Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 29

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 46. §)
Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātā atbalsta veidu profesionāla sociālā darba ieviešanai un attīstībai pašvaldībās 2022. gadā, kā arī minētā atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai.

2. Profesionāla sociālā darba attīstību pašvaldībās laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina ar valsts budžeta mērķdotāciju, ko novirza tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi vai ar sociālo dienestu, vai pašvaldības izveidotu iestādi, kas sniedz sociālos pakalpojumus, kā arī šo sociālo darbinieku vadītājiem, tai skaitā iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītājiem (turpmāk kopā – sociālie darbinieki). Mērķdotāciju sadala atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" piešķirtajai apropriācijai.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

2.1 Mērķdotāciju novirza sociālajiem darbiniekiem šādiem mērķiem:

2.11. no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam – pamata un papildu piemaksai pie mēnešalgas par personīgo ieguldījumu, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par abu veidu piemaksām;

2.12. no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. septembrim – pamata un papildu piemaksai pie mēnešalgas par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par abu veidu piemaksām;

2.13. laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. decembrim – pamata un papildu mēnešalgas palielinājumam, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

3. Mērķdotācija paredzēta šo noteikumu 2.11. un 2.12. apakšpunktā noteiktajai piemaksai vai 2.13. apakšpunktā minētajam mēnešalgas palielinājumam, ievērojot, ka:

3.1. pamata piemaksa vai pamata mēnešalgas palielinājums paredzēts sociālajiem darbiniekiem, kuri vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:

3.1.1. pēdējo triju gadu laikā vismaz 12 mēnešus nepārtraukti ir strādājuši kādā no šo noteikumu 2. punktā minētajām institūcijām;

3.1.2. ir ieguvuši sociālā darbinieka kvalifikāciju;

3.2. papildu piemaksa vai papildu mēnešalgas palielinājums 30 % apmērā no aprēķinātās pamata piemaksas vai mēnešalgas palielinājuma paredzēts sociālajiem darbiniekiem, kuriem pienākas pamata piemaksa vai pamata mēnešalgas palielinājums un kuri atbilst vismaz vienam šādam kritērijam:

3.2.1. ir specializējušies vai uzsākuši specializāciju sociālajā darbā ar konkrētu klientu grupu, klātienes mācībās apgūstot Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" minēto metodiku vai citu apjoma ziņā līdzvērtīgu profesionālās kompetences pilnveides programmu;

3.2.2. iegūst vai ir ieguvuši maģistra grādu sociālajā darbā;

3.2.3. pēdējo triju gadu laikā ir piedalījušies sociālās jomas attīstībai nozīmīga projekta izstrādē vai īstenošanā pašvaldības, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī, ja par to nav saņemts atalgojums;

3.2.4. pēdējo triju gadu laikā ir vadījuši mācības citiem sociālā darba speciālistiem vai ievadījuši darbā jaunu sociālo darbinieku.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

4. Mērķdotāciju piešķir šo noteikumu 2. punktā minētajai institūcijai atbilstoši to sociālo darbinieku skaitam, kuri atbilst šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

5. Mērķdotācijas saņēmējs mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē.

II. Mērķdotācijas pieprasīšana un apmēra aprēķināšana

6. Mērķdotācijas saņēmējs līdz 2022. gada 10. februārim, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati), atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, iesniedz mērķdotācijas pieprasījumu par tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri atbilst šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem (1. pielikums).

7. Ja uz šo noteikumu 6. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienu šo noteikumu 2. punktā minētajās institūcijās sociālā darbinieka amata vieta ir vakanta vai nodarbinātais sociālais darbinieks atrodas ilgstošā prombūtnē vai iegūst sociālajam darbam nepieciešamo izglītību, tad mērķdotācijas pieprasījumā tabulas ailē "Sociālo darbinieku skaits" norāda arī atbilstošās amata vietas.

8. Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz pieprasījumā norādīto informāciju un ņemot vērā likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" mērķdotācijai paredzēto līdzekļu apmēru, nosaka pamata piemaksas un pamata mēnešalgas palielinājuma apmēru un aprēķina mērķdotācijas saņēmējam piešķiramās mērķdotācijas apmēru 2022. gada I, II, III un IV ceturksnim.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

9. Informāciju par aprēķināto mērķdotācijas apmēru un noteikto pamata piemaksas un pamata mēnešalgas palielinājuma apmēru mērķdotācijas saņēmējs var iegūt ePārskatos.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

10. Ja notikušas izmaiņas un ir nepieciešams precizēt pieprasījumu, mērķdotācijas saņēmējs līdz 2022. gada 15. aprīlim, 10. jūlijam un 10. oktobrim iesniedz aktualizēto mērķdotācijas pieprasījumu par sociālajiem darbiniekiem (1. pielikums).

