Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 109

Rīgā 2021. gada 15. decembrī (prot. Nr. 41, 26. §)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1, trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (turpmāk – nodokļa maksātāji) un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (turpmāk – Finanšu departaments).

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

3. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu piešķir šādiem nodokļu maksātājiem atbilstoši turpmāk minētajiem nosacījumiem:
 

ApakšpunktsKategorijaAtvieglojumu apmērsAtvieglojumu piešķiršanas nosacījumi
3.1.nodokļa maksātājam, kuram ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss70 %1. Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi ir noteikti likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.1 daļā.

2. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.
 

3.2.nodokļa maksātājam, kas ir vientuļš pensionārs, un nodokļa maksātājam, kas ir vientuļa persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti90 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Nodokļa maksātājs ir deklarējis savu dzīvesvietu telpu grupā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi. Atvieglojumus piešķir arī tad, ja nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

3. Nosacījumus, kas saistīti ar objektā deklarētām personām, var nepiemērot, ja nodokļa maksātājam, kas ir kopīpašnieks, ir atsevišķa mājsaimniecība un Finanšu departamenta ieskatā atvieglojumu piešķiršana ir nepieciešama un samērīga.

4. Nodokļa maksātāja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens īpašums Rīgā. Šajā punktā minēto ierobežojumu var nepiemērot, ja objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus, ir reģistrēti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos un Finanšu departamenta ieskatā atvieglojumu piešķiršana ir nepieciešama un samērīga.

5. Atvieglojumus par saistošo noteikumu 3.2.–3.7. apakšpunkta atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli nodokļa maksātājam piederošajai ēkas daļai.

6. Pensionārs saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu.

7. Vientuļš pensionārs un vientuļa persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

8. Atbilstību saistošo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunkta nosacījumiem neietekmē nepilngadīgās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta nekustamā īpašuma adresē.

9. Atvieglojumus par zemes platības daļu, kas piekrīt viena vai divu dzīvokļu dzīvojamai mājai kopā ar ēkām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), piešķir platības daļai, kas nav lielāka par 2000 m2 (neatkarīgi no kopīpašnieku skaita).

10. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nodokļa maksātājam ir piešķirts attiecīgais statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

11. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Finanšu departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu.

Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Finanšu departamentā atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.
 

3.3.nodokļa maksātājam, kas ir pensionārs, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs70 %
3.4.nodokļa maksātājam, kas ir pensionārs, kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs50 %
3.5.nodokļa maksātājam ar 1. vai 2. grupas invaliditāti70 %
3.6.nodokļa maksātājam, kas ir bērns ar invaliditāti, vai nodokļa maksātājam, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir nodokļa maksātāja vai tā laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa90 %
3.7.nodokļa maksātājam, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurš ir nodokļa maksātāja laulātais vai nodokļa maksātāja vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem70 %
3.8.nodokļa maksātājam, kuram pašam (vai kopā ar laulāto) vai tā laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai: 1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Nodokļa maksātājs kopā ar bērnu (bērniem) uz taksācijas gada 1. janvāri ir deklarējis savu dzīvesvietu telpu grupā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, izņemot ar aizbildnībā un audžuģimenē ievietotiem bērniem.

3. Atvieglojumus piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem. Šādā gadījumā atvieglojumus piešķir arī tad, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

4. Atvieglojumus par saistošo noteikumu 3.8. apakšpunkta atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli nodokļa maksātājam piederošajai ēkas daļai.

5. Atvieglojumus par zemes platības daļu, kas piekrīt viena vai divu dzīvokļu dzīvojamai mājai kopā ar ēkām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), piešķir platības daļai, kas nav lielāka par 2000 m2 (neatkarīgi no kopīpašnieku skaita).

6. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienam nodokļu maksātājam taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

7. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

8. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Finanšu departamentā pieteikumu atvieglojumu saņemšanai, pievienojot izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu (bērniem) pēc pilngadības sasniegšanas, ka bērns (bērni) taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

9. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1. janvārī.
 

