Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai".
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19

Jelgavā 2021. gada 10. decembrī (prot. Nr. 33, 36. §)
Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā personas ar I un II grupas invaliditāti ar kustību traucējumiem un bērni ar kustību traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai, (turpmāk – Persona), var saņemt pabalstu izdevumu par mājokļa vides pielāgošanu kompensēšanai (turpmāk – Pabalsts).

2. Tiesības uz Pabalstu ir Personai, ja Persona savu pamata dzīvesvietu uz Pabalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un pielāgojamais mājoklis atrodas Jelgavas novada teritorijā, ja:

2.1. mājoklis ir Personas vai ar viņu kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošas personas īpašumā;

2.2. Persona vai tās ģimenes loceklis mājokli īrē un par to ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Šī punkta nosacījumi neattiecas uz pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu.

3. Persona var saņemt Pabalstu šādiem mājokļa vides pielāgojumiem – iekštelpu aprīkošanai ar nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem (tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas pazeminājumu un atvieglo personas kopšanu un aprūpi), iekštelpu vides pielāgojumu izbūvei, kā arī ārējās vides pielāgojumiem – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai vai pacēlāja iegādei un ierīkošanai.

4. Pabalstu piešķir, neizvērtējot Personas ienākumus un materiālo stāvokli.

5. Pabalsta izmaksu nodrošina Pabalsta saņēmēju reģistra rindas kārtībā.

6. Pabalstam paredzētais finansējuma apmērs tiek noteikts pašvaldības budžetā.

7. Ja Persona ir saņēmusi Pabalstu, iesniegumu nākamā Pabalsta saņemšanai Persona ir tiesīga iesniegt ne agrāk kā pēc trīs gadiem pēc Pabalsta izmaksas dienas.

8. Pabalsta maksimālais apmērs vienai Personai ir līdz 6000 euro. Personai piešķiramā Pabalsta apmērs tiek noteikts, izvērtējot ergoterapeita atzinumā norādītos pielāgojumus un to izmaksas.

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība

9. Lai saņemtu Pabalstu, Persona vai Personas likumiskais pārstāvis Jelgavas novada pašvaldībā iesniedz:

9.1. Sociālajam dienestam (turpmāk – Dienests) adresētu iesniegumu par Pabalsta nepieciešamību, norādot kuram mājoklim (adrese) un kādiem vides pielāgojumiem pabalsts ir nepieciešams;

9.2. ja mājoklis, kura pielāgošanai tiek lūgts Pabalsts, nav Personas, Personas lejupējo vai augšupējo vai ar viņu kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošas personas īpašumā, īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

9.3. ergoterapeita atzinumu par Personai nepieciešamajiem vides pielāgojumiem;

9.4. mājokļa, kura pielāgošanai tiek lūgts Pabalsts, īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja īpašnieks nav Persona) (saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu).

10. Pēc noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests tos izvērtē un:

10.1. ja konstatē atbilstību visām 1., 2., 3. un 8. punktā noteiktajām prasībām, pieprasa Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldei (turpmāk – Būvvalde) sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;

10.2. ja konstatē neatbilstību visām 1., 2., 3. un 8. punktā noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt Pabalstu.

11. Pašvaldības būvinženieris vai projektētājs (gadījumos, ja nepieciešams būvprojekts) veic Personas mājokļa apsekošanu, tāmes izstrādāšanu saskaņā ar ergoterapeita atzinumu.

12. Dienests pēc noteikumu 10.1. apakšpunktā un 11. punktā minētā atzinuma saņemšanas mēneša laikā:

12.1. pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu un tā apmēru, kas tiek noteikts 8. punktā noteiktajā kārtībā, ja Būvvalde ir sniegusi atzinumu par mājokļa pielāgojuma veikšanas iespējamību;

12.2. pieņem lēmumu atteikt Pabalsta piešķiršanu, ja tiek saņemts Būvvaldes atzinums par mājokļa pielāgošanas neiespējamību.

13. 12.1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienā Dienests Personu reģistrē Pabalsta saņēmēju reģistrā. Ja Persona Pabalstu nesaņem kārtējā gadā, tā izmaksa pāriet uz nākamo gadu.

14. Pabalsta saņēmēju reģistrs tiek aktualizēts reizi gadā.

15. Rindas kārtībā tiek slēgts trīspusējs līgums starp Pašvaldību, Personu un vides pielāgojumu veicēju (darbu veicēju vai preču, materiālu piegādātāju) par vides pielāgojumiem nepieciešamo darbu veikšanu vai preču, materiālu piegādāšanu. Līgumā Dienestam nosaka pienākumu pārskaitīt vides pielāgojuma veicējam līgumā norādīto summu piešķirtā pabalsta apmērā 10 dienu laikā pēc tam, kad vides pielāgojumu veicējs ir iesniedzis Dienestam darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un rēķinu.

16. Ja Dienesta lēmums ir pieņemts agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma slēgšanas, tiek aktualizētas tāmē iekļauto pozīciju izmaksas un nepieciešamības gadījumā tiek precizēts Pabalsta apmērs.

III. Noslēguma jautājumi

18. Atzīt par spēku zaudējušiem:

Jelgavas novada pašvaldības 2019. gada 30. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8 "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai".

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš
Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai personām ar kustību traucējumiem un noteiktu pabalsta saņemšanas kārtību.

1.2. Noteikumi izstrādāti, balstoties uz ģimeņu, kurās kādam no ģimenes locekļiem ir kustību traucējumi, ierosinājumiem ieviest atbalstu vides pielāgošanai, kas ir būtisks atbalsts ģimenēm, lai saglabātu iespēju personai ar kustību traucējumiem (gan bērnam, gan pieaugušajam) pēc iespējas ilgāk dzīvot savā ierastajā vidē ģimenē un attālinātu nepieciešamību pēc institucionālas aprūpes.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu;

2.2. Noteikumu mērķis ir padarīt pieejamu mājokļa vidi personai ar kustību traucējumiem, paaugstinot personas spējas pārvietoties, atvieglot ikdienas kopšanu un aprūpi mājoklī, mazināt tās atkarību no citu personu palīdzības;

2.3. Noteikumi paredz, ka pabalstu var saņemt personas ar I un II grupas invaliditāti ar kustību traucējumiem un bērni ar kustību traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai;

2.4. Noteikumi paredz, ka pabalstu var saņemt šādiem mājokļa vides pielāgojumiem – iekštelpu aprīkošanai ar nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem, iekštelpu vides pielāgojumu izbūvei, kā arī ārējās vides pielāgojumiem;

2.5. Noteikumi paredz, ka pabalsta maksimālais apmērs ir līdz 6000 euro vienai personai. Ja Persona Pabalstu nesaņem kārtējā gadā, tā izmaksa pāriet uz nākošajiem gadiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Noteikumu īstenošanai gadā nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi 24000 euro apmērā;

3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums un kurai tuvākajos gados varētu būt nepieciešams pielāgot mājokļa vidi, ir aptuveni 20 cilvēki ar kustību traucējumiem (tai skaitā 4 bērni).
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu administrēšanu nodrošinās Jelgavas novada sociālais dienests;

5.2. Atteikumu piešķirt pabalstu, var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu izstrādē ņemtas vērā ģimeņu, kurās kādam no ģimenes locekļiem ir kustību traucējumi vajadzības un ierosinājumi.
Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 10.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 25.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 10.01.2022. OP numurs: 2022/6.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329013
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"