Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 111

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 157. §)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1, trešo un ceturto daļu
(Rīgas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

3. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu piešķir šādām personām atbilstoši turpmāk minētajiem nosacījumiem:

Apakš-
punkts
KategorijaAtvieglojuma apmērsAtvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi
3.1.personai, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss70%1. Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi ir noteikti likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.1 daļā.

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3.2.vientuļam pensionāram un vientuļai personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Personai ir pienākums būt deklarētai nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums. Atvieglojumus piešķir arī tad, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

3. Personai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens īpašums Rīgas pilsētā. Ierobežojumu par vienīgo personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo īpašumu Rīgas pilsētā var nepiemērot, ja objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus, ir reģistrēti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos un Pārvaldes ieskatā atvieglojumu piešķiršana ir nepieciešama un samērīga.

4. Atvieglojumu par saistošo noteikumu

3.2.–3.7. apakšpunkta atvieglojuma piešķiršanas nosacījumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

5. Pensionārs saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu.

6. Vientuļš pensionārs un vientuļa persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

7. Atvieglojumu saskaņā ar saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktu piemēro arī gadījumos, kad pensionāram un personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti ir pilngadīgs bērns, kurš ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs, un abām personām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

8. Atbilstību saistošo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunkta nosacījumiem neietekmē nepilngadīgās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta nekustamā īpašuma adresē.

9. Par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 2000 m2.

10. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad personai ir piešķirts attiecīgais statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

11. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Pārvaldē pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu.

Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Pārvaldē atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.

3.3.pensionāram un personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurai nav pilngadīgu bērnu un kura savā dzīvesvietā deklarēta viena vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs70%
3.4.pensionāram, kuram ir pilngadīgi bērni un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai pensionārs50%
3.5.personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti70%
3.6.bērnam ar invaliditāti vai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa90%
3.7.personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem70%
3.8.personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai:  
3.8.1.trīs vai vairāk bērni90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Uz taksācijas gada 1. janvāri personai vai tās laulātajam ir pienākums būt deklarētai kopā ar bērnu (bērniem) nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums, izņemot ar aizbildnībā un audžuģimenē ievietotiem bērniem.

3. Atvieglojumu piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem. Šādā gadījumā atvieglojumu piešķir arī tad, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

4. Nekustamais īpašums, par kuru piešķirts atvieglojums, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

5. Atvieglojumu par saistošo noteikumu 3.8. apakšpunkta atvieglojuma piešķiršanas nosacījumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

6. Par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 2000 m2.

7. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

8. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

9. Persona līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Pārvaldē izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu (bērniem) pēc pilngadības sasniegšanas, ka bērns (bērni) taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

10. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1. janvārī.

3.8.2.divi bērni70%
3.8.3.viens bērns50%
3.9.personai, kurai taksācijas gada 1janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Uz taksācijas gada 1. janvāri persona deklarēta kopā ar apgādnieku zaudējušo bērnu nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

3. Personai, kura atbilst saistošo noteikumu 3.9. apakšpunkta atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, atvieglojumu piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem. Šādā gadījumā atvieglojumu piešķir arī tad, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

4. Personai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens īpašums Rīgas pilsētā. Ierobežojumu par vienīgo personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo īpašumu Rīgas pilsētā var nepiemērot, ja objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus, ir reģistrēti atsevišķos zemesgrāmatas nodalījumos un Pārvaldes ieskatā atvieglojumu piešķiršana ir nepieciešama un samērīga.

5. Atvieglojumu par saistošo noteikumu 3.9. un 3.10. apakšpunta atvieglojuma piešķiršanas nosacījumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

6. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

7. Par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 2000 m2.

8. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

9. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1. janvārī.

3.10.personai pēc pilngadības sasniegšanas, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai90%
3.11.personai par zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – dabas liegumā vai dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai90%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: zeme.

2. Līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim persona iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē noteiktas formas pieteikumu (1. pielikums) par nekustamā īpašuma atbilstību saistošo noteikumu 3.11. apakšpunkta nosacījumiem.

3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

4. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3.12.personai par zemi, kas tiek izmantota tikai pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai90%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: zeme.

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3.13.personai par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, kas iznomāta mazdārziņa vajadzībām90%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: zeme.

2. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3.14.personai par pašvaldībai un tās izveidotām organizācijām piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots lidlauka darbības nodrošināšanai90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Persona līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Pārvaldē pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un pievieno dokumentus, kas apstiprina atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3.15.personai par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja tās tiek saglabātas atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem25%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: ēka.

2. Līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim persona vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks elektroniski iesniedz Pārvaldē noteiktas formas pieteikumu (2. pielikums), pievienojot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumu par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu kopiju (ar apliecinājumu, ka norādījumi ievēroti) vai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rakstisku atzinumu par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā (ja iesniedzējs līdz tam nav saņēmis iepriekšminētos Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu).

3. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3.16.personai par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja tās tiek saglabātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai25%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: ēka.

2. Līdz pirmstaksācijas gada 1oktobrim persona vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks elektroniski iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (3. pielikums).

Rīgas pilsētas būvvalde līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

3. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3.17.personai par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai savām vajadzībām lieto sabiedriskā labuma organizācijas90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. (Svītrots ar Rīgas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

3. Persona līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Pārvaldē pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un dokumentus, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu lieto sabiedriskā labuma organizācija.

4. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3.18.personai par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, "Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr. 7444) teritorijā, "Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8327) teritorijā, "Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8583) teritorijā un "Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr. 7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395. punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns – Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām un:  
3.18.1.ir veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana vai koka ēkas pilna atjaunošana vai pārbūve, ja tiek saglabāta koka fasāde pret publisko ārtelpu, un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums50%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu, – ēka, kurā:

1.1. būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti pēc 2013. gada 31. decembra (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);

1.2. diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

2. Persona vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim elektroniski iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4. pielikums). Rīgas pilsētas būvvalde līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

3. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad personai nākamajos taksācijas gados nav jāsniedz Rīgas pilsētas būvvaldē atkārtots pieteikums, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus 5 gadu periodā.

4. Atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3.18.2.ir veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums70%
3.18.3.ir veikta koka ēkas pilna restaurācija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums90%
3.19.personai par daudzdzīvokļu māju, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā, vai brīvi stāvošām telpu grupām (dzīvokļiem), kas atrodas šādas ēkas sastāvā90%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: daudzdzīvokļu mājas vai brīvi stāvošas telpu grupas (dzīvokļi), kurās būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu).

Ja objektam visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014. gada 1. janvāra, atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums ir derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkai noteiktā energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi.

2. Par objektu atbilstību atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem Rīgas pilsētas būvvalde veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā viena mēneša laikā:

2.1. no būvdarbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā vai atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu;

2.2. no attiecīga ēkas energoefektivitātes sertifikāta un noteiktas formas pieteikuma (5. pielikums) iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē elektroniski.

3. Atvieglojumus piešķir visiem ēkas īpašniekiem, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā:

3.1. 10 taksācijas gadus, ja visu fasāžu siltināšana veikta pēc 2013. gada 31. decembra;

3.2. uz ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņa laiku nepārtrauktu periodu, ja visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014. gada 1. janvāra, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

3.20.pašvaldības kapitālsabiedrībām par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas).

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3.21.pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, par to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3.22.personai par zemi, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām90%1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: zeme.

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3.23.fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

3. Nekustamais īpašums, par kuru piešķirts atvieglojums, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

4. Par nedzīvojamām ēkām, telpu grupām dzīvojamajās ēkās, kuru lietošanas veids nav dzīvošana, kā arī par šiem objektiem piekritīgo zemi Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts līdz taksācijas gada 15. decembrim. Par pārējiem objektiem Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

5. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3.24.fiziskai personai par dzīvojamo māju, kuras pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums90%1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošām ēkas daļas, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.2. šīm daļām piekrītošo koplietošanas telpu daļa;

1.3. šiem objektiem piekritīgā zeme, ja tā pieder dzīvokļa īpašuma īpašniekam vai pieder vai piekrīt pašvaldībai.

2. Dzīvojamā māja atbilst šādiem nosacījumiem:

2.1. dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja;

2.2. dzīvojamajā mājā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi;

2.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

3. Atvieglojumu piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Nekustamais īpašums, par kuru piešķirts atvieglojums, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

5. Persona, kurai ir tiesības uz atvieglojumu par dzīvojamo māju, kuras pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārņemtas no pašvaldības, līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Pārvaldē šādu dokumentu apliecinātas kopijas:

5.1. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;

5.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;

5.3. pieņemšanas un nodošanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;

5.4. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

Persona, kurai ir tiesības uz atvieglojumu par dzīvojamo māju, kurā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Pārvaldē tikai saistošo noteikumu 3.24. apakšpunkta atvieglojuma piešķiršanas nosacījumu 5.2. un 5.4. apakšpunktā minēto dokumentu apliecinātas kopijas.

