Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24

Valmierā 2021. gada 30. decembrī (prot. Nr. 18, 14. §)
Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām Pašvaldības izglītības iestādēs, sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei (turpmāk – atbalsts).

2. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

3. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja attiecināmi visi šādi nosacījumi:

3.1. izglītojamais ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

3.2. izglītojamā un vismaz viena izglītojamā likumīgā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3. izglītojamais apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā.

4. Lai saņemtu atbalstu, izglītojamā likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu.

5. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

6. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība rakstiski informē izglītojamā likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

7. Pašvaldības atbalsts tiek izmaksāts privātai izglītības iestādei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi.

8. Lai pamatotu atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar Pašvaldību un izglītojamā likumīgo pārstāvi, Pašvaldībā iesniedz:

8.1. izmaksu tāmi atbilstoši privātās izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

8.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

9. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka, kā noteiktais Pašvaldības atbalsts, Pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā, kas atbilstoši šo noteikumu 7. punktam noslēgts starp Pašvaldību, privāto izglītības iestādi un izglītojamā likumīgo pārstāvi.

10. Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad izglītojamā likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts šo noteikumu 7. punktā noteiktais līgums.

11. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, kas tiek piešķirts proporcionāli faktiskajam apmeklējuma dienu skaitam, privātā izglītības iestāde Pašvaldībā katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pieprasījumu – rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kuram pievienotas dokumentu kopijas, kas attaisno izglītojamā privātās izglītības iestādes kavējumus.

12. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc privātās izglītības iestādes pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 7. punktā noteiktajā līgumā.

13. Pašvaldības atbalsts tiek pārtraukts gadījumos, ja:

13.1. dzīvesvieta izglītojamam, par kuru tiek saņemts Pašvaldības atbalsts, vai tā likumīgajiem pārstāvjiem tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē;

13.2. izglītojamo uzņem Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Šādā gadījumā Pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad izglītojamais ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē;

13.3. izglītojamo atskaita no privātās izglītības iestādes;

13.4. izglītojamais uzsāk pamatizglītības ieguvi;

13.5. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta.

14. Izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā ir izveidojusies Izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu. Izglītības iestāde 14 darba dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus pašvaldības kontā, kas norādīts pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

15. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

16. Atzīt par spēku zaudējušu:

16.1. Valmieras pilsētas pašvaldības 2016. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei";

16.2. Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5/2017 "Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei";

16.3. Rūjienas novada pašvaldības 2018. gada 18. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2018 "Par kārtību, kādā Rūjienas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmsskolas izglītības iestādei".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 17. punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Valmieras novada pašvaldības dome 2016. gada 25. februārī izdeva saistošos noteikumus Nr. 255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei".

Burtnieku novada pašvaldības dome 2017. gada 19. aprīlī izdeva saistošos noteikumus Nr. 5/2017 "Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei".

Rūjienas novada pašvaldības dome 2018. gada 18. janvārī izdeva saistošos noteikumus Nr. 2/2018 "Par kārtību, kādā Rūjienas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmsskolas izglītības iestādei".

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei, nodrošinot iespēju saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajās izglītības iestādēs visiem Valmieras novadā deklarētiem izglītojamiem.

2. Īss projekta satura izklāstsIzglītības likuma 17. panta 2.4 daļa cita starpā nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tā nodrošina šā panta 2.1 un 2.3 daļā noteikto pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu privātajai izglītības iestādei.

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajai izglītības iestādei, kā arī tiek noteikta kārtībā, kādos gadījumos līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu līdzfinansējuma veidā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada Izglītības pārvalde.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Valmieras novada Izglītības pārvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 30.12.2021.Stājas spēkā: 20.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 19.01.2022. OP numurs: 2022/13.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329280
20.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"