Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2021. gada 30. novembra saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā".
Saistošie noteikumi Ludzas novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2021.gada 16. jūniju


Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Ludzā 2019. gada 26. septembrī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likums
" 33. panta otro daļu,
35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809
"Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu
,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Precizēti ar Ludzas novada domes
31.10.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 15. §)

Grozīti ar 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1;
28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17;
27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Atbilstību trūcīgas personas/mājsaimniecības statusam Ludzas novada Sociālais dienests izvērtē un nosaka atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās personas/mājsaimniecības ienākumu līmenis ir 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

6. (Svītrots ar Ludzas novada domes 28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

7. Atbilstību maznodrošinātās personas/mājsaimniecības statusam izvērtē analoģiski trūcīgas personas/mājsaimniecības statusa noteikšanai.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

8. (Svītrots ar Ludzas novada domes 28.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

2. PABALSTU VEIDI, TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN APMĒRS

9. Ludzas novadā ir šādi sociālās palīdzības pabalsti:

9.1. Pamata sociālās palīdzības pabalsti;

9.2. Papildu sociālās palīdzības pabalsti.

9.3. Pamata sociālās palīdzības pabalsti ir šādi:

9.3.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

9.3.2. mājokļa pabalsts.

9.4. Papildu sociālās palīdzības pabalsti ir šādi:

9.4.1. pabalsts krīzes situācijā;

9.4.2. pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai:

9.4.2.1. pabalsts skolas piederumu iegādei un bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai;

9.4.2.2. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai maznodrošinātām personām/mājsaimniecībām;

9.4.2.3. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai trūcīgām personām/ mājsaimniecībām.

(Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

10. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai

10.1. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālais ienākums vienai personai atbilst valstī noteiktajam garantētajam minimālajam ienākumam.

10.2. Pabalstu izmaksā līdz tekošā mēneša 26. datumam.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

11. Mājokļa pabalsts

11.1. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts Ministru kabinet 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajā kārtībā un apmērā.

11.2. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts reizi ceturksnī uz iepriekšējā mēnesī izrakstītā rēķina pamata. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai izmaksāts mājsaimniecībai pēc maksājuma kvīts iesniegšanas Sociālajā dienestā.

11.3. Mājokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā. Pabalsts tiek pārskaitīts kurināmā piegādātājam vai izmaksāts mājsaimniecībai pēc maksājuma kvīts iesniegšanas Sociālajā dienestā.

(Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

12. Pabalsts krīzes situācijā

12.1. Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai piešķir:

12.1.1. ugunsgrēka gadījumā līdz 500,00 euro vienai personai/ģimenei;

12.1.2. plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 300,00 euro vienai personai/ģimenei.

12.1.3. situācijā, kad persona/ģimene nespēj apmierināt savas pamatvajadzības (zādzība, smaga saslimšana, avārija, ilgstoša ārstēšanās u.tml.) līdz 150,00 euro vienai personai/ģimenei gadā.

12.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās, norādot iesniegumā pabalsta apmēru un pievienojot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kopijas (uzrādot oriģinālu).

12.3. Pabalsts, kas pārsniedz 12.1. punktā norādīto, tiek piešķirts ar Ludzas novada domes lēmumu.

13. Pabalsts skolas piederumu iegādei un bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm:

13.1. Skolas piederumu iegādei – 30,00 euro izmaksā vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā;

13.2. Skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai 100 % apmērā mēnesī Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un skolu internātos, pabalstu pārskaitot katru mēnesi pakalpojuma sniedzējam;

13.3. Bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksa 100 % apmērā mēnesī citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksa citu novadu vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek veikta tikai tādos gadījumos, ja bērns apmeklē cita novada pirmsskolas vai vispārizglītojošās izglītības iestādi, kura atrodas dzīvesvietas tuvumā un ir objektīvas grūtības nokļūšanai Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādē (nav iespējams nodrošināt transportu skolnieku nogādāšanai uz izglītības iestādi Ludzas novadā vai nav ekonomiski izdevīgi transportu nodrošināt.

14. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai maznodrošinātām personām/mājsaimniecībām:

14.1. Noteikt pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai apmēru līdz 50,00 euro gadā vienai maznodrošinātai personai.

14.2. Pabalsts tiek piešķirts pacienta iemaksas par ģimenes ārsta un citu speciālistu apmeklējumu, ambulatorās medicīniskās palīdzības, dienas stacionāra, aprūpes nodaļas pakalpojumu, diagnostisko izmeklējumu apmaksai.

14.3. Pabalsts tiek piešķirts pēc ģimenes/personas ienākumu izvērtēšanas, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, uz pieprasītāja iesnieguma pamata, kam pievienotas izdevumus apliecinošu dokumentu (maksājuma kvītis, čeki, kuros ir norādīti personas dati) kopijas (uzrādot oriģinālus).

14.4. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts katram ģimenes loceklim.

14.5. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai var saņemt tikai tās personas, kuras nav saņēmušas pabalstu veselības uzlabošanai pamatojoties uz Ludzas novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā" un šo noteikumu 14.1 punktu.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

14.1 Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai trūcīgām personām/mājsaimniecībām:

14.11. Noteikt pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai apmēru līdz 50,00 euro gadā vienai trūcīgai personai.

14.12. Pabalsts tiek piešķirts ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai, izņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus trūcīgām personām, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.

14.13. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja iesnieguma pamata, kam pievienotas izdevumus apliecinošu dokumentu (maksājuma kvītis, čeki, kuros ir norādīti personas dati) kopijas (uzrādot oriģinālus).

14.14. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts katram ģimenes loceklim.

14.15. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai var saņemt tikai tās personas, kuras nav saņēmušas pabalstu veselības uzlabošanai pamatojoties uz Ludzas novada domes 26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā" un šo noteikumu 14. punktu.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

3. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

15. Pabalsta piešķiršanai, palīdzības pieprasītājam ir jāiesniedz šādi dokumenti (pēc nepieciešamības):

15.1. iesniegums;

15.2. izziņa no mācību iestādes, ja kāds no ģimenes locekļiem mācās arodvidusskolā vai augstskolā;

15.3. citi ģimenes (personu) ienākumus apliecinoši dokumenti – izziņas par stipendiju, autoratlīdzību, honorāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskas darbības, no kustamās vai nekustamās mantas nomas u.c.;

15.4. konta izdrukas (par pēdējiem trīs mēnešiem, ja sociālās palīdzības pieprasītājam ir konts);

15.5. rēķins vai čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kas pierāda izdevumu apmēru (medicīnas iestādēs, rehabilitācijas centros ārstniecības nolūkā), primārās aprūpes (ģimenes) ārstu ieteikumi par nepieciešamajiem pakalpojumiem;

15.6. pasi vai personas apliecību – uzrādīt.

16. Personai, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (turpmāk – klients), ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbību ar sociālā dienesta darbinieku, citas sociālās palīdzības saņemšanas gadījumā – pēc nepieciešamības. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski apliecina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)

17. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba.

18. Sociālā dienesta darbinieks novērtē pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām, pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļu apsekošanas aktiem, kā arī ienākumus apliecinošiem dokumentiem. Sociālais darbinieks pārbauda informāciju par palīdzības pieprasītāju pieejamajos pašvaldības un valsts datu reģistros.

19. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

20. Konstatējot faktu, ka ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas vai nepilda līdzdarbības pienākumus, sociālā darba speciālists var izskatīt iespēju atteikt vai pārtraukt materiālās palīdzības sniegšanu.

4. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA

21. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā.

22. Ludzas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā.

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

23. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2017. gada 26. oktobra Ludzas novada domes Saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālas palīdzības pabalstiem Ludzas novadā".

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 26.09.2019.Stājas spēkā: 27.11.2019.Zaudē spēku: 07.01.2022.Publicēts: Ludzas Zeme, 90(10090), 26.11.2019.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
325591
{"selected":{"value":"16.06.2021","content":"<font class='s-1'>16.06.2021.-06.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"16.06.2021","iso_value":"2021\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2021.-06.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
16.06.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"