms un iesniedzams juridiskām personām
komerczvejai, kad jau ir noslēgts Zvejas nomas līgums)

Augšdaugavas novada pašvaldībai

  
 juridiskai personai – nosaukums
  
 reģistrācijas numurs
  
 juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasts

IESNIEGUMS

   
(vieta) (datums)
Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu
 
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
ar 
 (nosaukums)
Iesnieguma iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds un amats)

Pielikumā:

1) iepriekšējā gada saimnieciskās darbības apraksts;

2) aizpildāms, ja bijis noslēgts līgums:

Iepriekšējā gada Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______.gada ______._____________________, protokols Nr.__________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums) 

numurs ___________, izsniegšanas datums _____. gada ____. ____________ , izsniedzējs ______________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iepriekšējā gadā neesmu pārkāpis zvejniecību regulējošos normatīvos aktus, man uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parāds. Esmu informēts, ka, lai pārliecinātos par šo faktu neesamību, pašvaldība iegūs informāciju, izmantojot pašvaldībai pieejamās un publiskās datu bāzes.

Atbildi vēlos saņemt: 
– personīgi Kancelejā  
– pa pastu uz adresi  
– elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu bez datu šifrēšanas.
  
 (*paraksts)

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, un iesniegts, izmantojot e-pastu vai portālā www.latvija.lv.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības
domes 2021. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 22
(prot. Nr. 19, 2. &)

Augšdaugavas novada pašvaldībai

  
 (fiziskai personai – Vārds, Uzvārds,
juridiskai personai – nosaukums)
  
 (fiziskai personai – personas kods,
juridiskai personai – reģistrācijas numurs)
  
 (fiziskai personai – dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e-pasts,
juridiskai personai – juridiskā adrese un tālruņa numurs, e-pasts)

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai

   
(vieta) (datums)
Lūdzu:
1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu zvejai,
 (norādīt – pašpatēriņa vai komerciālajai) 

kas atrodas Augšdaugavas novada pašvaldības ______________________ pagasta administratīvajā teritorijā: (ūdenstilpes nosaukums)______________________________

2) iedalīt šādus zvejas limitus vienu zvejas murdu ar atvērumu līdz 30 metriem (pašpatēriņa zvejai), ar atvērumu virs 30 metriem (komerciālajai zvejai) (zvejas rīka nosaukums, skaits, garumsnevajadzīgo nosvītrot)

Aizpildāms, ja bijis līgums iepriekš:

Iepriekšējā gada Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ____________, noslēgts ______.gada ______._________________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā .
 (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _____. ________________ , izsniedzējs ________________________.

Informācija par personas datu apstrādi:

Pārzinis personas datu apstrādei – Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65422238, pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@ augsdaugavasnovads.lv.

Personas datu apstrādes mērķis: identificēt personu un izvērtēt personas tiesības slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: personas iesniegums, no likuma izrietošie pienākumi un līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts).

Papildus informāciju par personas datu apstrādi un tiesībām var iegūt tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Personas datu aizsardzība vai pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Atbildi vēlos saņemt: 
– personīgi Kancelejā  
– pa pastu uz adresi  
– elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu bez datu šifrēšanas.
  
 (*paraksts)

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, un iesniegts, izmantojot e-pastu vai portālā www.latvija.lv.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas zvejniecības normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu, 7. panta otro daļu, 10. panta piekto daļu, 11. panta pirmo, otro daļu, 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos".
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldībā nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upē un ezeros Augšdaugavas novada teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidiTiešie ieguvēji Augšdaugavas novada uzņēmēji, kuri nodarbojas ar komerczveju, un iedzīvotāji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmVisas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Augšdaugavas novada pašvaldības attiecīgajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas ūdenstilpe, vai Ilūkstes pilsētas administrācijā, ja zvejas nomas tiesības tiek pieteiktas ūdenstilpēs, kas atrodas Beberenes pagastā, Dvietes pagastā, Eglaines pagastā, Pilskalnes pagastā, Prodes pagastā, Subates pilsētā un Šēderes pagastā.

Augšdaugavas novada pašvaldības attiecīgās pagasta pārvaldes vai Ilūkstes pilsētas administrācijas izdotos administratīvos aktus (pieņemtos lēmumus) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram. Izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Augšdaugavas novada mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Kucins
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 25.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 24.01.2022. OP numurs: 2022/16.5
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329399
25.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"