6. Atvieglojumus piešķir visiem dzīvokļa īpašumu īpašniekiem ne ilgāk kā 2 taksācijas gadus par katru objektu neatkarīgi no tā īpašnieku maiņas.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

4. Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku saistošo noteikumu 3. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Pārvalde piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

5. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru saistošo noteikumu 3.8., 3.11., 3.12., 3.14., 3.17., 3.22.–3.24. apakšpunktā minētajai personai ir tiesības saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo saistošo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

6. Saistošo noteikumu 3.2.–3.7., 3.9., 3.10. apakšpunktā minētajai personai:

6.1. par dzīvokļa īpašumos nesadalītām divu un vairāku dzīvokļu dzīvojamām mājām un dzīvojamām telpām nedzīvojamās ēkās atvieglojumus piešķir par platību, kas atbilst personai piederošajā domājamajā daļā ietilpstošās dzīvojamās platības daļai, bet ne lielāku par telpu grupas, kurā ir deklarēta personas dzīvesvieta, un tai piekrītošās koplietošanas telpu daļas platību;

6.2. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, atvieglojumu piešķir par to viena dzīvokļa dzīvojamo māju, kurā ir deklarēta personas dzīvesvieta;

6.3. atvieglojumus nepiešķir, ja nekustamais īpašums vai tā daļa tiek izīrēta, iznomāta vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

7. Personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar saistošo noteikumu 3. punktu, atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir:

7.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādi, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru;

7.2. nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.

8. Atvieglojumus nepiešķir par šādiem objektiem:

8.1. zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par zemes vienības atzīšanu par tādu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

8.2. nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība;

8.3. būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;

8.4. būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;

8.5. par ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana.

9. Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

9.1. vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta otrās daļas 3. punktu;

9.2. par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

10. Juridiskās personas pasludināšana par maksātnespējīgu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata zušanu.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

11. (Svītrots ar Rīgas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

12. Ja atvieglojumi nav piešķirti uz saistošo noteikumu 7.2. apakšpunkta pamata un beiguši pastāvēt saistošo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktie apstākļi, Pārvalde atkārtoti izvērtē atvieglojumu piešķiršanu, pamatojoties uz personas pieteikumu, kas iesniegts ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15. decembrim.

13. Personai ir pienākums paziņot Pārvaldei, ja tā vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, izņemot gadījumus, kad persona ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu.

14. Ja persona ir izpildījusi saistošo noteikumu 13. punkta nosacījumus, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos.

15. Ja persona savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpusi saistošo noteikumu 13. punktu, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķinot nokavējuma naudu.

16. Saistošo noteikumu 14. un 15. punktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokli nepārrēķina, ja pārrēķināmā summa nepārsniedz 10 euro.

V. Noslēguma jautājumi

17. Informācija, kas ir Pārvaldes rīcībā par personas un nekustamā īpašuma atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, atkārtoti nav jāiesniedz.

18. Personai, kura minēta saistošo noteikumu 3.2.–3.10., 3.23., 3.24. apakšpunktā, ir pienākums līdz 2020. gada 15. decembrim paziņot Pārvaldei par sava nekustamā īpašuma vai tā daļas izīrēšanu, iznomāšanu vai izmantošanu saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot, ja šāda informācija Pārvaldei jau ir iesniegta.

19. Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas atzīmi, kas ir izdarīta uz 2019. gada 31. decembri, par saistošo noteikumu 3.11., 3.15., 3.16. un 3.18. apakšpunktā minēto personu atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem 2020. gadam, ņem vērā, piemērojot atvieglojumus par 2020. gadu.

20. Saistošo noteikumu 3.24. apakšpunkts zaudē spēku no 2022. gada 1. janvāra.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2012. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 16, Nr. 170, Nr. 212; 2014, Nr. 3, Nr. 55, Nr. 255; 2015, Nr. 133, Nr. 204; 2016, Nr. 39; 2017, Nr. 25, Nr. 123).

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
1.pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 111

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Vides pārvaldei

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

1. , 
 (nosaukums/ vārds, uzvārds) (reģistrācijas Nr./personas kods)
 
ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par zemi _________________ ielā ______, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100-_______-________, kas ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
 .
(kategorija, nosaukums) 
2. Ar šo pieteikumu 
 

(nosaukums/ vārds, uzvārds)

 apliecina, ka 1. punktā minētā zeme tiek apsaimniekota
atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejama sabiedrībai, tādējādi atbilst Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 3.11. apakšpunkta nosacījumiem atvieglojuma piešķiršanai.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas, un vienlaicīgi apņemos mēneša laikā informēt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi par jebkurām izmaiņām, kuru rezultātā zeme vairs neatbilst iepriekšminēto saistošo noteikumu 3.11. apakšpunkta prasībām.

