Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2023. gada 29. marta saistošos noteikumus "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas".
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 36/2021

Mārupē 2021. gada 22. decembrī
Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 47
(sēdes prot. Nr. 16)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas" (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk tesktā – pašvaldība) nosaka pašvaldības pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja vien Saitošajos noteikumos nav noteikts citādi.

II. Pabalstu veidi

3. Pabalstu veidi:

3.1. pabalsts jaundzimušo aprūpei;

3.2. pabalsti veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai;

3.3. pabalsts transporta pakalpojumiem;

3.4. pabalsts noteiktu vecumu sasniegušām personām;

3.5. pabalsts politiski represētām personām;

3.6. pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas;

3.7. pabalsts apbedīšanai;

3.8. (svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2022).

(Grozīts ar Mārupes novada domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

III. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

4. Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas Mārupes novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pievieno vai uzrāda dokumentus, kuri saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem nepieciešami konkrēta pabalsta piešķiršanai. Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina elektroniskais paraksts.

5. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

6. Sociālais dienests lēmumu sagatavo rakstveidā un paziņo par to pabalsta pieprasītājam.

7. Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt pieprasīto pabalstu, ja:

7.1. Persona, kuras vajadzību apmierināšanai pabalsts pieprasīts, atbilst Saistošo noteikumu 2. punktam;

7.2. Persona, kuras vajadzību apmierināšanai pabalsts pieprasīts un pabalsta pieprasītājs atbilst Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pabalstu;

7.3. Pabalsta pieprasītājs iesniedzis vai uzrādījis visus dokumentus saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pabalstu.

8. Sociālais dienests pieņem lēmumu atteikt piešķirt pieprasīto pabalstu, ja:

8.1. nav izpildītas Saistošo noteikumu 7. punkta apakšpunktu prasības;

8.2. ir konstatēti apstākļi, kas saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām, kas attiecas uz pieprasīto pabalstu, liedz to piešķirt.

9. Sociālais dienests pārtrauc piešķirtā pabalsta izmaksu, ja ir zudusi pabalsta pieprasītāja vai tā izlietotāja atbilstība Saistošo noteikumu 7. punkta 7.1. vai 7.2. apakšpunkta prasībām.

10. Sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas un lēmuma izpildes gaitā ir tiesīgs iegūt papildu informāciju, to pieprasot no pabalsta pieprasītāja (saņēmēja vai izlietotāja), citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ieskatoties Sociālajam dienestam pieejamās datu bāzēs. Visu noskaidroto informāciju Sociālais dienests norāda lēmumā, kura pieņemšanai tā tika iegūta.

11. Pabalstu izmaksā personai iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, pasta norēķinu sistēmas kontā, skaidrā naudā vai pakalpojuma sniedzēja rēķinā norādītajā norēķinu kontā.

(Mārupes novada domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 11/2022 redakcijā)

IV. Pabalsts jaundzimušo aprūpei

12. Pabalsts jaundzimušo aprūpei (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pabalsts) paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

13. Tiesības saņemt Pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no bērna vecākiem, personai, kura ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski audzina bērnu līdz viena gada vecumam, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

14. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

14.1. 200,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu;

14.2. 400,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu;

14.3. 400,00 euro par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski audzina bērnu līdz viena gada vecumam un pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā nepārtraukti, ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta jaundzimušo aprūpei pieprasīšanas.

15. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā uzrāda bērna dzimšanas apliecību. Ja pabalsta pieprasītājs ir persona, kura ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski audzina bērnu līdz viena gada vecumam, pabalsta pieprasītājs uzrāda Sociālajā dienestā bērna dzimšanas apliecības kopiju un bāriņtiesas lēmuma kopiju par aizbildnības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē, vai bāriņtiesas lēmuma kopiju, kas pieņemts bērna personīgo interešu un tiesību aizsardzībai. Iepriekš minēto dokumentu kopijas nav jāiesniedz, ja pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atrodas pašvaldības rīcībā.

