Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 106

Rīgā 2021. gada 15. decembrī (prot. Nr. 41, 14. §)
Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

2. Pieslēgums šo saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk – iesniedzējs), kuras līdz 2024. gada 31. decembrim ir nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi, ko apliecina SIA "Rīgas ūdens" atzinums par inženiertīkla gatavību ekspluatācijai, būvdarbu izmaksu kompensēšanai.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-245-sn)

5. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

5.1. iesniedzēja nekustamais īpašums atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

5.2. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" vai "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros, pastāvot vienam no šādiem nosacījumiem:

5.2.1. centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari ir izbūvēti līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala robežai vai līdz zemesgabala, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, robežai vai ielas sarkanajai līnijai;

5.2.2. centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari ir izbūvēti līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala vai līdz zemesgabalam, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, piegulošā zemesgabala, kas ir zemes starpgabals, robežai vai ielas sarkanajai līnijai;

5.2.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas atzars ir izbūvēts līdz iesniedzējam piederošā zemesgabala vai līdz zemesgabalam, uz kura atrodas iesniedzējam piederošā dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, piegulošā zemesgabala robežai, un no šī atzara sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti tikai iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam (izņemot 7. punktā minēto gadījumu);

5.2.4. ielas sarkano līniju robežās ir izbūvēta centralizētā kanalizācijas sistēma un līdz iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam ir izbūvēts pieslēgums minētajai sistēmai, tai skaitā centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari, vai no tās ir izbūvēta jauna centralizētās kanalizācijas sistēma ar atzariem līdz iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam;

5.3. iesniedzēja nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, savu dzīvesvietu ir deklarējusi vismaz viena persona, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā;

5.4. iesniedzējam nav parādu par SIA "Rīgas ūdens" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

5.5. SIA "Rīgas ūdens" atzinuma par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai izsniegšanas dienā:

5.5.1. iesniedzēja nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja vai zemesgrāmatā ierakstīta dzīvojamās mājas jaunbūve, kuras būvniecībai ir spēkā esoša būvatļauja;

5.5.2. iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-245-sn)

6. Ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas visas nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves.

6.1 Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma sastāvā esošo dzīvojamo māju dalītās lietošanas kārtību, un par to ir izdarīta atzīme zemesgrāmatā, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts par kopīpašnieka lietošanā esošās dzīvojamās mājas pieslēgumu atbilstoši 17.3. vai 17.4. apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-245-sn redakcijā)

7. Papildus saistošo noteikumu 5.2.1.–5.2.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja iesniedzēja nekustamo īpašumu ir iespējams pievienot cita sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai, kura pievienota 5.2.1.–5.2.4. apakšpunktā minētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja ir izpildīti 5.1., 5.3., 5.4., 5.5. apakšpunkta un 6. punkta nosacījumi.

8. Iesniedzējam, kuram nekustamais īpašums pieder kopīpašumā, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

8.1. kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību, un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā;

8.2. līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari vairāku pieslēgumu nodrošināšanai;

8.3. sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no pieslēguma tiek nodrošināti tikai iesniedzēja lietošanā esošajai nekustamā īpašuma daļai.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

9. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējā kalendāra gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts šādā apmērā:

10.1. 100 % apmērā no kanalizācijas pievada pieslēguma būvdarbu izmaksām, kuras noteiktas būvniecības ieceres dokumentācijā, tostarp ieskaitot izdevumus par esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu un seguma nojaukšanas darbiem, inženierbūves izpildmērījumu plāna izstrādi un pievienotās vērtības nodokli, izņemot seguma atjaunošanas darbus, traucējošo būvju, norobežojumu un apstādījumu nojaukšanas un atjaunošanas darbus, ar nosacījumu, ka 10.1.1.–10.1.10. apakšpunktā minētais statuss personai bijis arī pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienā:

10.1.1. personai ar 1. vai 2. invaliditātes grupu;

10.1.2. personai ar trūcīgas mājsaimniecības statusu;

10.1.3. personai ar maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;

10.1.4. personai, kuras laulātais, pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai dzīvesvieta deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu;

10.1.5. politiski represētai personai;

10.1.6. daudzbērnu ģimenes loceklim, ja visiem bērniem dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums;

10.1.7. personai, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju;

10.1.8. personai, kurai nav laulātā un ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un kura dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums;

10.1.9. personai, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta;

10.1.10. personai, kura pati un kuras laulātais, pirmās pakāpes taisnās līnijas vai otrās pakāpes sāņus līnijas radinieks atbilst (visām) šādām pazīmēm:

10.1.10.1. piešķirta vecuma pensija;

10.1.10.2. dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, un šajā nekustamajā īpašumā nav deklarējušas dzīvesvietu citas pilngadīgas personas;

10.1.10.3. personas laulātajam vai 10.1.10. apakšpunkta ievaddaļā minētajam radiniekam nav pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu);

10.2. personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.10. apakšpunktā – 1800 euro.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 05.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-161-sn; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-245-sn)

IV. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

11. SIA "Rīgas ūdens" tīmekļvietnē www.rigasudens.lv un pašvaldības portālā www.riga.lv publicē informāciju par:

11.1. nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki var iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai;

11.2. pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas kārtību un termiņiem.

12. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs līdz 2025. gada 1. aprīlim iesniedz SIA "Rīgas ūdens" iesniegumu (1. pielikums). Iesniegumam pievieno dokumenta, kas apliecina saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4.–10.1.10. apakšpunktā norādīto personu statusu, rekvizītus (izdevējs, datums, numurs) un satura izklāstu, uzrādot oriģinālu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-245-sn)

13. Iesniedzēja un iesnieguma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtē ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija (turpmāk – komisija).

14. Ja iesniedzējs, iesniegums vai nekustamais īpašums, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu.

15. Ja iesniedzējs, iesniegums un nekustamais īpašums, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija apstiprina kompensējamo pieslēguma būvdarbu izdevumu aprēķinu un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

16. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki nav vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību, pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nosaka proporcionāli iesniedzēja domājamās daļas lielumam kopīpašumā.

17. Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā un kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītās lietošanas kārtību, un par to ir izdarīta atzīme zemesgrāmatā, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ievērojot šādu kārtību:

17.1. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve un ēka, kas nav dzīvojamās mājas palīgēka, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam, kura lietošanā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve;

17.2. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, kuru var pieslēgt pie vairākiem 5.2.1.5.2.3. apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanā esošās dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves daļas pieslēgumu, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

17.2.1. kopīpašuma dalītās lietošanas kārtība attiecas uz dzīvojamo māju vai dzīvojamās mājas jaunbūvi;

17.2.2. sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no izbūvētā pieslēguma tiks nodrošināti tikai kopīpašnieka lietošanā esošajai dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves daļai;

17.3. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves, kuras var pieslēgt pie vairākiem 5.2.1.–5.2.3. apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanā esošajai dzīvojamai mājai vai dzīvojamās mājas jaunbūvei izbūvēto pieslēgumu. Ja uz viena zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves un tās ir pieslēgtas vienam centralizētās kanalizācijas sistēmas atzaram, kas izbūvēts atbilstoši 5.2.1.–5.2.3. apakšpunktam, pašvaldības līdzfinansējumu sadala vienādās daļās atbilstoši nekustamo īpašumu skaitam;

17.4. ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves, kuras var pieslēgt pie viena 5.2.1., 5.2.2. vai 5.2.4. apakšpunktā minētā atzara, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kopīpašniekam par viņa lietošanā esošās dzīvojamās mājas vai dzīvojamās mājas jaunbūves pieslēgumu, pašvaldības līdzfinansējumu sadalot vienādās daļās atbilstoši dzīvojamo māju vai dzīvojamo māju jaunbūvju skaitam nekustamajā īpašumā, nepārsniedzot 10.2. apakšpunktā noteikto līdzfinansējuma apmēru. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas visas kopīpašnieka lietošanā esošās dzīvojamās mājas vai dzīvojamo māju jaunbūves.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-245-sn)

18. Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamās mājas jaunbūve, kuru var pieslēgt pie vairākiem 5.2.1.–5.2.3. apakšpunktā minētajiem atzariem, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir par viena pieslēguma izbūvi.

19. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt par 5.2.4. apakšpunktā minētā pieslēguma izbūvi, ja iesniedzēja nekustamo īpašumu nav iespējams pieslēgt jau izbūvētiem centralizētās kanalizācijas sistēmas atzariem. Ja pieslēgums ierīkots saskaņā ar 5.2.4. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar nosacījumu, ka sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no izbūvētā pieslēguma tiks nodrošināti tikai iesniedzējam piederošajam nekustamajam īpašumam.

20. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt par 7. punktā minētā pieslēguma izbūvi, ja iesniedzēja nekustamo īpašumu nav iespējams pievienot pie 5.2.1.–5.2.4. apakšpunktā minētajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas atzariem.

21. Pēc lēmuma par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas komisija rakstveidā paziņo par to iesniedzējam un uzaicina noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu būvdarbu izdevumu kompensēšanai.

22. Iesniedzējam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līgums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvdarbu izdevumu kompensēšanai (2. pielikums).

23. Līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvdarbu izdevumu kompensēšanai pašvaldības vārdā noslēdz un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno SIA "Rīgas ūdens".

24. Rīgas domes Finanšu departaments izmaksā pašvaldības līdzfinansējumu līgumā par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvdarbu izdevumu kompensēšanai paredzētajā kārtībā un termiņos.

25. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-245-sn)

26. Rīgas domes Finanšu departaments kompensē SIA "Rīgas ūdens" izdevumus par šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu 100 euro apmērā par vienu izpildīto līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvdarbu izdevumu kompensēšanai vienlaicīgi ar līdzfinansējuma izmaksu 24. punktā noteiktajā kārtībā.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
1. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 106
Iesniegums
līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai
1. Informācija par objektu
Objekta adreseLV-__________
Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 __________

2. Informācija par objekta īpašnieku

Objekta īpašnieks
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese / juridiskā adrese)LV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

3. Informācija par objekta īpašnieka statusu (tikai fiziskai personai)

Persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu 
Persona ar trūcīgas mājsaimniecības statusu 
Persona ar maznodrošinātas mājsaimniecības statusu 
Politiski represēta persona 
Daudzbērnu ģimenes loceklis 
Persona, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju 
Persona, kurai nav laulātā un ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju 
Persona, kuras laulātais, pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona ir persona ar 1. invaliditātes grupu 
Persona, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un pilngadīgu personu 
Persona, kurai pašai un kuras laulātajam, pirmās pakāpes taisnās līnijas vai otrās pakāpes sāņus līnijas radiniekam piešķirta vecuma pensija, un viņiem nav pilngadīgu bērnu 
Cita fiziska persona 

4. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka laulāto, pirmās vai otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kas ir persona ar 1. invaliditātes grupu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Personas statuss 

5. Informācija par pilnvaroto personu

Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums 
Personas kods vai reģistrācijas numurs 
Korespondences adreseLV-__________
Kontakttālrunis, e-pasts 

6. Informācija par pieslēguma veidu

Centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

7. Informācija par bankas kontu

Konta turētājs (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
Personas kods / reģistrācijas numurs 
Bankas rekvizītiBankas nosaukums 
Bankas kods
          
Bankas konta Nr.
                     

8. Iesniegtā dokumentācija

1. vai 2. invaliditātes grupas statusu apliecinošs dokuments 
Dokuments, kas apliecina politiski represētās personas statusu 
Dokuments, kas apliecina daudzbērnu ģimenes locekļa statusu 
Citi dokumenti 

9. Cita informācija

 
 
 
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis (-gusi) visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka (-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "Rīgas ūdens" vienas nedēļas laikā.

*Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība un SIA "Rīgas ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas datus saņems Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Rīgas domes 202_.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

* Iesniedz dokumenta rekvizītus un satura izklāstu, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu.

10. Iesniegumu iesniedza ___.___.20___.
 

(paraksts, atšifrējums, datums)

 
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
2. pielikums
Rīgas domes 2021. gada 15. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 106
LĪGUMS

par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvdarbu izdevumu kompensēšanai

Rīgā202__. gada ___. ____________
Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā rīkojas SIA "Rīgas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035, tās _________________________ personā, no vienas puses,

nekustamā īpašuma __________ ielā ____, kadastra Nr. 0100 _______ _______ (turpmāk – nekustamais īpašums), īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods ________________ (turpmāk – Īpašnieks), deklarētā dzīvesvietas adrese: __________________, no otras puses,

pamatojoties uz Rīgas domes 202_. gada ___. ___________ saistošajiem noteikumiem Nr. ____ "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (turpmāk – Saistošie noteikumi),

un ņemot vērā to, ka:

1) Īpašnieks ir nodrošinājis nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) izbūvi;

2) Īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu bija nostiprinātas zemesgrāmatā SIA "Rīgas ūdens" atzinuma par inženiertīkla pievada gatavību ekspluatācijai izsniegšanas dienā;

Īpašnieks, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 10._. apakšpunktu, ir tiesīgs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ____euro apmērā,

savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

1. Pašvaldība apņemas kompensēt Īpašniekam Pieslēguma izbūves darbus _____ euro apmērā Līgumā noteiktajā kārtībā.

2. Pašvaldība 20 darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas izmaksā Īpašniekam Līguma 1. punktā norādīto Pašvaldības līdzfinansējumu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Līgumā norādīto Īpašnieka kontu. Papildus Pašvaldības līdzfinansējumam Pašvaldība aprēķina un samaksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli no Pašvaldības līdzfinansējuma summas.

3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Civillikuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Saistošajiem noteikumiem.

Pašvaldība:

SIA "Rīgas ūdens"

reģistrācijas Nr. 40103023035

juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Īpašnieks:

Vārds Uzvārds

personas kods _________________

deklarētā dzīvesvieta:

e-pasta adrese:

konta Nr. _____________________

    
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma būvdarbiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 15.12.2021.Stājas spēkā: 12.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 11.01.2022. OP numurs: 2022/7.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329046
{"selected":{"value":"07.12.2023","content":"<font class='s-1'>07.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.12.2023","iso_value":"2023\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2022","iso_value":"2022\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2022.-06.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2022","iso_value":"2022\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2022.-20.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.12.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"