(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

11. Saņemot šo noteikumu 10. punktā minēto aktualizēto pieprasījumu, ministrija aprēķina mērķdotācijas apmēru 2022. gada III un IV ceturksnim un veic pārrēķinu par 2022. gada I un II ceturksni, ņemot vērā mērķdotācijas saņēmējam I un II ceturksnī faktiski pārskaitīto finansējumu.

12. Aprēķinot mērķdotācijas apmēru III un IV ceturksnim, ministrija atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" mērķdotācijām paredzēto un izlietoto līdzekļu apmēram, ja nepieciešams, precizē pamata piemaksas un pamata mēnešalgas palielinājuma apmēru.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

13. Mērķdotāciju par I ceturksni ministrija pārskaita līdz 2022. gada 28. februārim, par II ceturksni – līdz 2022. gada 30. aprīlim, par III ceturksni – līdz 2022. gada 30. jūlijam un par IV ceturksni – līdz 2022. gada 30. oktobrim.

14. Ja sociālajam darbiniekam darba samaksa aprēķināma no vidējās izpeļņas par periodu, kurā bija noteikta piemaksa vai mēnešalgas palielinājums (atvaļinājums, darbnespēja), no mērķdotācijas sedzami vidējās izpeļņas pieauguma izdevumi, kas veidojušies no šajā periodā aprēķinātās piemaksas vai mēnešalgas palielinājuma. Faktiski aprēķināto summu norāda pārskatā par mērķdotācijas izlietojumu mērķdotācijas saņēmēja sociālajiem darbiniekiem (2. pielikums). Minētos izdevumus ministrija kompensē līdz 2022. gada 30. decembrim.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

15. Ja mērķdotācijas saņēmējam izveidojies mērķdotācijas līdzekļu atlikums par 2022. gadu, mērķdotācijas saņēmējs neizlietoto finansējumu līdz 2023. gada 10. janvārim pārskaita ministrijai uz norādīto kontu ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

III. Mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība un izmaksu pārtraukšana

16. Atbilstoši ministrijas aprēķinātajam mērķdotācijas apmēram mērķdotācijas saņēmējs nodrošina sociālajam darbiniekam piemaksu pie mēnešalgas – pamata piemaksu vai pamata mēnešalgas palielinājumu, ja vienlaikus ir izpildīti visi šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētie kritēriji, un papildu piemaksu vai papildu mēnešalgas palielinājumu 30 % apmērā no aprēķinātās pamata piemaksas vai pamata mēnešalgas palielinājuma, ja ir izpildīts vismaz viens no šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī veic darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par piemaksas vai mēnešalgas palielinājuma summu.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

17. Mērķdotācijas saņēmējs, izmantojot ePārskatus, reizi ceturksnī (līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam) iesniedz ministrijā šo noteikumu 14. punktā minēto pārskatu (2. pielikums). Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.

18. Ministrija ir tiesīga izlases kārtībā veikt mērķdotācijai paredzēto līdzekļu izlietojuma kontroli, kā arī pieprasīt mērķdotācijas saņēmējam ar mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu saistītos dokumentus un informāciju.

19. Mērķdotāciju, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, ministrija ietur no nākamajā ceturksnī mērķdotācijas saņēmējam paredzētajiem līdzekļiem vai lūdz mērķdotācijas saņēmēju 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad saņemta ministrijas vēstule par atmaksas pieprasījumu, atmaksāt līdz 2022. gada 31. decembrim nepamatoti izlietotos līdzekļus. Ja nepamatoti izmaksātie mērķdotācijas līdzekļi konstatēti pēc 2022. gada 31. decembra, mērķdotācijas saņēmējam ir pienākums tos mēneša laikā pārskaitīt ministrijai ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

20. Iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi norāda kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

21. Ja mērķdotācijas saņēmēja faktiskās sociālajam darbiniekam izmaksātās piemaksas vai mēnešalgas palielinājums, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumi ir lielāki nekā 2022. gada IV ceturksnī pārskaitītais mērķdotācijas finansējums, ministrija tos nekompensē.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

22. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 652)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 29

(Pielikums MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

Mērķdotācijas pieprasījuma veidlapa
Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas vai mēnešalgas palielinājumam 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem" (turpmāk – MK noteikumi)Veidlapa Nr. 18_SD_piemaksa_1
Pārskats par mērķdotācijas pieprasījumu
      
