Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei".

Saistošie noteikumi Burtnieku novada domes konsolidētajā redakcijā uz 18.03.2021.


Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2017

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2017. gada 19. aprīlī
Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei
APSTIPRINĀTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
19.04.2017. sēdes lēmumu Nr. 91 (prot. Nr. 8, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

Grozīti ar Burtnieku novada domes 21.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018, spēkā no 24.03.2018.
Grozīti ar Burtnieku novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019, spēkā no 28.03.2019.
Grozīti ar Burtnieku novada domes 19.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020, spēkā no 15.03.2020.
Grozīti ar Burtnieku novada domes 17.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām Pašvaldības izglītības iestādēs, sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei (turpmāk – Pašvaldības atbalsts).

2. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā (turpmāk tekstā – bērns) un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

II. Pašvaldības atbalsta apmērs

3. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru Pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

4. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam budžeta gadam (1. pielikums) Pašvaldība aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un publicē Pašvaldības tīmekļa vietnē www.burtniekunovads.lv sadaļā "Izglītība".

5. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka kā apstiprinātais Pašvaldības atbalsts, tad atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikts līgumā starp attiecīgo privāto izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi.

III. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas, izmaksas un pārtraukšanas kārtība

6. Piesakoties Pašvaldības atbalsta saņemšanai, likumiskajam pārstāvim jāiesniedz Pašvaldībā šādi dokumenti:

6.1. bērna likumiskā pārstāvja iesniegums (2. pielikums) par to, ka bērns saņems pakalpojumu privātajā izglītības iestādē, norādot iesniegumā izglītības iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi;

6.2. līguma, kas noslēgts starp privāto izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi, kopija;

6.3. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu tāme atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei izglītības iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju.

7. Pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt viena mēneša laikā.

8. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu un tā apmēru vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu Pašvaldība rakstiski informē likumisko pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

9. Ja Pašvaldības atbalsts ir piešķirts, Pašvaldība, privātā izglītības iestāde un likumiskais pārstāvis slēdz trīspusēju līgumu par Pašvaldības atbalstu. Līgums tiek noslēgt uz vienu gadu.

10. Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk pēc līguma noslēgšanas.

11. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam atbilstoši līgumā noteiktai kārtībai iesniedz Pašvaldībai atskaiti par atbalstāmo audzēkņu ikdienas apmeklējumu un rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem.

12. Pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumiskie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

13. Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc privātās izglītības iestādes atskaites un rēķina saņemšanas pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

14. Pašvaldība pārtrauc Pašvaldības atbalsta izmaksu:

14.1. ja bērna un/vai likumiskā pārstāvja dzīves vieta tiek deklarēta citas Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

14.2. ja bērns uzsāk apmeklēt Pašvaldības izglītības iestādi;

14.3. ja tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un likumisko pārstāvi par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu.

15. Ja ir izveidojusies Pašvaldības atbalsta pārmaksa privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu, privātā izglītības iestāde 1 (viena) mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts Pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita Pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs K. Sedvalds
1. pielikums
Burtnieku novada pašvaldības
2017. gada 19. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017
"Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei"

(Pielikums Burtnieku novada domes 17.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTA DETALZĒTS ATŠIFRĒJUMS PA IZDEVUMU POZĪCIJĀM

(PĒC NAUDAS PLŪSMAS 2020.GADĀ)

Ekonomiskās klasifikācijas kodsIzdevumiIzdevumi Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs gadā (EUR)
1000Atlīdzība759477.28
1100Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)594010.24
1200Darba devēja VSAOI (izņem VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)165467.04
2000PRECES UN PAKALPOJUMI164962.56
2100KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI1305.25
2110IEKŠZEMES KOMANDĒJUMI UN DIENESTA BRAUCIENI1305.25
2200PAKALPOJUMI109477.09
2210PASTA, TELEFONA UN CITI SAKARU PAKALPOJUMI1751.06
2220KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI59066.03
2230ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI UN AR IESTĀDES DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI8400.47
2240REMONTDARBI UN UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI36975.66
2250INFOMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PAKALPOJUMI3243.67
2260ĪRE UN NOMA40.20
2300KRĀJUMI, MATERIĀLI, PRECES UN INVENTĀRS54180.22
2310BIROJA PRECES UN INVENTĀRS23490.11
2320KURINĀMAIS UN ENERĢĒTISKIE MATERIĀLI3021.94
2340ZĀLES, ĶIMIKĀLIJAS, LABORATORIJAS PRECES, U.C.73.50
2350Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli16368.90
2360PAŠVALDĪBAS APRŪPĒ UN APGĀDĒ ESOŠO PERSONU UZTURĒŠANA (izņemot EKK 2363)2712.07
2370MĀCĪBU LĪDZEKĻI UN MATERIĀLI (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)8513.70
2400IZDEVUMI PERIODIKAS IEGĀDEI0.00
PKOPĀ PAŠVALDĪBAS LĪDZEKĻI924439.84
KKOPĒJAIS PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMS88854.44
 KOPĒJIE IZDEVUMI1013294.28
MVALSTS MĒRĶDOTĀCIJA PEDAGOGU ATALGOJUMAM UN MĀCĪBU LĪDZEKĻIEM195621.00
B1IZGLĪTOJAMO SKAITS NO PUSOTRA LĪDZ ČETRU GADU VECUMAM 1. SEPTEMBRĪ 2020. GADĀ220
B2IZGLĪTOJAMO SKAITS OBLIGĀTĀ SAGATAVOŠANAS VECUMĀ 1. SEPTEMBRĪ 2020. GADĀ132
BKOPĒJAIS BĒRNU SKAITS PAŠVALDĪBAS PII 01.09.2020.352
LKOPĒJIE PII IZDEVUMI1208915.28
 IZMAKSAS VIENAM IZGLĪTOJAMAM NO PUSOTRA LĪDZ ČETRU GADU VECUMAM286.20
 IZMAKSAS VIENAM IZGLĪTOJAMAM OBLIGĀTĀ SAGATAVOŠANAS VECUMĀ162.70
2. pielikums
Burtnieku novada pašvaldības
2017. gada 19. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2017
"Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei"

Burtnieku novada pašvaldības domei

  
 Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds
  
 personas kods
  
 deklarētā dzīves vieta
  
 e-pasta adrese, tālrunis

IESNIEGUMS

Informēju, ka mans bērns ,
 vārds uzvārds 
personas kods , deklarētās dzīves vietas adrese 
 
no 20___. gada ___.___________ saņems pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
 ,
privātās izglītības iestādes nosaukums 

izglītības iestādes reģistrācijas Nr._________________, e-pasta adrese ________________________________

20___. gada ___.__________ 
 paraksts

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Burtnieku novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5/2017Pieņemts: 19.04.2017.Stājas spēkā: 24.05.2017.Zaudē spēku: 20.01.2022.Publicēts: Burtnieku novada vēstis, 27 (120), 23.05.2017.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322751
{"selected":{"value":"18.03.2021","content":"<font class='s-1'>18.03.2021.-19.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"18.03.2021","iso_value":"2021\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2021.-19.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
18.03.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"