Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Bauskā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 7, 16. p.)
Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm
Precizēti 23.12.2021. (prot. Nr. 9, 161. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
 
(23.12.2021. precizējumu redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstu veidus, to apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – bāreņiem) un audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm (turpmāk – audžuģimene), kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus ir tiesības saņemt bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpē lēmumu pieņēmusi Bauskas novada Bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa).

3. Pabalstus audžuģimenēm ir tiesības saņemt ģimenēm vai personām, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, kurās ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kuras noslēgušas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests", kuras struktūrvienības atrodas Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saistošos noteikumus.

5. Pabalsta veidi bāreņiem:

5.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

5.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

5.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;

5.4. mājokļa pabalsts.

6. Pabalsta veidi audžuģimenei:

6.1. pabalsts bērna uzturam;

6.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

7. Lai saņemtu noteikumu 5. un 6. punktā minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs vai likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests pieņem, viena mēneša laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

9. Pabalsts šo noteikumu izpratnē ir naudas (skaidras vai bezskaidras veidā) līdzeklis, kuru piešķir, neizvērtējot bāreņa, audžuģimenes materiālo situāciju, ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi.

10. Pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

(23.12.2021. precizējumu redakcijā)

11. Tiesības uz noteikumos paredzēto pabalstu bāreņiem saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un, ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumos vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.

12. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

13. Pirmreizējais pabalsts tiek izmaksāts 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts laika posmā no mēneša 25. datuma līdz mēneša pēdējai darba dienai.

(Bauskas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

II.

(Nodaļa svītrota ar 23.12.2021. precizējumiem)

III. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un ikmēneša izdevumu segšanai

(Nodaļas nosaukums 23.12.2021. precizējumu redakcijā)

14. Vienreizējos pabalstus piešķir bāreņiem, kuri atbilst noteikumu 2. punkta nosacījumiem:

14.1. pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai – 40 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – mediāna), bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 60 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no mediānas;

14.2. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – mediānas, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro), apmērā.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 31.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

15. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai piešķir bāreņiem, kuri atbilst 2. punkta nosacījumiem un kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu vai studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

(Bauskas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

16. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai ir 20 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no mediānas, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no mediānas.

(Bauskas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

17. Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, vai sasniegts 24 gadu vecums. Bārenim par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

18. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim tiek izmaksāts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību gada beigām un vasaras brīvlaikā, ja bārenis mācās. Sociālais dienests divas reizes gadā pārbauda informāciju par to, vai pilngadību sasniegušais bērns turpina apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

(Bauskas novada domes 31.08.2023. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

IV. Mājokļa pabalsts

19. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir bārenim, kurš nedzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī, sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto mājokļa pabalstu.

20. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bārenis, kopā ar iesniegumu, Sociālajā dienestā iesniedz ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par iepriekšējā vai kārtējā mēneša izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, kopiju (uzrādot oriģinālu), bet grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu kopiju (uzrādot oriģinālu), ja šādu dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā.

21. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts un piešķirts uz trim kalendāra mēnešiem, ņemot par pamatu Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi) 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Mājokļa pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā.

22. Ja mājokli kopā ar bāreni lieto citas personas, mājokļa pabalsta aprēķinā tiek iekļauti izdevumi proporcionāli personu skaitam, kuras faktiski dzīvo attiecīgajā mājoklī, nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas un faktiskos izdevumus.

V. Pabalsts audžuģimenei

23. Nodaļa nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(23.12.2021. precizējumu redakcijā)

24. Pabalsts bērna uzturam līdz 18 gadu vecumam ir 60 % apmērā no normatīvos aktos noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī.

25. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests izmaksā atlīdzību audžuģimenei proporcionāli dienu skaitam, kad bērns uzturas audžuģimenē Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

26. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 300 euro apmērā vienam bērnam, atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.

27. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

29. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par Bauskas novada pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

(23.12.2021. precizējumu redakcijā)

31. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

32. Atzīt par spēku zaudējušiem:

32.1. Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā".

32.2. Bauskas novada domes 2019. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm."

32.3. Iecavas novada domes 2017. gada 12. septembrī saistošie noteikumi Nr. 10 "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus".

32.4. Rundāles novada domes 2016. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības".

32.5. Rundāles novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm".

(23.12.2021. precizējumu redakcijā)

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2022. OP numurs: 2022/3.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328953
{"selected":{"value":"28.09.2023","content":"<font class='s-1'>28.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2023","iso_value":"2023\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-27.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.09.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"