     KODI
Pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums   
Pārskata gads  
Pārskata periods (ceturksnis) 
   
PeriodsSociālo darbinieku skaitsPlānotais nostrādāto stundu skaits pārskata periodā
A12
Pieprasījums mērķdotācijai atbilstoši MK noteikumu 3.1. apakšpunktam (piemaksas/mēnešalgas palielinājuma pamata apmērs)
I ceturksnis  
II ceturksnis  
III ceturksnis  
IV ceturksnis  
Kopā  
Pieprasījums mērķdotācijai atbilstoši MK noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktam (piemaksas/mēnešalgas palielinājuma pilnais apmērs, ieskaitot pamata apmēru un papildu 30 % pie piemaksas/mēnešalgas palielinājuma pamata apmēra)
I ceturksnis  
II ceturksnis  
III ceturksnis  
IV ceturksnis  
Kopā  
Pieprasījums mērķdotācijai atbilstoši MK noteikumu 3. punktam (kopā)
I ceturksnis  
II ceturksnis  
III ceturksnis  
IV ceturksnis  
Kopā  

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Pašvaldības rekvizīti:
Saņēmēja nosaukums  
Saņēmēja maksājumu iestāde  
Saņēmēja BIC kods  
Saņēmēja konta numurs  
Pieprasījuma sagatavotājs: 
Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālrunis  
E-pasts  
Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona  
 (vārds, uzvārds) 

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 29

(Pielikums MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

Mērķdotācijas izlietojuma pārskata veidlapa

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas vai mēnešalgas palielinājumam 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem" (turpmāk – MK noteikumi)

Veidlapa Nr. 18_SD_piemaksa_2
Pārskats par mērķdotācijas faktisko izlietojumu
  
 KODI
Pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods (ceturksnis) 

euro, centi

PeriodsSociālo darbinieku skaits, kas saņem piemaksuSociālo darbinieku skaits, kas saņem mēnešalgas palielinājumuFaktiski nostrādāto stundu skaits pārskata periodā sociālajiem darbiniekiem, kas saņem piemaksuFaktiski nostrādāto stundu skaits pārskata periodā sociālajiem darbiniekiem, kas saņem mēnešalgas palielinājumuPiemaksas/
mēnešalgas palielinājuma apmērs
Piemaksas/ mēnešalgas palielinājuma ietekmes attiecināmā daļa uz faktiski izmaksāto atvaļinājuma naudu un darbnespējas lapu

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Iepriekšējo periodu korekcijaFaktiskie izdevumi kopā (5. + 6. + 7. + 8.)Saņemtais avanss no gada sākumaIzmaiņas (atlikums)
(9. – 10.)
A1234567891011
Faktiskais mērķdotācijas izlietojums atbilstoši MK noteikumu 3.1. apakšpunktam (piemaksas/mēnešalgas palielinājuma pamata apmērs)
I ceturksnis    0,00   0,000,000,00
II ceturksnis    0,00   0,000,000,00
III ceturksnis    0,00   0,000,000,00
IV ceturksnis    0,00   0,000,000,00
Kopāxx0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Faktiskais mērķdotācijas izlietojums atbilstoši MK noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktam (kopā) (piemaksas/mēnešalgas palielinājuma pilnais apmērs, ieskaitot pamata apmēru un papildu 30 % pie piemaksas/mēnešalgas palielinājuma pamata apmēra)
I ceturksnis    0,00   0,000,000,00
II ceturksnis    0,00   0,000,000,00
III ceturksnis    0,00   0,000,000,00
IV ceturksnis    0,00   0,000,000,00
Kopāxx0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Faktiskais mērķdotācijas izlietojums kopā
I ceturksnis000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
II ceturksnis000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
III ceturksnis000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
IV ceturksnis000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Kopāxx0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Pašvaldības rekvizīti:
Saņēmēja nosaukums      
Saņēmēja maksājumu iestāde       
Saņēmēja BIC kods      
Saņēmēja konta numurs      
 
Pieprasījuma sagatavotājs:      
Vārds, uzvārds      
Amats      
Tālrunis      
E-pasts      
Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona   
  (vārds, uzvārds) 

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 15.01.2022.Piemērojams ar: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 14.01.2022. OP numurs: 2022/10.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
329159
{"selected":{"value":"22.10.2022","content":"<font class='s-1'>22.10.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.10.2022","iso_value":"2022\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-21.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2022","iso_value":"2022\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2022.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.10.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"