 

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

    
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
2.pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 111

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

Rīgas domes
Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei

Terēzes ielā 5, Rīgā, LV-1012

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt atvieglojumu par ēku , Rīgā, ,
 (adrese) (kadastra apzīmējums) 

kas atbilst Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111

"Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 3.15. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1. ēka, kas iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības Nr.___________, tiek saglabāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību;

2. nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto ēku ir:

 ;
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods) 

3. mēneša laikā informēšu Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļu par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēka vairs neatbilst minēto saistošo noteikumu 3.15. apakšpunkta prasībām.

Pieteikumam pievienoti (vajadzīgo atzīmēt):

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums;

citi dokumenti: 
  

 

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

    
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums) 

 

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
3.pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 111

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

Rīgas pilsētas būvvaldes
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu
aizsardzības nodaļai

buvvalde@riga.lv

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt ēkas , Rīgā, ,
 (adrese) (kadastra apzīmējums) 

atbilstību Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 3.16. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai par _______.taksācijas gadu.

Apliecinu, ka:

1. minētā ēka, kas atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, tiek saglabāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai;

2. nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto nekustamo īpašumu ir:

 ;
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods) 

3. mēneša laikā informēšu Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļu par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēka vairs neatbilst iepriekšminēto saistošo noteikumu 4.16. apakšpunkta prasībām.

Pieteikumam pievienoti (vajadzīgo atzīmēt):

ēkas fasāžu fotogrāfijas;

citi dokumenti: 
  

 

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

    
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums) 
Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
4.pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 111

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

Rīgas pilsētas būvvaldes
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu
aizsardzības nodaļai

buvvalde@riga.lv

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt ēkas , Rīgā, ,
 (adrese) (kadastra apzīmējums) 

atbilstību Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 3.18.1, 3.18.2., 3.18.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1. minētā ēka atrodas (vajadzīgo atzīmēt)

valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā:

 "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7442);

 UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 "Rīgas vēsturiskais centrs" aizsardzības zonā;

 "Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr. 7444);

 "Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8327);

 "Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 8583);

 "Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr. 7443);

apbūves aizsardzības teritorijā:

 Āgenskalns;

 Bolderāja;

 Dzegužkalns–Nordeķi;

 Maskavas priekšpilsēta;

 Sarkandaugava (I, II, III);

 Teika;

 Torņakalns;

 Vecāķi;

 Vecmīlgrāvis (Emmas iela);

 Čiekurkalns;

 Pleskodāle (I un II);

 Jaunmīlgrāvis (Ezera iela);

 Vecdaugava (Airu iela);

 VEF rūpnieciskā apbūve;

 Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss;

 ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis ārpus šīm teritorijām,

  ir pabeigti šādi būvdarbi:
 (datums) 

(vajadzīgo atzīmēt)

veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana vai koka ēkas pilna atjaunošana vai pārbūve un izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;

veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;

veikta koka ēkas pilna restaurācija un izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums;

2. nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto ēku ir:

 ;
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods) 

3. mēneša laikā informēšu Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļu par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai vairs nav piemērojams atvieglojums. Par jebkurām izmaiņām nekustamajā īpašumā, kuru rezultātā ēkai – arhitektūras piemineklim vairs nav piemērojams atvieglojums, mēneša laikā informēšu arī Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Pieteikumam pievienoti (vajadzīgo atzīmēt):

ēkas fasāžu fotogrāfijas;

citi dokumenti: 
  

 

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

    
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums) 

 

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
5.pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 111

Rīgas pilsētas būvvaldei
buvvalde@riga.lv

  
 (iesniedzējs: nosaukums/vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas Nr./personas kods)
  
 (adrese)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

PIETEIKUMS

Lūdzu izvērtēt ēkas ___________________________ (adrese) Rīgā, __________________ (kadastra apzīmējums), atbilstību Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 3.19. apakšpunktā minētajiem kritērijiem nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Apliecinu, ka:

1) ēkai ir veikta visu fasāžu siltināšana (būvdarbi pabeigti ______________ (datums)) un ir saņemts energoefektivitātes sertifikāts (__________________________ (datums, numurs, klase));

2) nodokļa maksātājs par 1. punktā minēto nekustamo īpašumu ir:

 
(nosaukums/vārds, uzvārds; reģistrācijas Nr./personas kods).
Pieteikumam pievienots (vajadzīgo atzīmēt):
energoefektivitātes sertifikāts; 
citi dokumenti:  

 

Esmu informēts(-a), ka maksāšanas paziņojumu saņemšu līdz nākamā taksācijas gada 15. februārim.

    
(iesniedzēja paraksts un atšifrējums) (datums)
Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 111Pieņemts: 18.12.2019.Stājas spēkā: 30.01.2020.Zaudē spēku: 15.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 29.01.2020. OP numurs: 2020/20.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
312246
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-14.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-14.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2020","iso_value":"2020\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"