Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā".
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/2021

Ludzā 2021. gada 30. novembrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
30.11.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 33. §)

PRECIZĒTI
Ludzas novada pašvaldības domes
2021. gada 29. decembra sēdē (prot. Nr. 13, 59. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ludzas novadā kā arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (mājsaimniecībām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir personām (mājsaimniecībām), kuras atbilst šo Noteikumu nosacījumiem un kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa vai pabalstu piešķiršanu pieņem Ludzas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam Dienests izvērtē un nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809).

5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

II. Pabalstu veidi, to piešķiršanas kārtība un apmērs

6. Pamata sociālās palīdzības pabalsti:

6.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

6.2. mājokļa pabalsts.

7. Papildu sociālās palīdzības pabalsti:

7.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām:

7.1.1. skolas piederumu iegādei;

7.1.2. veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

7.1.3. briļļu apmaksai bērniem;

7.2. pabalsts krīzes situācijā.

8. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts:

8.1. GMI pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

8.2. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša beigām.

9. Mājokļa pabalsts:

9.1. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, piešķirts un izmaksāts MK noteikumu Nr. 809 noteiktajā kārtībā un apmērā, izmantojot MK noteikumos paredzēto formulu, izņemot 9.2. punktā minētos gadījumus.

9.2. Aprēķinot mājokļa pabalstu garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5 (viens komats pieci), ja:

9.2.1. mājokļa pabalsta saņēmējs ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = GMI1 × KOEF + K – I, kur

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

KOEF – koeficients;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).

9.2.2. mājokļa pabalsta saņēmējs ir mājsaimniecība bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) × KOEF + K – I, kur

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

KOEF – koeficients;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā.

9.3. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts reizi ceturksnī uz iepriekšējā mēneša rēķina pamata. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai izmaksāts mājsaimniecībai pēc maksājuma kvīts iesniegšanas Sociālajā dienestā.

9.4. Mājokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā. Pabalsts tiek pārskaitīts kurināmā piegādātājam vai izmaksāts mājsaimniecībai pēc maksājuma kvīts iesniegšanas Sociālajā dienestā. Izņēmuma gadījumā, ja mājsaimniecība iegādājusies cieto kurināmo pa daļām, pabalstu var izmaksāt vairākas reizes gadā, nepārsniedzot MK noteikumos Nr. 809 noteiktos normatīvus.

10. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām:

10.1. Skolas piederumu iegādei – 50,00 euro izmaksā vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā.

10.2. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 50,00 euro gadā vienai personai.

10.2.1. Pabalsts tiek piešķirts ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, izņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus trūcīgām personām.

10.2.2. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts katram ģimenes loceklim.

10.3. Briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērnam līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās izglītības iestādē un ir vecāku apgādībā, apmaksājot briļļu iegādes izdevumus vienu reizi gadā līdz 50,00 euro apmērā.

11. Pabalsts krīzes situācijā:

11.1. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai piešķir:

11.1.1. ugunsgrēka gadījumā līdz 1000,00 euro vienai mājsaimniecībai;

11.1.2. plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 500,00 euro vienai mājsaimniecībai.

11.1.3. situācijā, kad mājsaimniecība nespēj apmierināt savas pamatvajadzības (zādzība, smaga saslimšana, avārija, ilgstoša ārstēšanās u.tml.) līdz 300,00 euro vienai mājsaimniecībai gadā.

11.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās, norādot iesniegumā nepieciešamā pabalsta apmēru un pievienojot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kopijas (uzrādot oriģinālu).

11.3. Pabalsts, kas pārsniedz 11.1. punktā norādīto, tiek piešķirts ar Ludzas novada domes lēmumu.

III. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

12. Šo noteikumu 9. punktā noteikto pabalstu saņemšanai personai vēršoties Dienestā iesniegumam jāpievieno rēķins/ pakalpojumu apmaksu apliecinošo dokumentu (kvītis, čeki, kuros ir norādīti personas dati) kopijas, uzrādot oriģinālu.

13. Šo noteikumu 10.2. un 10.3. punktos noteikto pabalstu saņemšanai personai vēršoties Dienestā iesniegumam jāpievieno maksājuma dokumenti (kvītis, čeki, kuros ir norādīti personas dati) kopijas, uzrādot oriģinālu.

IV. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

14. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu.

15. Par atteikumu piešķirt pabalstu pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

16. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā.

17. Ludzas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

18. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2017. gada 29. augusta Zilupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sociālas palīdzības pabalstiem Zilupes novadā", 2017. gada 26. oktobra Kārsavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sociālas palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā", 2019. gada 27. februāra Ciblas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 "Par sociālas palīdzības pabalstiem", 2019. gada 26. septembra Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 "Par sociālas palīdzības pabalstiem Ludzas novadā", 2021. gada 28. oktobra Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 20/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ludzas novada pašvaldības teritorijā spēkā ir 4 saistošie noteikumi, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanas kārtību. Pašreiz Ludzas novada teritorijā vairākās teritorijas nodaļās ir dažādi sociālo pabalstu mērķi, apmēri, dažādas sociālās palīdzības saņemšanas pieejas. Sociālā palīdzība nodrošina pamatvajadzības, līdz ar to normatīvu sakārtošana ir ļoti būtiska. Viena vienota normatīvā akta izdošana vienā administratīvajā teritorijā nodrošinās efektīgāku pabalstu saņemšanas administrēšanu, vienkāršos pabalsta saņemšanas nosacījumu pārskatāmību, mazinās nevienlīdzību starp sociālās palīdzības saņēmējiem viena novada teritorijā. Vienlaicīgi, nosakot vienotu sociālās palīdzības saņemšanas kārtību un pabalsta apmērus, tiks veikta esošo pabalstu pārskatīšana, ņemot vērā ārējos normatīvos aktos noteikto un pieejamo pašvaldības budžetu, pēc iespējas ievērojot visu iedzīvotāju intereses visā novada teritorijā kopumā.

Līdz ar to ir jāizstrādā jauni Ludzas novada saistošie noteikumi sociālās palīdzības jomā atbilstoši tādiem spēkā esošajiem attiecīgās jomas regulējošiem normatīviem aktiem kā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", ņemot vērā grozījumus minētajos normatīvajos aktos.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ludzas novadā, kā arī sociālās palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Ludzas novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ludzas novads, kuru veido bijušā Ludzas novada pašvaldība un Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība, Zilupes novada pašvaldība. Saistošajos noteikumos noteiktā sociālā palīdzība tiks nodrošināta atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSociālās palīdzības piešķiršana tiek veikta uz personas iesnieguma pamata, tiek veikta pabalsta aprēķināšana, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un Sociālais dienests pieņem lēmumu par personas/mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu, par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav nepieciešamas.
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20/2021Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 07.01.2022.Zaudē spēku: 15.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 06.01.2022. OP numurs: 2022/4.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328968
07.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"