3.8.1.trīs vai vairāk bērni90 %
3.8.2.divi bērni70 %
3.8.3.viens bērns50 %
3.9.nodokļa maksātājam, kuram taksācijas gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju90 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Nodokļa maksātājs kopā ar apgādnieku zaudējušo bērnu uz taksācijas gada 1.janvāri ir deklarējis savu dzīvesvietu telpu grupā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi.

3. Atvieglojumus uz saistošo noteikumu 3.9. apakšpunkta pamata piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem. Šādā gadījumā atvieglojumus piešķir arī tad, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

4. Nodokļa maksātāja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens īpašums Rīgā. Šajā punktā minēto ierobežojumu var nepiemērot, ja objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus, ir reģistrēti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos un Finanšu departamenta ieskatā atvieglojumu piešķiršana ir nepieciešama un samērīga.

5. Atvieglojumus par saistošo noteikumu 3.9. un 3.10. apakšpunkta atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli nodokļa maksātājam piederošajai ēkas daļai.

6. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienam nodokļa maksātājam taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

7. Atvieglojumus par zemes platības daļu, kas piekrīt viena vai divu dzīvokļu dzīvojamai mājai kopā ar ēkām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), piešķir platības daļai, kas nav lielāka par 2000 m2 (neatkarīgi no kopīpašnieku skaita).

8. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

9. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1. janvārī.
 

3.10.nodokļa maksātājam pēc pilngadības sasniegšanas, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai90 %
3.11.nodokļa maksātājam par zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – dabas liegumā vai dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai90 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – zeme.

2. Līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim nodokļa maksātājs iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē noteiktas formas pieteikumu (1. pielikums) par nekustamā īpašuma atbilstību saistošo noteikumu 3.11. apakšpunkta nosacījumiem.

3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē nodokļa maksātāja pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

4. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.12.nodokļa maksātājam par zemi, kas tiek izmantota tikai pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai90 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – zeme.

2. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

4. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem zemes īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.13.nodokļu maksātājam par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, kas iznomāta mazdārziņa vajadzībām90 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – zeme.

2. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.
 

3.14.nodokļa maksātājam par pašvaldībai un tās izveidotām organizācijām piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots lidlauka darbības nodrošināšanai90 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Finanšu departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un pievieno dokumentus, kas apstiprina atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.
 

3.15.nodokļa maksātājam par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja tās tiek saglabātas atbilstoši Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem25 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – ēka.

2. Līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim nodokļa maksātājs vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks elektroniski iesniedz Finanšu departamentā noteiktas formas pieteikumu (2. pielikums), pievienojot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes rakstisku atzinumu par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā.

3. Atvieglojumi tiek piešķirti par periodu, kurā ir spēkā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā, un atkārtots pieteikums par šo periodu Finanšu departamentā nav jāiesniedz.

4. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.16.nodokļa maksātājam par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja tās tiek saglabātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai25 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – ēka.

2. Līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim nodokļa maksātājs vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks elektroniski iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (3. pielikums). Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

3. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajā taksācijas gadā nav jāsniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atkārtots pieteikums, lai saņemtu atvieglojumus divu gadu periodā.

4. Atvieglojumus piešķir divus gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.17.nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lieto sabiedriskā labuma organizācijas90 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Par viena dzīvokļa māju, dzīvokļa īpašumu, dzīvojamo telpu grupu dzīvokļa īpašumos nesadalītā mājā un tai piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir, ja šajā objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.

3. Nodokļa maksātājs līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim iesniedz Finanšu departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un dokumentus, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lietos sabiedriskā labuma organizācija, un kuros ietverts nekustamā īpašuma izmantošanas plāns taksācijas gadam.