16. Pabalstu var pieprasīt divpadsmit mēnešu laikā no bērna piedzimšanas brīža.

17. Pabalstu jaundzimušo aprūpei nepiešķir, ja:

17.1. bērns ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

17.2. bērna vecāks, adoptētājs, aizbildnis vai faktiskais audzinātājs pabalstu jaundzimušo aprūpei saņēmis citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

V. Pabalsti veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai

18. Pabalsts aprūpei 75,00 euro mēnesī guļošām vai uzraugāmām pilngadīgām personām, kas sevi nespēj aprūpēt, iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto veidlapu 027/u, ja pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu kopšanas pabalstu invalīdam.

19. Pabalsts veselības aprūpei 150,00 euro gadā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem, ja pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

20. Pabalsts pneimokoka vakcīnas apmaksai personām, kuras ir sasniegušas 65 gadu vecumu, ja pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot izdevumu apliecinošu dokumentu, kas nav vecāks par trīs mēnešiem.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022)

21. Pabalsts veselības aprūpei 300,00 euro gadā bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem vai aizbildnim, uzrādot bērna invaliditāti apliecinošu dokumentu, vai iesniedzot ārsta izsniegtu izziņu, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija, ja pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Ja pabalstu pieprasījis bērna aizbildnis, viņš Sociālajā dienestā uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē. Bāriņtiesas lēmums nav jāuzrāda, ja to pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāklis norādāms iesniegumā, pieprasot pabalstu.

22. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai vai uzlabošanai 75,00 euro mēnesī hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze, saskaņā ar ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par šāda pakalpojuma nepieciešamību.

23. Pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem 75,00 euro mēnesī, saskaņā ar ārstējošā ārsta izziņu par ārstēšanas nepieciešamību, ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu.

24. Pabalsts vasaras nometnei līdz 200,00 euro gadā personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem, kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, vai cita novada bāriņtiesa, ja bērna un viņa aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas, bērns apmeklē Mārupes novada izglītības iestādi un par šo bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam mērķim pašvaldība, kuras teritorijā atrodas piekritīga bāriņtiesa, bērniem no riska ģimenēm korekcijas plāna ietvaros. Lai saņemtu pabalstu, jāuzrada izdevumus apliecinošs dokuments un:

24.1. personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam – invaliditāti apliecinošs dokuments;

24.2. ar celiakiju slimiem bērniem – ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija.

25. Vienreizējs pabalsts viena mājokļa pielāgošanai līdz 6000,00 euro apmērā, ņemot vērā ergoterapeita novērtējumu par personas vai personas aprūpē esoša bērna spējām un nepieciešamo fiziskās vides pielāgojumu, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķinu un izdevumus apliecinošus dokumentus, ja persona atbilst šādiem nosacījumiem:

25.1. personai ir funkcionāli traucējumi;

25.2. personai ir pārvietošanās grūtības;

25.3. personai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte vai bērnam ar invaliditāti;

25.4. ja dzīvojamā māja ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai dzīvokļa īpašums ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā un Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, dzīvokļa īpašuma īpašnieks informējis dzīvokļa īpašnieku kopību par nodomu, ievērojot būvniecības prasības, veikt darbības mājokļa un vides pieejamības nodrošināšanai.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022)

26. Saistošo noteikumu 19., 21. un 24. punktā minētie pabalsti, pabalsta pieprasītājam kalendāra gadā par iepriekšējo kalendāro gadu/gadiem netiek izmaksāti.

VI. Pabalsts transporta pakalpojumiem

27. Pabalstu transporta pakalpojumiem (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pabalsts) piešķir Saistošo noteikumu 28. punkta apakšpunktos noteiktajām personu kategorijām, kuras izmanto transporta pakalpojumus Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja viņas neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, un vismaz vienu gadu pirms Pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

28. Pabalstu piešķir:

28.1. personām, kuras sasniegušas 70 gadu vecumu;

28.2. nestrādājošām vecuma pensiju sasniegušām personām, ja viņas atbilstoši normatīvajiem aktiem nesaņem valsts atbalstu transporta pakalpojumiem;

28.3. nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti.

29. Pabalsta apmērs ir 100,00 euro.

30. Pabalsts tiek piešķirts pabalsta pieprasītājam uz iesnieguma pamata vienu reizi kalendāra gadā, ja viņš atbilst Saistošo noteikumu 27. punktā un 28. punkta apakšpunktos noteiktajiem nosacījumiem.

