Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Jēkabpils novadā 2021. gada 25. novembrī
Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 505 (prot. Nr. 13, 79. §)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes
13.01.2022. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 1, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
36. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka mājokļa pabalsta pieprasīšanas, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā.

2. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novada pašvaldībā un kura nesaņem likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikto mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam.

3. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) vēršas Jēkabpils novada pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests) un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (turpmāk – MK noteikumi) noteiktajā kārtībā iesniedz tajos minētos dokumentus mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtēšanai un mājokļa pabalsta aprēķināšanai par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem.

4. Sociālais dienests mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā iesniegto dokumentu saņemšanas veic MK noteikumos noteiktās darbības.

5. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, izņemot šo noteikumu 6. punktā minētajām mājsaimniecībām, piešķirts un izmaksāts, kā arī nepamatoti izmaksātais mājokļa pabalsts tiek atgūts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6. Mājokļa pabalsta apmēru, izmantojot MK noteikumos noteikto mājokļa pabalsta aprēķināšanas formulu, piemērojot garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai koeficientu 1,35 aprēķina:

6.1. daudzbērnu ģimenei;

6.2. mājsaimniecībai, kurā ir bērns ar invaliditāti;

6.3. mājsaimniecībai, kurā ir tikai pilngadīgas personas ar invaliditāti un/vai personas, kuras saņem valsts vecuma pensiju;

6.4. atsevišķi dzīvojošai politiski represētai personai, nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

6.5. atsevišķi dzīvojošam pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecumam;

6.6. personai, kura viena audzina bērnu un saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantijas fonda līdzekļiem.

7. Aprēķinātais mājokļa pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, kas nepārsniedz faktiskos un MK noteikumu 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus jeb Pmaj ≤ K, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto mājokļa lietošanas izdevumu summu).

8. Sociālais dienests mājokļa pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz 10. datumam.

9. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Ja mājsaimniecība atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Kārtība, kādā sedz ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus" līdz 2021. gada 31. decembrim sociālajā dienestā ir iesniegusi iesniegumu vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanai, pašvaldība nodrošina iesnieguma izskatīšanu, lēmuma pieņemšanu un remontdarbu veikšanu saskaņā ar šajā punktā minētajos saistošajos noteikumos noteikto tiesisko regulējumu par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūlijam.

11. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. Aknīstes novada domes 2009. gada 21. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem";

11.2. Jēkabpils pilsētas domes 2014. gada 7. augusta saistošos noteikumus Nr. 20 "Kārtība, kādā sedz ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus" (Latvijas Vēstnesis, 2014., 160., 254. nr.; 2015., 132. nr.; 2017., 132. nr.; 2019., 223. nr.; 2021., 114. nr.);

11.3. Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 11/2017 "Par pabalstiem Viesītes novadā";

11.4. Krustpils novada domes 2017. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 2017/18 "Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem";

11.5. Salas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2021/4 "Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un sociālās palīdzības pabalstiem Salas novadā";

11.6. Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 3/2021 "Par sociālo palīdzību Jēkabpils novadā".

12. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvi teritoriālās reformas ietvaros, apvienojot Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldības tika izveidota jauna Jēkabpils novada pašvaldība, kas atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteiktajam ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi pārņēma attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūcijas, finanses, mantu un saistības.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētajai novada domei ir jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi un jāpieņem jauni novada saistošie noteikumi. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSPL) Pārejas noteikumu 40. punktā noteikts, ka līdz šajā likumā paredzēto pašvaldību saistošo noteikumu par papildu sociālās palīdzības pabalstiem spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami apvienoto pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi, izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, un to piešķiršanas kritēriji.

Valstī vienots tiesiskais regulējums attiecībā uz mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka mājokļa pabalsta pieprasīšanas, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā, paredzot mājokļa pabalsta aprēķināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", atsevišķām iedzīvotāju grupām garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemērojot koeficientu 1,35.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuŅemot vērā, ka ar 2021. gada 1. jūliju visā valsts teritorijā stājās spēkā vienots tiesiskais regulējums mājokļa pabalsta aprēķināšanai un ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu pieaugumu, jo īpaši elektroenerģijas nodrošināšanai, provizoriski 2022. gada budžeta izdevumu sadaļā tiek plānoti 400 000 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 18.01.2022.Piemērojams ar: 01.01.2022.Zaudē spēku: 09.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 17.01.2022. OP numurs: 2022/11.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329209
18.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"