4. Atvieglojumus piešķir par taksācijas gadu, bet ne ilgāk, kā pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

5. Ja taksācijas gada laikā tiek pagarināts līguma, ar kuru nekustamais īpašums tiek nodots sabiedriskā labuma organizācijas lietošanā, darbības termiņš, tad nodokļa maksātājs ne vēlāk kā līdz sākotnējā līguma darbības termiņa beigām iesniedz Finanšu departamentā attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus un nekustamā īpašuma izmantošanas plānu atlikušajai taksācijas gada daļai. Uz minēto dokumentu pamata Finanšu departaments atkārtoti izvērtē atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem un atbilstības gadījumā piešķir atvieglojumus atlikušajai taksācijas gada daļai.

6. Nodokļa maksātājs līdz pēctaksācijas gada 1. maijam iesniedz Finanšu departamentā nekustamā īpašuma izmantošanas atskaiti atbilstoši iesniegtajam plānam par taksācijas gadu, kas apliecina nekustamā īpašuma pastāvīgu lietošanu tikai sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem.

7. Ja iesniegtajā atskaitē par taksācijas gadu nav pierādīta nekustamā īpašuma izmantošana atbilstoši atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem vai ja atskaite netiek iesniegta noteiktajā termiņā, piešķirtie atvieglojumi par šo taksācijas gadu tiek atcelti.

8. Atvieglojumus piešķir visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.18.nodokļa maksātājam par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā – "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, "Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr. 7444) teritorijā, "Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8327) teritorijā, "Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8583) teritorijā un "Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr. 7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395. punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns–Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām un: 1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, ir ēka, kurā:

1.1. būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti pēc 2013. gada 31. decembra (t. i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);

1.2. diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

2. Nodokļa maksātājs vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim elektroniski iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4. pielikums). Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

3. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāsniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atkārtots pieteikums, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus piecu gadu periodā.

4. Atvieglojumus piešķir piecus gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.18.1.ir veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana vai koka ēkas pilna atjaunošana vai pārbūve, ja tiek saglabāta koka fasāde pret publisko ārtelpu, un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums50 %
3.18.2.ir veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums70 %
3.18.3.ir veikta koka ēkas pilna restaurācija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums90 %
3.19.nodokļa maksātājam par daudzdzīvokļu māju, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā, vai brīvi stāvošām telpu grupām (dzīvokļiem), kas atrodas šādas ēkas sastāvā90 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu, ir daudzdzīvokļu mājas vai brīvi stāvošas telpu grupas (dzīvokļi), kurās būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t. i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu).Ja objektam visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014. gada 1. janvāra, atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums ir derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkai noteiktā energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi.

2. Par objektu atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā viena mēneša laikā:

2.1. no būvdarbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā vai atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu;

2.2. no attiecīga ēkas energoefektivitātes sertifikāta un noteiktas formas pieteikuma (5. pielikums) iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā elektroniski.

3. Atvieglojumus piešķir visiem ēkas īpašniekiem, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā:

3.1. 10 taksācijas gadus, ja visu fasāžu siltināšana veikta pēc 2013. gada 31. decembra;

3.2. uz ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņa laiku nepārtrauktu periodu, ja visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014. gada 1. janvāra, bet ne ilgāk kā 10 gadus.
 

3.20.Nodokļa maksātājam, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība, par tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā90 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas).

2. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.
 

3.21.nodokļa maksātājam, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kura nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, par tās īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu90 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.
 

3.22.nodokļa maksātājam par zemi, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām90 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – zeme.

2. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

4. Atvieglojumus piešķir visiem zemes īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.23.nodokļa maksātājam, kas ir fiziska persona, par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā90 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienam nodokļa maksātājam taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

3. Par nedzīvojamām ēkām, telpu grupām dzīvojamajās ēkās, kuru lietošanas veids nav dzīvošana, kā arī par šiem objektiem piekritīgo zemi Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz nodokļa maksātāja iesniegumu, kas iesniegts līdz taksācijas gada 15. decembrim. Par pārējiem objektiem Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

4. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.24.nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, ko sociālo pakalpojumu sniegšanai izmanto organizācija, kam noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem90 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus:

1.1. zeme;

1.2. ēka.

2. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Labklājības departamenta atzinumu par nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.
 