31. Pabalsta pieprasītājam, pieprasot Pabalstu par iepriekšējo kalendāra gadu/gadiem, netiek piešķirts.

VII. Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušām personām

32. Tiesības saņemt pabalstu noteiktu vecumu sasniegušām personām (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pabalsts) ir personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90 un vairāk gadus, un vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms Pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

33. Pabalsta apmērs ir:

33.1. sasniedzot 80, 85 gadus 75,00 euro apmērā gadā;

33.2. sasniedzot 90–99 gadus 100,00 euro apmērā gadā;

33.3. sasniedzot 100 un vairāk gadus 150,00 euro apmērā kalendāra gadā.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022)

34. Pabalsts tiek piešķirts pabalsta pieprasītājam uz iesnieguma pamata vienu reizi kalendāra gadā, ja viņš atbilst Saistošo noteikumu 32. punktā un 33. punkta apakšpunktos noteiktajiem nosacījumiem.

35. (Svītrots ar Mārupes novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2022)

VIII. Pabalsts politiski represētām personām

36. Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētām personām (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pabalsts), kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiskli dzīvo.

37. Pabalsts noteikts 150,00 euro apmērā gadā.

38. Lai saņemtu Pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā uzrāda politiski represētās personas statusu apliecinošu dokumentu, ja Pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neatrodas pašvaldības rīcībā.

39. Iesniegumu pabalsta pieprasītājs iesniedz, Pabalstu pieprasot pirmo reizi. Sociālais dienests pieņem lēmumu un turpmāk katru kalendāra gadu pirms jauna lēmuma pieņemšanas pārbauda pabalsta pieprasītāja atbilstību Saistošo noteikumu 36. punktam. Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendāra gadā un izmaksāts pabalsta pieprasītājam līdz kalendāra gada 16. martam, kamēr ir spēkā personai noteiktais represētās personas statuss.

40. Pabalsta pieprasītājam, pieprasot Pabalstu par iepriekšējo kalendāra gadu/gadiem, netiek piešķirts.

IX. Pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas

41. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pabalsts) ir personām, kuras atbrīvojušās no soda izciešanas vietas, ja personas dzīvesvieta deklarēta vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

42. Pabalsts noteikts 50,00 euro apmērā.

43. Lai saņemtu Pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā uzrāda izziņu par atbrīvošanos no soda izciešanas vietas, ja tā izdota ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pabalsta pieprasīšanas.

X. Pabalsts apbedīšanai

44. Pabalstu apbedīšanai (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pabalsts) piešķir personai, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Mārupes novada administratīvajā teritorijā apbedīšanu. Par šī punkta prasībām atbilstošu mirušo personu ir atzīstama arī tāda persona, kuras pēdējā faktiskā dzīvesvieta bija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pirms tam persona bija deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

45. Pabalsts noteikts 200,00 euro apmērā.

46. Lai saņemtu Pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā uzrāda mirušās personas miršanas apliecību, ja pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neatrodas pašvaldības rīcībā.

47. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

X1. Pabalsts Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai

(Nodaļa svītrota ar Mārupes novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2022)

47.1 (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2022)

47.2 (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2022)

47.3 (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2022)

47.4 (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2022)

47.5 (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2022)

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

48. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē.

49. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XII. Noslēguma jautājumi

50. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

51.1. Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas";

51.2. Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 23/2009 "Par pabalstu jaundzimušo aprūpei";

51.3. Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 9/2016 "Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai";

51.4. Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 24/2009 "Par pabalstu transporta pakalpojumiem";

51.5. Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 21/2009 "Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām";

51.6. Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 20/2009 "Par pabalstu politiski represētajām personām";

51.7. Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 19/2009 "Par apbedīšanas pabalstu".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 36/2021Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 25.01.2022.Zaudē spēku: 29.04.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 24.01.2022. OP numurs: 2022/16.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329386
{"selected":{"value":"11.06.2022","content":"<font class='s-1'>11.06.2022.-28.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.06.2022","iso_value":"2022\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2022.-28.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2022","iso_value":"2022\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2022.-10.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2022","iso_value":"2022\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2022.-21.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2022","iso_value":"2022\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2022.-14.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.06.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)