Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ķekavas novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus "Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu".
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 51/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 22. decembrī
Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr. 38
(prot. Nr. 24/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izveido un uztur bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzi (turpmāk – datu bāze).

2. Datu bāzi izveido, uztur un aktualizē pašvaldība, nodrošinot datu bāzes publisku pieejamību pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekavasnovads.lv.

3. Datu bāzi administrē pašvaldības par izglītības jomu atbildīgā struktūrvienība.

II. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana

4. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanai datu bāzē juridiskā persona pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. pieteikumu reģistrēšanai datu bāzē, kurā norāda pieteikuma iesniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kontakta personas vārdu un uzvārdu;

4.2. reģistrācijas apliecības kopiju;

4.3. darba līgumu vai uzņēmuma līgumu ar pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu;

4.4. pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas:

4.4.1. izglītības dokumentu kopiju (jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem: diploms par pedagoģisko izglītību vai apliecība par apgūtu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē vismaz 40 stundas, aukles kvalifikācijas apliecība, izziņa no augstskolas, izziņa no darba vietas),

4.4.2. apliecinājumu par prasmi sniegt pirmo palīdzību (apliecības par apgūtu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē sekmju izraksts vai pirmās palīdzības kursu apliecība vai šofera tiesību apliecība);

4.4.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u).

5. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanai datu bāzē fiziskā persona pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

5.1. pieteikumu reģistrēšanai datu bāzē, kurā norāda pieteikuma iesniedzēja vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

5.2. izglītības dokumentu kopiju (jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem: diploms par pedagoģisko izglītību vai apliecība par apgūtu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē vismaz 40 stundas, aukles kvalifikācijas apliecība, izziņa no augstskolas, izziņa no darba vietas),

5.3. apliecinājumu par prasmi sniegt pirmo palīdzību (apliecības par apgūtu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē sekmju izraksts vai pirmās palīdzības kursu apliecība vai šofera tiesību apliecība);

5.4. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u).

6. Pašvaldība datu bāzē par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, fizisku personu, iekļauj šādu informāciju:

6.1. vārds, uzvārds;

6.2. dzimtā valoda;

6.3. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

6.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir);

6.5. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga (norāda stundu skaitu) vai pilna laika (norāda stundu skaitu);

6.6. informācija par pakalpojuma sniedzēja iegūto izglītību;

6.7. fotogrāfija (ja pašvaldība ir saņēmusi personas piekrišanu fotogrāfijas publicēšanai datu bāzē).

7. Pašvaldība datu bāzē par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, juridisko personu un pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu (iesaistītajām personām), datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

7.1. juridiskās personas rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);

7.2. juridiskās personas kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, kontaktpersonas vārds un uzvārds);

7.3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

7.4. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

7.5. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga (norāda stundu skaitu) vai pilna laika (norāda stundu skaitu);

7.6. pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu (iesaistītajām personām):

7.6.1. vārds, uzvārds;

7.6.2. dzimtā valoda;

7.6.3. pakalpojuma sniegšanas adrese un pakalpojuma sniegšanas vieta;

7.6.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, tīmekļvietnes adrese, ja tāda ir);

7.6.5. pakalpojuma sniegšanas forma: īslaicīga (norāda stundu skaitu) vai pilna laika (norāda stundu skaitu);

7.6.6. informācija par pakalpojuma sniedzēja iegūto izglītību;

7.6.7. fotogrāfija (ja pašvaldība ir saņēmusi personas piekrišanu fotogrāfijas publicēšanai datu bāzē).

8. Ja ir mainījušās šo noteikumu 6. vai 7. punktā minētās ziņas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam ir pienākums piecu darbdienu laikā par to informēt pašvaldību. Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izdara grozījumus datu bāzē.

III. Lēmuma pieņemšanas kārtība

9. Lēmumu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju pašvaldības datu bāzē pieņem pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija).

10. Komisija 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas:

10.1. izskata iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus;

10.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

10.3. pieņem lēmumu par:

10.3.1. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanu datu bāzē;

10.3.2. atteikumu reģistrēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzē;

10.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu.

11. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par bērna uzraudzības pakalpojuma reģistrēšanu, pašvaldības atbildīgā persona par datu bāzes uzturēšanu un aktualizēšanu, reģistrē bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzē.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzē, ja:

12.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

12.2. pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

12.3. lēmums par atteikumu reģistrēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzē tiek pieņemts, ja pēc papildu informācijas pieprasījuma nav iesniegti iztrūkstošie/pieprasītie dokumenti.

13. Ja komisija pieņem lēmumu atteikt reģistrēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzē, pēc komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas, pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanai datu bāzē.

14. Komisija pieņem lēmumu par pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no reģistra 10 darbdienu laikā kopš brīža, kad radušies šādi apstākļi:

14.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedzis iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas vai darbības pārtraukšanu;

14.2. pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā kopš rakstiska pieprasījuma saņemšanas, nav iesniedzis pieprasīto informāciju par sniegto pakalpojumu;

14.3. pakalpojuma sniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas;

14.4. ir saņemts tiesas spriedums, saskaņā ar kuru pakalpojuma sniedzējs izslēdzams no datu bāzes;

14.5. publiskos reģistros konstatēts:

14.5.1. pakalpojuma sniedzējs vai tā dibinātājs ir likvidēts;

14.5.2. pieņemts lēmums par pakalpojuma sniedzēja izslēgšanu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistra.

15. Par izslēgšanu no datu bāzes bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

IV. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

16. Komisijas pieņemtos lēmumus vai komisijas locekļu faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

17. Pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē pašvaldības 2012. gada 6. septembra saistošie noteikumi Nr. 17/2012 "Par aukļu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību."

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 51/2021 "Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsLai sniegtu atbalstu vecākam un apzinātu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – aukles pakalpojums) pieejamību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, Ķekavas novada pašvaldība izveidoja un uztur bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzi (turpmāk – datu bāze).

Datu bāzi uztur un aktualizē pašvaldība, nodrošinot datu bāzes publisku pieejamību pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekavasnovads.lv.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteikt kārtību, kādā perona var reģistrēties datu bāzē.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsTā kā pašvaldība nevar šobrīd nodrošināt ar vietām izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītību, visus pirmsskolas vecuma bērnus no pusotra gada vecuma un vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis izmanto aukļu pakalpojumu, pašvaldība piedāvā ģimenēm izmantot pašvaldības datu bāzē reģistrētu aukles pakalpojumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuAukļu datu bāzi administrē Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists. Ietekme uz budžetu nav plānota.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuras vēlas sniegt aukles pakalpojumu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonu iesniegumus reģistrē Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra darbinieki. Personu iesniegumus izskata un pieņem lēmumu pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 51/2021Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 05.01.2022.Zaudē spēku: 06.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 04.01.2022. OP numurs: 2022/2.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328926
05.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"