3.25.nodokļa maksātājam par zemi, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, jauna biroju ēka vai jauna ražošanas ēka70 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – zeme.

2. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, kas iesniegts līdz taksācijas gada 15. decembrim.

3. Nodokļa maksātājam, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, atvieglojumus piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

4. Atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi no būvatļaujas ar izpildītiem būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izsniegšanas brīža līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā trīs gadus.

5. Ja būvniecības laikā būvniecības ieceres veids mainās uz tādu, kas neatbilst daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai, biroju ēkai vai ražošanas ēkai, vai ja ēka netiek nodota ekspluatācijā kā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, biroju ēka vai ražošanas ēka, piešķirtie atvieglojumi tiek atcelti.
 

3.26.nodokļa maksātājam par jaunuzceltām individuālām dzīvojamām mājām, kas klasificējamas kā gandrīz nulles enerģijas ēkas90 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – ēka.

2. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Finanšu departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un pievieno ēkas energosertifikātu, kas apliecina ēkas atbilstību gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām.

3. Atvieglojumus piešķir piecus gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, sākot ar nākamo mēnesi pēc nodokļa maksātāja pieteikuma saņemšanas Finanšu departamentā, bet ne ilgāk, kā ir derīgs ēkas energosertifikāts.

4. Atvieglojumus piešķir visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 

3.27. 
 
nodokļa maksātājam par ēkām, kas uzceltas tādu projektu ietvaros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir atzinusi par prioritārajiem investīciju projektiem50 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – ēka.

2. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Finanšu departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un pievieno dokumentus, kas apliecina faktu, ka ēkas uzceltas tādu projektu ietvaros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir atzinusi par prioritārajiem investīciju projektiem.

3. Atvieglojumus piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

4. Atvieglojumus piešķir, sākot ar nākamo mēnesi pēc nodokļa maksātāja pieteikuma saņemšanas Finanšu departamentā, bet ne ilgāk kā piecus gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.
 

3.28.nodokļa maksātājam, kas atzīts par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir piedalījies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā50 %1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Nodokļa maksātājs ir deklarējis savu dzīvesvietu telpu grupā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi.

Atvieglojumus piešķir arī tad, ja nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

3. Atvieglojumus par saistošo noteikumu 3.28. apakšpunkta atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli nodokļa maksātājam piederošajai ēkas daļai.

4. Atvieglojumus par zemes platības daļu, kas piekrīt viena vai divu dzīvokļu dzīvojamai mājai kopā ar ēkām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), piešķir platības daļai, kas nav lielāka par 2000 m2 (neatkarīgi no kopīpašnieku skaita).

5. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

6. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Finanšu departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un pievieno dokumentus, kas apstiprina atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Ja nav zudusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Finanšu departamentā atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.
 

3.29.nodokļa maksātājam par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts  BREEAM International New Construction, BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C vai DGBN sertifikāts ar vismaz 55 % vērtējumu50 %1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, – ēka.

2. Atvieglojumus piešķir par ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra.

3. Finanšu departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz nodokļa maksātāja pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, kas iesniegts Finanšu departamentā līdz taksācijas gada 15. decembrim.

4. Atvieglojumus piešķir 10 gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta stāšanās spēkā, bet ne ilgāk kā par sertifikāta derīguma termiņu.

5. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nav jāiesniedz Finanšu departamentā atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus 10 gadu periodā.

6. Atvieglojumus piešķir visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-162-sn; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn; grozījums 3.18. apakšpunkta ailes "Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi" 1.2. apakšpunktā attiecībā uz tekstu "līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00" zaudējis spēku ar 01.01.2024., sk. 20.1 punktu)

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

4. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku saistošo noteikumu 3. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Finanšu departaments piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

5. Saistošo noteikumu 3.7.–3.27., 3.29. apakšpunktā minētajam nodokļa maksātājam atvieglojumus piešķir ar nosacījumu, ka līdz taksācijas gada 1. janvārim nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis ir reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai sniedzis piekrišanu elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību un minētais elektroniskās saziņas kanāls ir aktīvs visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja nodokļa maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

