Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2023. gada 26. jūlija saistošos noteikumus "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību".
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2021

Mārupē 2021. gada 22. decembrī
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 44 (sēdes prot. Nr. 16)


Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – licences pieprasītājs, izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes), interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) īstenošanai.

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences termiņa pagarināšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

3. Noteikumos noteikto izglītības programmu licencēšanu nodrošina Mārupes novada pašvaldības domes izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – komisija).

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4. Licences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu:

4.1.1. saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juridiska persona;

4.1.2. saskaņā ar noteikumu 2. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona.

4.2. licencējamo izglītības programmu datorsalikumā, kurā norāda:

4.2.1. izglītības programmas nosaukumu;

4.2.2. izglītības programmas mērķi (izvirzāms viens vai vairāki mērķi, mērķa/-u formulējumā ietverot mācību, audzināšanas un personības attīstības aspektus) un uzdevumus (uzdevumi norāda, kā sasniegt mērķi/-us; katra mērķa sasniegšanai izvirza vismaz divus uzdevumus);

4.2.3. izglītības programmas apjomu (stundu skaits);

4.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;

4.2.5. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);

4.2.6. izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu;

4.2.7. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu).

4.3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās izglītības programmas īstenošanai, oriģinālu vai apliecinātu kopiju;

4.4. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs noteikumu 4. punktā minētos dokumentus iesniedz pašvaldībā, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV – 2167, vai nosūta pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.

6. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai.

III. LICENCES PIEPRASĪJUMA IZVĒRTĒŠANAS UN LICENCES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

7. Komisija izglītības programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas.

8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences pieprasītājam tiek nosūtīts rakstveida paziņojums, kurā norādīti iesniedzamie dokumenti. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

9.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;

9.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

9.4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanas prasībām.

10. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad, pēc to novēršanas, licences pieprasītājs var atkārtoti iesniegt izglītības programmu licencēšanai.

11. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

12. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem.

13. Licence noformējama atbilstoši noteikumu 3. pielikumam.

14. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs.

15. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

16. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

17. Licences saņēmējam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas. Ja komisija konstatē, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, tad viena kalendārā mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par licences pārreģistrāciju. Komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

18. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par izglītības programmas īstenošanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbild licences pieprasītājs.

IV. LICENCES TERMIŅA PAGARINĀŠANAS KĀRTĪBA

19. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz jaunu licences saņēmēja rakstveida iesniegumu:

19.1. saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juridiska persona;

19.2. saskaņā ar noteikumu 2. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona.

20. Komisija lemj par licences termiņa pagarināšanu, ja licences pieprasītājs iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

21. Iesniegumam par licences termiņa pagarināšanu pievieno:

21.1. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu (būve, telpa, zemesgabals u.c.) licencējamās programmas īstenošanai oriģinālu vai apliecinātu kopiju;

21.2. aktualizētu izglītības programmu, atbilstoši noteikumu 4.2. apakšpunktam;

21.3. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

22. Licences termiņa pagarināšanai, licences pieprasītājs noteikumu 21. punktā minētos dokumentus iesniedz pašvaldībā, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV–2167, vai nosūt pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.

23. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences saņēmējam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences termiņa pagarināšanai.

24. Komisija pieņem lēmumu par licences termiņa pagarināšanu uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem vai atteikumu pagarināt licences termiņu ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

25. Komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licences saņēmēju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

V. LICENCES ANULĒŠANAS KĀRTĪBA

26. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

26.1. licences pieprasītājs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;

26.2. licences pieprasītājs sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai;

26.3. licences pieprasītāja darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

26.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;

26.5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

26.6. juridiskā persona tiek likvidēta.

27. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

28. Licences anulēšanas gadījumā izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi, izsniegtā licence zaudē spēku.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

30. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena kalendārā mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža Mārupes novada pašvaldības domē. Domes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2021

Mārupes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

   
  

(juridiskās personas nosaukums)

   
  

(reģistrācijas Nr.)

   
  

(juridiskā adrese)

   
  

(kontaktpersona)

   
  

(tālruņa Nr.)

   
  

(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci /pagarināt licences termiņu

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 
Programmas/u īstenošanas vietas adrese 
 

Pielikumā:

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

   

(datums)

  
   
   

(paraksttiesīgās (pilnvarotās) personas vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

2. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2021

Mārupes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

   
  

(fiziskās personas vārds, uzvārds)

   
  

(personas kods)

   
  

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

   
  

(kontaktpersona)

   
  

(tālruņa Nr.)

   
  

(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci /pagarināt licences termiņu

interešu izglītības programmai (programmām)

pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 

(programmas nosaukums)

 
Programmas/u īstenošanas vietas adrese 
 

Pielikumā:

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu

   

(datums)

  
   
     

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

  
3. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2021

35/2021

LICENCE NR. (licences numurs)

Izdota "licences pieprasītājs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr./ personas kods

Interešu izglītības/ pieaugušo neformālās izglītības programmas

"Programmas nosaukums"

"Stundu skaits" stundas

īstenošanai Mārupes novadā

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts "datums".

Licence derīga līdz "datums".

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs __________________________ (vārds, uzvārds, paraksts)

Saistošo noteikumu Nr. 35/2021 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu, ir nepieciešams apstiprināt kārtību, kādā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programma novadā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma pieņemšanas kārtību par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, licences pārreģistrāciju, licences izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNetiek paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35/2021Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 25.01.2022.Zaudē spēku: 03.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 24.01.2022. OP numurs: 2022/16.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329385
25.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"