Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 38

Talsos 2021. gada 25. novembrī
(prot. Nr. 14, 17. p., lēmums Nr. 334)
Par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā
PRECIZĒTI
2021. gada 29. decembrī
(prot. Nr. 16, 60. p., lēmums Nr. 421)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu,
41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra
noteikumu Nr. 97 "Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi
"
87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka nomas maksas samazinājuma gradāciju un nosacījumu piemērošanas kārtību par Talsu novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā esošām vai piekrītošām nedzīvojamām telpām.

2. Nomas maksas samazinājuma saņēmējs ir fiziskas vai juridiskas personas (turpmāk – Nomnieks), kuras noslēgušas nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Pašvaldību un to saimnieciskās darbības veids atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai Nr. 1407/20131 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula 1407/2013) vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai Nr. 717/20142 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē attiecībā uz zvejniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (turpmāk – Komisijas Regula 717/2014) vai Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai Nr. 1408/20133 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1408/2013).

3. Piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam. Nomniekam Pašvaldībā jāiesniedz visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto/piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

II. Nomas maksas samazināšanas apmērs

4. 15 % apmērā no nomas maksas, ja Nomnieks ievēro vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

4.1. radīs Pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz vienu jaunu darba vietu;

4.2. veiks nomas objektā finansiālus ieguldījumus (investīcijas) 1500,00 EUR apmērā, kas nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu;

4.3. veiks finansiālus ieguldījumus (investīcijas) 1500,00 EUR apmērā, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu uzņēmumu veidošanos Pašvaldībā;

4.4. veiks finansiālus ieguldījumus (investīcijas) nomas objekta infrastruktūras attīstībā ne mazāk kā 1500,00 EUR apmērā.

5. 30 % apmērā no nomas maksas, ja Nomnieks ievēro vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

5.1. radīs Pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz divas jaunas darba vietas;

5.2. veiks nomas objektā finansiālus ieguldījumus (investīcijas) 3000,00 EUR apmērā, kas nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu;

5.3. veiks finansiālus ieguldījumus (investīcijas) 3000,00 EUR apmērā, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu uzņēmumu veidošanos Pašvaldībā;

5.4. veiks finansiālus ieguldījumus (investīcijas) nomas objekta infrastruktūras attīstībā ne mazāk kā 3000,00 EUR apmērā.

6. 50 % apmērā no nomas maksas, ja Nomnieks ievēro vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

6.1. radīs Pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz piecas darba vietas;

6.2. veiks nomas objektā finansiālus ieguldījumus (investīcijas) 5000,00 EUR apmērā, kas nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu;

6.3. veiks finansiālus ieguldījumus (investīcijas) 5000,00 EUR apmērā, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu uzņēmumu veidošanos Pašvaldībā;

6.4. veiks finansiālus ieguldījumus (investīcijas) nomas objekta infrastruktūras attīstībā ne mazāk kā 5000,00 EUR apmērā;

6.5. nomas objektu izmantos sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.

7. 90 % apmērā no nomas maksas, ja nomas objekts atrodas teritorijā, kas Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikta kā degradēta teritorija, un Nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu no Noteikumu 4. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

8. 100 % apmērā sabiedriskā labuma organizācijai, kura nomas objektā veic saimniecisko darbību un kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un ir pieņemts Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5. pantā minētais lēmums par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.

9. Nomniekam šo Noteikumu ietvaros viena vienota uzņēmuma līmenī plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regula Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. un 3. punktā vai Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas Regula Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

10. De minimis atbalstu sniedz ne ilgāk kā līdz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā, un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

III. Nomas maksas samazināšanas piemērošanas kārtība

11. Nomnieks de minimis atbalsta uzskaites sistēmā aizpilda un apstiprina veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

12. Nomnieks, iesniedzot Pašvaldībā pieteikumu par de minimis atbalsta saņemšanu, pieteikumam pievieno de minimis sistēmā sagatavotās izdrukas veidlapu vai norāda de minimis sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

13. Pašvaldība pārbauda Nomnieka iesniegto pieteikumu de minimis atbalstam, apstiprina to un vienas darba dienas laikā pēc lēmuma par nomas maksas samazinājuma piešķiršanu Nomniekam, de minimis sistēmā ievada un reģistrē piešķirto atbalstu.

14. Izvērtējot Nomnieka atbilstību nomas maksas atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Nomnieka papildus informāciju.

15. Nomnieks ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

16. Nomnieka atbilstību šo Noteikumu nosacījumiem izvērtē Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija, lēmumu par nomas maksas samazinājumu pieņem Talsu novada dome.

17. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Talsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu par nomas maksas samazinājuma piešķiršanu.

18. De minimis atbalsts netiek piešķirts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā.

19. Ja Nomnieks, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā, Komisijas Regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā. Ja Nomnieks nomas objektu izmanto gan darbībai, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts Nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, gan darbībai, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un šīs darbības ir iespējams nodalīt, komercdarbības atbalsta regulējums tiek piemērots tikai tai darbībai, kurai atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Ja darbību nav iespējams nodalīt, atbalsta regulējums tiek piemērots abām darbībām kopā.

20. Nomas maksas atlaide netiek piešķirta, ja Nomniekam:

20.1. ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process;

20.2. ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process var ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

20.3. uzsākta bankrota procedūra;

20.4. saimnieciskā darbība ir izbeigta;

20.5. noteikta atbilstība valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procesu.

21. Šo Noteikumu 4.–8. punktā piešķirtais nomas maksas atbalsta apmērs nesummējas.

22. Pašvaldība datus par piešķirto de minimiss atbalstu glabā 10 fiskālos gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem Noteikumiem, Nomnieks datus par saņemto de minimiss atbalsu glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas brīža.

23. Ja tiek konstatēts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013, Komisijas Regulas Nr. 717/2014, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasību pārkāpums, Nomniekam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu šo Noteikumu ietvaros saņemto de minimis komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

IV. Noslēguma jautājums

24. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.


1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1407-20200727

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0717-20201210

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1408-20190314

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Saistošo noteikumu Nr. 38 "Par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikums "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punkts, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. punkts.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka nomas maksas samazinājuma gradāciju un nosacījumu piemērošanas kārtību par Talsu novada pašvaldībai īpašumā esošām vai piekrītošām nedzīvojamām telpām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Ietekmi uz Pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt precīzi, to ietekmēs nomnieku aktivitāte, saņemto pieteikumu skaits.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekme uz uzņēmējdarbību vērtējama kā pozitīva.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumi tiks publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī publicēti Pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar uzņēmējiemVeiktas konsultācijas ar Biedrību "Talsu Komersantu klubs". Atbalsta sniegšana vērtējama kā pozitīva un vērsta uz uzņēmējdarbības attīstību.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 38Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.36
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329114
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"