5.1 Lai apliecinātu, ka nodokļa maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē, nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniedz Finanšu departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību. Finanšu departaments izvērtē iepriekšminēto iesniegumu un, ja tas ir pamatots, konkrētais gadījums uzskatāms par izņēmumu no saistošo noteikumu 5. punkta nosacījumiem, un nodokļa maksātājam piešķir atvieglojumus par to taksācijas gada periodu, kurā pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un turpmāk saziņa ar konkrēto nodokļa maksātāju taksācijas gada ietvaros notiek ar pasta starpniecību.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

5.2 Ja persona kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju vai atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem taksācijas gada laikā, atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis ir:

5.21. reģistrējis oficiālo elektronisko adresi un paziņojis par to Finanšu departamentam, vai sniedzis piekrišanu elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību, ja minētais elektroniskās saziņas kanāls ir aktīvs visu atlikušo taksācijas gada daļu;

5.22. iesniedzis Finanšu departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

5.3 Saistošo noteikumu 5.–5.2 punkta nosacījumi neattiecas uz šādiem nodokļa maksātājiem:

5.31. pensionāri;

5.32. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;

5.33. personas, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām vai ir piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

5.34. personas, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu;

5.35. politiski represētas personas.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 20. punktu)

5.4 Lai saņemtu atvieglojumus, pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.7.–3.27., 3.29. apakšpunktu, saistošo noteikumu 5.32.–5.35. apakšpunktā minētā persona iesniedz Finanšu departamentā iesniegumu par atbilstību kādam no saistošo noteikumu 5.3 punkta apakšpunktos minētajiem statusiem un pievieno minēto faktu apliecinošus dokumentus, ja šī informācija nav tikusi iesniegta Finanšu departamentā jau iepriekš.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

5.5 Saistošo noteikumu 5.–5.4 punkta nosacījumi neietekmē atvieglojumu saņemšanu uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pamata.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 20. punktu)

5.6 Finanšu departaments sadarbībā ar Rīgas domes Komunikācijas pārvaldi, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, Rīgas domes Īpašuma departamentu, Rīgas domes Labklājības departamentu, kā arī lietojot Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistra sniegtās iespējas, informē saistošo noteikumu 3.7.–3.29. apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus par iespējām saņemt nodokļa atvieglojumus un saistošo noteikumu 5.1–5.punktā noteikto kārtību atvieglojumu saņemšanai.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

6. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru saistošo noteikumu 3.8., 3.11., 3.12., 3.14., 3.17., 3.22.–3.25. apakšpunktā minētajam nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo saistošo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

7. Saistošo noteikumu 3.2.–3.10., 3.28. apakšpunktā minētajam nodokļa maksātājam par objektiem – viena dzīvokļa dzīvojamām mājām, dzīvokļa īpašumos nesadalītām divu un vairāku dzīvokļu dzīvojamām mājām un dzīvojamām telpām nedzīvojamās ēkās – atvieglojumus piešķir par telpu grupas platību un tai piekrītošās koplietošanas telpu daļas platību, kas nav lielāka par nodokļa maksātājam piederošajā domājamajā daļā ietilpstošās dzīvojamās platības daļu.

8. Ja nekustamais īpašums tiek izīrēts, iznomāts vai izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, atvieglojumu piešķiršanai ir šādi nosacījumi:

8.1. saistošo noteikumu 3.8., 3.23. apakšpunktā minētajam nodokļa maksātājam atvieglojumus nepiešķir par to nekustamā īpašuma daļu, kas tiek izīrēta, iznomāta vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

8.2. saistošo noteikumu 3.2.–3.7., 3.9., 3.10., 3.28. apakšpunktā minētajam nodokļa maksātājam atvieglojumus nepiešķir, ja nekustamais īpašums vai tā daļa tiek izīrēta, iznomāta vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Par saimniecisko darbību šī apakšpunkta izpratnē ir uzskatāmas arī piespiedu nomas attiecības dalītā īpašuma gadījumā vai uz likuma pamata ir nodibināts reālservitūts, neatkarīgi no tā, vai tiek vai netiek iekasēta nomas maksa vai atlīdzība.

