Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jēkabpilī 2014.gada 7.augustā
Kārtība, kādā sedz ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26. panta otro daļu, 27. panta otro daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto daļu
(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pabalstu veidus ar dzīvojamās telpas (turpmāk – dzīvoklis (mājoklis)) lietošanu saistīto izdevumu segšanai, to aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā.

2. Saistošajos noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

2.2. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

2.3. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

2.4. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

2.4.1 Mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

2.5. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

3. Ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai pašvaldība var piešķirt:

3.1. mājokļa pabalstu;

3.2. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

3.3. vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

4. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pašvaldībā, bet vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam – trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta deklarēta attiecīgajā Jēkabpils pašvaldības administratīvajā teritorijā īrētajā vai īpašumā esošajā mājoklī.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

5. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

6. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

6.1 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

7. Iesniedzot Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) šo noteikumu 10. un 28.punktā minētos dokumentus, mājsaimniecība dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visām mājsaimniecības personām, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, un veikt datu apstrādi SOPA.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

8. Dienesta sociālā darba speciālisti mājsaimniecības sniegtās ziņas pārbauda, izskatot iesniegtos dokumentus, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām un, nepieciešamības gadījumā, apsekojot dzīvesvietu. Ja mājsaimniecība atsakās vai nenodrošina Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamentam (turpmāk – Departaments) iespēju veikt mājsaimniecības īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apsekošanu un tehniskā stāvokļa izvērtējumu šo noteikumu III.1 nodaļā noteiktā pabalsta saņemšanai, Dienests var atteikt palīdzības sniegšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

9. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

II. Mājokļa pabalsta pieprasīšanas, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

10. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) vēršas Dienestā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (turpmāk – MK noteikumi) noteiktajā kārtībā iesniedz tajos minētos dokumentus mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtēšanai un mājokļa pabalsta aprēķināšanai par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

11. Dienests mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā iesniegto dokumentu saņemšanas veic MK noteikumos noteiktās darbības.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

12. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

13. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

14. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

15. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, izņemot šo noteikumu 16. punktā minētajām mājsaimniecībām, piešķirts un izmaksāts, kā arī nepamatoti izmaksātais mājokļa pabalsts tiek atgūts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

16. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot MK noteikumos noteikto mājokļa pabalsta aprēķināšanas formulu, piemērojot garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai koeficientu 1,35:

16.1. daudzbērnu ģimenei;

16.2. mājsaimniecībai, kurā visām pilngadīgajām personām ir invaliditāte vai kurā ir bērns ar invaliditāti;

16.3. mājsaimniecībai, kurā visas pilngadīgās personas ir valsts vecuma pensijas saņēmējas;

16.4. atsevišķi dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam;

16.5. atsevišķi dzīvojošai politiski represētai personai, nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

16.6. atsevišķi dzīvojošam pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecumam;

16.7. personai, kura viena audzina bērnu un saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantijas fonda līdzekļiem.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

17. Aprēķinātais mājokļa pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, kas nepārsniedz faktiskos un MK noteikumu 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus jeb Pmaj ≤ K, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto mājokļa lietošanas izdevumu summu).

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

18. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

19. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

20. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

21. Dienests mājokļa pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz 10.datumam, bet mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārā gada laikā.

(Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

22. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

23. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

23.1 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

III. Pabalsta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

24. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

25. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

26. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

27. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

28. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

III.1 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.1 Vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam saņemšanai iesniedzējs Dienestā kopā ar iesniegumu iesniedz dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īres līguma, kurš ir spēkā vēl vismaz trīs gadus pēc pabalsta pieprasīšanas, kopiju (uzrādot oriģinālu) un ēkas apsaimniekotāja izsniegtu izziņu par īres maksas parāda neesamību, ja izīrētājs ir pašvaldība.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

28.2 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts mājsaimniecības īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas šādu konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju bojājumu, kas radušies dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas vispārējās nolietošanās rezultātā, remontam vai nomaiņai:

28.21. ārējo norobežojošo un nesošo konstrukciju remontam, izņemot kosmētisko remontu;

28.22. ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un sanitārtehnisko ierīču remontam vai nomaiņai;

28.23. apkures un ventilācijas sistēmu remontam;

28.24. krāšņu, pavardu un dūmvadu remontam vai nomaiņai;

28.25. elektroinstalāciju un elektroapgādes iekārtu remontam vai nomaiņai.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

28.3 Dienests divu darbdienu laikā no iesnieguma un šo noteikumu 28.1punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas nosūta Departamentam rakstisku pieprasījumu par dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apsekošanu un atzinuma sniegšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.4 Departaments 14 dienu laikā pēc Dienesta pieprasījuma saņemšanas apseko norādīto dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju un novērtē tās tehnisko stāvokli un sastāda aktu, norādot vai dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama. Ja Departaments atzīst, ka dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir atjaunojama (radītie bojājumi novēršami), sagatavo nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi un iesniedz to Dienestam.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.5 Dienests piecu darbdienu laikā no Departamenta noformētā akta un nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmes saņemšanas dienas pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. Pabalsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz Departamenta iesniegto nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi, nepārsniedzot 1000 euro.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.6 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts ne biežāk kā vienu reizi trīs gados, apmaksājot Departamenta nodrošinātos remontdarbus saskaņā ar veicamo remontdarbu izmaksu tāmi un iesniegto rēķinu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.7 Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam tiek piešķirts tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

III.2 Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.8 Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas dome Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

28.9 Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

29. Šajos saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus piešķir Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 04.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12 (sēdes protokols Nr.10, 4.§) "Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A.Kraps
Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
07.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.20
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvie izdevumi

(Pielikums svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sedz ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 07.08.2014.Stājas spēkā: 16.08.2014.Zaudē spēku: 18.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 15.08.2014. OP numurs: 2014/160.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
268241
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-17.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2017","iso_value":"2017\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2017.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2015","iso_value":"2015\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2015.-05.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-09.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2014","iso_value":"2014\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)