9. Nodokļa maksātājam, kuram ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar saistošo noteikumu 3. punktu, atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī viņam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

10. Atvieglojumus nepiešķir par šādiem objektiem:

10.1. zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par zemes vienības atzīšanu par tādu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

10.2. nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība;

10.3. būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;

10.4. būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;

10.5. par ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana (izņemot viena dzīvokļa mājas).

11. Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

11.1. vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta otrās daļas 3. punktu;

11.2. par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

12. Juridiskās personas pasludināšana par maksātnespējīgu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

13. Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Finanšu departamentam, ja viņš vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, izņemot gadījumus, kad persona ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēta īpašuma tiesību maiņa zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

14. Ja nodokļa maksātājs ir izpildījis saistošo noteikumu 13. punkta nosacījumus, Finanšu departaments aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem RD-23-195-sn)

15. Ja nodokļa maksātājs savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpis saistošo noteikumu 13. punktu, Finanšu departaments aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķinot nokavējuma naudu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

16. Saistošo noteikumu 14. un 15. punktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokli nepārrēķina, ja pārrēķināmā summa nepārsniedz 10 euro.

V. Noslēguma jautājumi

17. Informācija, kas ir Finanšu departamenta rīcībā par nodokļa maksātāja un nekustamā īpašuma atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, atkārtoti nav jāiesniedz.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

18. Termiņš pieteikumu iesniegšanai par atvieglojumu piešķiršanu uz saistošo noteikumu 3.17. apakšpunkta pamata par 2022. taksācijas gadu ir 2022. gada 31. marts.

19. Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas atzīmi, kas ir izdarīta uz 2022. gada 1. janvāri, par saistošo noteikumu 3.11., 3.15.–3.18. apakšpunktā minēto nodokļa maksātāju atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem 2022. gadam, ņem vērā, piešķirot atvieglojumus par 2022. gadu.

20. Saistošo noteikumu 3.24.–3.28. apakšpunkts un 5.–5.5 punkts stājas spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-162-sn)

20.1 Grozījums saistošo noteikumu 3.18. apakšpunkta ailes "Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi" 1.2. apakšpunktā attiecībā uz tekstu "līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00" ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā)

21. Ja saistošo noteikumu 3.7.–3.27. apakšpunktā minētais nodokļa maksātājs līdz 2023. gada 15. decembrim reģistrē oficiālo elektronisko adresi vai piekrīt elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību, vai iesniedz saistošo noteikumu 5.1 punktā minēto iesniegumu, tad atvieglojumi tiek piešķirti par visu 2023. taksācijas gada periodu, kurā pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-162-sn redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 20, Nr. 227).

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
1. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 109

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldei

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

1. 

,

 
 (nosaukums/ vārds, uzvārds) (reģistrācijas Nr./personas kods)

ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par zemi _________________ ielā ______, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100-_____-________, kas ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

 .
(kategorija, nosaukums) 
2. Ar šo pieteikumu 
 (nosaukums/ vārds, uzvārds)

__________________________________ apliecina, ka 1. punktā minētā zeme tiek apsaimniekota atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejama sabiedrībai, tādējādi atbilst Rīgas domes ______ saistošo noteikumu Nr.___ "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" 3.11. apakšpunkta nosacījumiem atvieglojumu piešķiršanai.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas, un vienlaicīgi apņemos mēneša laikā informēt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi par jebkurām izmaiņām, kuru rezultātā zeme vairs neatbilst iepriekšminēto saistošo noteikumu 3.11. apakšpunkta prasībām.

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

   
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
2. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 109

(Pielikums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-195-sn)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam
fd@riga.lv

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt atvieglojumu par ēku , Rīgā,
 (adrese) 
 , kas atbilst Rīgas domes _______ saistošo noteikumu Nr.____
(kadastra apzīmējums) 

"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" 3.15. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1. Ēka, kas iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības Nr.___________, tiek saglabāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību.

2. Nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto ēku ir:

 
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods)

3. Mēneša laikā informēšu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēka vairs neatbilst minēto saistošo noteikumu 3.15. apakšpunkta prasībām.

Pieteikumam pievienoti (vajadzīgo atzīmēt):

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums;
citi dokumenti: 
   

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

Atbilde uz šo pieteikumu nav nepieciešama.

   
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
3. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 109

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam

pad@riga.lv

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt ēkas , Rīgā, ,
 (adrese) (kadastra apzīmējums) 

atbilstību Rīgas domes ______ saistošo noteikumu Nr.___ "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" 3.16. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai par ______ un ______ taksācijas gadu.

Apliecinu, ka:

1. Minētā ēka, kas atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, tiek saglabāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai.

2. Nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto nekustamo īpašumu ir:

 
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods)

3. Mēneša laikā informēšu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēka vairs neatbilst iepriekšminēto saistošo noteikumu 3.16. apakšpunkta prasībām.

Pieteikumam pievienoti (vajadzīgo atzīmēt):

ēkas fasāžu fotogrāfijas;
citi dokumenti: 
   

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

Atbilde uz šo pieteikumu nav nepieciešama.

   
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
4. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 109

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam

pad@riga.lv

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt ēkas , Rīgā, ,
 (adrese) (kadastra apzīmējums) 

atbilstību Rīgas domes ______ saistošo noteikumu Nr.___ "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" 3.18.1., 3.18.2., 3.18.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1. Minētā ēka atrodas (vajadzīgo atzīmēt)

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

 "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7442);

 UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 "Rīgas vēsturiskais centrs" aizsardzības zonā;

 "Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr. 7444);

 "Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8327);

 "Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8583);

 "Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr. 7443);

apbūves aizsardzības teritorijā:

 Āgenskalns;

 Bolderāja;

 Dzegužkalns–Nordeķi;

 Maskavas priekšpilsēta;

 Sarkandaugava (I, II, III);

 Teika;

 Torņakalns;

 Vecāķi;

 Vecmīlgrāvis (Emmas iela);

 Čiekurkalns;

 Pleskodāle (I un II);

 Jaunmīlgrāvis (Ezera iela);

 Vecdaugava (Airu iela);

 VEF rūpnieciskā apbūve;

 Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss;

 ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis ārpus šīm teritorijām,

 ir pabeigti šādi būvdarbi:
datums 

(vajadzīgo atzīmēt)

veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana vai koka ēkas pilna atjaunošana vai pārbūve un izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;
veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;
veikta koka ēkas pilna restaurācija un izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums.

2. Nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto ēku ir:

 
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods)

3. Mēneša laikā informēšu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai vairs nav piešķirams atvieglojums. Par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai-arhitektūras piemineklim vairs nav piešķirams atvieglojums, mēneša laikā informēšu arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.

Pieteikumam pievienoti (vajadzīgo atzīmēt):

ēkas fasāžu fotogrāfijas;
citi dokumenti: 
   

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

   
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
5. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 109

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam

pad@riga.lv

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt ēkas _________________________ (adrese) Rīgā, _____________(kadastra apzīmējums), atbilstību Rīgas domes ______ saistošo noteikumu Nr.___ "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" 3.19. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1. Ēkai ir veikta visu fasāžu siltināšana (būvdarbi pabeigti ______________ (datums)) un ir saņemts energoefektivitātes sertifikāts (__________________________ (datums, numurs, klase)).

2. Nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto nekustamo īpašumu ir:
 
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods).

Pieteikumam pievienots (vajadzīgo atzīmēt):

energoefektivitātes sertifikāts;

citi dokumenti:

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

   
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 109Pieņemts: 15.12.2021.Stājas spēkā: 15.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 14.01.2022. OP numurs: 2022/10.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329190
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2023","iso_value":"2023\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2022","iso_value":"2022\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2022.-31.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2022","iso_value":"2022\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2022.-24.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"